Hermes'in Güncesi

bla bla bla

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Login
  Login Login form

Halk Şiiri Deneme Sınavı

Posted by on in 5. Dönem
 • Font size: Larger Smaller
 • Hits: 3166
 • Subscribe to this entry
 • Print

1.İslamiyet Sonrası Türk Halk Şiri’nin tasnifini aşağıdakilerden hangisi yapmıştır ?

 

a.Fuat Köprülü

 

b.Mehmet Kaplan

 

c.Berna Mogan

 

d.Ahmet Hamdi

 

e.Şükrü Elçin

 

 

A

 

2.Türk Edebiyatı’nın Menşei başlıklı inceleme kime aittir.

 

a.Şinasi

 

b.Sadullah Paşa

 

c.Fuat Köprülü

 

d.Mehmet Kaplan

 

e.Şükrü Elçin

 

C

 

3.Fuat Köprülü’ye göre Türk Şiirinin kökeni nerede aranmalıdır ?

 

a.Dini törenlerde

 

b.Düğün Törenlerinde

 

c.Göçebe yaşam tarzında

 

d.Aşık geleneğinde

 

e.Tiyatro metinlerinde

 

A

 

4.Eski Oğuzlar’da şölenlerde kesilen kurbanın parçalarına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

 

a.Söğük

 

b.Seylan

 

c.Kopuz

 

d.Sığır

 

e.Yuğ

 

A

 

 

5.İslamiyet öncesi Türk Şiiri’nde ölüm konulu şiirlere ne ad verilirdi?

 

a.Yuğ

 

b.Sagu

 

c.Kopuz

d.Bahşı

 

e.Kam

 

 

B

 

6.Eski Oğuzlar’da Kopuzla destan anlatan ve aynı zamanda şamanlık özellikleri olan tip aşağıdakilerden hangisidir ?

 

a.Baksı

 

b.Aşık

 

c.Ozan

 

d.Kam

 

e.Şaman

 

C

 

7.Aşık geleneğinde kafiye veya redif karşılığı olarak kullanılan söz aşağıdakilerden hangisidir ?

 

a.Cinas

 

b.Ayak

 

c.Durak

 

d.Hane

 

e.Hece

 

B

 

 

8.Şiirde en küçük anlam bütünlüğünü sağlayan ve kendi içinde bağımsız dize topluluğuna ne ad verilir?

 

a.Hane

 

b.Ayak

 

c.Tümce

 

d.Söz Öbeği

 

e.Nazım Birimi

 

E

 

9.Halk şiirinde dörtlük karşılığı kullanılan ve genellikle dört mısradan oluşan

Nazım birimi aşağıdakilerden hangisidir ?

 

a.Hece Ölçüsü

 

b.Durak

 

c.Rubai

 

d.Mısra

 

e.Hane

 

 

E

 

10.Şiirde kafiyeden sonra yer alan ve ayn ıgörev ve yapıya sahip olan kelime ve ya eklere ne denir?

 

a.Cinas

 

b.Zengin Uyak

 

c.Redif

 

d.Ayak

 

e.Durak

 

 

C

11.Aşık şiirinde kahramanlık konulu şiirlere ne ad verilir ?

 

a.Koçaklama

 

b.Güzelleme

 

c.Taşlama

 

d.Sagu

 

e.Varsağı

 

 

A

 

12.Aşk şiirinde eleştiri ve yergi içerkli şiirlere ne denir ?

 

a.Varsağı

 

b.Hiciv

 

c.Taşlama

 

d.Güzelleme

 

e.Koçaklama

 

C

 

13.Türk Halk Şiiri’nde kullanılan dil ve uslupla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

 

a.Halkın anlayabileceği bir dildir.

 

b.Arapça ve Farsça kelimler yerine anlamı herkesçe bilinen kelimeler tercih edilir.

 

c.Geniş halk kitlelerinin anlayabileceği bir niteliğe sahiptir.

 

d.Toplumun en alt tabakasının bile anlayabileceği kelimelere sahiptir.

 

e.Basit ve bayağı bir uslup kullanılır

 

 

E

 

14.Divanü Lugati-t Türk’teki halk şiiri örnekleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a.Şiirlrin büyük çoğunluğudörtlüklerden oluşur.

 

b.Şiirlerin bazılarında aruz ölçüsü kullanılmıştır.

 

c.Şiirlerde kahramanlık aşk,doğa ve ölüm gibi konular işlenmiştir.

