Ders özetleri ve deneme sınavları için tıklayın.

 

1. Dönem Ders Özetleri                                   2. Dönem Ders Özetleri
3. Dönem Ders Özetleri                                   4. Dönem Ders Özetleri
5. Dönem Ders Özetleri                                   6. Dönem Ders Özetleri
7. Dönem Ders Özetleri                                   8. Dönem Ders Özetleri

 

Facebook Grubumuza Katılıp Ders Çalışmak İçin Tıklayınız.

                     

Facebook Grubumuza Katılmak İçin Burayı Tıklayın

ek kaynak,

 • Ek Kaynak- Beyit ve Mısra

  Prof Dr. M. A. Yekta Saraç

  Fatih / 2007

  BİÇİM

  GİRİŞ

   

  BEYİT - MISRA

  Mısra' (yahut: mısra') kelimesinin asıl anlamı kapı kanadı, çadır kapısının iki yanı demektir. Bir edebiyat terimi olarak aruz ile söylenilmiş beytin yarısıdır. Ev, oda, çadır anlamlarına gelen beyit ise edebiyat terimi olarak aynı vezinde iki mısradan oluşan nazım birimidir. Eve kapıdan girildiği gibi şiire de mısradan girilir. Bir kapının iki yanı gibi olan beytin iki yarısı, iki parçası olan mısraların aynı vezinde olması şarttır. Fakat bu mısraların birbirleriyle kafiyeli olması gerekli değildir. Bu şekilde, birbirleriyle kafiyeli olmayan mısralarla yazılan beyitlere beyt-i hasî adı verilir.

  Beyit, kafiyeli ve bağımsız olup olmamasına göre çeşitli adlar alır.

  Beyit müstakil olarak söylenilmiş ise, yani altında veya üstünde bir başka beyit yoksayera ve müfred adlarını alın Bu tarz beyitler divanlarda müfredat başlığı altında ayrıca toplanır. Müfredleriyle meşhur olan şairler vardır. Müfi-ed beyitlerin mısraları kafiyeli veya kafiyesiz olabilirler. Müfredler daha çok düz yazı metinlerde, mektuplarda, münşeatlarda, yazışmalarda yer alırlar.

  Eğer beyit müstakil olarak söylenilmemiş olup bir şiirin ilk beyti ise matla adını alır. Matla beyitlerinin musarra olması şarttır. Genellikle gazel, kaside şiirlerinin ilk beyti olmakla birlikte bu şiirlerin ortasında da bulunabilir. Matla beyitlerin muhatabın ruhunda, şiirin geri kalan kısmını dinlemeye yönlendirecek nitelikte güzel ve etkileyici olması beklenir.

  Mısraları birbirleriyle kafiyeli beyitlere musarra, mukaffa adı da verilir. Yapılan bu işlem tasrî olarak adlandırılır. (Arap edebiyatında tasrî, beytin musarra yapılması işlemine de denir.) Birden fazla matla beytinin bulunduğu şiirlere zâtü'I-metâli, zü'l-metâli adı verilir. Şiirin son beytine makta beyti denir. Beyit terimi, başkaca terimlere de kaynaklık etmiştir Bir kasidenin en güzel ve pariak kabul edilen beytine beytü l-kasîd, gazelin böyle beytine ise beytü 'l-gazel, şâh-heyit, şeh-beyit adları verilir. Bazı kaynaklarda matla beyitten sonra gelen beyte hüsn-i matla, makta beytinden önceki beyte de hüsn-i makta denilmiştir. Şairin mahlasının bulunduğu beyit kasidede tâc beyit, gazelde ise mahlas beyit olarak adlandırılır. Beyitlerde genellikle mana bütünlüğü aranır. Her beytin anlamı kendi içinde tamamlanır. Bu kurala uyulmadığı örnekler de bulunmaktadır. Anlamın kendi içinde tamamlanmayıp sonraki beyitlere geçtiği beyitlere merhûn adı verilir Beyti meydana getiren aynı vezindeki iki parçanın her birine mısra' (veya: mısra') denilir. Bir beytin iki mısrasının da birbirleriyle mana yönünden ilişkili olması lazımdır. Tek olarak söylenilmiş olan veya diğer mısrası unutularak tek başına dilden dile dolaşan mısralara âzâde adı verilir Beytin mana bakımından ilişkili olmayan ve her biri kendi içinde müstakil anlamı olan mısralara da âzâde adı verilmekle birlikte bu tür mısralardan oluşan beyitler kusurlu kabul edilir. Söylenilme-sinde ve anlaşılmasında zorlama söz konusu olmayan, akıcı ve güzel mısralar ber-ceste adını alır Berceste mısralar âzâde olabileceği gibi bir şiirin beytinden alınmış da olabilir. Berceste sözü sadece mısralara has olmayıp şiirin bütünü için de kullanılır.

  “Mütercim Asım, Kamus Tercümesi, c. 1, s. 553, c.3, s. 318; Tehânevî, Keşşafıı Istüâiıâti'l-Fünûn, c. 1, s. 149; Mecdi Vehbe-Kâmil el-Mühendis, Mu'cemü'l-Mustalâhâti'l-Arabiyye fi'TLUga ve'l-Edeb, s. 81, 209; Ahmed Haşimî, Mîzânii'z-Zehebfi Smâati'l-Arab. s. 21, 137; Şemseddin b. Mıı-hammed b. Kays er Râzî, el-Mu 'cem fi Meâyiri Eş'âri'l-Acem, s. 407; Celâleddin Hümâî, Fünûn-ı Belagat ve Smâât-ı Edebî, s. 95, 101; Ahmed Haşimî, Mîzânü'z-Zeheb fi Sınâati Şi'ri'l-Arabî, s. 21, 137; Muallim Naci, Istdâlıat-ı Edebiyye-Edebiyat Terimleri, s. 13, 107; Mehmet Rifat, Mecâmiii'l-Edeb, s. 133; İsmail Habib, Edebiyat Bilgileri, s. 100; Haluk İpekten, Esl<i Türle Edebiyatı ve Nazım Şelcilleri, s.l 1; Tahirü'l-Mevlevî, Edebiyat Lügati, s. 27; Nihat M. Çetin, "Beyit" DİA, c. 6, s. 66; Hasan Aksoy, "Mısra", DİA, c,30, s. 1; Weil, "Aruz" M, c.l, s. 625.

  Mısra ve beyit terimleri Arap edebiyatından İran ve Türk edebiyatlarına geçmiştir. Mısra başlangıçta Arap edebiyatında kasidenin ilk beyti için kullanılmıştır. Daha sonra anlamı ve kullanım alanı genişlemiştir. İran ve Türk edebiyatlarında Arap edebiyatına göre daha farklı bir şekilde kullanılmıştır. Arap edebiyatında en küçük nazım birimi beyittir. Bir söz dizimi, hüküm bildiren kelime topluluğu bir beyit hacminde ifade edilir. İran ve Türk edebiyatlarında ise nazım birimi, mısra olabilir. Bundan dolayı bu edebiyatlarda mısra Arap edebiyatına göre daha uzundur.

  Arap edebiyatında mısra ile aynı anlamda şatır terimi de kullanılın Sadr kelimesi Arap edebiyatında hem ilk şatır/ mısra hem de beytin ilk tefllesi için, aciiz kelimesi de hem ikinci şatr/ mısra hem de ikinci mısranın son tefılesi için kulanılır Arap edebiyatında tek beyte müfred dendiği gibi bu beyitler yetîm olarak da adlandırılırlar İki yahut üç beyitlik şiir parçalan mitfe, üç altı beyit arası şiir parçası kıt'a, yediden daha fazla beyit bulunduran şiirier de genellikle kaside şeklinde adlandırılır

  Matla beytinden sonraki matlaın gücünde ve etkileyiciliğinde, hatta ondan daha özenle yazılmış olan beyte hüsn-i matla, makta beytine göre aynı durumdaki ondan önceki beyte de hüsn-i makta denmesi muhtemelen Muallim Naci'den sonra Türkçe kitaplarda yaygınlaşmıştır Fakat Farsça kaynaklarda hüsn-i matla ve hüsn-i makta farklı şekilde tanımlanmaktadır Hüsn-i matla sıradan bir matla beytinden öte, etkileyici, anlam-lafız ilişkisi sağlam ve güzel olan inatla beytine denir Bu şekilde etkileyici ve güzel bir şekilde o şiirin başlaması aynı zamanda hüsn-i ibtidâ olarak da adlandırılır Yine bu kaynaklarca lafız ve anlamın titizlikle seçildiği, muhatabı etkileyen bir şekilde şiiri sonlandııan beyte de hüsn-i makta veya hüsn-i hitâm denilir.

  Nazım şekilleri, beyitlerin birbirleri ile kafiyeleniş şekilleri ve bu bağlanma sonucu ortaya çıkan bendlerin durumuna bağlıdır Kaside, gazel, mesnevi, terkîb-i bend ve terci-i bendde nazım birimi beyittir. Dolayısıyla bu nazım şekillerinin tanımlarında beyitten hareket edilir Kendisine has bir kafiye sistemine sahip olan musammat-larda ise mısra sayısı belirleyici bir role sahiptir

  Bazı mısraların; bulunduğu şiirden ayrı olarak anlamları ve ahengiyle hafızalarda yer etmesi ve birer vecize şeklinde dilden dile dolaşması, bunun yanısıra divanların sonlarında herhangi bir şiirin parçası olmayan mısraların mesâri başlığı altında toplanması dolayısıyla mısraya beyit gibi bir nazım biçimi olarak bakanlar bulunmaktadır. Bununla birlikte bu iki durum, sadece bir şiirin her zaman için belli bir parçasının diğer kalan kısmına göre daha etkileyici ve kalıcı olma özelliğine sahip olabileceği ve divan sonlarındaki mısraların şairin şiir bütünlüğüne kavuştunnak için bir hareket noktası kıldığı, fakat tamamlayamadığı şiir parçası olabileceği şeklinde de yorumlanabilir.

  Âzâde mısraların müretteb (bir şaire ait şiirierin bilinen ve yaygın olan sıraya uygun şekilde sıralandığı) divanlardaki yeri, en sondur. Bu, divanlardaki nazım şekillerinin sıralamasındaki uzundan kısaya doğru ölçüsünden kaynaklanmaktadır.

  Divanların sonunda btılunan müstakil olarak söylenilmiş beyitleri en küçük nazım biçimi olarak kabul etmek mümkündür.

  Beyti oluşturan iki mısraya iki şatır (yarım) adı verilir. Bu şatıriarın, yani mısra-ların birincisinin ilk tef ilesi sadr, son tef ilesi aruzlharb adı verilir. İkinci şatrı-nın başı ibüdâ, sonu ise darb/acüz adını alır. Beyitlerin sadr, aruz/harb, ibtidâ ve darb/acüz adını alan tef ilelerin dışındakilere ise ha^iv adı verilir. Her mısra en az iki tef ileden (cüz'den) meydana gelir Beyitleri vezin bakımından doğru olarak tef ilelere ayırmak da taktî adını alır.

  Mısranın dize ile karşılanması yerinde değildir. Zira dize, ölçülü veya ölçüsüz bir satırlık nazım parçası olarak kabul edilmektedir. Halbuki mısranın vezinli olması şarttır. Dolayısıyla mısrayı, ölçülü şiirler için kullanmak daha doğru olur.

   

  ÖRNEKLER

  Aradıkça dil-i pür-cûşta ma'nâ bulunur

  Ka'r-ı deıyâda nice gevher-i yekta bulunur '" (Sünbülzade Vehbi)

   

  Dil nûş-ı mey-i nâbdan olmaz mütelezziz

  Âteştir o çün âbdan olmaz mütelezziz'"' (Şeyh Gâlib)

   

  Bînevâlar aceb mi gelse sana Zerreler âfitâba râcidir"" (Şeyh Gâlib)

   

  Yukarıdaki beyitler, ferd-müfred beyit örneğidir.

   

  Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı

  Felekler yandı âbımdan muradım şem'i yanmaz mı ''-(Fuzulî)

   

  Bu beyit Fuzulî'nin meşhur bir gazelinin ilk, yani matla beytidir.

   

  Miyân-ı güftgüda bed-meniş îhâm eder kubhun

   

  "Şecaat arz ederken merd-i kıbtî sirkatin söyler"*^ (Koca Ragıb Paşa)

   

  39    Taşan, coşan gönülde aradıkça nice manalar bulunur;

  deryanın derinliklerinde nice benzeri olmayan güzellikte incilerin bulunduğu gibi.

   

  40    Gönül saf şarap içmekten hoşlanmaz.

  Zira gönül ateş kesilmiştir, bundan dolayı sudan hoşlanmaz.

   

  41    Çaresizlerin sana gelmesinde şaşılacak ne var!

  Nitekim zerreler de güneşe dönmekte, ona yükselmektedir.

   

  42    Sevgili beni candan usandırdı, kendisi cefa etmekten usanmaz mı?

  Felekler bile ateşler saçan feryatlarımla yandı, benim muradımın mumu yanmaz mı?

   

  43    Çingenenin cesaretini anlatırken hırsızlığını dile getirmesi gibi, kötü huylu insan da konuşurken çirkinliğini ortaya döker.

   

  Bu beyit şairin bir gazelinden alınmıştır. İkinci mısrası bir vecize, atösözü gibi yaygınlaşmıştır. Bu mısraya, mısra-ı berceste adı verilir.

  Sebeb-i rif at olur gam yeme üftâde isen

  Bir binadır ki harâb olmaya ma'mür olmaz"'' (Fehim-i Kadim)

  Mısralar birbirleriyle kafiyeli olmadığı için beyt-i hasî olarak adlandırılır.

  "Ne ararsan bulunur derde devadan gayrı" (Abdülhak Molla)

  "Gün doğmadan meşîme-i şebden neler doğar" '^(Kırımlı Rahmi)

  "Zevki kederde mihneti rahatta görmüşüz" (Şeyh Gâlib)

  "Zevk onundur ki perişanlığı cem'iyyettiı" (Şeyh Gâlib)

  Yukarıdaki mısralar tek başlarına meşhur olmuş olup anlaşılması için beytin diğer mısrasına ihtiyaç bulunmamaktadır. Âzâde mısra örneğidirler.

  Cenneti gönnüş bir âdem var ise gelsin desin Tarhı onun dahi böyle dilkeş ü ra'nâ mıdır

  Güllerinde /   var mı böyle / reng ü bûy-ı  /   dil-fırîb Sadr                    haşv                 haşv           arûzTharb

  Yâ nesîm-i / subhı böyle /   bûstân-pî /   râ mıdır ""^ (Nef î) İbtidâ                  haşv                 haşv           darb/acüz

  Yukarıdaki beyitlerin ilkinin anlamı kendi içinde tamamlanmamakta, ikinci beyte geçmektedir. Bundan dolayı beyt-i merhûn olarak adlandırabiliriz. (İkinci beyit üzerinde mısranın bölümleri gösterilmiştir.)

  44    Kötü bir duruma düşmüş isen de üzülme, bu yine yükselmene bir sebep olur. Nitekim harap olmayan bir bina mamur olmaz.

  45    Gün doğmadan gecenin rahminden neler doğar!

  46    Cenneti gören bir insan varsa gelsin de cennetin durumu böyle gönül çekici ve parlak bir güzellikte midir söylesin. Oranın güllerinde de böyle güzel, çekici renk ve koku var mıdır? Sabah esen esintisi böyle bahçeleri süsler mi?

 • Ek Kaynak-BEYİTLERDEN OLUŞAN NAZIM BİÇİMLERİ Kaside

  BEYİTLERDEN OLUŞAN NAZIM BİÇİMLERİ

  Kaside

  Kaynakça:47 Mütercim Asım, Kamus Tercümesi, c.l, s. 1255; Tehânevî. Keşşafa Isnlûlıâsi'TFünûn, c. 3, s. 505; Mecdi Vehbe-Kâmil el-Mühendis, Mıı'cemü'l-Mıısralâhâli'TArabiyye fı'l-Lüga ve'TEdeb, s. 293; Mustafa Sadık er-Râfiî, Târihü Âdâbi'l-Arab, c. 3, s. 27; Şemseddin b. Muhammed b. Kays er Râzî, el-Mu'cemfi Meâyiri Efârı'TAcem, s. 413; Celâleddin Hümâî, Eüııûn-ı Belagat ıc Sınâât-ı Edebî, s. 152; Muallim Naci, htüâhât-ı Edebiyye-Edebiyat Terimler, s. 98; Mehmet Ritat. Mecâıniü'l-Edeb, s. 144; İsmail Habib, Edebiyat Bilgileri, s. 111; Tahirü'l-Mevlevi, Edebiyat Lügati, s. 84; Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, s,. 28; Mehmet Çavuşoğiu, "Kaside" Türk Dili, s. 17; Hüseyin Elmalı vd. "Kaside" DİA,c. 24, s. 562; Yaşar Aydemir, "Türk Edebiyatında Kaside", Bilig, sayı: 22, s. 133.

   

  I.

  Kaside kelimesinin asıl anlamı kast etmek, bir şeye yönelmek, doğru yolda bulunmaktır. Bir edebiyat terimi olarak ilk beyti kendi içinde, diğer beyitleri ilk beyitle kafiyeli olmak üzere en az 15 beyit uzunluğunda ve aynı vezinde söylenilmiş nazım biçiminin adıdır. Genellikle 31 beyitten 99 beyte kadar uzunlukta yazılsa da beyit sayısı konusunda kesinlik bulunmamaktadır. Tanımlarda geçen "uzun şiir" ise görece bir niteleme olup terkîb-i bend, tercî-i bend dışındaki nazım şekillerine göre daha uzun yazılmasmdandır (Burada musammatlardan daha kısa yazılan kasidelerin bulunduğu da hatırlanmalıdır!). Kasidenin uzunluğu aslında kafiye bulma zorluğu ile de ilişkilidir Kasideler divanlarda ilk başta yer alırlar

   

  Kasidenin kafiye düzeni şu şekildedir: aa, xa, xa, xa, xa,...

  Kasidenin ilk beytine matla, ikinci beytine hüsn-i matla, son beytine makta, sondan bir evvelki beyte {güzel ve etkileyici olmasına özel önem verildiği için) hüsn-i makta, şairin mahlasının bulunduğu beyte tâc beyit, kasidenin en güzel kabul edilen beyitine beytü'l-kasîd, adlan verilir (Hüsn-i matla ve hüsn-i makta terimlerinin farklı anlamlan için Giriş kısmında söylediklerimiz burada da geçerlidir.) Şair kasidenin her hangi bir yerinde yeni bir matla beyit söyleyebilir. Bu durum tecdîd-i matla (yeni bir matla getinnek, matlaı yenilemek) olarak adlandırılır. Bir kasidede birden çok tecdîd-i matla yapılabilir Bu durumda matla beyitlerin ilkine matla-ı evvel, ikincisi matla-ı sânî, üçüncüsü matla-ı sâlis denir. Bu tür kasideler zzV 7-/;?e/â//, zâta 'l-ınetâli olarak isimlendirilir. Kasideciliği ile meşhur olan şairler, kasîde-gııy, kasîde-serâ, kasîde-perdâz olarak nitelenir.

  Bu nazım biçimine kaside adının verilişinin sebebi, bu şiirlerin kaside şeklinde daha çok belli bir kişi veya belirli bir maksada yönelik yazılmış olmalarındandır. Dolayısıyla kasîde kelimesi, maksûd anlamındadır.

  Kasideler dönemlerine dair diğer şiir türlerine göre daha fazla tarihî ve sosyal bilgi bulundurur. Nevruz, tahta çıkış (cülus), önemli düğünler, fetihler, önemli tarihi binaların yapılışları münasebetiyle yazılan kasidelerde dönemlerine ışık tutabilecek bazı bilgiler yer alır.

  Kaside nazım biçiminini kendisine has bir kompozisyonu bulunmaktadır.

  En geniş anlamıyla kasidenin bölümleri sırasıyla şöyledir:


   

  En geniş anlamıyla kasidenin bölümleri sırasıyla şöyledir:

   

   

   

  a) Nesîb Teşbib: Kasidenin giriş bölümüdür. Nesibin önemi, bu bölümde işlenen konunun bazen kasideye ad olmasından da anlaşılmaktadır. Genellikle 15-20 beyit arası uzunluktadır. Kaside çoğunlukla övgü şiiri olsa da şairler, genellikle asıl maksat olan övgüye doğrudan başlamazlar. Sevgiliye duyulan aşk ve özlem giriş kısmında tasvir edilir. Şair böylece sanki sevgilisi ile arasında bir ilişki kurar, kendisini ona nispet eder. Genellikle, aşk dışında bir tema söz konusu ise bu bölüme teşbîh adı verilir. (Bununla birlikte anlam ve uygulama açısından aslında teşbîbin nesibdcn farkı yoktur.). Kelime anlamı güzelleştirmek, parlaklığı artırmak olana teşbih ile şair, şiirini süslemektedir. Bu tasvir klasik edebiyatın özelliklerini taşır. Bu kısımların bulunmadığı kasideler de yazılır. Nesib-teşbib bölümleri aşka dair duygular, dinî içerikli düşünceler, tabiat tasvirleri, hazan bahar gibi mevsimler, padişahın tahta çıkışı, düğünler gibi sosyal hadiseler, bir yerin fethi, şehir tasvirleri, çiçekler gibi konuları işlerler. (Nesib ile teşbih bölümlerinin arasını yukarıda söylediğimiz şekilde; kasidenin bu giriş kısmı aşıkane duyguları barındınyorsa neaîb. aşkın dışında başkaca konuları işliyorsa le^bîb adını vererek ayıranlar olduğu gibi bunları birbirinin yerinde kullanılan kavramlar olarak kabul edenler de vardır.)

   

   

   

  b) Girizgâh (gürizgâh): Şairin medhiye-övgü kısmına geçeceğini haber veren bir iki beyitlik kısımdır. Dolayısıyla aslında ayrı bir bölüm sayılmaz. Nesib ile ınedhiye arasında geçişin şairane bir tarzda yapılması gerekmektedir. Şair bazen bunu hissettirmeden ustalıkla yaparken bazen de birden, üslûpta bir kırılma yaparak doğrudan ifade eder. İran edebiyatında bu kısma hüsn-i lahallus, hüsn-i mahlas ve hiisn-i hurûc adları da verilmiştir.

   

   

   

  c) Medhiyye (maksad, maksûd): Bu bölümde kasidenin sunulduğu kişi övülür Kasidenin asıl yazılış maksadının ifade edildiği bu bölüm şiirin merkezidir. Baştaki ve sondaki bölümler bu kısmı desteklemek durumundadır. Genellikle önemli bir kişinin veya değerli bir varlığın övüldüğü bu kısımda şair sanatkârâne bir tarzda memdûhunu övmektedir. Asıl maksat övgü olmakla birlikte şairin bundaki başarısı; övgüsünde ne kadar ileri gittiğine değil, üslûbundaki sanat yönüne bağlıdır. Bu bölümün dili nesib bölümüne göre daha ağırdır.

   

   

   

  d) Tegazzül: Kaside içinde yazılan bir gazeldir. Kasidedeki yeri tam olarak belirlenmiş değildir. Nesibden hemen sonra gelebileceği gibi medhiye kısmından sonra da yer alabilir. Tegazzül her kasidede görülmez. Bazı kasidelerde de nesib bölümü bulunmaz, doğrudan tegazzül kısmı bulunur sonra da mehdiyeye geçilir. Kaside uzun bir şiir olması dolayısıyla sadece beyit sonlarındaki ses tekrarları ile yetinilmesi, bu uzunluğu yeknesaklığa dönüştünnektedir. Tegazzül kısmı ilk beytinin musarra olması ile bu yeknasaklığı kırar. Şiire bir diğer katkısı da bu uzun şiirde okuyucu için yeni bir pencere açarak şiire olan ilgisinin sürekliliğini sağlamasıdır.

