Ders özetleri ve deneme sınavları için tıklayın.

 

1. Dönem Ders Özetleri                                   2. Dönem Ders Özetleri
3. Dönem Ders Özetleri                                   4. Dönem Ders Özetleri
5. Dönem Ders Özetleri                                   6. Dönem Ders Özetleri
7. Dönem Ders Özetleri                                   8. Dönem Ders Özetleri

 

Facebook Grubumuza Katılıp Ders Çalışmak İçin Tıklayınız.

                     

Facebook Grubumuza Katılmak İçin Burayı Tıklayın

Hermes'in Güncesi

bla bla bla

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Login
  Login Login form

Batı Edebiyatında Akımlar 2- Final Denemesi

Posted by on in BATI EDEBİYATINDA AKIMLAR II
 • Font size: Larger Smaller
 • Hits: 4601
 • Subscribe to this entry
 • Print

1. Aşağıdakilerden hangisi Albert Camus'a ait eserlerden değildir?
a)Akıl Çağı
b)Mutlu Ölüm
c)Veba
d)Yabancı
e)Sisifos Söylencesi

2.Aşağıdakilerden hangisi egzistansiyalizmin savunduğu düşüncelerden biri değildir?
a)Olaylar romanda karakterleri doğurur
b)Birey önce var olur sonra özü oluşturur
c)Özünü oluşturan insan durumlarla karşılaşır
d)Varoluşçuluk tarihe, geçmiş ve geleceğe önem vermez
e)İnsanın sürekli seçim yapıyor olması onu bunalıma sürükler

3.Aşağıdakiklerden hangisi egzistansiyalizmi geliştirip savunanlardan değildir?
a)Aragon
b)Sartre
c)Nietzche
d)Beauvoir
e)Karl Jaspers

4.İnsanın varoluş problemini sanat/edebiyat aracılığıyla geniş kitlelere aktarmayı esas alan akım hangisidir?
a)Egzistansiyalizm
b)Ekspresyonizm
c)Sürrealizm
d)Empresyonizm
e)Sembolizm

5.Aşağıdakilerden hangisi dine bağlı  dine bağlı varoluşluğa inanan egzistansiyalistlerin düşüncelerinden değildir?
a)İnsanı pasifleştiren tüm  kurallardan kurtulmak gerekir
b)Tanrı insanın özündedir
c)İnsanın varoluşunda inanç zorunlu bir eylemdir
d)Tanrıdan uzaklaşan insan özüne yabancılaşır
e)Varoluşçuluk özden varlığa doğru giden bir süreçtir

6.Aşağıdakilerden hangisi tanrısız varoluşçuluğa inanan egzistansiyalistlerden değildir?
a)Kierkegaard
b)Camus
c)Heidegger
d)Sartre
e)Bataille

7.Kiekegaard'a göre günahtan kaçma ve kendini bulma evresi hangisidir?
a)Dinsel
b)Ölüm
c)Törel
d)Ahiret
e)Uhrevi

8.Kiekegaard'a göre varoluşun üç evresi  hangisidir?
a)Estetik - Törel - Dini
b)Dini - Resmi - Törel
c)Sanatsal - Yorumsal - Bilişsel
d)Duyuşsal - Bilişsel - Törel
e)Dini - Hayati - Varlık Ötesi

9.Nietzche'ye göre varolmanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Üstinsana ulaşmak
b)Özü korumak
c)Tanrıyı yok saymak
d)Nihilizmeya ulaşmak
e)İdealizmi yok etmek

10.Varoluşçuların önemsediği edebi unsur hangisidir?
a)İçerik
b)Biçim
c)Dil
d)Şekil
e)Üslup

11.Aşağıdakilerden hangisi postmodernizmin ilke ve niteliklerinden değildir?
a)Postmodernizme göre gerçeğin tek bir tanımı vardır
b)Postmodernistlere göre bilgi nesnel değildir
c)Postmodernizm merkezsiz ya da çok merkezli bir yapı kurmayı hedefler
d)Gerçek/Hakikat/Doğru kavramlarıyla postmodernizm de ilgilenir
e)Toplum kurmaca bir gerçekliktir