 

d.Hece ölçüsünün kullanıldığı şiirsayısı daha fazladır

 

e.Şiirlerin yazarları belirtilmiştir.

 

E

 

15.Türk Halk Şiirinin nazım birimi aşağıdakilerden hangisidir ?

 

a.Mısra

 

b.Beşlik

 

c.Beyit

 

d.Dörtlük

 

e.Üçlük

 

 

D

 

 

16.Belli kurallara göre düzenlenmiş,kulağa hoş gelen ses dizisi aşağıdakilerden hangisidir?

 

a.Koşma

 

b.Mani

 

c.Ezgi

 

d.Destan

 

e.Nazım

 

 

C

 

17.Türk Halk Şiiri geleneğinde şiirlerin konusuna,ezgisine ve işlevine göre birbirinden ayrılmasına ve adlandırılmasına ne denir?

 

a.Ölçü

 

b.Konu

 

c.Nazım Birimi

 

d.Hece Ölçüsü

 

e.Kavuştak

 

 

C

 

18.Anomim Halk Şiiri’yle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

 

a.Kim tarafından söylendiği belli değildir.

 

b.Geniş halk kitlesi tarafından kullanılmışlardır.

 

c.Halkın duygu ve düşünceleri anlatılır

 

d.Kim tarafından söylendiği bilinmemektedir

 

e.Söyleyenin mahlası son beyitte geçer

 

 

E

 

19.Aşağıdakilerden hangisi Anomim Halk Şiiri’nin tür ve şekillerinden değildir?

 

a.Mani 

 

b.Türkü

 

c.Destan

 

d.Tekerleme

 

e.Ağıt

 

 

C

 

 

20.Mani için verilenlerden hangisi yanlıştır?

 

a.Maniler çoğunlukla 8’li hece ölçüsüyle yazılır.

 

b.Maniler 7’li hece ölçüsüyle yazılır.

 

c.Asıl anlam,üçüncü ve dördüncü mısralarda gizli olabilir.

 

d.Mani bir nazım türüdür.

 

e.Hemen her konuda söylenebilirler.

 

 

A

 

21.Türkü ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

 

a.Türkünün kendine özgü şekil özellikleri yoktur.

 

b.Türkülerin söyleyeni belli değildir.

 

c.Türküler kavuştak içerir.

 

d.Bentler türkünün Kavuştak bölümünde bulunur.

 

e.Türküler ezgilerine göre ikiye ayrılır.

 

D

 

22.Halk şiirinde aynen tekrar edilen mısralara ne denir?

 

a.Ziyade

 

 

b.Bayatı

 

c.Kavuştak

 

d.Müstezat

 

e.Kalenderi

 

 

C

 

23.Ağıtla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

 

a.Ağıt bir nazım türüdür.

 

b.İslamiyet öncesinde sagu diye adlandırılır.

 

c.Ağıtlar sadece ölümlerde yakılır.

 

d.Bazı gruplar bu geleneği devam ettirmektedir.

 

e.Bentlerden kurulu ağıtlar da vardır.

 

 

C

 

24.Manilerle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

 

 1. Bayati maninin Azerbaycan’daki adıdır.

 

b.Azerbaycan sahasında Sarı Aşık’n çok sayıda manisi vardır.

 

c.Bazı aşıklar mani tarzı şiirlerle  atışmışlardır.

 

d.Manilerde mahlas yaygın olarak kullanılmıştır.

 

e.Sümmani mani nazım şeklini kullanmıştır.

 

 

D

 

25.Koşma il ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır.

 

a.Aşık şiirinde en fazla kullanılan nazım şekli koşmadır.

 

b.Türlerin tamamına yakını koşma nazım şekliyle oluşturulmuştur.

 

c.Kendilerine özgü bir kafiye örgüsü vardır.

 

d.Yedekli Koşma çeşidi Azerbaycan’a kıyasla Doğu  Anadolu aşıkları arasında daha yaygındır.

 

e. Yedekli Koşma çeşidi Doğu Anadolu aşıklarına kıyasla  Azer aşıklbaycan aşıkarı arasında daha yaygındır.

 

D

 

26.Güzelleme ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

 

a.İnsana ve doğaya ait güzellikleri konu edinir.

 

b.Hemen bütün aşıklar Güzellerme türünü kullanmışlardır.

 

c.Aşık şiirinde yaygın bir şekilde kullanılır.

 

d.Koşma nazım şekliyle söylenir.