   

   

   

  e) Fahriyye: Şairin kendisini övdüğü bu bölüm aslında sanatkar yönünün muhataba hatırlatılması amacını da taşımaktadır. Fahriye ile şair, üstün niteliklerinden bahsederek övdüğü memduhunun karşısına kendisini -itibara alınacak, nitelikli, sanatkâr yönü bulunan özel bir kişi olarak- koyar. Bu da kasideyi sırf dalkavukluk olarak görülmesinin yanlışlığını ortaya koyan bir husustur. Dalkavukluk olsa sadece bu amaç dile getirilirken şairin kendisini de övmesi uygun düşmezdi.

   

   

   

   

   

  f) Dua: Şairin övdüğü kişi veya varlığa dua ettiği bölümdür. Aynı zamanda bu bölümde kasidenin tamamlanması dolayısıyla Allah tealâ'ya hamd ve şükr edilir. Doğuş zamanında ve ilk örneklerinde görülmemekle birlikte kasideye daha sonra eklenen bir bölümdür. Memdûhun içinde bulunduğu iyi durumun devamı için dua edilir. İran edebiyatında bu kısma şerîta ve mekân'-/ kasîde adlan da verilmiştir.

   


   

  Şairin mahlası kasidenin medhiye kısmından sonraki kısımlarda yer alır ve mahlasın bulunduğu beyit tâc beyit adını alır.

   

  Kasidenin yukarıda yazılan kompozisyonu her kaside için söz konusu değildir. Hatta kasidelerin çok azında bu kompozisyonun takip edildiğini görürüz. Ayrıca sıralamada da değişiklikler görülür. Bazen tegazzül kısmı farklı yerlerde bulunur. Bazen nesib bölümü yer almaz, bazen doğrudan fahriye ile kasideye başlanır. Bazen de doğrudan medhiye ile şiir başlar ve biter. Tevlıid, na't gibi kasidelerde ise çoğunlukla medhiye ve dua kısımları görülür.

   

  Nef'î bunu iki ayrı kasidesinde medhiye kısımlarının sonunda şöyle ifade eder:

   

  "Söz âhır oldu ko lâfı bilirsin ey Nefî

   

  Tamâm olunca du'âdır kasîdede kânun".

   

   

   

  "Kaldır elin eyle du'â buldu kasîden intiha

   

  Şimdi du'â etmek sana hem müstehabdır hem ehem".

   

   

   

  Teşbîb ve tagazzül bölümlerinin bulunmadığı ve doğrudan asıl yazılış maksadına geçildiği kasidelere mahdiıd, muktedab adları verilir

   

  Bazı kasidelerde şiirin ahengine canlılık kazandırmak için tecdîd-i matla, redd-i malla yapılır, yani ikinci defa yeni bir matla getirilir. Bazı kasidelerde de beyitler mısra ortasından bölünerek birinci mısra ile kafıyelendirelecek bir durumda olur. Bu beyitlerin vezinleri ortasından ikiye ayrıldığında aynı tef ileleri tekrarlıyor olmalıdır (Dört mefâîlün, müstet^'ilün gibi). Bu şekildeki kasidelere mmammal kaside adı verilir.

   

  Kasideler divanların baş taraflarında yer alırlar Bu durum, şiirlerin divanlarda görece bir şekilde uzun şiirden kısa şiire doğru sıralanmasından ileri gelir. Divan başındaki kasideler kendi içlerinde de ayrı bir şe'- ilde sıralanırlar. İlk önce dinî temaları işleyen şiirler yer alır. Önem sırasına göre Allah teâlâ'nın yüceliğini ve onun birliğini konu alan tevhid ve münacatlar, daha sonra onun peygamberinin övgüsüne, daha sonra onun halifeleri ve diğer din büyüklerinin övgüsüne dair naatler gelir. Bunlardan sonra padişahların, daha sonra sadrazamların, şeyhülislamların, vezirlerin medhiyeleri sıralanır. Dolayısıyla divandaki şiirlerin uzundan kısaya doğru sıralanmasında hacmin yanında önem sırasının da gözetildiği düşünülebilir. Zira kasideler de kendi içlerinde bu açıdan sıralanmaktadır Kasidelerin başlıkları genellikle kalıplaşmış ifadeler ile ve Farsça yazılın

   

  Kasidelerin adlandırılmasında aşağıda görüleceği üzere farklı yollar takip edilmiştir:

   

   

   

  a) İşlenen konulara göre: Kasideler nesib, teşbib ve medhiye bölümlerinde işlenen konularına göre adlar alırlar. Allahu teala'nm yüceliğini ve birliğini konu alan kasideler levhid. O'na yakarışta bulunan şiirler münacaât, peygamberimiz, onun dört halifesi ve hatta on iki imam için yazılanlar na't adını alır. Bir şahsın ölümü üzerine duyulan üzüntüyü ifade eden kasidelere mersiye, birisinin yergisi söz konusu ise hicviyye'adı verilir. (Burada dikkat edilmesi gereken

   

  bu türlerin sadece kaside ile ortaya konulmadığı, meselâ gazel şekli ile naat. terkîb-i bend şekliyle mersiye de yazıldığıdır.). Teşbib bölümünde bahardan bahsedenlerine bahariye, rebîiyye, hazandan bahsedenlerine hazâniyye, kıştan bahsedenlerine şitâiye (kardan bahsediliyorsa berfıyye), ayrıca yazdan ve sıcaktan bahsediyorsa temmûziyye, ramazandan bahsedenleri ramazaniyye, baharın başlangıcı nevruz münasebetiyle yazılanları nevruziyye gibi belli zaman dilimlerine atfedilenleri de bulunmaktadır. Sünbüliyye gibi çiçeğe, rahşiyye gibi ata ve atın güzelliklerine atfedilen kasidelerin bulunması, padişahın tahta çıkışım kutlamak maksadıyla yazılan kasidelere cülûsiye, bir mevkiye gelen kişiye yazılanlara tebrikiyye, hamam ve hamamdaki bir güzeli tasvir edenlere hamâmiyye denmesi kasidelerin bu açıdan serbest bir biçimde adlandırıldığını göstermektedir (Dolayısıyla bu adlandırmaların terim olarak kabul edilmemesi daha yerinde olur.).

   

   

   

  b)  Rediflerine göre: Kasidelerin bazıları redif olan kelimeleri ile adlandırılmıştır. Ahmed Paşa'nın "güneş" ve ''kerem" kasideleri, Fuzulî'nin "su" kasidesi bu ad-landınna çeşidinin örneklerindendir. Aynı şekilde "hançer", "tîg", "gül" redifli ünlü kasideler de bulunmaktadır.

   

  c) Bazı kasidelerin kafiye (revi) harfine göre adlandırıldıkları görülür. Kaside r harfiyle bitiyorsa râiyye, mim harfiyle bitiyorsa mimiyye olarak adlandırılır. Tabii bu tarz adlandırılan şiirlerin beğeni görmüş ve meşhur bir şiir olması lazımdır. Bu tür adlandınna İran ve Türk edebiyatlarında da görülmekle birlikte Arap edebiyatında daha fazla rastlanır. İbnü'l-Fariz'in Türk edebiyatına da çeşitli şa-irierce çevrilen Mîmiyye ve Tâiyye kasideleri buna örnektir. Aşağıya örnek olarak aldığımız Bakî'nin kasidesi de kafiye harfi dolayısıyla "kaside-i râiyye" olarak adlandırılmıştır.

   

  Kasideler uzun şiirlerdir. Beyitler aynı revi harfini tekrar ederler ve bu şair için bir zorluk doğurur. Bazı kasidelerde bundan dolayı şairlerin aynı kelimeyi tekrarlamak durumunda kaldıkları görülür. Bu bir kusurdur (Bu konu "Kafiye" bölümünde geniş olarak ele alınacaktır.). Bu şekildeki kasidelerde tekrarlanan kafiyeler arasında belli sayıda, bazılarına göre yedi beyit kadar bir ara bulunması gözeti İm iştir. Bunda amaç aynı kafiyenin tekrarlandığını okuyucuya his-settirmemektir. Zaten kasideyi en önemli nazım biçimi olarak kabul edenlere göre bu, aynı konuda aynı ve vezin ve kafiyede uzun şiir söylemenin zorluğu dolayısıyladır.

   

  Kasidelerin matla bejlıinin bulunması zorunluğu vardır. Matla beyti olmayan kasideler, Arap edebiyatında kıt'a olarak adlandırılır.

   

  Bir kişinin övgüsüne dair olan kasideler ya o şahsın bizzat huzuaında okunur, ya da bir vasıta ile o şahsa iletilirdi. Bu kasidelerin sunulduğu padişah ve devlet adamları da kendi konumlan, sanat ve kültürle bağlantıları oranında bu şairlere caize denilen maddi mükâfatlar verirlerdi. Bu mükafatlar bazen altın, mücevher, bazen akar olabilirdi. Şairler nasıl bir gelenek içinde şiirlerini ve sanatlarını icra ediyorlarsa, kendilerine kaside sunulan kişilerin de aynı şekilde bu gelenek çerçevesinde şairleri ödüllendimıeleri gerekiyordu. Fakat bu ödüllendirme şairin sadece onları övmeleri dolayısıyla olmayıp, bu övgüde gösterdikleri sanatkâdıklarımn da bunda payı bulunurdu. Bundan dolayı bazı övgü şiirleri edebî değer bakımından yetersiz görülür ve kabul edilmezdi. Bu durum sunulan kasidelerin bir tenkit süzgecinden geçirildiğini de gösterir.

   

  Kasideler, çok çeşitli amaçlarla kaleme alınmıştır. Dolayısıyla kasidenin sadece bir devlet büyüğünün övgüsüne tahsis edilen bir şiir şekli olarak kabul edilmemesi gerekmektedir. Ayrıca yüksek makamlarda bulunan kişilerin övüldüğü şiirlerde bu şahıslara verilen özellikler ile; aslında bu şahıslarda olması gereken cömertlik, adalet gibi vasıflar onlara hatırlatılmakta, onlar bu faziletlere teşvik edilmektedirler. Kasideler zaten belli bir düzeyde yeterliği bulunan devlet görevlilerinin yükseltilmelerinde, sanatkârlık yönlerine de dikkat edildiğini gösterir. Caize aslında sanat ve sanatçıya devletin verdiği önemi gösteren bir husustur. Bu konuda, kasidelerin sunulduğu -padişahından vezirlerine kadar- o dönemin devlet adamlarının şairlik ve sanat yönlerinin bulunduğunu hatırlamalıyız. Çoğu devletin bir kademesinde hizmet veren şairler, yazmış oldukları şiirler ile diğer yeteneklerinin ve özelliklerinin yanı sıra sanatkârlık yönlerini de beğeniye sunmaktadırlar. Ayrıca geleneğe bağlı bu edebiyatta şairin bir güzeli övmesinin kalıpları nasıl belirlenmiş ise, aynı şekilde bir memduhu da nasıl övmesi gerektiği bellidir. Dolayısıyla bu kalıplaşmış övgü üslûbunu bir şairin takip etmesini, onun bir devlet büyüğüne dalkavukluk etmesi şeklinde yorumlamak çoğu zaman doğru değildir. Ayrıca bu medhiye şiirlerinde şairler kendilerini de överler. Böylece karşıdaki muhataba sadece övgüye değer kişinin kendisi olmadığı da dolaylı olarak hatırlatılır. Kaldı ki divan şairleri arasında hiçbir kimse medhinde şiir yazmamış önemli şairler de vardır. Bu hususlar, divan şiirinin kaside nazım biçimi dolayısıyla haksız bir şekilde değerlendirilmesindeki yersizliği ortaya koymaktadır.


  ilk olarak Arap edebiyatında ortaya çıkan ve daha sonra İran edebiyatına geçen kasidenin -kelimenin temel anlamlarından olan kasıt, maksat ile de ilişkilendiril-mekle birlikte özellikle- daha sonraki aldığı durum göz önünde tutularak istek ve bağış talep etme şiiri olduğu ileri sürülmüştür. Bu şeklin Arap edebiyatındaki ilk örneklerini koyan şairlerin Mühelhil b. Rebîa'den itibaren, sosyal statü bakımından toplumun ileri gelenlerinden olmaları, bu düşünceyi en azından başlangıç dönemi için doğru kılmamaktadır. Bundan dolayı kaside kelimesinin kastetmek, azmetmek, doğru bir istikamete yönelmek gibi anlamlarından hareket edenler, kaside nazım biçiminin belli bir maksatla söylenilmiş, üzerinde düşünülerek, çalışılarak ortaya konmuş şiir anlamında olduğunu söylerler.

  Bu şiirlerin belli başlangıç şekillerinin, kalıplaşmış bölümlerinin ve belli tasvir kısımlarının bulunduğu görülür. Bu da kaside fomıunun, zamanla gelenek içinde şekillenmiş olduğu düşüncesini güçlendinnektedir. İslam öncesi dönemde kasidenin (a) belli bir maksatla farklı konuları işleyen uzun şiirler ile (b) içe doğduğu gibi dile getirilen ve daha basit konulu, ilkine göre kısa şiirler olarak iki farklı kolda örneklerinin bulunduğu görülür. İlk uzun kaside örnekleri Mühelhil b. Rebîa (5. yy.) tarafından yazılan şiirlerdir. Fakat kaside şeklinin gelişmesi ve daha sonra bu konuda asırlar boyu devam ettirilen geleneğin belirlenmesi İmrüü'1-Kays ile olmuştur. Asırlar boyu Arap edebiyatının şahaser şiirlerinden sayılan İmrüül Kays'ın şiiri döneminde çok beğenilmiş olduğundan başkaca şiirler ile Kabe'ye asılmıştır.

  Arap şiirinde kasidenin uzunluğu genellikle 30-120 beyit arasındadır. Kaside genellikle üç bölümde yazılmaktaydı. Bu bölümler (a) nesib/teşbib, (b) tasvir ve (c) me-dih/fahr/hiciv'dir. Nesib/teşbib bölümü genellikle aşk ve özlem duygularının ifade edildiği, sevgili ile yaşanmış hatıraların, onun bıraktığı izlerin anılarak göz yaşı döküldüğü bölümdür. (Bu kısma bükâ: ağlama adı verilir). Arap şiiri İran ve Türk şiirlerinin aksine daha gerçekçi tasvirlerle sevgiliyi tanıtır. Medhi konu alan kasidelerde bu nesib kısmı genellikle yer alırken; kabileler arasındaki savaşlara, baskınlara yer veren, hamaset şiirlerinde, ayrıca mersiyelerde bu bölümler -konunun gereği olarak- yer almazlar. Bu bölüm Arapların çöl hayatlarını yansıtması açısından da önemlidir. Şairin sevgilisi ile paylaştığı anıların bulunduğu diyarı terk ederek çöle yaptığı yolculuk dile getirilir. Bu tasvir bölümünde (rahil) şair bineği, çevresi. çöl hayatmının özellikleri, tabiat hadiseleri, yolculuğun tehlikeleri, seyahati esnasındaki eğlence meclisleri anlatılır. Daha sonra şairin memduhunu, yani kasidesini takdim ettiği kişiyi övdüğü bölüm gelir. Tasvirlerin bulunduğu nesib kısımları kasidelerin en etkileyici bölümleri olmasına rağmen maksat bölüm olan medhiye ön plana çıkar. Bu medhiye kısmında bazen medhedilen kişinin veya kabilenin karşıtları hicvediliı-. Fahriye bölümü ile bu kısım tamamlanır.

  İslam diniyle birlikte gaza ve kahramanlık şiirleri de kaside formuyla ifade edilir olmuştur. Şehir hayatını benimsemiş şairlerin söyledikleri kasideler çöl hayatının izlerini kuvvetli bir şekilde aksettiren eski tarzdaki kasidelere göre farklı bir üslûpla yazılmıştır. Ayrıca makam mevki sahiplerinin övgüsüne ayrılan ve karşılık beklenen kasideler bu dönemde yaygınlık kazanmıştır. Meşhur şair Ebu Nüvas'ın (ö. 813 ?) şiirleriyle, mekân değişmiş, sevgili farklı bir konuma oturtulmuştur. Çöller, göçen keı-vanların geride bıraktığı izlerden ziyade, şehir hayatı ve sevgilinin yaşadığı debdebeli saraylar onun şiirinde yer alır. Çö\ bitkileri yerini saray bahçelerinde yetişen çiçeklere bırakır. Abbasiler devrinde üç büyük şair Ebu Nüvas (ö. 813), Buhtürî (ö. 897) ve Ebu Temmam (ö. 846) etkisi sürekli ve güçlü şairlerdi. Bunlardan Ebu Temmam bazı yazarlarca -ikna edici şekilde delillendirilmeden-ünlü şairimiz Nabî'ye (ö. 1712) benzetilmektedir. Aynı şekilde Mütenebbi'nin de (ö. 965) Nef'î (ö. 1635) üzerinde etkisi olduğu söylenir.

  Arap edebiyatının en meşhur kasideleri Kabe kapısına asılmış olan el-Muallakât-ı Seb 'a adıyla tanınan yedi kasidedir.

  Kaside İran edebiyatına geçtiğinde temel özelliklerini korumuştur. Saray muhitlerinde görülen kasidenin -daha önceye uzanmakla birlikte- özellikle Samaniler döneminde geliştiği ve çerçevesi belirlenerek yaygınlık kazandığı kabul edilir. İranlı hükümdarların da -Emeviler ve Abbasiler gibi- saraylarında şair bulundurmaları bu nazım biçiminin yaygınlık kazanmasında ve kasideciliğin gelişmesinde rol oynamıştır.

  İran edebiyatında ilk kaside örneklerine Samani döneminin saray şairlerinden Rûdekî'de (ö. 940-41) rastlanır. Daha sonra Gazneliler döneminde şiir üslûbu farklılaşmış, bu noktada kasidelerin de konuları çeşitlenmiştir. Sultan Mahmud'un (ö. 1030) çevresinde bir şairler muhiti oluşmuştur. Bunların başında Unsurî (ö. 1040) gelir. Onun Sultan Mahmud'un övgüsüne dair yazmış olduğu kasideleri meşhurdur. Selçuklular dönemlerinde de kasidecilik tutulan bir şiir meslekiydi. Nef'î'ye de etkisi olduğu söylenilen Enverî (ö. 1189 ?), Hakânî (ö. 1199)), Muizzî (ö.   1126)

  Önemli şairlerdendi. Harizmşahlar döneminde de Reşideddin Vatvat (ö. 1177), Zâhirüddin Faryâbî ve hallâk-ı meânî namıyla anılan Kemal-i Isfehanî (ö. 635) de Anadolu sahasında yetişen şairler üzerinde etkili olan'şahsiyetlerdir. Moğollar döneminde Sadî-i Şirazî (Ö.1292), Timurlular dönemlerinde Hocayî Kirmanî (Ö.1352), Selman-ı Savecî (ö. 1376) gibi kaside sahasında da ünlenen bir çok şair yetişmiş, Safeviler döneminde birtakım yenilikler görülmeye başlanmıştır. Moğollar istilası döneminde kasideciliğin önemi bir müddet azalmış, daha sonra Kaçarlar döneminde yeniden itibar kazanmıştır. İran şiirinin en önemli örneklerini veren Hakanî (ö. 1199), Nizamî (Ö.1214 ?) gibi şairlerde de gördüğümüz gibi şiirlerini Farsça yazan Türk asıllı şairler kasideciliğin de gelişmesinde büyük katkı sahibi olmuşlardır.

  Kaside Türk edebiyatına geçinceye kadar önemli gelişmeler ve değişiklikler göstermiştir. Fakat kasidede 14. yy.dan önce önemli isimler gönneyiz. Ahmed-i Fakih'in (ö. 1221) ve ŞeyyadHamza'nın(14.yy.) birer kasidesi bu nazım biçiminin ilk örneklerindendir. Ayrıca bir çok türe ilk olarak kendisinin şiirlerinde rastladığımız Âşık Paşa (ö. 1332) ve edebiyatın kuramsal yönü ile de ilgilenen Ahmedî'nin (ö. 1412) şiirleri arasında kasideler de vardır. Divan şiirinin estetik anlayışının daha ileri derecede yansıdığı kasideler ise 15. yy.da Şeyhi (ö. 1431?) ile başlar. Aynı dönemde Ahmed-i Dâî (ö. 142rden sonra) ve Karamanlı Nizamî (ö. 1469-73) de kaside yazan şairlerdendir. Ahmedî'nin, Şeyhî'nin ve Atayî'nin kasidelerini 16. yy. tez-kirecilerinin beğenmediğini görülür. Bundan dolayı da Ahmed Paşa (ö. 1496-97) bizde ilk kaside şairi olarak takdim edilir. Aralarında "güneş", "misk" ve "kerem" redifli ünlü kasidelerin de bulunduğu 40 kadar kaside yazmıştır. Başlarda örnek alınan İran şairlerinin izinden giden Türk şairleri erken dönemlerde Ahmed Paşa'da da gördüğümüz gibi başarılı kasideler yazmışlardır. Fatih Sultan Mehmed'in (ö. 1481) şehzadesi Cem Sultan'ın (ö. 1495) ağabeyi Sultan Bayezid'e (Ö.1512)) alfe-dilme ümidiyle göndenniş olduğu "kerem" redifli kasidesi bu dönemin tarihe ışık tutan edebiyat metinlerindendir.

  16. yy.da.İran örneklerini aşma bir amaç halini alır. Gazelde olduğu gibi kaside de orijinal, etkileyici ve değerli pek çok şiir yazılan bu dönemde kaside yazıcılığına önem verilmesini devletin o dönemdeki görkemiyle ilişkilendirmek gerekir. Bakî'nin (ö. 1600) cihan devletinin etkileyici güzellikteki diliyle yazmış olduğu, Fuzulî'nin (ö. 1556) kendisine has üslubuyla kaleme aldığı kasideleri zamanları aşan kalıcı eserlerdir. Bakî'nin kasideleri özellikle bahar tasvirleri ile divan şiiri özelliiclerine uygun olarak tabiatı canlandırmıştır. Kasidelerinin bütün halindeki güzelliğine rağmen, medhiye kısımları o kadar parlak değildir. Araş-tırmacılarca Bakî ile karşılaştırılan, hatta bazen ondan üstün tutulan Hayalî (ö. 1556-57), rind meşreb bir şair olarak kasidelerinde gazelleri kadar başarılı değildir. Nev'î'nin (Ö.1599) kasideleri sayıca fazla ise de, titizlik ve gereğince işleme pek gözükmez. Bağdadh Ruhî'nin (ö. 1605/6) tenkitçi üslûbu kasidelerinde de göze çarpar. Fuzulî (ö. 1556) çeşitli kademelerden pek çok devlet adamına kasideler sunmuştur. Bunlar arasında naatleri ile Kanuni Sultan Süleyman'a (ö. 1566 ) sunduğu "gül" redifli kasidesi ünlüdür.

  17.yy.da Nefi (ö. 1635) ile İran kaside yazıcılığının geride bırakıldığı kabul edilmeye başlanır Onun kasideleri sonraki şairler için bir nevi model olmuştur. Ziya Paşa (ö. 1880) onun hakkında;

  Ettikçe kasideye serâgâz Tâ ahire dek olur yek-âvâz

  demektedir. Nedim de (ö. 1730): "Nef î vadi-i kasâidde suhan perdâzdır" sözüyle onu nitelemektedir. Nef î kasidelerinde kendisini övmeyi o denli sever ki Peygamberimizin övgüsüne dair yazmış olduğu "'sözüm" redifli kasidesinde daha çok kendisini övmüştür. Nef'î'nin Arap şairlerinden Mütenebbî'nin etkisi altında olduğu ileri sürülmüştür. Âli (1600), Şerif Sabri (1645), Nailî (ö. 1666) dönemin kaside yazan şairler arasındadır.

  18. yy. da; Yahya Nazîm (ö. 1726-27) divanının büyük kısmı kaside nazım biçimiyle yazılan naatlerden meydana gelmiştir. Nedîm her ne kadar gazelleri ve şarkılarıyla meşhur ise de 3. Ahmed (ö. 1736) ve sadrazamlara sunduğu kasideleri ile payitaht şairi olarak gözükmektedir. Şeyh Gâlib (ö. 1799) yazmış olduğu otuza yakın kasidenin arasında Mevlevi büyükleri ile Sultan 3. Selim (ö. 1808) ve Beyhan Sultan (Ö.1824) için yazm\ş oldukları dikkat çekicidir.

