Ders özetleri ve deneme sınavları için tıklayın.

 

1. Dönem Ders Özetleri                                   2. Dönem Ders Özetleri
3. Dönem Ders Özetleri                                   4. Dönem Ders Özetleri
5. Dönem Ders Özetleri                                   6. Dönem Ders Özetleri
7. Dönem Ders Özetleri                                   8. Dönem Ders Özetleri

 

Facebook Grubumuza Katılıp Ders Çalışmak İçin Tıklayınız.

                     

Facebook Grubumuza Katılmak İçin Burayı Tıklayın

"Nereye gidersen git bulacağın aydınlık
Zihninin aydınlığı kadardır"

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Login
  Login Login form
Posted by on in Eleştiri Kuramları
Eleştiri Kuramları Yansıtma Kuramı 2 Kendisi bir taklid, (yansıma) (mimesis) olan bu duyular dünyasının bir kısmı (unsurlar, hayvanlar, bitkiler, insanlar v.b.) Tanrı tarafından, bir kısmı ise (binalar, âletler, eşyalar v.b.) insanlar tarafından meydana getirilmiştir. Fakat gerçekçilik derecesi bir kopyanınkinden de aşağı alan şeyler vardır. Tanrının eserleri arasında yalnız doğal nesneler yoktur, bir de bunların yansıları vardır : parlak yüzeylerde (örneğin suda)...
Hits: 8492
Rate this blog entry:
4

Posted by on in Eleştiri Kuramları
EDEBİYAT KURAMLARI YANSITMA KUKAMI I «Sanat nedir?» sorusuna verilen ilk cevap (hiç değilse Batı'da) sanatı bir yansıtma, benzetme, veya taklid olarak görme eğilimindeydi. Sanat eserlerinde gördüğümüz, doğadır, insandır, hayattır ve sanatçı eserinde bize bunları yansıtır; bir ayna tutar dünyaya sanki Platon'un Devlet diyalogunda Sokrates, Glaukon'a ressamın yaptığı işi anlatmağa çalışırken «İstersen bir ayna al eline, dört bir yana tut. Bir anda...
Hits: 5417
Rate this blog entry:
0
Posted by on in 5. Dönem
Karahanlı Türkçesi Atebetü’l-Hakayık 12. yüzyılda yazıldığı tahmin edilen Atebetü’l-hakâyık (Hakikatlerin Eşiği) manzum öğüt kitabıdır. Nerede ve ne zaman yaşadığını bilmediğimiz Türk ve Acem meliki Muhammed Dâd İspehsâlâr Bey’e sunulmuştur. Kaynaklarda hakkında fazla bilgi bulamadığımız Edib Ahmet’in yaşadığı dönem ve çevresi hakkında hemen hemen hiç bilgimiz yoktur. Memleketinin Yüknek, babasının adının ise Mahmud olduğunu Arslan Hoca Tarhan’ın AH’ın sonuna yazdığı dörtlükten öğrenmekteyiz....
Hits: 6949
Rate this blog entry:
5

Posted by on in 5. Dönem
1.İslamiyet Sonrası Türk Halk Şiri’nin tasnifini aşağıdakilerden hangisi yapmıştır ?   a.Fuat Köprülü   b.Mehmet Kaplan   c.Berna Mogan   d.Ahmet Hamdi   e.Şükrü Elçin     A   2.Türk Edebiyatı’nın Menşei başlıklı inceleme kime aittir.   a.Şinasi   b.Sadullah Paşa   c.Fuat Köprülü   d.Mehmet Kaplan   e.Şükrü Elçin   C   3.Fuat Köprülü’ye göre Türk Şiirinin kökeni nerede aranmalıdır...
Tagged in: halk şiiri
Hits: 2809
Rate this blog entry:
0

Posted by on in 1. Dönem
1/folklorun kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir? a- halkbilimi b-mit c-türk halkbilimi d-kuram e-varyant A 2/insanın içinde büyüdüğü,öğrendiği ve özümseyip benimsediği kültüre ne ad verilir?a-halk kültürüb-uluslararası kültürc- sözlü kültürd-yerli kültüre-ulusal kültür D 3/dini ayin veya tören amaçlı bir örnek üzere kalıplaşmış harekete ne ad verilir?a-ulusal kültürb-kültürc-ritüeld-halkbilimie- teatral C 4/tarih öncesi zamanlarda olduğuna inanılan olayları, olağanüstü karakterleri ve tipleri konu edinen nitelikli anlatılara ne...
Hits: 3274
Rate this blog entry:
0