12.Aşağıdakilerden hangisi postmodernizmin bilim ve bilgiye bakışını yansıtan bir görüştür?
a)Bilim ve bilgi nesnel değildir
b)Bilim ve bilgi nesneldir
c)Bilim insanı gerçeğe götürecek tek yoldur
d)Bilim ve bilgi evrenseldir
e)Bilim ve bilgi insanın dışında ve ondan bağımsız bir fenomendir

13.Aşağıdakilerden hangisi postmodernizmin insan kavramıyla ilgili görüşlerinden değildir?
a)Kutsal ve nadir olana olumlu bakmaz
b)Anlam için kendi yolunu izler
c)Evlilik, aile, kilise ve ulus gibi eski sadakat ve modern bağlılıklara inanmaz
d)Sürekli olan yerine geçici olana yönelir
e)Duygu ve hislerine yöneliktir

14.Aşağıdakilerden hangisi modernizmin temel dayanaklarından değildir?
a)İmparatorluklar
b)Kapitalizm
c)Endüstriyalizm
d)Şehirleşme
e)Laiklik

15.Aşağıdakilerden hangisi modernizmin ilke ve niteliklerinden değildir?
a)Geleneğe ve gelenekçiliğe karşı çıkmaz
b)Laik bir düşünce yapısına sahiptir
c)Toplumları statik yapıdan dinamik yapıya geçirir
d)Gelişmiş ulaşım ve haberleşme araçlarına toplumları taşır
e)Eleştiri gelişimin, değişmenin ve ilerlemenin aracıdır

16.Aşağıdakilerden hangisi aydınlanma çağının getirdiklerinden değildir?
a)Aklın herşeye yeteceği düşüncesi yaygınlaşmıştır
b)Din adamlarının yerini filozoflar almıştır
c)Akıl ve bilim merkezli bir dünya görüşüne geçiş sağlanmıştır
d)Akıl yüceltilmiştir
e)İnsan ve toplumun mükemmelleştirilebileceğine inanmazlar

17.Aşağıdakilerden hangisi modernizmin sonuçlarından değildir?
a)Eskiye özlem duyma ve tekrar yaşama isteği
b)Uygulanan siyasi modellerin insanları mutsuz etmesi
c)Uzmanlaşma
d)Yeraltı kaynaklarının hızlı bir biçimde tüketilmesi
e)Teknolojik gelişmeler

18.Sanatta postmodernizm hangi ülkede doğmuştur?
a)ABD
b)İngiltere
c)İtalya
d)Rusya
e)İsviçre

19.Alay etmek maksadıyla başkasına ait bir eseri taklit ederek yeniden kurgulamaya ve gülünçleştirmeye ne ad verilir?
a)Parodi
b)İroni
c)Alegori
d)Metinlerarasılık
e)Üstkurmaca

20.Modern kelimesinin ilk anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Hristiyan olmak
b)Yeni olmak
c)Hür olmak
d)Endüstriyel olmak
e)Tarafsız olmak

21.Postmodernistlerin bilim görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
a)Bilim bir tür ideolojidir
b)Nesnel olan tek kavram bilimdir
c)Gerçeğe giden yol bilimden geçer
d)Akılla kavranan herşey bilimin yolundan geçer
e)Bilimin evrenselliğinden şüphe edilemez

22.Postmodernizmin yaşamda ve sanatta ana eğilimi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Çoğulculuk
b)Nesnellik
c)Gerçekçilik
d)Laiklik
e)Metinlerarasılık

23.Aşağıdakilerden hangisi postmodern romanın nitelikleri arasında yer almaz?
a)Sayfa düzenine önem verme
b)Boş ve kara sayfalar koyma
c)Romanın düzenini parçalama
d)Okura sorular yöneltme
e)Birden fazla sona yer verme