  19. yy.da İzzet Molla (ö. 1829), Enderunlu Vasıf (ö. 1824) gibi şairler pek çok kaside yazmış olsalar da artık divan şiirine yöneltilen eleştirilerden en fazla pay alan kaside divan şiiriyle aynı kaderi paylaşmıştır.

  Kaside, Divan edebiyatının genel çizgisinde Nedim'e kadar, köklü bir değişikliğe uğramadan devam etmiştir. Nedim'den itibaren kasidelerin özellikle nesib kısımları şairin kendisini rahat bir şekilde ifade etme zemini olmuştur. Bunun neticesinde de karşılıklı konuşma üslubuyla kasideye hareketlilik kazandırılmıştır. Tan-zimattan sonraki Türk edebiyatında kaside gerek iç düzeni ve kompozisyonu gerekse muhteva bakımından değişikliğe uğramıştır. Kasidelerin kompozisyonu bırakılarak sadece nazım birimi ve kafiye düzeni korunmuştur. Bu dönemdeki kasidelerde sözün doğrudan konuya getirildiği ve övgüde daha gerçekçi bir zemine yaslanıldığı, adem-yokluk, hürriyet gibi soyut kavramların övgüsüne dair kasideler yazıldığı görülmektedir. Namık Kemal'in "Hürriyet kasidesi" adıyla tanınan kasidesi buna bir örnektir.

  14. yy. sonlarına kadar yazılan kasideler üzerinde yapılan bir araştımıaya göre bu kasidelerin % 72'si (18 adedi) tevhid ve naat türünde, % 28'i (8 adedi) medhiye ve diğer konulardadır. 15. yy. 'da yazılan kasidelerin % 16.7'si (40 adedi) tevhid ve münacaat ve naat, % 78.6'sı (188 adedi) medhiye ve % 4.6'sı (11 adedi) başka konularda yazılmıştır. 16. yy.'da ise % 75'i medhiye, % 11.42'si tevhid, münacaat ve naat, %1.24'ü fahriye, % 0.67'si mersiye, %12.iri nasihat, tasavvuf ve şikayet gibi konulardadır, n.yy'daise % 78.68'i medhiye, % 12.61'i tevhid, münacaat ve naat, % 0.39'u mersiye, % 0.52'si fahriye, %] .44'ü diğer konulardadır. (Y. Aydemir).

   


   

  ÖRNEKLER

   

  Örnek: 1

   

  Ahmed Paşa'nın aşağıdaki kasidesinin üzerinde bölümleri gösterilmiştir.

   

   

   

  GÜNEŞ KASİDESİ

   

  Nesîb - Teşbîb

   

  Taht urup tâk-ı felekte hüsrev-i hâver güneş

   

  Geydi nârencî kaba urundu nûr efser güneş

   

   

   

  1. Mesned-i sultân-ı subh oldu serîr-i âsumân

   

  Saçtı pîrûze tabaklardan zer ü gevher güneş

   

   

   

  i.      Kufl açıp dürc-i zebercedden cevahir döktü kim

   

  Hâk küncin eyleye gencîne-i cevher güneş

   

   

   

  Örnek: I

   

  Doğu hükümdarı olan güneş, felek kemerinde taht kurarak turuncu bir kaftan giydi ve nurdan bir

   

  taç takındı.

   

  Gökyüzü tahtı sabah sultanının makamı oldu. Güneş firuze tabaklardan altın ve mücevherler saçtı.

   

  Güneş toprak bucağını mücevher hazinesine çevirmek için zebercet (zümrüdü andıran kıymetli

   

  taş) hokkanın kilidini açıp iksirler döktü.

   

   

   

  4.       Kulzüm-i Hindin batırmağa gümüş zevraklarm

   

  Bâdbân-ı nûr ila donattı fülk-i zer güneş

   

   

   

  5.       Dâne-i encüm derip meh hırmeninde her seher

   

  Bâl açıp cevlân eder tâvûs-ı zerrîn-per güneş

   

   

   

  6.       Gûyiyâ Nûşirevân-ı subhdur kim adi için

   

  Lâciverdi kubbeye zencîr-i zer asar güneş

   

   

   

  7.       Yâ felek mısrında sultân oldu bir

   

  Yûsuf-cemâl Yâ Zelîhadır tutar nârenc-i zer-peyker güneş

   

   

   

  8.       Yâ cemâline cihanın nûr u fer vermek için

   

  Rûz rühsânnda açtı anberîn mi'cer güneş

   

   

   

  9.       Hak budur kim şâh dîvânın temâşâ kılmağa

   

  Düzdü tâk-ı zer-nigâra la'İden manzar güneş

   

   

   

  10.     Kendinin hüsn ü cemâlin fikr ederken germ olup

   

  Cân diliyle eyledi bu matlaı ezber güneş

   

   

   

  Tecdîd-i Matla

   

  11.     Subh-dem cevlân edip tâvûs-ı zerrîn-per güneş

   

  Bûstânman sipihrin verdi zîb ü fer güneş

   

   

   

  12.     Zînet-i bâğ-i İrem tutmağ için gülzâr-ı subh

   

  Eyledi gök sebze-zârın pür-gül-i ahmer güneş

   

   

   

  4.     Güneş Hint okyanusunun (gece karanlığında parlayan) gümtiş kayıklarını (yıldızları) batırmak için altın bir gemiyi (güneşi) nur yelkeniyle donattı.

   

   

   

  5.     Altın kanatlı bir tavusa benzeyen güneş, her seher vakti kanat açıp yıldız tanelerini toplayarak ay harmanında dolaşır.

   

   

   

  6.     Güneş sanki adalet için lacivert renkli gök kubbeye altın bir zincir asan sabah vakti (adaleti ile ünlü) Nuşirevan'ıdır (Nuşirevan, sarayının kubbesine bir çan astırmış, ucuna taktığı zinciri de sarayının dışına uzatmıştı. Ülkesinde zulme uğrayanlar bu zinciri çalarlar, Nuşirevan'ı durumdan haberdar ederlerdi.)

   

   

   

  7.     Güneş ya felek Mısır'ında sultan olan Yusuf yüzlü bir güzeldir, yahut da elinde allın bir turunç (gibi güneşi) tutan Züleyha'dır.

   

   

   

  8.     Yahut da güneş cihanın yüzüne nur vermek için gündüzün yüzünden amber renkli örtüyü açtı.

   

   

   

  9.     Doğrusu şu ki, güneş sultan divanının seyretmek için altın işlemeli kemere lâlden bir pencere açmıştır.

   

   

   

  10.   Güneş kendisinin güzelliğini düşünürken hararetlenip can diliyle şu matlaı ezberledi:

   

   

   

  11.   Altın kanatlı bir tavusa benzeyen güneş, sabah vakti gezinerek gökyüzünün bahçesini süsleyip gü-zelleştirdi.

   

   

   

  12.   Sabahın gül bahçesi İrem bağı gibi bezensin diye güneş, gök çimenliğini kırmızı güllerle donattı.

   

   

   

  13.     Küze-i yâkût ile pîrûze-gûn dolâbdan

   

  Çarh-ı mînâ-rengi sîmâb etti ser-tâ-ser güneş

   

   

   

  14.     Bezm-i ayşin Zührenin genu etmeğe sâkî-sıfat

   

  Ab-gûn akdâh içinde gezdirir âzer güneş

   

   

   

  15.     Geh hamâm-ı mâh-ı tâbâna takar sîmîn cenah

   

  Geh düzer sîmurg-ı çarha âteşîn şeh-per güneş

   

   

   

  16.     Ayda bir kez kâsesin anberle mâhm doldurur

   

  Tâ ki şeh bezminde bir dem gezdire micmer güneş

   

   

   

  Girizgâh

   

  17.     Zıll-ı Hak Sultan Muhammed Hân ki olmuştur onun

   

  Eşiği toprağının her zerresi enver güneş

   

   

   

  Tecdîd-i matla ve Medhiyye

   

   

   

  18.    Nite kim her dânenin zımnında muzmerdir güneş

   

  Zerre-i hâk-ı derinde şöyledir muzmer güneş

   

   

   

  19.     Pâdişâh-ı heft iklîm-i saadettir k'anın Hâk-i payı cevherin edindi tâc-ı zer güneş

   

  20.     Bir şehenşâh-ı kader-kadr u kazâ-râdır k'olur Bâmma hindü Zuhal der-gâhma çâker güneş

   

  21.    Nûr-ı çeşm-i âlem ü çeşm ii çerâğ-ı kâinat Sensin ey şeh kim yüzün nurundan umar fer güneş

   

  50   Güneş yakut çömleği ile firuze renkli su dolabından cam renkli çaıhı baştan başa cıva gibi parlattı (cihan güneşin doğmasıyla pırıl pırıl hal aldı).

   

  14.   Güneş (müzik ve eğlence sembolü gezegen olan) ZUhre'nin işret meclisini coşturmak için saki gibi şeffaf kadehler içinde ateş (yani şarap) gezdirir.

   

  15.   Güneş bazen parlak ay güvercinine gümüşten kanat takar (ay parlaklığını güneşten alır) , bazen de felek ankasma ateşten kanat yapar.

   

  16.   Güneş şahın meclisinde bir süre buhurdanlık gezdirmesi için ayda bir kez ayın kâsesini amberle doldurur.

   

  17.   Allah'ın (yeryüzüne aks eden) gölgesi Sultan Mehmed'in eşiği toprağının her zerresi parlak bir güneş olmuştur.

   

  18.   Nasıl her tohumun içinde bir ağaç gizliyse, onun kapısının toprağının her zerresinde de aynı şekilde bir güneş gizlidir.

   

  19.   O yedi mutluluk ülkesinin padişahıdır. Bu yüzden güneş onun ayağı toprağının cevherini baş tacı edindi.

   

  20.   O, kader kudretli ve hükmü kaza gibi geçerli olan öyle bir şahlar şahıdır ki, Zühal onun sarayı damında bir Hintli (bekçi), güneş ise kapısında bir hizmetçidir.

   

  21.   -'en âlemin gözünün nuru, kâinatın gözü ve ışığı olan öyle bir padişahsın ki, güneş bile senin yüzünün nurundan ışık umar.

   

  34

   

  M. A. YEKTA SARAÇ

   

  22.     Sensin o kim âsumân iklimine sultân iken Gerd-i haylinden urunur anberîn efser güneş

   

  23.     Sensin ol kim hirat-i fermân-ı hükmün giymeden Olmadı zer tîg ile sultân-ı bahr u her güneş

   

  24.     Sensin ol kim şeh-nişîn-i bezm-gâhında müdâm Yâ Süleyman tahtıdır yâ câm-ı İskender güneş

   

  25.     Sâkî-i bezmin ele câm aldığınca der hired Yâ güneş sâgardadır yâ gezdirir sâgar güneş

   

  26.     Ey ki bâb-ı rif atinde halka-i sîmîn hilâl

   

  Vey ki devr-i kubbe-i izzinde zer çenber güneş

   

  27.     Kadrin ordusunda gök bir sâye-bândır güneş kim ona Ser-imâd-ı sîmdir mâh u tınâb-ı zer güneş

   

  28.     Ey kim mihrindcn zemîn ü âsumân germ olmağa Şeb sipend olmuştur encüm fülfül ü âzer güneş

   

  29.     Ahd-i adlinde yumarlar cümle yıldızlar gözün Girdiğince çeşme-i kâfura bî-mîzer güneş

   

  30.     Vermese lutfun eli rahm-i felekte perveriş Mâder-i eyyamdan doğmazdı tâ mahşer güneş

   

  3 1.   Nâgehân erse sipihre nâr-ı kahrın zerresi Âsumân dûd-ı siyah olurdu hâkister güneş

   

  22   Sen öyle birisin ki güneş gökyüzü ülkesine sultan olduğu halde senin süvarilerinin kaldırdığı tozdan amber rengi taç takınır.

   

  23.   Sen öyle birisin ki, güneş senin hükmünün buyruğu hilatini giymeden altın kılıcıyla kara ve denizlerin sultanı olmadı.

   

  24.   Sen öyle birisin ki, meclisinin padişahlara lâyık oturma yerinde güneş ya Süleyman tahtıdır yahut da İskender'in kadehidir.

   

  2,').  Senin işret meclisinin sakisi eline her kadeh aldığında (bunu gören) akıl: Ya güneş kadehtedir, yahut da güneş kadeh gezdirmededir, der.

   

  26.   Ey yüceliğinin kapısında hilal gümüşten bir halka ve izzetinin kubbesinin çevresinde güneş altın bir çember olan (padişah) !

   

  27.   Senin şeref ve itibarının ordugâhında gökyüzü, direğinin gümüş başlığı ay ve sırmalı gergi ipleri de güneş olan bir çadırdır.

   

  28.   Ey yer ve gökler sevginle yanıp tutuşsun diye gecenin üzeriik tohumu, yıldızların karabiber ve güneşin de ateş olduğu (padişah)!

   

  29.   Senin adaletli devrinde güneş, peştemalsiz olarak kâfur gibi suya girdiğinde bütün yıldızlar gözlerini yumariar.

   

  30.   Senin lutfunun eli feleğin rahminde büyütmeseydi, güneş ta kıyamete kadar günler anasından doğmazdı.

   

  31.   Senin kahrının ateşinin zerresi ansızın göğe erişse gökyüzü siyah duman, gtineş ise kül olurdu.

   

  İKLÂSİK EDEBİYAT BİLGİSİ   BİÇİM - ÖLÇÜ - KAFİYE

   

  35

   

  32.     Şöyle korkutmuş yüreğin hançerin tîzâbı kim Kanda bir su görse berg-i bîd-veş titrer güneş

   

  33.     Mihrinin bâzânna bir vech ile germ oldu kim Kapıdan yüz kez kovarsan bacadan düşer güneş

   

  34.     Geh ser-i nîzenle bozulur sevâd-ı rûy-ı mâh Geh gubâr-ı sümm-i esbinden olur ağber güneş

   

  35.     Güyiyâ na'l-i semendindir hilâl-i îd-i feth Mîh-ı ahterdir zafer burcunda ne ahter güneş

   

  36.     Ömr-i hasmına şebîhün etmek için her gece Gök giyer şâmî zırıh mehten düzer miğfer güneş

   

  37.     Düşmenin kanın döküp tîg-ı zer-end(îdun siler K'atlas-ı gerdûnun eyler dâınenin ahmer güneş

   

  38.     İsmetin devrânıdır isminde te'nîs olmağın Seyre çıktıkça bürünür nurdan çâder güneş

   

  39.     Kankı ikiîme ki pertev salsa adlin sayesi

   

  Ol diyar içre görünür zerreden kem-ter güneş

   

  40.     Cevher eyler çün kara toprağı lutfun tâbişi Gam değil etmezse ayruk sengden gevher güneş

   

  41.    Mâlı-ı râyât-ı celâlinden hacîldir âsumân Sâye-i şebde hayadan gizlenir ekser güneş

   

  32    Senin hançerinin kezzabı (hançerin çeliğinin sertleşmesi için daldırıldığı kezzaplı su) güneşin yüreğini öylesine korkutmuş ki, nerede bir su görse söğüt yaprağı gibi titrer.

   

  33.   Güneş sevgini kazanmak için öylesine kızıştı ki kapıdan yüz kere kovsan bacadan girer.

   

  34.   Bazen ay yüzündeki karalık senin mızrağının ucu (pariaklığı) ile bozulur, bazen de güneş atının toynağının tozlarıyla toz duman içinde kalır.

   

  35.   Senin atının nalı sanki fetih bayramının hilâli; o nalın çivisi ise zafer burcundaki yıldızdır...(Hayır) yıldız değil, güneştir.

   

  36.   Gökyüzü senin düşmanının ömrüne gece baskını yapmak için her gece Şam işi zırhını giyer, güneş de aydan miğfer takar.

   

  37.   Güneş düşmanının kanını döküp altın işlemeli kılıcım siliyor olmalı, zira aüas feleğinin eteğini kıpkırmızı etmiştir.

   

  38.   Senin devrin ismet devri olduğundan güneş, isminde -dilbilgisi açısından- dişilik bulunması sebebiyle dolaşmaya çıktığı zamanlarda nurdan bir örtüye bürünür.

   

  39.   Senin adalet güneşinin gölgesi hangi ülkeye ışık saçsa o diyarda güneş zerreden bile daha küçük görünür.

   

  40.   Güneş artık taştan mücevher yapmazsa gam değil. Çünkü senin lUtfunun parlaklığı kara toprağı cevher eder

   

  41.   Gökyüzü senin celâl sancaklarının hilalinden ulanç içnde olduğunda; güneş çok zaman hayadan

   

  36

   

  42.     Husrev-i rûy-ı zemîn dersem ne fahr olsun sana K'âsumân-ı kasr-ı kadrinde'oldu hâk-i der güneş

   

  43.     Kanda benzer kasrına bir âfitâbıyla felek K'anda her bir câm oluptur bir ziyâ-güster güneş

   

  44.     Hergiz olmayaydı jenginden küsüfun rû-siyâh Ger sığınsa sayene âyîne-i hâver güneş

   

  45.     Âlıtâb-ı rayına olmaz mukabil nice kim Arz ede tabi u alemle nurdan leşker güneş

   

  46.     Tîg-ı âteş-bâr-ı rûşen-rûy-ı dîn-ârâymm Kabzasına mâh ahter yüzüne zîver güneş

   

  47.     Ger Sikender istese envâr-ı rayından meded Râh-ı zulmette olurdu haylına rehber güneş

   

  48.     Şehriyârâ adını minberde yâd etse hatîb

   

  Nûr ile mescid dolar fi'1-hâl olur minber güneş

   

  49.     Bahr-i cûdundan felek fülkün cevahir doldurup Düzetir şekl-i lıiiâiîden gümüş lenger güneş

   

  50.     Şâh bezminde amel olmağa bu kavl-i garîb Ediniptir Zöhre-i zehrâyı hınyâ-ger güneş

   

  42   Sana yeryüzü hükümdarı dersem bu senin için övgü olmaz. Çünkü güneş senin yüceliğinin sarayının göğündeki kapı toprağı gibi oldu.

   

  43.   Senin sarayındaki her bir cam, ışık saçan bir güneş olmuşken felek bir tek güneşiyle ona nasıl benzeyebilir.

   

  44.   Doğunun aynası olan güneş senin gölgene sığmsaydı, asla küsuf pasından (tutulmadan oluşan karanlıktan) dolayı yüzü kara olmazdı.

   

  45.   Güneş davul ve alemle ne kadar nurdan askerier gönderirse göndersin senin görüşünün güneşiyle boy ölçüşemez.

   

  46.   Senin dini süsleyen o ateş saçıçı ve parlak yüzlü kılıcının kabzasına ay  yıldız, yüzüne de güneş süs olmuştur.

   

  47.   Eğer İskender senin tikir ve görüşlerinin ışıklarından yardım isteseydi güneş karanlıklar yolunda onun askerlerine yol gösterici olurdu.

   

  48.   Ey padişah! Hatip minberde senin adını andığında cami bir anda nur ile dolar, minber güneş gibi olur.

   

  49.   Güneş senin cömerliğinin denizinden felek gemisini mücevherlerie doldurup hilâl şeklinden de gümüş lenger yapar.

   

  50.   Güneş şu gazelin sözleri padişahın meclisinde okunsun diye parlak Zühre'yi şarkıcı olarak tutmuştur.

   

  Tegazzül

   

  51.     Ey arûs-ı hüsnüne âyîne meh zîver güneş Görünür aks-i cemâlinden cihan yekser güneş

   

  52.     San ki magribdir saçın k'anda gurûb eyler kamer San ki matla'dır yakan k'anda tulü eyler güneş

   

  53.     Tûtî-i ser-sebzdir k'âyînede per gösterir Hatt-ı ruhsârın kim olmuştur ona der-ber güneş

   

  54.     Bir gice düşümde sen mâhı der-âgûş eyledim Gördüm olmuş nurdan bâlin kamer bister güneş

   

  55.     Kim ki nezzâre kıla hurşîde haddin var iken Nazırın çeşmine hışmından sokar hançer güneş

   

  56.     Öykünelden yüzüne hergiz bakılmaz yüzüne Bî-hayâdır k'oldu bu vech ile müstahkar güneş

   

  57.     Okudum hattın lebinde kim gubâr-ı müşg ile Çeşme-i cân üzre yazmış sûre-i Kevser güneş

   

  58.     Ralcs vurur hengâme-i ışkında bir cânbâzdır Kim olur zerrin resenle asılıp çenber güneş

   

  59.     Bahr-i gamda görmedi mihrinden akan göz yaşın Pes neden dermiş Atâyî k'oldu dür-perver güneş

   

  60.     Görücek yüzünde zülfün rîsmânın sanırım

   

  Nûr ile yazmağa Şeh medhin çeker mıstar güneş

   

  51.   Ey güzelliğinin gelinine ayın ayna, güneşin de süs olduğu güzel! Senin güzel yüzünün aksinden cihan baştan başa güneş gibi parlak görünür.

   

  52.   Saçın ayın battığı magrib, yakan ise güneşin doğduğu matla (doğuş yeri) gibidir.

   

  53.   Yanında güneş gibi yanağının bulunduğu haltın, aynada kanat gösteren yeşil başlı papağan gibidir.

   

  54.   Bir gece rüyamda sen ay yüzlü sevgiliyi kucakladığımda kamerin nurdan bir yastık, güneşin de döşek olduğunu gördüm.

   

  55.   Yanağın dururken güneşe kim bakarsa güneş bakan kişinin gözüne öfkesinden dolayı hançer sokar.

   

  56.   Güneş senin yüzüne özendiğinden beri onun yüzüne asla bakılmaz oldu. Hayasızdır, bu yüzden hor görülür oldu.

   

  57.   Güneşin misk tozuyla can çeşmesi üzerine yazdığı Kevser suresi gibi olan hattını dudağında okudum.

   

  58.   Güneş senin aşıklarının kalabalığında raks eden, altın bir iple asılıp çember olan bir cambazdır.

   

  59.   (2. Bayezid devri şairierinden) Atayî senin aşkından dolayı gam denizinde akan (inci gibi) gözyaşlarını görmemiş; yoksa (yazmış olduğu şiirde): Güneş dür-perver oldu (güneş inci oluşmasını sağladı) der miydi?

   

  60.   Yüzünde.saçının iplerini gördüğümde güneşin, padişah methini nur ile yazmak için mıstar çektiğini sanırım (Mıstar çekmek, eskiden kağıdın üzerine yazının düzgün bir çizgide yazılabilmesi için ip aracılığı ile satır çizgisi izi oluşturmaktır.).

   

   

   

  Fahriyye

   

  61.     Husrevâ medh-i zamîrin filer ederdim dün gece Tâli' oldu maşrık-ı endîşeden enver güneş

   

  62.     Ebr-i gam var yoksa medhinde redîf etmek değil Pertev-i zihnimde olurdu yedi kişver güneş

   

  63.    Nûr-ı mihrinden suvarıp şahını eş'ânmın Gülşenimde ahter olurdu şüküfe ber güneş

   

  Tâc beyit

   

  64.     Bir nazar kıl Ahmed'e ey nür-ı çeşm-i kâinat K'âb-ı lutfundan oluptur ebr gibi ter güneş

   

  Dııâ

   

  65.     Tâ zümüiTüd sebze-zânnda sipihrin her seher Sâgar-ı pîrûzeye döker mey-i asfar güneş

   

  66.     Tâ yaza nûrîn kalemle çın seher nakkâş-ı sun' Şemse-i zerrîn-i tâk-ı günbed-i ahzar güneş

   

  67.     Tâ Süreyya ıkdm eyler gûşvâr-ı gûş-ı mâh Tâ benâtü'ş-na'şa örter nurdan çâder güneş

   

  68.     Çarh dürcünde konulan her muradın gevherin

   

  Her gün etsin iıarc edip kapında hâk-i deı-güneş

   

  69.     Yazsın âsâr-ı süm-i esbin gubârî hatt ile Mâha tâ hayt-ı şuâ' ile çeker mıstar güneş

   

  61.   Ey padişah! Dün gece senin vasıllarının methini düşünürken, düşüncelerin doğuş yerinden son derece parlak bir güneş ortaya çıktı.