Posted by on in 7. Dönem
Aşağıdakilerden hangisi ‘’Nesir’’in karşılığı olamaz?   a.Mensure b.Mensur c.Düzyazı d.Manzum e.İnşa   D       Nesrin en küçük birimine ne ad verilir ?   a.Mansur   b.Cümle   c.Paragraf   d.Metin   e.İnşa   B   3.Tanzimat öncesi Türk Nesri hangi edebi türün etkisinde kalmıştır ?   a.Tiyatro   b.Seyahatname   c.Şiir   d.Hikaye   e.Destan   C 4.İslamiyet öncesi...
Hits: 2456
Rate this blog entry:
0
1.Siyasal bakımdan Tanzimat Dönemi hangi yılları kapsar?   a.1839-1860   B.1839-1908   c.1839-1908   D.1860-1908   E.1839-1888       C     2.Edebi bakımdan Tanzimat Dönemi hangi yıl başlar?   a.1830   b.1839   c.1840   d.1856   e.1860   E     3.Aşağıdakilerden hangisinin eserlerinin yayın tarihi edebi bakımdan Tanzimat Döneminin başlangıcı sayılır?   a.Şinasi   b.Namık Kemal  ...
Hits: 2104
Rate this blog entry:
0

Posted by on in 5. Dönem
1.Aşağıdakilerden hangisi,Toplum Dilbilimsel açıdan dillerin türlerinden değildir ?   a.Ölçünlü   b.Eğitsel   c.Bölgesel   d.Toplumsal   e.İşlevsel     B     2.Göstergenin Nedenselliği İlkesİ’ni dilin doğasını yansıtan temel bir ilke olarak yansıtan kimdir?   Nedim Tuna   R.R.Arat   Nicholas Pepe   P.Aalto   F.De Sussure     E   3.Aşağıdakilerden hangi dil tek heceli değildir ?   a.Türkçe...
Hits: 3144
Rate this blog entry:
0
Hazırlayanlar: Eda Koca – Yurdanur Tüfekli Turgut – Lale Aras – Özlem Sümer – Emine Selma - Ayşegül Coşar Şentürk 1-Sürrealizmi sistemleştiren,eski Dadaist…….. A) Breton B) Apollaniare C) Franz Kafka D) Tranza E) Pierre Reverdy 2-Sürrealizm edebiyatta en çok ………alanında etkili oldu A) Şiir B) Tiyatro C) Roman D) Hikaye E) Deneme 3-20.yy avrupadaki akıl tutulmasına karşı tepki gösteren akımlar 1)….2)…..3)…....
Hits: 4865
Rate this blog entry:
1
1. Aşağıdakilerden hangisi Albert Camus'a ait eserlerden değildir? a)Akıl Çağı b)Mutlu Ölüm c)Veba d)Yabancı e)Sisifos Söylencesi 2.Aşağıdakilerden hangisi egzistansiyalizmin savunduğu düşüncelerden biri değildir? a)Olaylar romanda karakterleri doğurur b)Birey önce var olur sonra özü oluşturur c)Özünü oluşturan insan durumlarla karşılaşır d)Varoluşçuluk tarihe, geçmiş ve geleceğe önem vermez e)İnsanın sürekli seçim yapıyor olması onu bunalıma sürükler 3.Aşağıdakiklerden hangisi egzistansiyalizmi geliştirip savunanlardan değildir? a)Aragon...
Hits: 4547
Rate this blog entry:
1
Batı edebiyatının Türk edebiyatına etkileri Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatı 1-      Tanzimat Edebiyatı A)    Birinci Nesil Şinasi Namık Kemal Ziya Paşa Ahmet Mithat Efendi Şemsettin Sami Ahmet Vefik Paşa B)    İkinci Nesil Abdülhak Hamit Tarhan Recaizade Mahmut Ekrem Sami Paşazade Sezai Muallim Naci 2-      Edebiyat-ı Cedide / Servet-i Fünûn Edebiyatı Tevfik Fikret Cenap Şahabettin Süleyman Nazif Hüsein Suat Yalçın Celal Sahir Erozan Faik Ali Ozansoy Halit...
Hits: 3974
Rate this blog entry:
0
Modernizm / Postmodernizm “Post” kelimesi: Bir şeyden daha sonraki, sonrası …den sonra gelen ve eklenti ilave, ekleme anlamlarında kullanılır. Modernizm ise Latince “modernus” kelimesinden gelir. MS. 5. Yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanan kelime ilk olarak Hıristiyanlık öncesi dönem ile sonrası dönemi ayırmak için kullanılmıştır. Buna göre modern olmak Hıristiyan olmak anlamındadır.   Postmodernizm Belirsizliğe, parçalılığa, etnikliğe, kültürel çoğulculuğa, yerelliğe ve özgürlüklere ayrıcalık tanıyan bir harekettir.  ...
Hits: 3168
Rate this blog entry:
0
Egzitansiyalizm İlk önemli temsilcisi Kierkegaard’tır. Varoluşçuluk; koklerinden kopmuş, temelini yitirmiş, geçmişe güvenini yitirmiş, topluma yabancılaşmış, mutsuz ve huzursuz insan varlığını dile getiri. Kendini bil Obje (nesnel algı) üzerinde değil süje (öznel algı) üzerinde yoğunlaşır. Öz, varoluştan önce gelir tezine karşı varoluş özden önce gelir tezini savunur. İnsan, yaşamaya başlamadan önce hiçbir şey değildir. İnsan, ne olduğundan sorumludur. İlk işi de varlığının...
Hits: 3104
Rate this blog entry:
0
Sürrealizm Bu akım büyük ölçüde Freud’un tez ve düşünceleri üzerine kuruludur. Andre Breton tarafından sistemleştirildi. Sanatı insan bilinçaltının karanlık ve karmaşık sırlarının tek konusu, sanatkarı da iç beninin emirlerini kağıda geçiren bir otomat olarak görür. Nitelikleri Otomatizm ve Oneirizm İnsanın kural ve kalıpları yıkarak, kendiliğinden ve kontrolsüz biçimde iç dünyasını dışavurmasına otomatizm diyoruz. İnsanın bunu(otomatizm) yapabilmesi için dünyayı ve evreni yarı bilinçli bir halde rüya...
Hits: 3254
Rate this blog entry:
0
Kübizm, Dadaizm, Fütürizm, Letrizm Benden önce insanların var olduklarını bilmek bile istemem. Descartes’ın bu cümlesini yayınlarımızdan birinin alt başlığı yapmıştık. Bununla, dünyaya yeni bir gözle baktığımız, bize büyüklerimiz tarafından zorla kabul ettirilen değerleri, doğruluk kavramını yargılamak istediğimizi belirtmek istiyorduk. (Tzara)   Kübizm Ad olması 1908’de Paris’teki Georges Braque’ın resim sergisindeki kübik biçimlerden oluşan bir ev resmini gören H. Matisse’in, bu resim kübist demesiyledir....
Hits: 3717
Rate this blog entry:
0
Empresyonizm (İzlenimcilik) ve Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)   Empresyonizm: Türkçe karşılığı izlenimcilik/intibacılıktır. Empresyonizm kelimesini ilk olarak gazeteci Louis Leroy, 1874’de açılan bir sergi hakkında yazdığı yazıda kullanmış, Claude Monet’nin bir resminin isminden alınmıştır. Empresyonizm, gerçekliğin sanatkarın ruhunda bıraktığı izlenimlerin anlatımını esas alan bir sanat/edebiyat akımıdır. İlke ve Nitelikleri Empresyonizm, bütünüyle sanatkarın görme duyusu ile iç dünyasındaki ilişkiye dayanan bir sanat anlayışıdır. Bir anlamda...
Hits: 4052
Rate this blog entry:
0
Empresyonizm (İzlenimcilik) ve Ekspresyonizm(Dışavurumculuk) EMPRESYONİZM ANLAMI VE TANIMI “Empresyonizm” kelimesini ilk olarak gazeteci Louis Leroy,1874’de açılan bir sergi hakkında yazdığı yazıda kullanmış ve Claude Monet’nin sergideki resimlerinden birinin isminden (İmpresyon-İzlenim/Gün Doğumu, 1872) alınmıştır. Sembolizmle hemen hemen aynı dönemde görülen sanat/edebiyattaki empresyonizm akımı,XIX. yüzyılın sonunda Fransa’da doğmuş, oradan da bütün Avrupa ve dünyaya yayılmıştır. Çok büyük ölçüde resim sanatına has bir akım...
Hits: 6788
Rate this blog entry:
0