24.Postmodernist bir yazarın "Metin nedir?" sorusuna verdiği yanıt nedir?
a)Her şey
b)Gerçek
c)Duygu ve hayal
d)Anlatılmak istenen
e)Somut olan herşey

25.Türk edebiyatında ilk üstkurmaca yazarı kimdir?
a)Oğuz Atay
b)Elif Şafak
c)Orhan Pamuk
d)Hasan Ali Toptaş
e)Bilge Karasu

26.Aşağıdakilerden hangisi servet-i fünun asnatkarları arsında yer alır?
a)Hüseyin Cahit Yalçın
b)Recaizade Mahmut Ekrem
c)Samipaşazade Sezai
d)Reşat Nuri Güntekin
e)Şehabettin Süleyman

27.Edebiyatımızda roman türünün ilk örneği hangisidir?
a)Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
b)İntibah
c)Kıssadan Hisse
d)Sergüzeşt
e)Felatun Bey ve Rakım Efendi

28.Aşağıdakilerden hangisi yedi meşaleciler arasında yer almaz?
a)Halit Fahri Ozansoy
b)Kenan Hulusi Koray
c)Ziya Osman Saba
d)Vasfi Mahir Kocatürk
e)Yaşar Nabi Nayır

28.Aşağıdakilerden hangisi yeni tarz öğretim veren mekteplerden değildir?
a)Mekteb-i ilmiyye
b)Mekteb-i Mülkiye
c)Galatasaray Sultanisi
d)Darülfünun
e)Darülmuallimat

29.Şinasi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)Önemli eserlerinden birisi Zavallı Çocuk adlı piyestir
b)İlk tiyatro eseri Şair Evlenmesi'nin yazarıdır
c)Tercüman-ı ahval gazetesini çıkarmıştır
d)Tanzimat edebiyatının öncülerindendir
e)Şiir, fabl, tiyato, makale türlerinde eserler vermiştir

30.Aşağıdakilerden hangisinde Batı Edebiyatı Akımı ve en çok kullanıldığı Türk Edebiyatı dönem/hareket/topluluğu bir arada doğru olarak verilmiştir?
a)Romantizm - Tanzimat 1. Nesil
b)Dadaizm - Servet-i Fünun Dönemi
c)Sürrealizm - Milli Edebiyat Dönemi
d)Klasizm - Hisarcılar
e)Natüralizm - Garipçiler

31.Nazım Hikmet'i şiirlerinde nitelikleri görülen edebi akım hangisidir?
a)Fütürizm
b)Sürrealizm
c)Dadaizm
d)Postmodernizm
e)Letrizm

32.Türk şiirine ilk kez "hak, adalet, kanun, meşrutiyet, akıl, cehalet" gibi kavramlar ve konular getiren şair hangisidir?
a)Şinasi
b)Namık Kemal
c)Ziya Paşa
d)Tevfik Fikret
e)Arif Nihat Asya

33.Aşağıdaki dönemlerden hangisi Cumhuriyet öncesi dönem içerisinde yer alır?
a)Nayiler
b)Garipçiler
c)Hisarcılar
d)Yedi meşaleciler
e)Maviciler

34.Aşağıdaki yazarlardan hangisi modernist/postmodernist eğilim içinde yer almaz?
a)Ayşe Kulin
b)Elif Şafak
c)Buket Uzuner
d)Ayla Kutlu
e)Nedim Gürsel

35.Aşağıdakilerden hangisi Maviciler arasında yer almaz?
a)Özdemir İnce
b)Attila İlhan
c)Orhan Duru
d)Ahmet Oktay
e)Demir Özlü

 

hepsinin cevabı a şıkkındadır ve bu test flash  deneme için hazırlanmıştır.

Rate this blog entry:
1
Acikogretim edebiyat bitirdi, ogretmen, bilgisayar bagimlisi, siirsever insan. Tek dersi 100 ulke gezmeden olmemek.

Achievements

 • No comments made yet. Be the first to submit a comment

Leave your comment

Guest
Guest Perşembe, 06 Ağustos 2020