   

  62.   Gam bulutu olmasaydı senin methinde güneş'i redif etmekle kalmazdım, yedi iklim de zihnimin aydınlığından güneş (gibi apaydın) olurdu.

   

  63.   (Eğer o padişah) şiirlerimini fidanını mihrinin nuruyla sulasa gül bahçemdcki her çiçek birer yıldız, meyve de birer güneş halini alırdı.

   

  64.   Ey kâinatın gözünün nuru! Ahmed'e bir bak. Zira senin lütfunun suyundan güneş dahi bulut gibi nemlidir.

   

  65-68. Güneş her seher gökyüzünün zümrüt çimenliğinde firuze kadehe sarı şarap döktükçe, Çin nakkaşı (süsleme ustası) gibi her sabah nurdan kalemiyle yeşil kümbetin kemerine altın (güneşi andıran süsleme şekilleri olan) şemse çizdikçe Süreyya yıldız dizesini ayın kulağına küpe eyleyip (yine yıldız kümelerinden birisini adı olan) Na'ş kızlan'na nurdan örtü örttükçe; çarh çekmecesine konulan her dilek cevherini döne döne kapına toprak etsin.

   

  69. Güneş ışık iplikleriyle ay üzerine mıstar çektikçe senin atının toynağı (çok zor okunacak kadar kü-çük yazılan bir yazı çeşidi olan) gubarî hat ile eserler yazsın.

   

  70.    Ömr-i hasmın defterin tümâr-veş dürsün felek

   

  Nice k'eczâsından eyyamın düzer defter güneş (Ahmed Paşa)

   

   

   

  Örnek: 2

   

  Bakî tarafından Ali Paşa'nın övgüsüne dair yazılmış olan aşağıdaki kasidenin bölümleri, şiirin üzerinde gösterilmiştir.

   

  Kasîde-i Bahûriyye- Kasîde-i Râiyye Nesîh-Teşbîb

   

  1.       Rüh-bahş oldu Mesîhâ-sıfat enfâs-ı bahar Açdılar dîdelerin hâb-ı ademden ezhâr

   

  2.       Taze cân buldu cihan erdi nebatata hayât. Ellerinde harekât eyleseler serv ü çenâr

   

  3.       Döşedi yine çemen nat'-ı zümürrüd-fâmm Sîm-i hâm olmış iken ferş-i harîm-i gül-zâr

   

  4.       Yine ferrâş-ı sabâ sahn-ı ribât-ı çemene Geldi bir kafile kondurdu yüki cümle bahar

   

  5.       Leşker-i ebr çemen mülküne akm saldı TuiTna yağmada yine niteki yağı Tâtâr

   

  6.       Farkına bir nice per takınır altın telli

   

  Hayl-i ezhâra meğer zanbak oluptur ser-dâr

   

  7.       Dikti leşger-geh-i ezhâra sanavber tûgun Haymeler kurdu yine sahn-ı çemende eşcâr

   

  70.   Güneş nasıl günlerin cüzlerinden defter tertip ederse, felek de senin düşmanlarının ömrü defterini öylece tomar gibi dürsün. |Bazı değişikliklerie. A. A. Şentürk, Osmanlı Şiiri Antolojisi, s. 56|

   

  Örnek: 2

   

  1.     Baharın nefesleri yine İsa Peygamber gibi can bağışlayıcı oldu, çiçekler yokluk uykusundan gözleri açtılar.

   

  2.     Cihan taze can buldu, bitkilere hayat geldi. Servi ve çınar ağaçlarının hareket etmeleri ellerindedir.

   

  3.     Gülbahçesinin iç yaygısı ham gümüş olmuşken çimenlik yine zümrüt renkli örtüsünü döşedi.

   

  4.     Sabâ kahyası geldi ve bahçe kervansarayının içine yine yükü bütünüyle hoş kokulu otlar olan bir kervan kondurdu.

   

  5.     Bulut askeri çayır ülkesine akın etti; merhametsi z'fatari ar gibi dumıadan yağma halindedirler.

   

  6.     Zambak tepesine bir çok altın telli kanat takınmaktadır; herhalde çiçek ordusuna baş kumandan olmuştur.

   

  7.     Fıstık çamı çiçeklerin ordugâhına tuğunu dikti; ağaçlar yine çayırlıkta çadırlar kurdular.

   

  8.       Döşedi mihr-i felek yolları dîbâlar ile Etti teşrif çemen mülkünü sultân-ı bahar

   

  9.       Subh-dem velvele-i nevbet-i şâhî mi değil Savt-ı murgân-ı hoş-elhân u sadâ-yı kûh-sâr

   

  10.    Çemen etfâlinin uykuların uçurdu yine Subh-dem gulgule-i fâhte gül-bâng-i hezâr

   

  11.     Dâye-i ebr yine goncaların şeb-nemden Başına akçe dizer niteki etfâl-i sıgâr

   

  12.     MevsiiTi-i rezm değildir dem-i bezm erdi diyü Sûsenin hançerini tuttu ser-â-pâ jengâr

   

  13.     Semenin sîne-i sîmînin açıp bâd-ı seher Çözdü gülşende gülün düğmelerin nâhun-ı bâr

   

  14.     Pîrehen berg-i semen gûy-ı girîbân şeb-nem Gülsitân oldu bu gün bir sanem-i lâle-izâr

   

  15.     Zîb ü fer virmek içün rûy-ı arûs-ı çemene Yâsemen şâne sabâ mâşıta âb âyine-dâr

   

  16.     Dür ü yâkût ile bir nahi-i murassa sandım Ergavân üzre dökülıtıüş katerât-ı emtâr

   

  17.    Şîşe-i çarhta gör bunca murassa' nahli Nice ârâste kılmış yine sun'-ı Cebbar

   

  8.     Göğün güneşi yerleri ipeklerle döşedi; bahar sultanı çimen ülkesini şereflendirdi.

   

  9.     Dağların yankısı, güzel sesli kuşların sesleri, padişah için çalınan ncvbctin gürültülü sesi değil mi?

   

  10.   Sabahleyin üveyk kuşunun feryadı ve bülbüllerin bir ağızdan çıkardıkları sesler yine çemen çocuklarının (çiçeklerinin) uykularını uçurdu (uykularını kaçırdı).

   

  11.   Bulut dadısı (küçük çocuklara yapıldığı gibi) yine goncaların basma çiy tanelerinden gümüş paralar dizer.

   

  12.   Savaş zamanı değil artık, bir araya gelip yemek içmek ve eğlenmek zamanıdır, diye susam çiçeğinin hançere benzeyen yapraklarını uçtan dibe pas kapladı.

   

  13.   Seher yeli yaseminin gümüş gerdanını açtı; dikenin tırnakları gül bahçesinde gülün düğmelerini çözdü.

   

  14.   Yasemin gömlek, şebnem yaka düğmesi; gül bahçesi bu gün hale yanaklı bir güzel oldu.

   

  15.   Çimenlik gelinin yüzünü bezemek için yasemin tarak, bahar yeli gelin süsleyen kadın, su da aynadır.

   

  16.   Erguvan çiçeklerinin üstündeki yağmur damlalarını görünce inci ve yakutla bezenmiş nakil sandım. (Nahıl veya nakil, düğünlerde balmumundan yahut gümüşten yapılarak gelinin önünde götürülen çiçeklerie ve kıymetli taşlarla süslü ağaca denilirdi.)

   

  17.   Feleğin şişesinin içindeki bunca süslü nakıla bak da Yüce Tann'nın sanatının nasıl bezediğini gör.

   

  18.     Berg-i ezhârı hevâ şöyle çıkardı feleğe Pür-kevâkib görünür günbed-i çarh-ı devvâr

   

  19.     Dem-i Isâ dirilir bûy-ı bahûr-ı Meryem Açtı zanbak Yed-i Beyzâyı kef-i Müsâ-vâr

   

  20.    Zanbakın goncasıdır bâga gümüş bâzü-bend Za'ferân ile yazılmış ona hatt-ı tümâr

   

  21.     Câm-ı zeiTÎni tolu bâde-i gül-reng etmiş

   

  . Gül-i ra'nâ seherîkılmağiçin def-i humar

   

  22.     Dehen-i gonca-i ter dürlü letâ'if söyler Gülüp açılsa aceb mi gül-i rengîn-ruhsâr

   

  23.     Güher-i fursatı aldırma sakın devr-i felek Sîm ü zerle gözünü boyamasın nergis-vâr

   

  24.     Câm-i mey katreleri sübha-i mercan olsun Geliniz zerk u riyadan edelim istiğfar

   

  25.     Lâle sahrayı bu gün kân-ı Bedahşân etti Jale gül-zâre nisâr eyledi dürr-i şeh-vâr

   

  Girizgâh

   

  26.     Dâmenin dün- ü cevahirle pür etti gül-i ter Ki ede hâk-i der-i Hazret-i Pâşâya nisâr

   

  18.   Çiçek yaprakçılarını rüzgar öylesine semaya çıkardı ki, göğün dönen kubbesi yıldızlarla dolmuş görünür.

   

  19.   Meryem ana eli çiçeğinin kokusu Hz. İsa'nın nefesinin yerini almıştır; zanbak Hz. Musa'nın el ayasının yed-i beyza olması gibi açtı. (Yed-i beyzâ, Musa peygamberin mucizelerinden olup, pırıl pırıl parlayan ışık saçan el demektir.)

   

  20.   Zanbağm goncası bağın gümüşten kol muskasıdır. Tomarının yazısı safran ile yazılmıştır. (Zanbağın beyaz çiçeği gümüşe, içindeki sarı tomurcuklarda safranla yazılmış yazıya benzetilmiştir.)

   

  21.   Gül-i ra'nâ seher vaktinde akşamdan kalmanın verdiği baş ağrısını gidermek için altın kadehi gül renkli kınnızı şarap ile doldurmuş. (Gül-i ra'nâ, sarı kırmızı renkli güle denir.)

   

  22.   Taze goncanın ağzı türlü güzellikler söyler, hoş hikayeler anlatır. Al yanaklı gül gülüp açılsa şaşılır mı?

   

  23.   Fırsat incisine sakın aldırma; feleğin dönüşü altın ve gümüşle gözlerini boyamasın (seni aldatmasın.)

   

  24.   Şarap kadehinin daneleri mercan teşbih olsun; geliniz yaptığımız iki yüzlülükten dolayı Allah'tan bizi bağışlamasını dileyelim.

   

  25.   Bu gün lâle, ovayı Bedahşan'ın yakut madenine çevirdi; çiy taneleri çiçek bahçesine iri inciler saçtı.

   

  26.   Taze gül. Paşa Hazretlerinin kapısının önüne saçmak için eteğini inci ve kıymetli taşlaria doldurdu.

   

   

   

  Medhiyye

   

  27.     Sâhib-i tîg u kalem mâlik-i câm u hâtem Âsâf-ı Cem-azamet dâver-i Cemşîd-vekâr

   

  28.     Âsmân-pâye iıümâ-sâye Alî Pâşâ kim Eremez tâk-i celâline kemend-i efkâr

   

  29.     Şâhı-ı gül neşv ü nema bulsa nem-i lutfundan Ola her gonca-i ter bülbül-i şîrîn-güftâr

   

  30.     Âb u gil rnüşg ü gül-âb ola çemen sahnmda Bûy-ı hulkuyla güzâr etse nesîm-i eshâr

   

  31.     Tab'-ı vekkâdın eğer âteş-i rahşân görse Kızara ahker-i sûzân nitekim dâne-i nâr

   

  32.     Güneşi keff-i zer-efşânına benzer der idim Almasa mâha atâ eylediğin âhir-i kâr

   

  33.     Şöyledir keff-i güher-pâşı yemîn etmek olur Ki atâsmdan erer bahre gmâ kâne yesâr

   

  34.     Manzar-ı kasr-ı saadetten onun re'yi gibi Rûy göstermedi bir şâhid-i hurrem-dîdâr

   

  35.     Bâg-ı cûdunda nihâl-i kereminden derilir Lutf-ı bî-minnetinin rnîvelerinden her bâr

   

  36.     Manzar-ı himmetinin küngüre-i rif'atine Eremez sarsar-ı tûfan-ı fena birle gubâr

   

  27.   Kılıç ve kalem sahibi, kadeh ve mühür maliki, ululukta Cem gibi olan vezir, ağır başlılıkta Cemşid gibi olan adaletli,

   

  28.   Yeri âsumân, gölgesi sema olan Ali Paşa'dır. O ululuğun ziiTesine düşüncenin kemendi erişemez.

   

  29.   Gül dalı onun lutfunun nemiyle sulanıp yetiştirilse her taze gonca bir tatlı sözlü bülbül olur.

   

  30.   Seher yelleri onun ahlakının kokusunu taşıyarak geçse su, gülsuyu ve toprak da misk olur.

   

  31.   Ateşli yaratılışını eğer harlı ateş görse, yakıcı kor nar danesi gibi kızarır.

   

  32.   Eğer aya verdiğini ışığını sonunda almasaydı, güneş için onun altın saçan eline benziyor derdim.

   

  33.   İnciler saçan eli öyledir ki,onun lutfundan denize bolluk ve maden ocağına zenginlik eriştiğine yemin edilebilir (Beyitteki yemin, hem yemin etmek hem sağ taraf, sağ el, yesâr da hem bolluk bereket hem de sol taraf, sol el anlamlarına gelir).

   

  34.   Mutluluk sarayının penceresinden onun düşüncesi ve kararı gibi neşeli içi açıcı bir güzel yüz göstermedi, görünmedi.

   

  35.   Cömertliğinin bahçesinde el açıklığının fidanından karşılıksız bağışının meyvelerinden her zaman

   

  toplanmaktadır.

   

  36.   Onun himmetinin gözetleme yerinin yüce ziı-vesine ölümlülük tufanının kasırgasıyla toz erişemez.

   

  37.     Eşiği taşı imiş yüz sürecek hayf diyü Taştan taşa döğer başını şimdi enhâr

   

  38.     Serverâ canı mı var devletin eyyamında SünbUlün turrasına el uzada şâh-ı çenâr

   

  39.     Eylemez kimse bu gün kimse elinden nâle Bezm-i işrette meğer mutrıb elinden evtâr

   

  40.     Şer'a uymaz n'idelüm nâle vü zâr eyler ise Gerçi kânuna uyar zemzeme-i mûsîkâr

   

  41.     Geşt ederken çemen-i medh ü senanı hatır Lâyih oldu dile nâ-gâh bu şi'r-i hem-vâr

   

   

   

  Tegazzül

   

  42.     Gül gibi gülşene kılsan n'ola arz-ı dîdâr Hayli dökildü saçıldı yoluna fasl-ı bahar

   

  43.     Reşk-i dendânın ile hançere düştü jale Berg-i sûsende gören etti sanır onu karâr*'

   

  44.     Geçemez çenber-i gîsû-yı girih-gîrinden Gerçi kim za'f ile bir kılca kalıptır dil-i zâr

   

  45.     Tun-alar milket-i Çîn nâfe-i müşgîn ol hâl Gözün âhû-yı Huten gamzelerindir Tâtâr

   

  37.   "Yüz sürecek yer onun eşiğinin toprağı imiş. yazık bilemedik!" diyerek şimdi nehirier başlarını taştan taşa vurmaktadır.

   

  38.   Ey efendim! Senin hükmünün yürüdüğü bu zamanlarda çınar dalının canı mı var ki sUnbülün perçeme benzeyen kıvrımlarına el uzatsın!

   

  39.   İçki meclisinde çalgıcıların elinde yaylı sazların tellerinden başka, kimse bugün herhangi bir kimseden şikayet edip inlemez.

   

  40.   Musikarın terennümü gerçi kanuna uyarsa da inleyip feryat etmesi seriate uymuyor, ne yapalım!

   

  41.   Gönül seni öğüp yüceltme çimenlerinde dolaşırken birden bire kalbime bu her beyti ayın güzellikte olan şiir doğdu:

   

  42.   Bahar mevsimi senin yoluna bir hayli dökülüp saçıldı; çiçek bahçesine gelip gül gibi yüzünü gös-tersen ne olur?

   

  43.   Susam yaprağında çiy danesini gören onu orada eylenip kaldı sanır. Halbuki senin dişini kıskandığından hançere düşmüştür (kendisini hançerin üzerine atıp intihar etmiştir).

   

  44.   Perişan gönü gerçi zayıflayarak bir kıl kadar kalmıştır ama, senin kıvrım kıvrım saçının çenberin den geçemez.

   

  45.   Peçemler Çin ülkesi, o ben ise göbek miski danesi; gözün Hoten (Türkistan) ahusu, gamzeler de Tatar (Türkistan Türkleri).

   

   

   

  46.     Dil-i mecruha şifâ-bahş ruh u la'lindir Gül-be-şekkerle bulur kuvveti tab'-ı bîmâr

   

  47.     Değme bir gevheri kirpiğine salındınnaz Göreli la'l-i revân-bahşını çeşm-i hûn-bâr

   

  Tac Beyit

   

  48.     Koma Bakî kulunu cUr'a-sıfat ayakta Dest-gîr ol ona ey dâver-i âlî-mikdâr

   

  Fahriyye

   

  49.     Bâg-ı medhinde olur cümleye gâlib tenhâ Bahs için gelse eğer bülbül-i hoş-nagme hezâr

   

  50.     Puhtedir gaynlar eş'ân velî puhte piyaz Hâm anberdir eğer hâm ise de bu eş'âr

   

  51.     Hâm var ise eğer micmere-i nazmımda Dâmen-i lutfun onu setr eder ey fahr-i kibar

   

  Duâ

   

  52.     Bahr-i eş'âr yeter urdu sütûr emvâcın Demidür k'ide du'â dürlerini zîb-i kenar

   

  53.     Lâlelerle bezene niteki dest ü sahra Nitekim güller ile zeyn ola dest ü destâr

   

  54.    Nitekim lâlelere şeb-nem olup üftâde Güllere bülbül-i şeydâ geçine âşık-ı zâr

   

  46.   Yaralı gönüle şifa verici olan yanağın ve dudağındır; hasta vücud kuvvetini gülbeşeker yiyerek bulur. (Gülbeşeker, gül yaprağından yapılan reçeldir. Zayıf bünyelilere tavsiye edilirdi.)

   

  47.   Kanlar ağlayan göz senin can bağışlayan lal renkli dudağını göreli beri her hangi inci olursa olsun göz ucuyla bakmaz bile.

   

  48.   Ey derecesi yüksek olan adaletli vezir! Bakî kulunu tortu gibi yerde bırakma, ona el uzat.

   

  49.   Eğer iddia üzere güzel ötüşlü binlerce bülbül boy ölçüşmeye gelse, o senin mehdinin bahçesinde hepsine tek başına galip gelir.

   

  50.   Diğer şairlerin şiirleri pişkindir (olgun ve zevk okşayıcıdır). Fakat pişkin soğandır; eğer bu şiirler kasididcki beyitler ham (kusurlu) sayılırsa, ham anberdir (yine de değerlidir.).

   

  51.   Eğer şiirinin buhurdanında ham anber varsa bile senin lutfunun eteği onu örtsün, ey büyüklerin kendisiyle iftihar etüği!

   

  52.   Satırlar şiir denizinde yeterince dalgalandılar. Şimdi dua incileriyle sahili süslemenin zamanıdır.

   

  53.   Ovalar ve yaylalar lâlelerle bezendikçe eller ve sarıklar güller ile süslendikçe,

   

  54.   Çiy taneleri lâlelerin düşkünü oldukça inleyen bülbüller güllere deli divane aşık geçindikçe.

   

  KLÂSİK EDEBİYAT BİLGİSİ   BİÇİM - ÖLÇÜ - KAFİYE

   

  45

   

  55.    Gül gibi hurrem ü handan ola rûy-ı bahtın Sâgar-ı aysın ola lâle-sıfat cevher-dâr   (Bakî)

   

  Örnek: 3

   

  Aşağıdaki kasidenin tamamı 39 beyit olup sadece ilk 10 beytini buraya alıyoruz. Kaside musammat olduğundan ahengi yukarıdaki diğer şiirlerden daha güçlüdür. / işareti ile mısraların tekrarlanan tefîleleri iki eşit kısma ayrılmaktadır. Bu şekilde her beyitten dört mısra çıkmaktadır.

   

  Der Medh-i Sultân Murâd Hân Aleyhi 'r-Rahmetü ve 'l-Gufrân

   

  1.       Esdi nesîm-i nevbahâr / açıldı güller subh-dem

   

  Açsın bizim de gönlümüz / sâkî meded sun câm-ı Cem

   

  2.       Erdi yine ürd-i bihişt / oldı hevâ anber-sirişt Âlem bihişt-ender-bihişt / her güşe bir bâğ-ı İrem

   

  3.       Gül devri ayş eyyamıdır / zevk u safa hengâmıdır Âşıkların bayramıdır / bu mevsim-i ferhunde-dem

   

  4.       Dönsün yine peymâneler / olsun tehî humhâneler Raks eylesin mestâneler / mutribler ettikçe negam

   

  5.       Bu demde kim şâm u seher / meyhane bağa reşk eder Mest olsa dilber sevse ger / ma'zûrdur şeyhu'l-Harem

   

  6.       Yâ neylesin bî-çâreler / âlüfteler âvâreler

   

  Sâgar sunar meh-pâreler / nüş etmemek olur sitem

   

  55.  Bahtının yüzü gül gibi gülüp açılsın, içki kadehin lâle gibi mücevherlerle süslü olsun.|Bazı değişikliklerle, M. Çavuşoğlu, Bakî ve Divanından Örnekler]

   

  Örnek: 3 (Sultan Murad Han'ın Övgüsüne Dairdir Allah Ona Merhamet ve Mağfiret Etsin.)

   

  1.     Sabah vakti ilkbahar rüzgarı esti ve güller açtı. İçki sunan güzel, meded! Cem'in içki kadehini sun da bizim de gönlümüz açılsın.

   

  2.     Yine nisan ayı geldi, bahar mevsimi erişti. Hava anber kokularıyla kokulandı. Alem cennet içinde cennet oldu. Her köşe bir İrem cenneti oluverdi.

   

  3.     Gül devri, yaşama, yiyip içme günleri, zevk ve safa zamanıdır. Bu mutluluk mevsimi, aşıkların bayramıdır.

   

  4.     Yine şarap kadehleri dönsün, meyhaneler boşalsm. Şarkı okuyanlar şarkı okudukça sarhoşlar kalkıp dans etsinler.

   

  5.     Akşam sabah meyhanenin bağı kıskandığı bu zamanda Şeyhülharem (Mekke ve Medine'nin idaresiyle görevli, dini bakımından yüksek dereceli memur) sarhoş olsa, güzel sevse mazurdur.

   

  6.     Durum böyle olunca, çaresizler, aşıklar, avareler ne yapsın? Ay parçası gibi güzeller kadeh sunarsa onların sunduklarını içmemek zulüm olur.

   

  7.      Yâr ola câm-ı Cem ola / böyle dem-i huırem ola Arif odur bu dem ola / ayş u tarabla mugtenem

   

  8.      Zevki o rind eyler taınâm / kim tuta mest ü şâd-kâm Bir elde câm-ı lâle-fâm / bir elde zülf-i ham-be-ham

   

  9.      Lutf eyle sâkî nâzı ko / mey sun ki kalmaz böyle bu Dolsun sürâhî vü sebû / boş durmasın peymâne hem

   

  10.    Her nev-resîde şâh-ı gül / aldı eline câm-ı mül Lütfet açıl sen dahi gül / ey serv-i kadd-i gonca-fem

   

  (Nef'î)

   

  7.     Sevgili buluna, Cem'in kadehi ola, mutlul Jk anı yasana; arif işte böyle bir durumda zevk ve safa-yi ganimet bilen kimsedir.

   

  8.     Bir elinde lâle renkli kadeh, bir elinde kıvrım kıvrım sevgilinin saçlarını tutarak sarhoş ve pek sevinçli olan rind, zevki tam anlamıyla yaşar.