 

e.Aruz örnekleri yaygındır.

 

E

 

27.Kahramanlık yiğitlik ve savaş konularında söylenen tür aşağıdakilerden hangisidir?

 

a.Taşlama

 

b.Koçaklama

 

c.Varsağı

 

d.Destan

 

e.Güzelleme

 

B

 

 

28. Aşık Şiir geleneğinde toplumsal aksaklıkların eleştirildikleri şiirlere ne denir?

 

a.Koçaklama

 

b.Taşlama

 

c.Hiciv

 

d.Yergi

 

e.Kara Mizah

 

B

 

29.Koçaklama türünün en iyi örneklerini verenler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 

a.Kayıkçı Kul Mustafa-Köroğlu

 

b.Köroğlu-Karacaoğlan

 

c.Karacaoğlan-Kayıkçı Kul Mustafa

 

d.Kaygusuz Abdal-Köroğlu

 

e.Karacaoğlan-Köroğlu

 

A

 

30.Varsağı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

 

a.Koşma nazım şekli ve özel ezgilerle söylenir.

 

b.Adını Anadolunun GÜNEYİNDE YAŞAYAN ‘Varsaklar’dan almıştır.

 

c.Varsağılarda yiğitçe ve sert bir eda vardır.

 

d.Bir şiirin varsağı olup olmadığını hece ölçüsüne bakılarak anlaşılabilir.

 

e.Varsaklar Kahramanmaraş ve Çukurova civarında yaşamıştır.

 

D

 

31.Dini Tasavvufi Halk Şiiri’nde nazım şekillerini kim tasnif etmiştir?

 

a.Şükrü Erbaş

 

b.Şükrü ELÇİN

 

c.Abdurrahman Güzel

 

d.Pertev Naili Boratav

 

e.Hikmet Dizdaroğlu

 

 

C

 

32.Aşağıdakilerden hangisi Divan Şiiri nazım şekillerinden değildir?

 

a.Kaside

 

b.Murabba

 

c.Terci_i Bend

 

d.Gazel

 

e.Destan

 

E

 

33.Din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan nazım birimi aşağıdakilerden hangisidir?

 

a.Terci-i Bend

 

b.Murabba

 

c.Kaside

 

d.Müstezat

 

e.Tuyuğ

 

C

 

34.Aşk ve şarap üzerine yazılan nazım birimi aşağıdakilerden hangisidir?

 

a.Rubai

 

b.Gazel

 

c.Müstezat

 

d.Tuyuğ

 

e.Kaside

 

B

 

35.Murabba ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

 

a.Dört mısralık bentlerden oluşurlar

 

b.Kafiye düzeni, aaaa  bbba  ccca ççça şeklindedir.

 

c.Sadece dini konular ele alınır.

 

d.Dört ve sekiz bent arasında değişen bir hacme sahiptir.

 

e.Manzum mektup gibi türlerde de bu nazım birimi kullanılır.

 

 

C

 

 

36.Tuyuğ ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

 

a.Türk şiirine has bir nazım şeklidir.

 

b.Failatün failatün failatün failün kalıbıyla yazılır.

 

c.Nazım birimi olarak da dörtlük esasına dayalıdır.

 

d.Kadı Burhaneddin ve Nesimi bu türde ün yapmışlardır.

 

e.Mahlaslar,bu türde yaygın olarak kullanılmıştır.

 

E

 

37.Kadı Burhaneddin ve Nesimi’nin bu türde ün yaptığı nazım birimi aşağıdakilerden hangisidir?

 

a.Tuyuğ

 

b.Terci-i Bend

 

c.Murabba

 

d.Gazel

 

e.Mesnevi

 

A

 

38.Uzun mısralara kısaların eklenmesiyle oluşturulan nazım birimi aşağıdakilerden hangisidir?

 

a.Müstezat

 

b.Tuyuğ

 

c.Mesnevi

 

d.Gazel

 

e.Kaside

 

 

A

 

39.Yunus Emre ve Kaygusuz Abdal daha çok hangi nazım birimini kullanmıştır?

 

a.Mani

 

b.Güzelleme

 

c.Koşma

 

d.Münacaat

 

e.Tuyuğ

 

C

 

40.Koşma nazım birimini daha çok aşağıdakilerden hangileri kullanmıştır?