Posted by on in BATI EDEBİYATINDA AKIMLAR II
  acikedebiyatradyo is on Mixlr      ...
Hits: 3551
Rate this blog entry:
1
TÜRK HALK ŞİİRİ 1-Ava katılmayan hangi Türkler? Kazak2-Maniheist Uygur döneminde hangi şiir? 3 ilahi3-15.16. yy.da oluşan şiire ne denir? Aşık şiiri4-Kaygusuz Abdal'ın ibadet ve Allah'ı tanımak için yazdığı? Sarayname5-Yunus Emre'nin köyü? Sarıköy6-Ahmet Yesevi sorusu? Lokman Perende7-Ezgisi olmayan nazım biçimi?8-Doğu Anadolu'da türkü arasında okunan? Pişrevi9-Düz, yedekli, cinaslı mani? Mısra Yapısı10-Hangisi tekerleme kaynağı değildir?11-Abdal Musa'yı Kırk Abdaldan sayan? Bursalı Belig12-Hangisi tasavvufun ana teması...
Hits: 2295
Rate this blog entry:
1

Posted by on in 5. Dönem
6 ARALIK 2014 CUMARTESİ VİZE SORULARI VE CEVAPLARI (TAMAMI) 11.-13. YY1-Kuran tercüme nüshası olmayan? Semerkand2-KB Mısır nüshasını bulan? Dr.Moritz3-Orta Asya dilinin ilk evresi? Karahan Türkçesi4-Orta Türkçeyi ilk kullanan? Brockelmann5-Hangisi Karahan Türkçesi ile ilgili yanlış? Önlük-artlık uyumu yoktur.6-Hangisinde büzüşme yoktur? ögdü7-Hangisi ad eki almamıştır? yalın8-Hangisi addan ad eki değildir? +(A)d9-Hangisi sonra anlamındadır? basa10-Ara ile ilgili hangisi doğru? Sadece yalın halde kullanılır.11-Hangisi şart...
Hits: 3145
Rate this blog entry:
1