   

  9.     içki sunan saki. lütfet, nazı bırak da şarap sun. Çünkü bu meclis böyle kalmaz. Sürahi ve testi dolsun, kadeh boş kalmasın.

   

  10.   Her yeni yetişen gül fidanı(nı andıran), kadehi eline aldı. Ey servi boylu, gonca ağızlı! Lütfet, açıl,sen de gül.


   

   

 • Ek Kaynak-Gazel: Tanımı, Özellikleri, Gelişimi

  Gazel 

  Gazelin tanımı ve iç özellikleri (Yekta Saraç)

  Kaynaklar: Mütercim Asım, Kamus Tercümesi, c.4, s. 4; Tehânevî, Keşşâfu Istılâhâti'l-Fünûn, c. 3, s. 399; Mecdi Vehbe-Kâmil eLMuhendis, Mıı'cemü'l-Mustalâhâti'TArabiyye fi'TLüga ve'l-Edeb, S.265; Şemseddin b. Muhammed b. Kays er Râzî, el-Mıı'cem fi Meâyiri Eş'âri'l-Acem, s. 415; Celâleddin Hümâî, Fünûn-ı Belagat ve Sınâât-ı Edebî, s. 124; Mehmed Rifat, Mecâmiü'l-Edeb, s. 545; Muallim Naci, Istılâhât-ı Edebiyye-Edebiyat Terimleri , s. 21; ismail Habib, Edebiyat Bilgileri, s. 102; Haluk ipekten. Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, istanbul, s. 7; Haluk İpekten "Gazel" DİA, c. 13, s. 440; M. Zeki Pakalın, "Gazel" Tarih Deyimleri ve Sözlüğü, c. 1,652; Tahirü'l-Mevievî, Edebiyat Lügati, s. 47; Ahmed Ateş, "Gazel" M, c. 4, s. 730; Sabahattin Küçük, "Musammat Gazel", Türklük Bilgisi Arattırmaları, sayı 22, s. 149; Edith Gülçin Ambıos, "Osmanlı Gazelinin Uzunluğunda Görülen Gelişmeler: 16. yüzyılda Durum, Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler, s. 391; Lütfı Alıcı, "Klâsik Türk Edebiyatında Mürâcaa Şiirleri", İlmî Araştırmalar. s&y\ 14, s. 1.

   

  I.

  Gazel kelimesinin asıl anlamı aşktan bahsetmek, kadınlarla âşıkane konuşmak, onlarla bu tarzda dostluk ve sohbette bulunmaktır. Edebiyat terimi olarak, ilk beyti kendi içinde, diğer beyitlerin ikinci mısraları ilk beyitle kafiyeli olmak üzere genellikle beş ile dokuz beyit arasında yazılan nazım biçimidir. Bununla birlikte 15 beyte kadar yazılmış gazeller de bulunur. Dört beyitli gazellere ise nadir olarak rastlanır.

  Kafiye düzeni kasidenin kafiye düzeni gibidir: aa, xa, xa, xa, xa

  Gazellerin başlıca konusu aşk olmakla birlikte çok farklı konularda yazıldığı da görülmektedir. Bir nazım terimi olmamakla birlikte çeşitli araştırmalarda ve yazılarda aşkın verdiği mutluluk veya ıstırabı dile getiren gazellere âşıkane gazel, dünyadan haz almayı önde tutan, neşe ve zevki konu edinen gazellere rindâne gazel, sevgilinin güzelliğinden ona duyulan arzudan doğrudan bahseden gazellere şûhâtıe gazel, tasavvuf düşüncesinin hakim olduğu gazellere sûfiyâne, arifane gazel, düşünce yönü ağır basan, yol göstericiliği önde olan gazellere hikemî, hakimane gazel adlarının verildiği görülmektedir. Bu konu çeşitliliğine rağmen gazelde en fazla işlenen tema aşktır. Bunu Ahî şu mısrasıyla dile getirmektedir: "Gazel olunca âşıkane gerek"

   

  Gazelin mısraları birbiriyle kafiyeli ilk beytine matla, matladan sonra gelen beyte hüsn-i matla, son beytine makta, makta beytinden önceki beyte hüsn-i makta adı verilir Hüsn-i matlaın matladan, hüsn-i maktam da maktadan güzel ve etkileyici olmasına dikkat edilir. (Fakat hüsn-i matla ve hüsn-i maktanın anlamlarının bu şekilde kabulü beş beyitli bir gazelin sadece üçüncü mısrasına ad verilmemesi demektir). Bununla birlikte Farsça kaynaklarda matla beytinin maksada uygun, etkileyici ve güzel olmasına hüsn-i matla, aynı şekildeki etkileyici ve güzel makta beytine de hüsn-i makta adının verildiği görülmektedir Gazel içinde birden fazla mısraları birbiriyle kafiyeli (musarra) beyit varsa, bu tür gazellere zül-metâli, yani birden fazla matla beyti bulunan gazel denir Gazelin en güzel beytine şah beyit veya beytü'l-gazel adı verilir. Fakat bu adlandırma aslında, görece bir niteleme olup bir gazelin en güzel beyti şahıstan şahısa değişebilir Şairin mahlası genellikle gazelin son beytinde bulunur. Bununla birlikte son beyitten önce mahlasa yer verildiği de görülür. Gazellerde şairlerin mahlaslarının bulunması genel bir kural olmakla beraber bunun -Kadı Burhaneddin (ö. 1398) ve Kemal Paşazade'nin (ö. 1534) şiirlerinde gördüğümüz gibi- istisnaları da vardır. Şairin mahlasını şiir içinde addan öte, anlamıyla kullanmasına hüsn-i tehallus adı verilir. Bakî'nin gazellerinde bunun pek çok örneğini bulmak mümkündür. Hüsn-i tahallus kavramı Farsça kaynaklarda bunun dışında, kasidenin veya gazelin son beyitlerinde şairin övgüye geçiş yapıp bu yolda bir iki beyit söylemesi ve şiiri ona dua ederek yahut da bir başka şekilde tamamlaması şeklinde açıklanır.

  Dört beyitli olanlarına rastlanmakla beraber gazellerin beyit sayısı genellikle 5 ile 9 beyit arasındadır Üç veya dört beyitli gazellere nâ-tamâm gazel de denilir Aslında gazel, genellikle 5 beyitle yazılır. Gazelin bir diğer adının penç beyit olması ve bununla birlikte beş beyit kavramına da şiirlerde rastlamamız, ayrıca uygulamada da (Fuzuh gibi istisnaları bulunmakla birlikte) şairlerin en fazla 5 beyitli gazel yazmayı tercih etmesi bunu göstermektedir. 15 beyitten uzun gazellere gazel-i mutavvel adı verilir.

  Dört mefâilün veya dört müstef ilün gibi aynı aruz cüzünün tekrarlanmasıyla yazılan bazı gazeller ortadan iki eşit kısma ayrılabilirler. Bu vezinlerle yazılan ve matladan sonra gelen beyitlerin mısra ortaları ilk beyitle kafiyelendiği durumlarda musammat gazel adını verdiğimiz gazel şekli oluşur Bu tür gazellerde ilk beyitler dörtlük haline gelirler ve iç kafiye bulundurdukları için ahenk bakımından daha etkileyicidirler. Gazelin bütün mısralarının aynı kafiyeyi takip ettiği gazeller müselsel gazel adını alırlar Bu gazeller de musammat gazeller gibi ahenklidir Beyitlerinin aynı temayı birbirleriyle ilişkili bir anlam dairesinde işlediği, yani konu bütünlüğünün açıkça görüldüğü gazelller yek-âhenk gazel adını alırlar Gazellerin beyitleri aynı kudrette ve etkileyicilikte söylenilmişse bu tür gazeller yek-âvâz olarak adlandırılıriar.

  Matla beytindeki mısralann birisi gazel içerisinde tekrarlanırsa buna redd-i matla adı verilir Redd-i matla konusunda Muallim Naci (ö. 1893) şöyle demektedir: "... Ancak, redd-i matla'ın bir kusur sayılmaması tekrar edilen mısra'ı berceste (güzel ve sıra dışı) olması şartına bağlıdır Şair güya, matlanın birinci mısraını çok uygun ve güzel bulduğu için duyduğu heyecan ile tekrarlamaktan kendini alamaz.". Mahlas beytinden sonra birkaç beytin daha bulunduğu gazellere gazel-i müzeyyel (ekleme yapılmış gazel) adı verilir Bu eklenen kısımlar genellikle övgüyü konu alır Bu açıdan bakıldığında bu zeyiller, kısa medhiye gibidirler Mahlas beyitten önce medhiyenin bulunduğu gazeller de vardır Klâsik edebiyatın şairlerinin çoğu Arap ve İran edebiyatlarını bilmekte, bu edebiyatın ürünlerini okuyup anlamakta, hatta bir kısmı bu dille rahatlıkla şiir de yazabilmekteydi. İşte bu şairlerin, yazdıkları gazellerin beyitleri arasında üç dilden (elsine-i selâse: Arapça, Farsça ve Türkçe) ikisi veya üçüyle yazılmış mısralar, beyitler bulunursa bu gazellere mülemma gazel denir.


   

  İki şairin birer mısra veya beyit yazarak, birlikte oluşturdukları gazele müşterek gazel adı verilir. Bu gazellerde hangi mısranın ve beytin hangi şaire ait olduğu genellikle bellidir İki şairin birlikte kurdukları bu metinler aslında bir şairin kendisine yakın bulduğu bir şair ile biriikte yaptıkları bir mülatafe olarak düşünülmelidir İlk örneğine 17. yy.da Nabî (ö. 1712) ve Abdi Paşa müşterek gazelinde rastlanıldığı kaynaklarda söylenmekle birlikte, kitabımıza aldığımız Âhi (ö. 1517) ile Vasfî'nin (2. Bayezid dönemi) müşterek gazelleri daha erken dönemlerde de bu tür gazellerin yazıldığını göstermektedir. 19. yy.da fazla itibar gönnüştür. Namık Kemal'in (ö. 1888) Hersekli Arif Hikmet (ö. 1903) ile olan müşterek gazelleri burada hatırlanabilir.

   

  Gazel söylemeye tegazzül, gazel tarh etmek, gazel inşadetme gibi adlar verilir Bir şairin, daha önce söylenilmiş bir gazelle aynı vezin ve kafiyede ve o gazeli andıracak bir üslûpla yeni bir gazel yazmasına lanzîr etme, nazire yazma, bu yolla yazılan gazellere de nazire denir. Nazireler model alman gazelle aynı üslûp ve aynı anlam dairesinde yazılın Aksi istikamette, aykırı fikirler çerçevesinde yazılan nazirelere ise nakîze adı verilin Nazireler incelendiğinde bazı şiirlerin asırlar boyunca gündemde kaldığını görüyoruz. Nazirelerin model olarak alınan şiir çerçevesinde zaman içinde bitmeyecek bir yarışı sürdürdüğü söylenebilin

   

  Karşılıklı konuşmanın nakledilmesi şeklinde, "dedim", "dedi" sözcükleriyle yazılan gazellere mürâcaa şiiri adı verilin Bu şiirler sade bir dille yazılırlar, konuşma havası taşırlar, aşk konusunu işlerler ve en dikkat çekici örnekleri "dedim" ve "dedi" kelimelerinin mısra başlarında yer alanlarıdır Klasik Türk edebiyatının hemen her döneminde rastlamamıza rağmen 17. yy.dan itibaren gittikçe azalan bir seyir izlemiştin Akis sanatı yapılan gazellere gazel-i mükerrer adı verilin Bu tür gazeller aslında tekrir sanatının yoğun olduğu şiirlerdin Beyitlerdeki mısraların ilk harflerinin toplamının bir ismi verdiği gazeller, gazel-i müveşşah adını alın Bu da gazel formunda, hüner gösterme, espri yapma gibi maksatlarla yapılın Yine bu yolda değerlendirilebilecek hünerlerden birisi de iade sanatıyla, yani her beytin son kelimesini, bir sonraki beytin ilk kelimesi yapmayla gazel yazmadın Bu üslûpla yazılan gazellere gazel-i muâd adı verilin Her beytin ilk kelimesi ile son kelimesi aynı olursa bu takdirde de mukaddem muahhar adı verilen hüner yapılmış olun Hiç noktalı harf kullanılmadan yazılan gazel-i bi-nokta da gazel yazarken gösterilen hünerlerdendin

   

  Gazel ile kasidenin tegazzül kısmı arasındaki fark, tegazzül beyitlerinin bir konu etrafında dönmesine karşı gazeldeki beyitlerde konu çeşitliliğinin bulunabilmesidir

   

  Gazel, beyit esaslı bir nazım biçimidin Bu nazım biçiminden başkaca nazım şekilleri türemiştin Gazelden türeyen nazım şekilleri ya beyti oluşturan mısraların arasına ya da beyitlerin üstüne başkaca beyitlerin eklenmesiyle oluşun İlk söylediklerimiz taştir, miistezâd, diğerleri ise tahmis, tesdis gibi farklı adlar alırlar

   

  Gazel divan şairlerinin en fazla itibar ettikleri ve en fazla kullandıkları nazım biçimidin Divan şairleri arasında gazel yazmamış şair yoklun Bir şairin edebî şahsiyetinin en rahat görüldüğü, onun sanattaki kabiliyetini ortaya koyan bir nazım biçimidir Gazelin hacim bakımından sınırlı olması şairi bu kısa hacimde bütün sanatkârlığım, edebî kabiliyet ve hünerini ortaya koyma zorluğuyla imtihan eden Bu açıdan gazeller anlam yoğunluğu bulunduran bir nazım biçimi olarak karşımıza çıkan Şairler bu kısa şiirlerde her kelimenin kendi anlam derinliğiyle birlikte diğer kelimelerle de birlikte oluşturdukları anlam katmanlarında az sözle çok anlam üretmeye çalışmışlardın Bazen aynı duyguyu aynı kelimelerle ifade ettiği sanılan benzer beyitlerin her birinin -belli bir bilgi birikimi ile incelendiğinde- çok farklı anlamlar ürettikleri görülün Ayrıca şairler, şiirlerindeki söz varlığının bir araya gelişlerinin etkileyici bir ritim ve ahenk oluşturmasına da dikkat ederler Böylece usta şairlerin elinde gazel, anlam ile musikinin buluştuğu bir nazım biçimi olun Fuzulî Divan'ının mukaddimesinde gazele de yer ayırarak onu şu şekilde niteler:

   

  Gazel bildirir şâirin kudretin Gazel artınr nâzımın şöhretin

   

  Ki her mahfilin zînetidir gazel Hıredmendler sanatıdır gazel

   

  Gazeliyyât ki meşhûr-ı devrân ola Okumakta yazmakta âsân ola

   

  Bu beyitlerde Fuzulî, gazeli şairliğin derecesini bildiren bir ölçü olarak kabul ettiğini, şairlerin gazellerle meşhur olduğunu, gazellerin tutulan, beğenilen bir tür olarak dinlenmesinin ve yazmasının kolay olması gerektiğini söylüyor

   

  Gazeller divanlarda gazeliyyât başlığı altında kasidelerden ve genellikle ınusam-matlardan sonra gelirler ve son kafiye harflerine göre sıralanırlar Her harfte gazel yazan şair azdın Bazı harflerde (ra, nun, he, ye gibi) diğerlerine göre daha fazla gazel yazılmıştın Bu bazı harflerde kafiye bulma güçlüğü dolayısıyladım

   

  Gazeller genellikle 5 beyitlidin Daha sonra 7 beyitli gazeller gelir 16. yy.'da yaşamış on yedi şairin toplam 11002 adet gazelini esas alan bir araştınnada 5 beyitli gazellerin, bu sayının oransal olarak yaklaşık % 72.3'ünü, 7 beyitli gazellerin % 18.5'ini, 6 beyitli gazellerin ise %5'ini oluşturduğu görülmüştür (E. G. Ambross). Beyit sayısı tek sayılı gazeller beyit sayısı çift olan gazellerden daha fazladır, şeklindeki bir hükümden ziyade 5 beyti alt taban alarak, az beyitli gazeller çok beyitli gazellerden daha fazladır, şeklindeki bir hüküm genel duruma daha uygun düşer

   

  11 beyitten uzun gazellerin yine bu dönemde rastlanılmakla birlikte, sayısı pek azdır. 7 beyitli gazelleri bazı şairlerin özellikle tercih etmesi 5 beyitli gazeller aleyhine her zaman görülmeyen bir durumdur.


  Gazellerin konusu aşk, aşk ıstırabı, şarap, sevgili, özlem, gibi konulardır Fakat Türk edebiyatında görülen ilk gazel örnekleri arasında bu konular dışında, dinî-ahlakî konularda yazılanları daha çoktur

  Gazellerde her beyit aslında tek başına bir anlam bütünlüğü gösterir. Fakat bu özellik gazelin beyitleri arasındaki ilişkinin bulunmadığı, yahut bulunan anlam ilişkisinin bütünüyle savruk bir şekilde olduğunu göstermez. Gazelin bir beyti mutluluktan diğeri mutsuzluktan bahsedebilir, bir beytinde kendi içi âleminden ve duygularından bahsederken diğer bir beytinde dış âleme ait bir tasvir bulunabilir. Fakat bu beyitler yine de aynı tema etrafında dolaşır. Redifli şiirlerde ise bu mana bütünlüğü daha açıktır. Her beyit bir şekilde başlar, ama redifi oluşturan kavramla nihayetlenir. Bu ise şiirin belli bir kavram etrafında şekillenmesini, o kavram etrafında dönmesini sağlar. Her ne kadar redifli şiir söyleme, ahenk bakımından metne katkı sağlayan bir değerin bulunduğunu gösterse de her beyitteki fikrin belli bir kavrama tabiilik içinde bağlanması, estetik değerlerden taviz vermeden ve kendini tekrara düşmeden sözcüklerin tekrar edilebilmesi aslında zor bir imtihan olarak şair karşısına çıkar. Şairin her beyitte değişik bir anlam dairesinde, farklı düşünceleri dile getinnesi ayrıntıya verilen önemle de ilişkilidir. Nasıl her beyitteki bir kelimenin kendisine has dünyasına çok derin ve geniş bir kültürün penceresinden bakıldığında ayrı bir âlem görülüyorsa, hatta dikkatlice bakıldığında bunlar artıyorsa her bir beyit de aslında şiirin bir parçası olmasına rağmen müstakil bir önem kazanır. Diğer bir ifade ile her bir beyit kendi başına bir şiir/metin- olarak değerlendirilecek bütünlüğe sahiptir. Şeyh Gâlib, bunu en uç noktada:

  Pîrâne düştü ol kadar Es'ad ki bu gazel Mısralarm biribirine ittikâsı var

  sözleriyle gazelde beyitlerin ötesinde mısralarm da anlam açısından sağlam bir ilişki İçinde olması gerektiğini, güzel bir temsîlî teşbih fonnunda ifade etmektedir Şairlerin, aşk ve sevgili dışındaki konularda anlam bütünlüğünü gazel boyunca daha iyi sağladıkları görülür Aşk konusunda ise şairler, kendilerini daha rahat hissetmekte ve içinde bulundukları anın kendileri üzerindeki etkilerini ve o andaki duygularım beyitleri birbirleriyle ilişkilendimıeden, bunları bir kompozisyon formuna sokma bağından uzak olarak ifade etmektedirler Bunda sevgiliden ve aşk duygusundan nasıl ve ne şekilde bahsedileceğine dair geleneğin baskısının rolünü de unutmamak lazımdın Fakat bu baskı şairi, aynı zamanda yazdığı gazelin benzerleri arasında sıyrılmasını sağlayacak bir titizliğe de zorlamaktadır.

  Bazı gazellerin yek-âvâz olarak adlandırılması aslında nesnel olmayan bir nitelemedir. Bununla birlikte bazı şiirlerin baştan sona kadar etkileyiciliğini sürdürdüğünü görürüz. Nef'î'nin pek çok kasidesi, uzun bir şiiri aynı düzeyde sürdürmenin güçlüğüne rağmen baştan sona kadar bu özelliği taşır Ziya Paşa Harabât'ta onun bu özelliğiyle ilgili olarak:

  Ettikte kasideye serâgâz

  Ta âhire dek olur yek-âvâz demektedir. Bu söylediğimiz, gazelin en güzel beytinin beytü'l-gazel olarak nitelenmesi için daha da geçeriidir Zira güzelliğin ve etkileyiciliğin herkesçe ortak olarak paylaşılan nesnel ölçütleri yoktur

  Yahya Kemal:

  Bir tek gazel bıraksa yeter bir gazel-serâ

  Her beyti ancak olmalı bir beytü'l-gazel gibi diyerek bir şairin bir gazel söylemiş olmasının onun şairliği için yeterli olduğunu söylerken bunu her beytinin bir beytü'l-gazel, yani etkileyici ve güzel olması şartına bağlamıştır

  Musammat gazeller her ne kadar, "Aruzun iki eşit parçaya bölünen kalıplarıyla yazılırlar; iç kafiyesi matladan sonra gelen beyitlerin birinci mısralanmn sonu ile her iki mısrasının ortasında bulunur ve ikinci mısramn sonundaki kafiye, bir önceki bev-tin kafiyesine, yani ana kafiyeye uyar." şeklinde tarif edilmekle birlikte kafiye konusunda her zaman bu durum görülmez. Bazı örneklerde matla beyitlerde musamat bulunmazken bazılarında matla beytinin de musammat olduğu görülür. Matla beytinde iç kafiye bulunan bazı örnekler ise mısraları alt alta dizildiğinde müzdevic murabba şeklini alır. Bazı örneklerde ise vezinlerine göre dört kısma ayrılan beyitlerin ikinci mısralarm ikinci/son kısmı nakarat oFarak görülmektedir.

  Örnek:

  Firâk-ı yâra sabr olmaz / gidelim bari şehrinden,

  Gönül çUn smdı cebr olmaz / gidelim bari şehrinden  

  (Ahmed Paşa)

  Bu durum murabba ile gazellerin birbirine karışmasına yol açmıştır. Bazı araştırmacıların; şarkıların temel biçiminin murabba oiduğunu, murabbaın dışında, ondan ayrı bir nazım biçimi olarak şarkıdan bahsedilmemesi gerek-

  tiği yönündeki görüşleri doğrultusunda aBaB, cccB şeklindeki bu tarz nıu-sammat gazellerin de aslında şarkı türündeki murabbalann ilk örnekleri olduğu ileri sürülmektedir.

  Halk edebiyatı şairleri, gazel nazım biçimiyle şiir yazmaya çalışmışlardır. Fakat gazelde vezin ve anlam bakımından olması gereken titizlik ve yoğunluk bu şiirlerde görülmez. Halk şairleri Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün vezniyle divan adı verilen, Feilâtün, feilâtün, feilâtün, feilün vezniyle .vefe adı verilen, Mef'ûlü mefaîlü melaîlü feûlün vezniyle kalenderi ve Mefâîlün meflîlün meflîlün mefâîlün vezniyle de semai adı verilen gazeller yazmışlardır. Bunların musammat olanları da vardır. Aruzun Müfteilün müfteilün müfteilün müfteilün vezniyle yazılan gazel biçimindeki şiirlerine de satranç adı verilir. Bu şiirlerin her bir beytinden musammat gazelde gördüğümüz gibi dörtlükler çıkar.

  Arap edebiyatında müstakil bir nazım biçimi olarak bulunmayan gazel, İran edebiyatında şekillenmiş ve Türk edebiyatına da İran edebiyatından geçmiştir. Genellikle aşk konusu etrafında dönen kısa hacimli şiirlerdir. İran ve Türk edebiyatında, bu çerçevede tanımlanan "gazel nazım biçimi"ne değilse de gazel kelimesine Arap şiirinde erken dönemlerden itibaren rastlanır. Fakat kavram alanı tam olarak belirlenmiş değildir. Nesib, tegazzül ve teşbîb ile ilişkilendirilmiş, bunların biri bazen diğerinin yerinde kullanılmıştır. Bir dönem divanlarda gazellerin bulunduğu bölümün nesîb bölümü olarak adlandırılması da bunu göstermektedir. Kısacası, Arap edebiyatında gelişmiş, kavram ve terim olarak üzerinde karar kılınmış bir gazel nazım biçimi bulunmamaktadır Ayrıca gazelin konusu olarak gösterilen, aşk, sevgili gibi konuları kasidelerin işlediği de görülür. Genellikle bu tarz şiirier kasidelerin baş taraflarında bulunursa buna nesib, eğer kasidenin bütününe yayılmışsa teşbîb adı verildiği kaynaklardan anlaşılmaktadır. Gazelin bazen nesîb manasında, bazen de kaside şeklinde yazılmış aşk şiirierine ad olduğu, hatta kasideler gibi bestelenerek okunduğu bilinmektedir.