 

a.Yunus Emre-Kul Nesimi

 

b.Kadı Burhaneddin-Nesimi

 

c.Köroğlu-Karacaoğlan

 

d.Kaygusuz Abdal-Yunus Emre

 

e.Yunus Emre- Nesimi

 

D

 

41.Dini Tasavvufi halk şiirinde Allah’ın varlığı ve birliği üzerine yazılan şiirlere ne ad verilir?

 

a.İlahi

 

b.Naat

 

c.Tevhid

 

d.Elifname

 

e.Münacaat

 

C

 

42.Allah’a yalvarıp yakarmak için yazılan şiirlere ne ad verilir?

 

a.Na’t

 

b.Tevhid

 

c.Münacaat

 

d.Elifname

 

e.İlahi

 

C

 

43.Hz. Muhammet’i övmek için yazılmış eserlere ne ad verilir?

 

a.Esma-i Nebi

 

b.Na’t

 

C.Hicretname

 

d.Miracname

 

e.Mevlid

 

B

 

44.Hz.Muhammet’in Mekke’den Medine’ye göçünü anlatan şiirlere ne ad verilir?

 

a.Hilye

 

b.Miracname

 

c.Hicretname

 

d.Gevhername

 

e.Na’t

 

45.Hz.Muhammet’in doğumu anlatan şiirlere ne ad verilir?

 

a.Mevlid

 

b.Na’t

 

c.Miracname

 

d.Hilye

 

e.Hicretname

 

A

 

46.Mevlid türünün Türk Edebiyatındaki en iyi temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

 

a.Kul MUSTAFA

 

B.Yunus Emre

 

c.Süleyman Çelebi

 

d.Kaygusuz Abdal

 

e.Mevlana

 

C

 

47.Vesiletü’n Necat adlı eser hangi türde bir eserdir?

 

a.Mevlid

 

b.Miracname

 

c.Na’t

 

d.Hicretname

 

e.Hilye

 

A

 

48.Hz. Muhammet’in fiziki özelliklerini tasvir eden şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

 

a.Hilye

 

b.Na’t

 

c.Mevlid

 

d.Miracname

 

e.Hicretname

 

A

 

49.Allah aşkının dile getirildiği sorulu cevaplı şiirlere ne denir?

 

a.Hilye

 

b.Gevhername

 

c.Salatname

 

d.Dolapname

 

e.Hacname

 

 

D

 

50.Aşağıdakilerden hangisi İslamın beş şartı hakkında yazılmış nazım türlerinden değildir?

 

a.Salatname

 

b.Hicretname

 

c.Oruçname

 

d.Hacname

 

e.Ramazanname

 

B

 

51.Dini –Tasavvufi halk şiirinde oniki imamın adı geçen ve onları övmek için yazılan şiirlre ne ad verilir?

 

a.Duvazname

 

b.Methiye

 

c.Şathiye

 

d.Vücudname

 

e.Hikmet

 

A

 

52.Methiyelerde en fazla hangi nazım şekli kullanılmıştır?

 

a.Kaside

 

b.Tevhid

 

c.Gazel

 

d.Tuyuğ

 

e.Mersiye

 

A

 

53.Bir kimsenin ölümüne duyulan üzüntüyü dile getirmek için yazılan şiirlere ne ad verilir?

 

 1. Maktel

 

b.Mersiye

 

c.Vücudname

 

 

d.Mansurname

 

e.Şathiye

 

 

B

 

54.İnsanın yaradılışıyla ilgili yazılmış eserlere ne ad verilir?

 

a.Vücudname

 

b.Devriye

 

c.Hikmet

 

d.Şathiye

 

e.Mersiye

 

A

 

55.Aşağıdakilerden hangisinin Vücudname türünde başarılı şiirleri vardır?

 

a.Nesimi

 

b.Kadı Burhaneddin

 

c.Kaygusuz Abdal

 

d.Hallac-ı Mansur

 

e.Abdal Musa

 

C

 

56.Aşağıdakilerden hangisi nazım şekliyle ilgili değildir?

 

a.Ölçü

 

b.Hacim

 

c.Kafiye Örgüsü

 

d.Nazım Birim,

 

e.Ninni

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last modified on
Rate this blog entry:
0
Tagged in: halk şiiri
Acikogretim edebiyat bitirdi, ogretmen, bilgisayar bagimlisi, siirsever insan. Tek dersi 100 ulke gezmeden olmemek.
 • No comments made yet. Be the first to submit a comment

Leave your comment

Guest
Guest Cumartesi, 16 Ocak 2021