   

   

  İran edebiyatında gazel terimine 10. asrın ikinci yarısından itibaren rastlanır Rûdekî (ö. 941), IJnsurî (ö. 1040) gazelleriyle ünlü ilk şairierdendir. Fakat ilk dönem ile ilgili araştırma yapanlar, İran edebiyatında da Arap edebiyatında olduğu gibi gazellerin -bu dönem için- nesibdcn ibaret olduğunu ve Arap edebiyatında olduğu gibi bestelenerek okunduğunu söylerler. Bu görüşü destekleyen hususlardan birisi de Reşideddin Vatvat'ın (ö. 1177) ile Şemseddin Muhammed b. Kays'ın gazelden müstakil bir nazım biçimi olarak bahsetmemeleridir. Vatvat, nesib için teşbîb ve gazel de dendiğini söyler. Şemseddin Muhammed b. Kays de aynı görüştedir. Dolayısıyla gazel ilk dönemlerde kasidelerin nesib kısımlarıydı. Bu görüşü destekleyen bir husus da eldeki bu şiir parçalarını medhiye bölümlerinin takip etmesidir. İran edebiyatında bilinen gazel şeklinin gelişmiş örneklerini Enverî (ö. 12. yy. ikinci yarısı), Hakanî-i Şirvânî (ö. 1199) gibi şairlerde görüyoruz. Nizamî (ö. 1214?) ve özellikle Sadî (ö. 1291) ile gazel artık gelişmesini tamamlar. Selman (ö. 1376) ve Hafız (ö. 1390) gazelin en güzel örneklerini sunarlar. Gazelde şairin adının/mahlasının söylenmesi geleneğinin ise tasavvufî şiirler vasıtasıyla olduğu düşünülmektedir. İlk dönem Arap ve İran şiirinde şairier sanki sevgililerini düşünmek ve anlatmaktan kendi adlarını anmaya fırsat bulamamış gibidirler. Fakat tasavvufî şiirlerde şairler çoğu zaman kendilerine hitap ederler ve bu da genellikle kendi adları veya adlarının yerini tutan mahlaslarıyla olurdu. Zira tasavvuf bir açıdan insanın kendisine yönelmesidir.

   

  Gazelin İran edebiyatında günümüzdeki anlamıyla yer alması Selçukluların son dönemlerinde olmuştur. Bunun iki sebebi olduğu ileri sürülmektedir. İlki sofilerin kendi düşünce ve hayat görüşlerini ifade etmede gazel formunu kasideye göre daha elverişli görmeleri ve bu amaçla gazele daha önem vermeleridir. İkincisi ise Gaz-neliler olsun Selçuklular olsun, İran edebiyatının gelişme gösterdiği coğrafyadaki hakim otoritenin güç kaybetmesiyle şairlerin de büyük edebiyat merkezleri ve övülecek güçlü hükümdarları bulamamaları; bu bağlamda Moğol hükümdarlarının bu coğrafyadaki tahribatları dolayısıyla bunlara kaside sunulmaması. Bu iki sebep neticesinde kaside önemini kaybederken gazel ön plana çıkmıştır.

  Örnekler incelendiğinde gazelin İran edebiyatında üç koldan geliştiği görülür. Bunlardan ilki Sebk-i Horasanı adı verilen açık, anlaşılır, mantıklı ve gerçekçi bir düzlemde duyguların ifade edildiği gazellerdir. Rûdekî, Ferruhî gibi şairler bu akımın temsilcileridir. İkinci koldaki gazeller Sebk-i Irak-ı Acem adı verilen ve dilin etkileyici bir şekilde kullanıldığı, hayal gücünün öne çıktığı, dinî ve tasavvufî anlayışın yansıdığı gazellerdir. Sebk-i Hindi adx verilen kolda yazılan gazellerde ise şairin duyguların gelişine kendisini bırakmadığını, duygu ve hayallerin akıl kontrolünde derin anlamlar ile ifade edildiği görülür. Bu akımlardan ilkinin Horasan'da, ikincisinin İran Irak'ında, sonuncusunun ise Hind kıtasında doğup geliştiğini görüyoruz. Diğer bir ifade ile bu akımların doğup geliştikleri mekânlar bu akımlara ad olmuştur.

  Gazelin 13. yy.da Türk edebiyatına İran edebiyatından geçtiğini görüyoruz. Molla Camî (ö. 1492), Örfî-i Şirazî(ö. 1591), Sâib-i Tebrîzî (ö. 1670-71) Anadolu sahasındaki şairler üzerinde etkili olan isimlerdir. İlk örnekler genellikle dinî-tasavvufidir. Şeyyad Hamza (ö. 1348'den sonra) Hoca Dehhanî (ö. 1361 'den sonra) gibi isimler dinî-tasavvufî olsun veya olmasın gazeli Türk edebiyatında geliştiren şairlerdir.

  14. yy.da kendisine has üslubuyla Kadı Burhaneddin (ö. 1398) ve Hurufî inancını şiirlerinde işleyen Nesimî (Ö.1404?) gazelin gelişmesinde katkısı olan şairlerdendir. Aşık Paşa'nm da (ö. 1332) Yunus'u andıran gazelleri vardır. Fakat bu dönemde etkisi uzun, sürekli ve yaygın olan şair Ahmedî'dir.

  15.  yy. başlarında Ahmed-i Dâî (ö. 1421'den sonra) pek çok gazel söylemiş olmakla birlikte asıl, gazelin Türk edebiyatında yaygınlaşmasında ve yerleşmesinde Şeyhî (ö. (ö. 1431 ?), Ahmed Paşa (ö. 1496-97) ve Necati (ö. 1509) önemli rol oynamışlardır. Necatı döneminin gazel üstadı kabul edilmiştir. Bu dönemin şair padişahı Fatih Sultan Mehmed (ö. 1481) ve şehzadesi Cem Sultan da (ö. 1495) gazel vadisinde pek çok güzel şiir yazmıştır.

  16.  yv'.da devletin başkentinde:

  Meddah olalı çeşm-i gazâlânına Bakî

  Öğrendi gazel tarzını Rûmun şuarâsı sözlerini söyleyen Bakî (ö. 1600) ile devktin payitahtından çok uzaklarda, fakat önemli bir kültür merkezinde:

  Gazeldir safâ-bahş-ı ehl-i nazar

  Gazeldir gül-i bostan-ı hüner diyen Fuzulî gazel şeklinin edebiyattmızdaki en güzel örneklerini vermişlerdir. Bu yüzyılda Hayalî (ö. 1556-57), Zatî (Ö.1546), Nev'î (ö. 1599), Rflhî-i Bağdadî de (ö. 1605/6) güzel ve etkileyici gazel yazan şairlerim izdendir. Dönemin şiir hocası Zatî (ö. 1546) çok gazel yazan şairlerdendir. Yine bu dönemde ondan fazla gazel yazan şair ise devrin şair padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman'dır (ö. 1566).

  17. yy. da Nailî (o. 1666) yukarıda işaret ettiğimiz Sebk-i Hindî ekolü yolunda şiir yazmıştır. Yine bu yüzyılda Nahi (ö. 1712), gazele fikri, sosyal yaran sokmuştur.

  18. yy.da Nedim (ö. 1730) yatın bir dille ifade edilen beşerî aşkı, rintliği. Şeyh Gâlib (ö. 1799) ise kendisine has bir üslubuyla tasavvufi inceliği gazellerinde öne çıkarmışlardır. Nedim;

  Nef î vadi-i kasâidde sühan-perdâzdır Olamaz amma gazelde Bakî vil Yahya gibi sözleri ile gazelde kendisinden önce yaşamış iki gazel üstadını anmaktadır.

  19. yy. da Endenınlu Vasıf (ö. 1824 ) ve Enderunlu Fazıl (ö. 1810) ile gazellerdeki aşk temi eski konumundan, yüksek mertebesinden sokağa inmiş, fakat bu Nedim'deki etkileyicilik ve zerafette olmamış, yer yer bayağılığa düşmüştür. Encümen-i Şuarâ adı verilen şairler topluluğu tasavvuf! bir renk de verdikleri şiir anlayışlarını gazele de yansıtmışlar, fakat bu vadiye yeni bir ruh verememişlerdir.

  Türk edebiyatında bazı şairlerin gazellerin beyit sayısı ile ilgili olarak belli tercihlerinin bulunduğu söylenebilir. Bakî ve Nailî'nin beşer beyitli, Fıızulî'nin yedi beyitli. Şeyh Gâlib'in ise dalıa fazla sayıda beyitle gazel yazmayı tercih ettiği görülmektedir.


  ÖRNEKLER

  Örnek: 1

  Aşağıdaki gazel aynı konuyu geliştirerek ve devam ettirerek işlemektedir. Bu açıdan yek-âhenk gazel örneğidir. Mısraları kafiyeli (musarra) ilk beyit matla beyti, son beyit ise hem makta hem de mahlas beytidir.

  Mecnûn ki mülket-i gam-ı Leylîde şâh idi Âhı duhânı başına çetr-i sryâh idi

  :.      Mecnûna yolda nâka-i Leylînin izleri Gündüzle âfitâb idi giceyle mâh idi

  Mecnûn diyâr-ı gamda özün kılmış idi hâk Mülar değildi sinesi üzre giyâh idi

  Mecnûn ki cism-i zerdini ber-bâd kıldı âh Gûyâ ki hınnen-i gam-ı Leylîde kâh idi

  Mecnûna kamet ü ruh-ı Leylîsiz Emriyâ Bâg-ı cihanda serv iie gül şeki-i âh idi (Emrî)

  Örnek: 1

  1.     Mecnun ki Leylâ'nın kara gam ülkesinde sultan idi; âhmm dumanı ise başına siyah gölgelik idi.

  2.     Mecnûna yolda Leylâ'nın devesinin ayak izteri gündüz güneş, gece ise ay idi.

  1). Gam ülkesinde Mecnûn kendisini toprak eylediği için göğsünün üzerindekiler kıl değil (bu topraktan biten) otlardı.

  4. Saranp solmuş bedenini âhınm rüzgârınm önüne kattığı Mecnun, sanki Leylâ'nın aşkının harma-nındaki  bir saman çöpü idi.

  58

  M. Â. YEKTA SARAÇ

  •     Örnek: 2

  Aşağıdaki gazelin teması aşk olmakla birlikte beyitler, sevgilinin boyunun yüksekliği, aşığına yüz vermemesi, bağ bahçe gezintisinin deniz sefasına yeğ tutulması, bülbülün gülün aşkıyla yanık yanık ötmesi, baharın gelmesi gibi birbirinden farklı konuları dile getirmektedir. Bazı beyitler arasında bulunan ilişki ise dolaylı bir yolladır.

  1.       Serv ile kametine kimse demez hem-serdir Müntehâ kametin ondan dahi bâlâ-terdir

  2.       Gül derin gülmez açılmaz bana ol gonca-dehen Gâlibâ hep yüzüne gül dediğime terdir

  3.       Seyr-i deryaya ne hacet dem-i sahra geldi Gûyiyâ sahn-ı çemen şimdi yem-i ahdardır

  4.      N'oia gül şevkine çalıp çağırırsa bülbül Mutrıbâ ol dâhi başka başına mehterdir

  5.       Söyle şol kan olacağı bize sunsun Bakî Nevbahâr erdi gedâlar içecek demlerdir (Bakî)

  •     Örnek: 3

  Aşağıdaki gazelin matla beytinin ikinci mısrası son beytin ikinci mısrasında tekrar edilerek "redd-i matla" yapılmıştır.

  1.      Her üstühân-ı pehlû k'am kucdu cism-i zerd 01 râ-dui"ur ki ortaya almıştır onu zerd

  5.     Ey Emrî! Leylâ'nın  boyu ve yanağı olmadığı takdirde dünya bahçesindeki selvi ve gül  âh şekli gibidir. (Âh kelimesinin elif harfi serviye, he harfi de güle işaret etmektedir.). Örnek: 2

  1.     Kimse senin boyuna servi ile aynı boydadır, birbirine benzer, diyemez. Yüksekliğinin sonu görünmeyen boyun ondan dahi yüksektir.

  2.     Gül derim, ama o gonca ağızlı bana açılmaz. Galiba hep yüzüne gül dediğime gücenmiştir.

  3.     Denizde, suda gezintiye ne hacet var! Sahralarda gezme vakti geldi. Çimenlikler sanki şimdi yeşil bir denizdir.

  4.     Bülbülün gülün aşkıyla ötmesinde şaşılacak ne var! Ey mtıtrib! O da kendi başına mızıkacıdır, .¦î.    Bakî. güzele söyle de bize şarap sunsun. Bahar erişti, fakirlerin içeceği zamandır.

  Örnek: 3 I.    Sararmış bedenimin kucakladığı göğüs kafesinin her bir kemiği, (sarı anlamındaki) "zerd" kelimesinin ortasındaki râ harfi gibidir.

  59

  KLÂSİK EDEBİYAT BİLGİSİ   BİÇİM - ÖLÇÜ - KAFİYE

  2.       Kaşın yüzünde ey gül-i ra'nâ-yı bâg-ı hüsn O! râ-durur ki ortaya almıştır onu verd

  3.       Gönlüm içinde hançeri şekli nigârımm 01 râ-durur ki ortaya almıştır onu merd

  4.       Şol râ ki desti dâmen-i mihre urup-durur Ol râ-durur ki ortaya almıştır onu gerd

  5.       Cismim k'ihata kıldı onu Emrî sanlık

  01 râ-durur ki ortaya almıştır onu zerd (Emrî)

  •     Örnek: 4

  Bakî aşağıdaki gazelinin 5. beytinde mahlasını zikrettikten sonra gazele devam etmektedir. Bu tarz gazeller "müzeyyel gazel" olarak adlandırılır. Mahlas beytinden sonraki beyitler medhe dairdir.

  1.       Dîvân ider vakt-i seher nevrûz-i sultanî meğer Devrân ufuktan gösterir taht-ı zümürrüd tâc-ı zer

  2.       Âlem müzeyyen pertev-i hurşid-i âlem-tâb ile Nat'-ı serâser saldılar rûy-ı zemîne ser- be-ser

  3.       Fasl-ı şitâda beyzâ -i sîmîn idi güy-i zemîn Aldı kanadı altına sîmurg-ı zeiTÎn-bâl ü per

  4.       Hâb-ı ademden dîde-i ezhârı bî-dâr eyledi Tahrîk-i bâd-ı subh-dem âvâze-i mürg-i seher

  2.     Ey güzellik bağının parlak, iki renkli gülü! Senin yüzünde kaşın (gül anlamındaki) "verd" kelimesinin ortasındaki râ harfi gibidir.

  3.     Sevgilimin gönlüm içindeki hançer şekli "merd" kelimesinin ortasındaki râ harfi gibidir.

  4.     (Aşk ve mahabbet ile güneş anlamlarındaki) mihr kelimesinin eteğini tutan (sonunda bulunan) râ harfinin eli, "gerd" kelimesinin ortasındaki râ harfi gibidir.

  5.     Ey Emrî, sanlığın kapladığı bedenim san anlamdaki "zerd" kelimesinin ortasındaki râ harfi gibidir. Örnek: 4

  1.     Devran ufuktan zümrütten taht ve altın bir tac gösterir. Meğer sultan nevruzu seher vakti divanı toplamış.

  2.     Bütün dünya alemi aydınlatan güneşin ışığı ile süslenmiş. Baştan başa yeryüzüne değerli serâser kumaşından bir yaygı serildi.

  3.     Yuvarlak, bir lopu andıran dünya, kış mevsiminde sanki altın kanatlı bir simurg kuşunun kanadı altına aldığı beyaz bir yumurta gibi idi.

  4.     Sabah vakti esen rüzgârın etkisi ve seher vakti öten kuşun ötüşü yokluk uykusundan çiçeklerin gözlerini açtı da onları uyandırdı.

  60

  M. A. YEKTA SARAÇ

  5.       Bakî nisâr-ı makdem-i sultân-ı âlî şân içün Destinde şâh-ı gül tutar lâ'Iîn tabak lQ'lü-yi ter

  6.       Sultân Murâd-ı tâc-ver fermân-revâ-yı bahr u her Sâhib-kırân-ı dâd-ger şâhenşâh-ı âlî-nazar

  7.       Destân-serây-ı midhâti şâh-ı tarabda nagme-sâz Tavûs-ı baht u devleti bâm-ı felekte cilveger   (Bakî)

  Örnek: 5

  Aşağıda "mutavvel gazel" adı verilen uzun gazel örneği bulunmaktadır. Yedinci beytin ikinci mısrası son beyitte tekrar edilmiş, yani "redd-i mısra" yapılmıştır.

  1.       Çün kıyam etti ezelde kâmet-i bâlâ-yı aşk Yer yerin koptu sadâ-yı "rabbiye'l-â'lâ"-yı aşk

  2.       Çarha girdi çarh u eşya tuttu bir kezden semâ' Çünki çalındı ezel bezminde bir dem nây-ı aşk

  3.       Dil "nefahtü ffhi m in ruhî" deminden cân bulur Sûr-ı İsrâfîl-veş kılsa sadâ surnây-ı aşk

  4.       Yine saldı sayesin devlet hümâsı başıma Yine kıldı gönlümün kâfin makam ankâ-yı aşk

  5.       Seylden leşker çekip kaldırdı âteşten alem Yaktı vü yıktı vücûdum âlemin dârâ-yı aşk

  5.     Ey Bakî, gül dalı, şanı yüce sultanın gelişini kutlamak maksadıyla saçmak için elinde inciler bulunan la'iden bir tabak tutar,

  6.     Fermanı karada ve denizde geçerli tac taht sahibi Sultan Murad, adalet sahibi ve dilediğini yapmaya muktedir (olan), yüce bakışlı sultanlar sultanı.

  7.     Övgüsüne destanlar okuyan mutluluk dalında nağmeler düzmckte. Bahtının ve saadetinin tavusu felek damında görünmekte.

  Örnek: 5

  1.     Ezelde aşkın yüksek boyu kalkıp kendini gösterdiğinde aşkın "Benim yüce Rabbim" sözü her taraftan yükseldi.

  2.     Ezel meclisinde bir an aşk neyi üflendiğinde felek dönmeye başladı, bütün varlıklar hep birden semaya başladı.

  3.     İsrafil'in suru gibi aşk zurnası öttüğünde gönül "Ben ona ruhumdan üHedim" ayetinin nefesiyle can bulur.

  4.     Devlet hüması yine benr gölgesi altına aldı. Anka kuşunu andıran aşk, yine Kaf dağını andıran gönlümü makam kıldı.

  5.     Aşk hükümdarı seli andıran askerler toplayıp ateşten sancak kaldırıp varlık alemimi yaktı ve yıktı.

  KLÂSİK EDEBİYAT BİLGİSİ   BİÇİM - ÖLÇÜ - KAFİYE

  6.      Yâ ilâhi ben bir avuç toprağa senden meded Aktı geldi üstüme cûş eyleyip deryâ-yı aşk

  7.       Yine oldu âlem içre her taraffan hây u hûy Var ise girdi melâmet şehrine rüsvâ-yı aşk

  8.       Pây-ı ikdam ile bil başa varılmaz kûh-ı derd Kat' olunmaz kuvvet-i bâzû ile sahrâ-yı aşk

  9.       Hâk-i cismim zerre zerre raksa girdi şevkten Çün tecelli eyledi mihr-i cihân-ârâ-yı aşk

  10.     Var durur âlemde her surette bir mâ'nî-i hâs Lik suret âlemine sığmadı mâ'nâ-yı aşk

  11.     Katrede deryayı zerrât içre mihr-i enveri Seyr eder ger dîde-i irfan açar dânâ-yı aşk

  12.     Ka'beyi büthâneden fark eylemezse vechi var Dost dîdârın görür her yerde cân bînâ-yı aşk

  13.     Bir fakîriz kim gınamız var inâdan çün bizi Etti müstâgnî iki âlemden istiğnâ-yı aşk

  14.     Kasd edicek Ka'be-i maksûda kûy-ı vahdete Bir kademde erişir pây-ı cihân-peymâ-yı aşk

  15.     Ey Usûlî hâdîsât etfâli yer yer yügrüşür

  Var ise girdi melâmet şehrine rüsvâ-yı aşk     (Usulî)

  61

  6.

  7.

  9. 10. II. 12.

  13. 14.

  15.

  Ya ilâhî! Ben bir avuç toprağa yardım et. Aşk deryası coşarak akıp üstüme geldi. Yine âlem içinde her taraftan bir kargaşa koptu. Aşktan rezil rüsvay olan âşık melamet şehrine girmiş olsa gerek.

  Bunu bil, gayret ayağı ile derd dağı aşılmaz. Aşk sahrası kol gücü ile geçilmez. Bedenimin toprağımın her bir zerresi aşktan raksa girdi. Zira aşkın cihanı süsleyen güneşi tecelli etti. Her görünen surette kendisine has bir anlam vardır. Fakat aşkın manası suret âlemine sığmaz. Aşk bilgesi irfan gözünü açarsa bir damla suda deryayı, zerreler içinde de parlak güneşi seyreder. Kabe'yi puthaneden fark edemezse bunun bir sebebi var. Çünkü âşığın gören gözü her yerde dostun güzelliğini görür.

  Biz fakiriz, ama dert ve tasaya doymuşuz. Zira aşkın istiğnası bizi iki aleme de muhtaç bırakmadı. Maksud Ka'be'sine ulaşmayı dilerse aşkın dünyayı dolaşan ayağı bir adımda vahdet/birlik mekânına erişir.

  Ey Usulî! Hadiseler koşuşturan çocuklar gibi cereyan etmekte. Aşktan rezil rüsvay olan melamet şehrine girmiş olsa gerek.

  bZ

  M. A. YEKTA SARAÇ

  Örnek: 6

  "Müsammat gazel" örneği olan aşağıdaki şiirin vezni dört mefâîlün'dür. Mısra-larm eşit olarak ikiye ayrılmasıyla beyitler dört mısra haline gelir.

  1.       Meni candan usandırdı / cefâdan yâr usanmaz mı Felekler yandı ahundan / muradım şem'i yanmaz mı

  2.       Kamu bîmârına canan ,/ devâ-yı derd eder ihsan Niçün kılmaz bana derman / beni bîmâr sanmaz mı

  3.       Gamım pinhân dutardım men / dediler yâra kıl rûşen Desem ol bî-vefâ bilmen / inanır mı inanmaz mı

  4.       Şeb-i hicran yanar canım / döker kan çeşm-i giryânım Uyarır halkı efgânım / kara bahtım uyanmaz mı

  5.       Gül-i ruhsânna karşu / gözümden kanlu akar su Habîbim fasi-ı güldür bu / akar sular bulanmaz mı

  6.       Değildim ben sana mail / sen ettin aklımı zail Mana ta'n eyleyen gafil / seni görgeç utanmaz mı

  7.       Fuzûlî rind-i şeydâdır / hemîşe halka rüsvâdır

  Sorun kim bu ne sevdadır / bu sevdadan usanmaz mı   (Fuzulî)

  Örnek: 6

  1.     Sevgili beni candan usandırdı, kendisi cefa etmekten usanmaz mı? Göklere çıkan âhımın ateşinden felekler tutuştu, halâ muradımın mumu yanmaz mı? (Talihim dönmez mi?)

  2.     Sevgili bütün hastalarına, yani âşıklarına şifa vermekte. Niçin bana şifa vermez, yoksa beni hasta sanmaz mı (âşık olarak kabul etmez mi?).

  3.     Ben (aşk) derdimi gizlerdim. Sevgiliye açıkla (derdini) dediler. Söylesem bilmem, inanır mı inanmaz mı?

  4.     Hicran gecesi canım yanar, ağlayan gözlerim kan döker. Bütün insanları feryadım, iniltilerim uyandırır da kara bahtım uyanmaz ını?

  5.     Gül gibi yanağına karşı gözümden kanlı yaşlar akar. Sevgilim, gül mevsimidir, bahar gelmiştir, (kanlı gözyaşlanın dolayısıyla) bu akar sular bulanmaz mı? Şair "Bahar mevsimi tabiat yeşile boyanır, nehirler akar. Benim döktüğüm gözyaşları ise nehirleri kana bulayarak bu tabloyu bozar." demektedir.

  6.     Ben sana meyletmemiştim, benim aklımı başımdan sen aldın. Beni (sana bu denli tutkun olduğumdan dolayı) kınayan gafil kişi, seni (bu güzelliğini) görünce (beni kınadığından dolayı) utanmaz mı?

  7.     Fuzulî kendinden geçmiş çılgın bir âşıktır. Sorun ona, bu ne sevdadır, bu sevdadan usanmaz mı? Beyitte geçen rind, dünyaya fazla önem vermeyen, üzüntü ve kederi aynı şekilde değeriendiren. hayata olumlu bakan âşık tipidir.

  KLÂSİK EDEBİYAT BİLGİSİ   BİÇİM - ÖLÇÜ - KAFİYE

  63

  Örnek: 7

  Aşağıdaki şiir "müselsel gazel" örneğidir. Kafiyelerinin cinaslı kelimelerle yapılmış olması şiiri, söz sanatları açısından da değerli kılmaktadır. Bu gazel Divan şiirinde nadir görülen örneklerdendir.

  1.       Her kaçan nâz ile dilber yüzünün üzre basar Hâk-i pây-ı tûtiyâsı arturur nûr-ı basar

  2.       Gerçi kim gülzâr-ı hüsn içre nesîm-i \utf eser 01 yüzi gülde velî bûy-ı vefadan yok eser

  3.      Ok gibi her kim yolunda togru olursa eğer Yâ kaşın sevdası kurbân olduğum kaddin eğer

  4.      Gerçi şem'-i âlem-ârâ nûr ile kendin bezer Ay yüzün gören şehâ onun yüzinden bin bezer

  5.       Emrî gamzen tîri üzre cân virüben kef geçer Ya'nî sen kaşı kemanın kulu kurbânı geçer    (Emrî)

  Örnek: 8

  Aşağıdaki gazelin bir mısrası Türkçe diğer mısrası ise Arapça yazılmış olduğundan "mülemma gazel" örneğidir.

  1.       Vaslın mana hayât verir firkatin memat Subhâne hâliki halaka'l-mevte ve'1-hayât

  2.       Hicranına tahammül eden vaslını bulur Tûbâ li men yüsâidühü's-sabru ve's-sebât

  Örnek: 7

  1.     Ne zaman dilber naz ile yüzünün üzerine bassa, tutiyayı andıran ayak toprağı gözün nurunu artırır.

  2.     Gerçi güzelliğin bahçesinde lütuf rüzgarı eser, ama o yüzü gülü andıran güzelde vefadan eser yoktur.

  3.     Eğer her kim yolunda ok gibi doğruluk ederse, o yayı andıran kaşına kurban olduğum boynunu eğer.

  4.     Gerçi âlemi aydınlatan mum kendisini bezer (süsler). Ama ey güzeller sultanı, senin ay gibi yüzünü gören onun yüzünden bin bezer.

  5.     Emrî oku andıran gamzen ile can verip kendinden geçer. Böylece sen kaşı keman gibi olanın kulu kurbanı olarak tanınır.

  Örnek: 8

  1.     (Ey Muhammedi) Sana kavuşmak, seninle birliktelik bana hayat, ayrılığın ise ölüm verir. Ölümü ve hayatı yaratan Yaratıcım, her türiü noksandan uzaktır.

  2.     Ayrılığına tahammül edebilen sonunda sana kavuşur Sabır ve sebatın yardım ettiği insan ne güzel insandır!

  64

  M. A. YEKTA SARAÇ

  5.

  Mihrindir iktinâ'-i mekâsıd vesîlesi

  Mâ şâe men erâde bihi'l-fevze ve'n-necât

  Dökmüş riyâz-ı tab'ıma barân-ı şevkini Men enzele'l-miyâha ve ahyâ bihi'n-nebât

  Hâk âferinişe sebeb etti vücûdunu Evcebte bi'z-zûhûri zûhûri'l-mukevvenât

  6.      İzid serîr-i hüsne seni kıldı pâdişâh A'lâ kemâli zatike fi ahseni's-sıfât

  7.       Kıldın edâ-yı na't Fuzûlî tamâm kıl

  Kellemte bi's-selâmi ve temmemte bi's-salât (Fuzulî)

  •     Örnek: 9

  Aşağıdaki gazelin beyit sonlarındaki kelime bir sonraki beytin ilk kelimesi olmaktadır. İade adı verilen bu söz sanatının yapıldığı gazellere "muâd" denilir.

  1.       Ey vücûd-ı kâmilin esrâr-ı hikmet masdan Masdarı zâtın olan eşya sıfatın mazharı

  2.       Mazharı her hikmetin sensin ki kilk-i kudretin Safha-i eflâke nakş etmiş hutût-ı ahteri

  3.       Ahteri mes'ûd olan oldur ki tab'-ı pâkinin Kâbil-i feyz ola lutfundan safâ-yı cevheri

  3.     Arzuları, maksatları elde etmek ancak senin lütfunla mümkündür. Onunla kurtulmayı isteyenin istediği şeydir.

  4.     Gökten suları indirip onunla bitkileri dirilten Cenab~ı Hak, benim şairlik bahçelerime senin hararetli aşkını yağmur gibi yağdırmış.

  5.     Hak, yaratılışa senin variığını vesile kıldı. Sen ortaya çıkışınla bütün kâinatın da ortaya çıkmasını sağladın.

  6.     Allah güzellik tahtına seni padişah etti. Zatının kemalini sıfatların en güzelleri içinde yükseltti.

  7.     Ey Fuzulî! Peygambere övgü şiiri yazma vazifesini eda etlin. Bu vazifeyi ona salât ve selâm ederek tamamla. (Bazı değişiklıklerie A. Nihat Tarian,F;«u/rD(van( Şerhi)

  Örnek: 9

  1.     Senin kemal halindeki variığın, hikmet sıriarının çıktığı yerdir. Zatından var olan eşya senin sıfatlarının göründüğü yerdir.

  2.     Her hikmetin ortaya çıktığı yer sensin. O kudret kalemin ile felekler sayfasına yıldız çizgilerini (hareket halindeki yollarını) resmetmişsin.

  3.     Yıldızı, bahtı yaver olan odur ki, temiz yaraüiışı onun asıl cevherinin temizliği, saHığı senin lutfundan feyz alacak kabiliyettedir.

  İKLÂSİK EDEBİYAT BİLGİSİ   BİÇİM - ÖLÇÜ - KAFİYE

  65

  4.       Cevheri ma'yûb olan nâkıs benim kim muttasıl Sâdedir hattın hayâlinden zamîrim defteri

  5.       Defter-i a'mâlimin hattı hatâdandır siyah

  Kan döker çeşmim hayâl ettikçe hevl-i mahşeri

  6.       Mahşeri eskim verir seylâba ger rûz-ı ceza Olmasa makbûl-i dergâhın sirişkim gevheri

  7.       Gevheridir ışk bahrinin Fuzûlî âb-ı çeşm

  Lîk bir gevher ki lutf-ı Hak onadır müşteri   (Fuzulî)

  Örnek: 10

  Aşağıdaki şiir "müracaa" adı verilen gazel örneğidir. Şair sevgilisi ile arasındaki konuşmayı "dedim" ve "dedi" sözleriyle bize nakletmektedir.

  1.       Dedim visaline ermek dedi hayâl-i muhal Dedim cemâlini gönnek dedi mübarek fâl

  2.       Dedim yüzümü yüzüne dedi ki sürme yüzünü Dedim tozunu gözüme dedi ki sürmedir al

  3.       Dedim ki kametin âfet dedi ne doğru haber Dedim ki kaşların eğri dedi ne eğri hayâl

  4.       Dedim yitirdi kemâlin dedi aya noksan Dedim ererdi cemâlin dedi güneşe zeval

  5.       Dedim ki Şeyhîyi aşkın dedi ki öldürüser Dedim harâmî gözüne dedi ki kanı helâl   (Şeyhî)

  Cevheri, özü kusuriu olan benim ki, daima gönül defterim senin hayalinden mahrumdur. Amel defterim, hata ve günahlarımın kayıtları ile kapkara olmuştur. Mahşerin korkunçluğunu hayal ettikçe gözüm kan döker.

  Ceza (mahşer) günü gözyaşımın incisi Allah'ın huzurunda kabul edilmezse gözyaşını mahşeri sele boğar.

  Ey Fuzulî! Gözyaşı aşk denizinin incisidir. Fakat bu öyle bir incidir ki, onun müşterisi Allah'ın lütfü, inayetidir. (Bazı değişikliklerle, A.N.Tarlan, Fuzulî Divanı Şerhi) Örnek: 10

  Sana kavuşmak... dedim. (Sevgili de bu) gerçekleşmeyecek bir hayaldir, dedi. Senin güzel yüzünü görmek... dedim. Talih yaverin olsun,dedi.

  Yüzümü yüzüne süreyim, dedim. Sürır.e yüzünü, dedi. Bari ayağının tozunu gözüme süreyim, dedim. Sürmedir, al, dedi.

  Senin boyun afettir, dedim. Ne doğru bir hüküm! dedi. Kaşların eğridir, dedi. Ne eğıi/\aıılış bir ha yal! dedi.

  Kemalin eksildi, dedim. Aya noksan gelmiş, dedi. Güzelliğin arttı, son noktasına ulaştı, dedim, Gü

  neş tepe noktasındadır, dedi.

  Şeyhî'yi aşkın... dedim. Öldürecek, dedi. Kan dökücü gözün... dedim. Döktüğü kan helâl, dedi,

  66

  M. A. YEKTA SARAÇ

  Örnek: 11

  Aşağıdaki gazel birden fazla şairin ortaiclaşa yazdıkları "müşterek gazel" örneğidir. Muhtemelen beyitlerin ilk mısraları Âhî'ye ikinci mısraları da Vasfî'ye aittir.

  1.       Gün toğmadık başını vatan-ı gam diyarıdır Merdümlerini gör gözümün yâr-ı garıdır

  2.       Bir sur çekti bürc-i bedende nıtâk-ı yâr Baştan ayağa mülk-i melâhat hisarıdır

  3.       Mecnûn ki yaptı başına murg âşiyânını Görenler onu dedi ki Leylî imândır

  4.      Zencîr-i ışkı boynuna kim taktı der isen Dâr-ı cihanda bir güzelin zülfi darıdır

  5.       Beyti ocağını sulayıp süpürüp silen

  Ahiyle Vasfînin gazel-i âbdandır   (Âhî - Vasfı)

  Örnek: 12

  Aşağıdaki gazelin ilk dört beytinin mısraları birbirleriyle kafiyelidir. "Zü'l-metâli", "zâtü'l-metâli" adları verilen bu gazellerin ahenkleri, tekrarlanan sesleri dolayısıyla güçlü olur.

  1.       Bir hüsn dahi bağladı hattan izâr-ı yâr Etrâf-ı bâg hûb olur olsa benefşe-zâr

  2.       Ebr-i bahâr-ı hüsndür ol zülf-i müşg-bâr Yağdı izan bâama hat sanma zinhar

  Örnek: II

  1.     Güneşin doğmadığı (mutsuz) başım gam vatanının ülkesidir. Gözbebeklerim ise (o vatanı terk etmek zorunda kalan) mağara arkadaşlarıdır.

  2.     Sevgilinin kuşağı beden burcunu kuşattı. Artık o baştan ayağa güzellik mülkünün hisarıdır.

  3.     Başına kuşların yuva yaptığı Mecnun'u görenler bu Leylâ'nın yaptığı binadır, dediler.

  4.     Aşk zincirini başıma kim taktı dersen o, bu dünya yurdunda (dünya darağacında) bir güzelin saçının darağacıdır.

  5.     Evini ocağını sulayan, silip süpüren Ahî ile Vasfi'nin bu güzel gazelidir. Örnek: 12

  1.     Sevgilinin yanağı hattan bir güzellik daha elde etti. Zira bahçenin etratı menekşe tarlası olsa güzel olur.

  2.     O misk kokulu saçlar, güzellik baharının bulutudur. Onun yanağının bağına bahar yağmuru yağdı. Sakın ha, onu hat sanma.

  KLÂSİK EDEBİYAT BİLGİSİ   BİÇİM - ÖLÇÜ - KAFİYE

  67

  3.       Gülzâr-ı hüsnü olmaz idi böyle sebze-zâr Akıtmayaydı yaşımı çok çok o gül-izâr

  4.       Estirmeyeydi sarsar-ı ahım cefâ-yı yâr Mir'ât-ı hüsnü olmaz idi böyle pür-gubâr

  5.       Bakî izâr-ı yârda hat sanma görünen Zen-âltır ki mihr-i münîr etti aşikâr   (Bakî)

  3.     O gül yanaklı güzel, benim yaşımı o denli çok akıtmasaydı güzelliğinin bahçesi böyle yeşillik olmazdı.

  4.     Sevgilinin eziyeti ahimin rüzgarını böyle şiddetle estirmescydi güzellik aynasının yüzü böyle toz toprak olmazdı.

  5.     Bakî, sevgilinin yanağında görüneni hat sanma. Onlar ışık saçan güneşin ortaya çıkardığı, görünmesini sağladığı zerrelerdir.


   

   

 • Ek Kaynak-İslâmiyet Öncesi Türk Edebiyatı

  İslâmiyet Öncesi Türk Edebiyatı

  Kronolojik sıraya göre varlığı belgelerle kanıtlanan ilk ve en eski dönem İslâmiyet Öncesi Türk Edebiyatı dönemidir. Bu dönem edebiyatı dil, anlatım, duyuş ve zevk itibariyle ulusal bir edebiyat görünümündedir. Köktürk ve Uygur dönemleri olmak üzere ikiye ayrılır. Varlığı, henüz aydınlığa kavuşmamış daha eski tarihlere dayanmakla birlikte, İslâmiyet Öncesi Türk Edebiyatı dönemi, 8. yüzyılda başlar. Bilgilerimize göre ya­zılı edebiyat sahibi olduğunu belgeyle kanıtlayan yani elde yazılı belgele­ri bulunan ilk Türk devleti Köktürkler'dir. Köktürk Devleti'nin tarihi ve edebi varlığım belgeleyen Orhon Yazıtları 8. yüzyılının ilk yarısında Köktürkler'in devlet kurduğu Orta Asya'nın doğusunda dikilmişlerdir. Orhon Yazıtları yalnızca Türk varlığını kanıtlayan ilk yazılı belgeler ol­makla kalmayıp, aynı zamanda Türkçenin 8. yüzyılda edebi bir dil olarak gelişmiş ve yüksek bir anlatım gücü kazanmış olduğunu gösteren belge­lerdir,'.'. .

  Türk edebiyatının İslâmiyet öncesi döneminin ikinci yarısı Uygur dönemidir. Uygur dönemine ait elde oldukça zengin malzeme bulun­maktadır. Bu metinlerin çoğu Çince, Sanskritçe, Toharca, Sogdca ve Tibetçeden çevrilmiş dini metinlerdir. 8, yüzyılda Mani ve Buda dinle­riyle kültürlerinin etkisi altına girerek eser vermiş olan Uygurlar'm edebi ürünleri arasında Budist eserler çoğunluktadır. Uygurca metinler arasında edebiyat malzemesi olarak dini, ahlâki ve hamasi konulu epeyce hikâye bulunmaktadır.

  Bilgilerimize göre Türkler'in kabul ettikleri en eski din Şamanizmdir. Şamanizm, Kuzey ve Orta Asya'daki Türkler arasında var­lığı günümüzde de sürdürülen, doğaya tapma, doğaüstü güçlere inanma temeline dayalı bir inanç sistemidir. Şaman ya da Türkçedeki karşılığıyla kam, Şamanizmdeki din adamına verilen addır. Türkler müslüman ol­duktan sonra da bu dinin Özelliklerini, gelenek ve kalıntılarını devam et­tirmişler hatta kendileriyle birlikte Anadolu'ya taşımışlardır. Bütün ede- biyatlarınki gibi Türk edebiyatının doğuşu da dinle yakından bağlantılı­dır. Bu nedenle, ilk şiirler dini karakterli, şairler ise din adamları yani şamanlardır. Tonguzlar'da şaman, Altay Türkleri'nde kam, Kırgızîar'da baksı ya da bahşı, Oğuz Türkleri'nde ozan diye bilinen şamanlarm dini görevlerini yaparken söyledikleri ilahiler de müslümanhk öncesi Türk e- debiyatının ilk Örnekleri olmalıdır. Sihirbazlık, hekimlik, musikişinastık gibi birçok özellikleri olan şamanlarm halk üzerinde büyük nüfuz sahibi oldukları da bilinmektedir. (F. Köprülü, Edebiyat Araştırmaları, TTK Yay. VII. seri, sayı 47, Ank. 1966, Türk Edebiyatının Menşe'i, 49 -130, Ozan 131-144, Bahşı 145-156)

  İslâmiyet öncesi dönemde daha çok sözlü edebiyat ürünleri veril­miştir. Bunlar destanlar, sagular, koşuklar ve savlardır. İlk şiir örnekleri olan dini şiirlerle birlikte manzum olarak söylenen atasözlerine sav denir. Koşuklar ise, toy ya da şölen denilen ziyafetlerde, sürgün avlarında söy­lenen şiirlerdir. Yuğ diye bilinen matem ayinlerinde söylenmiş şiirlere de sagu denmektedir. Sagular, ölenin arkasından, onun yiğitliğiyle faziletle­rini anlatmak amacıyla söylenirdi. Ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa geçe­rek yayılan ve sözlü edebiyat ürünlerinin belli başlısı olan destanlar ise dini, efsanevi ve hamasi konuludur.

  Bazı milletlerin -örneğin Eski Yunanlılar'm, îranhlar'm, Hintliler'in, Finliler'in- eski devirlerde geçirdikleri önemli olayları, bu o- laylarda kahramanlık gösteren kişilerin yaptıklarını halkın hayal gücünün katkılarıyla anlattıkları destanları vardır. Bu destanlarda anlatılan olaylar o milletlerin kuruluşlarıyla ilgili oldukları gibi daha sonraki dönemlerde toplumu etkilemiş olaylar da olabilir, Türk destanları da Türk toplumu­nun geçmişinde yaşanmış olan büyük olayları anlatır. Ancak, Türk des­tanları müstakil yazılı metinler olarak elde bulunmamaktadır. Bunların konularım özet halinde ya da bazı parçalarım başka kaynaklarda buluyo­ruz. Örneğin, Farsça ve Arapça kaynaklardan Firdevsî'nin Şehname'sinde, Cüveynî'nin Târih-i Cihân-güşâ'$md% Reşidüddîn'in Câmi'ü't- TevârîHmte eski Türk destanlarıyla ilgili bilgilere rastlanmaktadır. Ayrı­ca, Orhon Yazıtlarında, eski Türk destanlarından Alp Er Tunga Desta­nının kahramanı olan Alp Er Tunga'mn adından söz edildiği gibi İslâmi dönem edebiyatının ilk ürünlerinde de Türk destanlarıyla ilgili bazı bil­giler bulunmaktadır. Örneğin, Saka Türkleri'ne ait olan Alp Er Tunga Destanının XI. yüzyılda Kutadgu Bilig yazıldığı zaman Karahanlılar ara­sında yaşadığını, Yusuf Has Hâcib'in Şeh-nâme'ds, geçen Turan Padişahı Efrasiyab'm aslında Alp Er Tunga olduğunu belirtmesinden öğreniyoruz. Dîvânu Lügati 't-Türkte de Efrasiyab'm Alp Er Tunga olduğu yazılıdır.

  Eski Türk destanları arasında Alp Er Tunga Destanından sonra varlığı bilinen en eski Türk destanı Oğuz Kağan Destanı1 dır. Bu destanın müslüman etkilerden uzak eski bir nüshası Paris Milli Kütüphanesinde bulunmaktadır. Yazma, Uygur harfleriyle yazılmıştır. Anılan nüsha, W. Bang ve Reşid Rahmeti Arat tarafından Oğuz Kağan Destanı adıyla 1936 tarihinde İstanbul'da yayımlanmıştır. Ayrıca, Oğuz Kağan Destanı*ndan alınmış bazı parçalar da 17. yüzyılda Ebulgazi Bahadır Han'ın Şecere-i Ter akime adlı eserinde bulunmaktadır. Rıza Nur ise Oğuz Kağan Desta­nım 1928'de Oğuznâme (Epope Türk) adıyla İskenderiye'de Fransızca o- larak bastırmıştır.

  Müslümanlık öncesi Türk devletlerinden Köktürk ve Uygurlar'a ait destanlar da vardır. Örneğin Bozkurt ve Ergenekon Destanları Köktürkler'in doğuşunu anlatır. Reşidüddîn'in Câmi 'il 't-Tevârîtii ile Ebülgazi Bahadır Han'ın Şecere-i Türk'ünde de bu destanlardan alınmış örnek parçalar bulunmaktadır. Uygurlar'ın ise türeyiş ve göçlerini anlatan destanları vardır.

  İslâmiyet öncesi dönemin sözlü edebiyat ürünleri olan bu destanlar ağızdan ağıza kuşaktan kuşağa geçmişlerdir. Eski Türkler'in gene bu dö­neme ait tarihi ve edebi değeri olan yazılı belgeleri de vardır. Bu yazılı belgeler, anıtlar, mezar taşlan, duvar, deri, bez v. b. üzerine yazılmak su­retiyle meydana getirilmişlerdir. Söz konusu belgelerden Orhon Yazıtla­rının İslâmiyet öncesi döneme ait elde bulunan en eski Türkçe yazılı bel­geler olduklarını daha önce söylemiştik. Köktürkler'e ait bu yazıtlardan biri 720 tarihinde Vezir Tonyukuk tarafından yazılan ve kendi adına di­kilen Tonyuk.uk YazıtMır. Diğer iki yazıt ise 732'de Kültigin, 735'te de Bilge Kağan adlarına dikilmiş Kültigin ve Bilge Kağan Yazıtlaradır. Her iki yazıt da Bilge Kağan'm ağzından söylenmiş, Yolluğ Tigin tarafından da yazılmıştır. Biribirine paralel düşen cümleler, tezatlar, yer yer secilerle sanatlı nesir örneği görünümündeki söz konusu yazıtlar, aynı zamanda söylev üslubuyla, etkili bir dil kullanılarak yazılmışlardır. Yazıtların bir yüzleri Köktiirk alfabesiyle Türkçe, öteki yüzleri ise Çince yazılmıştır. Radloff, Melioranski ve Thomsen, yazıtların tercümelerini yapmışlardır. En iyi tercüme Thomsen'inkidir. Orhon Yazıtlarım bilim dünyasına ilk tanıtan İsveçli Strahlenberg'dir. Strahlenberg'den sonra yazıtlar, Rusya'da seyahat eden başka batılı araştırmacıların da ilgisini çekmekle birlikte Yazıtlar \ 19. yüzyılın sonunda (1893) ilk okuyan daha doğru bir ifade ile yazıtlarda kullanılmış olan eski Türk yazısını, "runik"yazıyı çözen Vilhelm Thomsen'dir. 1895'te Radloff, yazıtların Rusçaya tercümesini yaparak yayımlamıştır. Yazıtlar birkaç yıl sonra Thomsen tarafından Fransızcaya çevrilmiştir. Daha sonra Necib Asım da Yazıtlar'ı Türkçeye çevirmiştir. (Necib Asım, Orhon Abideleri, İst. 1924) Yazıtlar, Türkiye'­de daha sonra Hüseyin Namık Orkun tarafından dört cilt olarak yayım­lanmıştır. (Hüseyin Namık Orkun, Eski Türk Yazıtları, I-IV, İst. 1936- 1941) Yazıtlar üzerinde çalışmış yabancı araştırmacılar arasında ise, Thomsen ve Radlofftan başka A. von Gabain, Kari Foy, Macar Türkolog Nemeth v.ö. sayabiliriz.

  Uygur edebiyatı İslâmiyet öncesi Türk edebiyatının son dönemidir. Uygur edebiyatına ait Uygur (745-1240), Koço (850-1250), Kan-çou (900-1028) Hanlıklarından kalma zengin malzemenin varlığım kanıtla­yan, Doğu Türkistan'da Turfan (Koço) ve yöresinde yapılan kazılardan çıkarılan çok sayıdaki yazılı belge elde bulunmaktadır. Turfan ve yöre­sindeki kazılardan çıkarılan yazılı belgelerden bir kısmı yayımlanmış olmakla birlikte önemli bir kısmı üzerinde henüz çalışma yapılmamıştır. Bu metinlerin çoğu Çince, Sanskritçe, Toharca ve Tibetçeden Uygurcaya çevrilmiş dini metinlerdir. Uygur dönemine ait anılan eserlerden Uygur Türkleri'nin belirli bir uygarlık düzeyine ulaşmış olduklarım, örneğin ka­ğıt üzerine kitap basma tekniğini bildiklerini öğreniyoruz.

  Uygur alfabesi, etkisini Türkler İslâmiyet! kabul ettikten sonra da sürdürmüştür. Orta Asya'da 13. yüzyıla yani Moğollar dönemine kadar Türkler arasında bu alfabenin kullanıldığı biliniyor. Budizm ile Maniheizm'in etkisinde kalmış olan Uygur Türkleri'ne ait edebi metinle­rin önemli bir kısmının dini-ahlâki metinler olduklarını daha önce söyle­miştik. Bu arada Uygur metinlerinin içinde manzum parçaların bulundu­ğunu da belirtelim (Reşid Rahmeti Arat, Eski Türk Şiiri, Ank. 1965). El­deki bu şiirler hece vezniyle yazılmış olmakla birlikte, mısralarm hece sayıları eşit değildir. Çoğu manzum parçalarda mısraların hece sayısı de­ğişmekte, kimi manzumelerde hece sayısı 15-20 ye kadar çıkmaktadır. Bununla birlikte İslâmiyet Öncesi eski Türk şiirinin elde bulunan örnekle­rinin çoğu 4-5 mısralık kıtalardan meydana gelmiştir. Kıtaları 3 mısralı olanlar bulunduğu gibi mısraları belirli bir kıta düzenine sahip olmayan manzumeler de vardır. Alliterasyon bu dönem şiirinin dikkat çeken özel­liğidir. Uygurlar döneminden elde bulunan metinlerde, koşuk, küg, takşut gibi Türkçe edebiyat terimleriyle birlikte Sanskritçe ve Sogdca edebiyat terimlerine de rastlanmaktadır. Uygurlar'ın yukarıda sözü edilen dini manzumelerinin yanı sıra din dışı konularda yazılmış lirik ya da pastoral, estetikyanı oldukça gelişmiş güzel manzumeleri vardır. Bütün bunlardan Türkçenin Uygurlar döneminde işlendiğini ve edebi bir dil olarak gelişti­ğini anlıyoruz.

  Kaynakça

  Semih Tezcan, En Eski Türk Dili ve Yazını, Bilim Kültür ve Öğretim Dili Olarak Türkçe, TTK Yay. Ank. 1978, s. 271-323. Hüseyin Namık Orkun, Eski Türk Yazıtları, TDK Yay. 529, Ank. 1986. Talat Tekin, Orhon Yazıtları, TDK Yay. 540, Ank. 1988.

 • Ek Kaynak-Kıta: Tanımı, Tarihçesi ve Örnekler

  KIT'A- Yekta Saraç

  Kaynaklar:Mütercim Asım, Kamus Tercemesi, c. 3, s. 382, c.4, s.380; Tehânevf, Keşşâfu Istılahâtı'l-Fünûn, c. 4, s. 1200; Mecdi Vehbe-Kâmil el-Mühendis, Mu'cemü'TMustalâhâti'l-Arabiyye fi'l-Luga ve'l-Edeb, s. 164; Celâleddin Humâî, Fiimîn-ı Belagat ve Sınâât-ı Edebî, s. 148; Muallim Naci, Istdâhât-ı Edebiyye-Edebiyat Terimleri, s. 101; Tahiıü'l-Mevlevî, Edebiyat Lügati, s. 88; İsmail Habib, Edebiyat Bilgileri, s. 42; Nihad M. Çetin, Eski Arap Şiiri, s. 88; Cem Dilcin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, s. 202; Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, s. 52; Erdoğan Cengiz, "Türk Edebiyatında Musammatlar" Türk Şiiri Özel Sayısı II,, s. 412. Mütercim Asım, Kamus Tercemesi, c.4, s. 497; Tehânevî, Keşşâfu Istılahâtı'TFünûn, IV, s. 257; Muallim Naci, Istılâhât'i Edebiyye-Edebiyat Lügati, s. 101; Cem Dilcin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, s. 202; Haluk ipekten. Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, s. 57; Erdoğan Cengiz, "Türk Edebiyatında Musammatlar" Türk Şiiri Özel Sayısı II, s. 412; Sebahat Deniz, "Dübeyt (Dübeytî) Hakkında" Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, c. 14, s. 77

   

  Kıt'a kelimesinin asıl anlamı bir nesnenin bir kısmı, parçası demektir. Bir edebiyat terimi olarak genellikle iki veya iki beyitten uzun, matla ve mahlas beytinin bulunmadığı bir nazını biçiminin adıdır. Diğer bir ifade ile kaside ve gazel gibi birbiriyle kafiyeli bir beyitle başlamaz, ayrıca şair kendi mahlasına da yer vennez. Beyitlerinin ikinci mısraları birbirleriyle kafiyelidir.

  Kafiye düzeni şu şekildedir: xa, xa...

  Genellikle iki beyitli olanlar yaygın ise de otuz beyit kadar uzunlukta kıtalar da yazılmıştır. İki beyitten uzun olanlarına kıt'a-i kebîre adı verilir. Uzun kıt'aları kasideden ayıran özellik, matla beytinin bulunmamasıdır. Konulan arasında aşk, sevgili, şarap gibi gazel konuları bulunduğu gibi övgü, yergi, hikmet, bir olaya tarih düşünne gibi farklı konular da işlenir. Beyitleri arasında konu birliğinin bulunması da özelliklerindendir. Kıtaların ilk beyti kendi içinde kafiyeli olan şekillerine nazım denir.

  Nazım':Nazım kelimesinin asıl anlamı dizmek, ipliğe inci dizmektir. Bir edebiyat terimi olarak vezinli kafiyeli söz, şiir anlamlarında kullanılır. Bunun dışında kıtanın ilk beyti kafiyeli olan şekline ad olarak da verilmiştir. Bu haliyle aslında

  nazım, kıt'anın bir çeşidi olarak değerlendirilebilir. Kafiye düzeni dışında kıtadan ayrılan yönü yoktur. Kafiye düzeni şu şekildedir: aa xa...

  Nazım kısaca, mahlas beyti olmayan gazel gibidir. Konu bakımından kıta gibi, hemen her konuda yazıldığı görülür. İki beyitten başlar, 15 beyte kadar uzayabilir. Fakat uzun nazımlar hl'a-ı kebire gibi farklı bir adla adlandırılmaz. İki beyitli nazımlar nispeten daha azdırlar. İkiden fazla beyitle yazılan nazımların daha çok olaylara tarih düşümıede, övgü ve yergide kullanıldığı ifade edilir. Bütün mısraları kafiyeli olan nazımlara da rastlanır.

  Dübeyt (Dübeyti): İki beyitli nazımların bazı divanlarda diibeyt olarak adlandırıl-dığı görülmektedir. Divanlarda rastlanan ve aa xa şeklinde, ilk beyti kendi içinde diğer beytinin ikinci mısrası ilk beyitle kafıyelenen örneklerin eski temel kaynaklarda rastlanan dübeyt (: iki beyit) terimi ile karşılanması mümkündür. Bu terim metinlerde de kullanılmış, bazı şairler bu şekilde yazmış oldukları iki beyitlik nazım parçalarını dübeyt olarak adlandırmışlardır.

  Kıt'anın kafiye sistemi genellikle yukarıda söylediğimiz gibidir. Bununla birlikte; ab, ab, ab şeklinde, yani beyitlerin birinci ve ikinci mısralannın birbiriyle kafiyeli olanlarına rastlanılmakta, ayrıca uzun kıtalarda mahlas beytinin bulunduğu da görülmektedir.

  Kıtaya hemen her divanda rastlanır. Bu onun çeşitli konuların işlenebildiği bir nazım biçimi olmasından kaynaklanır. Bununla birlikte divanlarda nazım ve rubai ile karıştırıldığı görülmektedir. (Nazım ve rubai ile aralarındaki başlıca fark, bu ikisinde matla beytinin bulunması, ayrıca rubainin özel vezinlerle yazılmasıdır). Genellikle divanların sonunda ve "mukattaâf başlığı altında, nazım müfred ve rubailerle karışık bir şekilde yer alırlar. (Mukattaât, kaside veya gazelin tamamlanmamış hali olup iki yahut daha fazla beyit bulunduran şiir demektir. Mütercim Asım'ın bu tarifine göre nazım, kıt'a mukattaât başlığı altında değerlendirilir.). Kıt'a-i kc-bireler ise kasidelerden sonra bulunurlar. Bu divanların uzun şiirden kısa şiirlere doğru bir sıralama takip etmesindendir.

  Kıt'a sözü şarkı, murabba', muhammes gibi bendlerden oluşan nazım şekillerinin her bendi için de beyit ve mısra sayılarına bakılmaksızın kullanılmıştır.

  Nazım, kıta ve rubai -bunlara dübeyti de dahil edebiliriz- birbirleriyle karıştırılan nazım şekillerindendir. Bunlardan rubainin özel vezinlerle yazılmış olması sebebiyle fark edilmesi daha kolaydır. Kıt'a ve nazmı birbirinden ayıran özellik ise kıt'anın ilk beytinin musarra, mısralannın birbiriyle kafiyeli olmayışı, nazmın ilk beytinin ise musarra olmasıdır. Bundan dolayı nazım, kıtanın ilk beyti kafiyeli olan şekli olarak kabul edilebilir.

  Nazım ile ilgili olarak kaynaklarda işaret edilmeyen bir problem vardır. O da nazmın gazelle karışma durumudur. Gazelden mahlas beytinin bulunmaması sebebiyle ayrılması kolay gibi görünse de bazı divanlarda bulunan nazımların eksik kalan gazel olup olmadığı nazım ile ilgili bir problem olarak gözükmektedir. Bu noktaya dikkatimizi çeken husus, bir şaire ait bazı mahlassız nazım şekillerinin mah-laslı olarak başkaca nüshalarda rastlanılmasıdır. Bu ise bazı nazım gibi görünen şiir parçalarının eksik kalan gazeller olabileceği ihtimalini doğurur. Edebiyat bilgisi kitaplarında nazmın, kıtadan ayrı bir nazım biçimi olarak yaygınlık kazanması muhtemelen Muallim Naci'nin (ö. 1893) ayırımından sonra olmuştur. Klâsik pek çok kaynakta böyle bir ayırımın bulunmaması, hatta gerek Osmanlı Türkçesi ile yazılan gerekse Cumhuriyetin ilk dönemlerinde yazılan edebiyat bilgisi kitaplarında da böyle bir ayırımın genel kabul görmemesi, ayrıca önümüzdeki örneklerin incelenmesinden çıkan sonuç, nazım ve kıt'a-i kebîre'nin kıt'anın alt bölümleri olarak kabul eden yazarların görüşünün yerinde olduğunu göstermektedir


  Kıt'a, Arap şiirinde en az iki beyitli tamamlanmamış şiir parçalarıdır. Eski Arap şiirinden kalan iki ve daha fazla beyitle söylenilmiş şiir parçaları daha sonraları gelişen ve yaygınlık gösteren kıtaların ilk hali olarak düşünülmektedir. Dinî günlerde şarkı olarak okunulan nazım parçaları da kıt'a şeklindedir. Çoğu zaman bu şiirlerin ilk beyitlerinin mısraları birbiriyle kafiyeli değildi. İran edebiyatında da kıt'a, hem kaside veya gazelin bir parçası olarak geniş anlamda, hem de matla beyti bulunmayan ikinci mısraları birbiriyle kafiyeli müstakil bir nazım biçimi olarak dar anlamda kullanılmıştır. Rûdekî (ö. 941), Nâsır-ı Hüsrev (ö. 1072-77), Senâî (ö. 1131), Abdurrahman Camî (ö. 1492) ve İbni Yemîn (ö. 1368) kıt'a söylemiş şairlerdendir. Türk edebiyatında kıt'a pek çok şair tarafından kullanılmıştır. En çok kıt'ası olan ünlü şairler

  60 civarında kıl'a ile Necati (ö. 1509), 42 kıt'a ile Fuzulî (ö. 1556), 20 kıt'a ile Bakî (ö. 1600), 31 kıt'a ile Emrî (ö. 1575), 60 civarında kıt'a ile Nev'î (ö. 1599), 150'den fazla kıt'a ile Nabî (ö. 1712), 335 kıt'a ile Edirneli Nazmî'dir (ö. 1554).

  Edebiyatımızda iki beyitli nazma fazla rastlanılmaz. Ahmed Paşa'da (ö. 1496-97) 3-5 beyit arasında 11, Yahya Bey'de (ö. 1582) bir. Hayali Bey (ö. 1556-57) divanında altı. Bakî (ö. 1600) divanında üç nazım bulunduğu dile getirilir. Emrî (ö. 1575), Türk edebiyatında en fazla nazım söyleyen şairler arasındadır Kendisinin lOO'ü aşkın nazmı bulunmaktadır. Fakat bunların bir kısmının tamamlanmamış gazel olma ihtimali yüksektir.

  Türk edebiyatında özellikle 17. yy.dan itibaren rubai vezinleriyle yazılmayan iki beyitli şiir parçalarının kafiye düzeni dolayısıyla nazım olarak adlandırıldığı görülmektedir. Bunlar için dübeyt terimi kullanılabilir. Zira Prizrenli Tecelli (ö. 1688), Kâşif (1699-70), Osman Nevres (Ö.1876) gibi bazı şairlerin divanlarında rastlanılan dübeyt adlandırması Divan şairlerinin dübeyt terimine uzak olmadıklarını gös-tennektedir.

   


   

  ÖRNEKLER:

  Örnek: 1-2

  Aşağıdaki kıt'alar iki beyitlidir. Görüldüğü gibi şairlerinin mahlasları bulunmamaktadır.

  İlm kesbiyle pâye-i rif at Ârzû-yı muhal imiş ancak

  Aşk imiş her ne var âlemde

  İlm bir kîl ü kâl imiş ancak (Fuzulî)

  * * *

  Terahhum eyleyip silmez benim ol bî-vefâ yaşım Onuncun girye vü zarım demâdem artar eksilmez

  Bana âşıklığımdan sordu dilber ben sükût ettim

  Dedi bîçâre gör kim hayretinden n'olduğun bilmez (Nev'î)

  Örnek: 1-2

  İlm yoluyla yücelmek, gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bir arzuymuş. Bu dünyada her ne var ise aşk imiş. İlim bir dedikodu, nakledilen bilgi yığınıymış ancak.

  O vefasız güzel bana acıyıp gözyaşımı silmez. Onun için benim gözyaşlanm. inlemelerim sürekli artar, ama eksilmez. O dilber, bana aşıklığımdan sordu, ben sustum. Gör şu zavallıyı, şaşkınlığından ne olduğunu bilmiyor, dedi.

  •      Örnek: 3

  Aşağıda dört beyitli bir kıt'a bulunmaktadır. Matla ve mahlas beyti bulunmayan bir gazel gibidir.

  Her kimin var ise zâtında şerâret küfrü Istılâhât-ı ulûm ile müselmân olmaz

  Ger kara taşı kızıl kan ile rengîn etsen Tab'a tağyîr verip la'l-i Bedahşan olmaz

  Eylesen tûtîye ta'lîm-i edâ-yı kelimât Nutku inşân olur amma özü inşân olmaz

  Her uzun boylu şecaat edebilmez da'vî

  Her ağaç kim boy atar serv-i hırâmân olmaz   (Fuzulî)

  •      Örnek: 4

  Aşağıdaki örnek iki beyitlik bir nazımdır. Bu örneği dübeyt olarak da kabul edebiliriz.

  Ey felek maksadın ülfet mi adavet mi nedir Yoksa ol mâh ile uşşâka felâket mi nedir

  Enneden vuslata hicrana eriştik amma

  Anlasam bari bidayet mi nihayet mi nedir (Şeyh Gâlib)

  •      Örnek: 5

  Aşağıdaki Emrî'ye ait şiire dikkat edildiğinde mahlas beyti bulunmayan gazeli andırdığı görülür. Şeklen nazmın tarifine uymaktadır. Fakat tamamlanmamış bir şiir olması da söz konusudur.

  Örnek: 3

  Karakterinde kötülük küfrü bulunan kişi bir takım ilim terimleri dolayısıyla Müslüman olmaz. Siyah taşı kızıl kan ile renklendirsen bu yapUğm o taşın özünü değiştirip onu Bedahşan'da çıkan kırmızı renkli kıymetli taş yapmaz.

  Papağana bir takım sözler söylemeyi öğretsen, söylediği insan sözü olur, ama özü insan olmaz. Boy atan her ağacın salman servi ağacı olamayacağı gibi her uzun boylu da cesaret davasına kalkışamaz. Örnek: 4

  Ey felek, senin maksadın dostluk mu yoksa düşmanlık mı nedir? Yoksa o ayı andıran güzel ile âşıklara felaket mi, nedir?

  Sevgiliye kavuşamadık, ayrılığa eriştik. Anlasam bari, bu başlangıç mı yoksa son mu, nedir? Örnek: 5

  Felek ile yuvarlak gözyaşlarımdan kum saati yaptım. Ömrümün kumları tükendi, ama ayrılık gecesi sabaha erişmedi.

  Sipihr ile habâb-ı eskim ettim şîşe-i sâ'at Düi<endi rîk-i ömrüm ernıedi subha şeb-i fılrkat

  Müşabih olmağ-içün ârızmda hâline İdrîs Şehâ öldü dirildi eyledi me'vâsim cennet

  Habâb-ı bade geh pinhân u geh peyda olur sanma Degişür tacını mey la'l-i yâra arz eder kudret

  Değil tâb-ı şarâb-ı nâb-ı sâkî hacletindendir Lebin koyup mey içen kimsenin benzindeki humret

  Desem derdinle ben öldüm sen ettin dostluk terkin Ölünün dostu olmaz der ol yâr-ı adû-haslet    (Emrî)

  İdris senin yanağmdaki haline benzemek için ey güzeller sultanı, öldü dirildi sonunda yerini cennet yaptı.

  Kadehteki şarabın kabarcıkları bazen görünür bazen kaybolur sanma. Şarap tacını değiştirmekte ve sevgilinin şarabı andıran dudaklarına gücünü ve maharetini göstermekledir. Senin dudaklarını bırakıp da içki içen kimsenin benzinin kızarması sakinin sunduğu saf şarabın hararetinden değil, utancmdandır.

  Ben derdinle öldüm, sen ise dostluğu terk ettin, desem, o düşman gibi davranan sevgili ölünün dostu olmaz, der.

   


   

 • Ek Kaynak-Müstezad Nedir: Tanımı, tarihçesi, örnekleri

  MUSTEZAD

  Kaynaklar:Mütercim Asım, Kamus rerciimesi, c. 1. s. 1157; Mehmet Rifat, Mecâıniü'l-Edeh, s. 272; Muallim Naci, Istılâltât-ı Edcbiyye-Edelnyat Terimleri, s. 116; Tehânevî, Ke^şâfu Istılâhâti'l-Fiinûıu c. II, s. 296; Celâleddin Hümâî, Fiimuhi Belagat ve Smâât-ı Edebî, s. 220; Ali Şîr Nevâyî, Mîıâıüi'l Evzân, s. 117; Bursalı Mehmet Tahiı-,0«)ia/i/( Müellifleri, c3, s. 48; İsmail Uabtb, Edebiyat BUgileri. s. 123; TDED, C.6, s. -töS; Tahırü'l-Mevlevî, Edebiyat Uigati, s. 110; Haluk îı:)ekten. Eski Tiırk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Anız, s. 33; Cem Dilcin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, s. 20^1; Filiz Kılıç, &/« Türk Edebiyatı El Kitabı, s. 206; Ömer Famk Akün, "Divan Edebiyatı", DM, c. 9, s. ^K)7; H. İbrahim Şener, Alim Yıldız, Türk İslam Edebiyatı, s. 358;

   

   

  Müstezâd kelimesmin asıl anlamı artırılmak istenilen şey, demektir. Bir edebiyat terimi olarak, gazelden türetilen ve mısralannın birisi uzun birisi kısa olmak üzere belli vezinlerle yazılan nazım biçimidir. Mef ûlü meiâîlü mefâîlü feûlün vezniyle yazılan gazellerden türetilir. Beyitlerin mısra aralarına MePûlü feûlün cüz'leriyle yazılan kısa mısralar eklenir. Bu veznin dışında başka vezinlerle yazılanları da vardır. Eklenen kısa mısralar z^yâ^e adını alırlarlar. Bu mısraların vezinleri asıl şiirin vezninden ayrıdır.

  Kafiye düzeni dört şekilde olur. (Harflerin ilki uzun mısrayı, ikincisi kısa mısrayı gösteriyor):

  1. aa aa;    bb aa;    cc aa 3. ab ab;    ce ab;    dd ab

  2. aa aa;   bx aa;    cx aa 4. ab ab;   cx ab;    dx ab

   

  Ziyâdeleri veya uzun mısraları tekrar eden müstezâdlara mütekerrir müstezâd. eklenen ziyâde mısrası eğer kendisinden sonraki uzun mısranın başında da tekrarlanıyorsa ımidevver müstezâd, eğer ziyade mısrası uzun mısradan sonra değil de önce geliyorsa mııtatraf müstezâd adları verilir. Çok nadir de olsa bazı müstezâdlarda bu ziyâde mısraların iki olduğu da görülmüştür. Her beyitte ziyade mısraları iki olan müstezâdlara sâde, dört olan müstezâdlara ise çift adı verilir. En fazla gazel şeklinden türetilmekle birlikte, az da olsa rübâî müstezâdlar, kıt'a, hatta kaside müstezâdlar da görülür. İran edebiyatında beyitlerin mısraları aralarına ekleme yapılırken, nadir de olsa beyit sonuna yapılan ziyadelere de rastlanır.

   

  Müstezâdlar genellikle Mef'ûlü mefaîlü mefâîlü feûlün / Mef'ûlü feûlün vezniyle yazılır.

  Bunun dışında az da olsa:

  (a) Mef^ûlü meta'îlü mefa'îlü mefâ'îlü / Mefûlü mefS'îlü

  (b) Müfte'ilün müfte'ilün müfte'ilün fâ' / Müfte'ilün fa'

  (e) Mefâ'îlün mcfâ'îlün mefâ'îlün ınefâ'îlün / Mefâîlün Mefâîlün kalıplarıyla (sonuncusu mefaîlün'ün altı defa tekrarlanması dolayısıyla müstezâd-ı südâsiyye olarak adlandırılır) yazılan müstezâdlar da görtilmüştür. Müstezâdlar, konuları bakımından gazel ile benzerlik gösterir. Aşk, şarap, ayrılık, tabiat sıkça işlenir. Bunların dışında dinî-tasavvufî, konularda yazılanlara da rastlanır. Anlam bakımından diğer nazım şekillerinden farkı vardır. Ziyadelerin, yani eklenen mısraların okunmaması durumunda anlamda bir kopukluk olmaması lazımdın Başarılı bir müstezaddan söz edebilmek için iki şart lazımdır. Birincisi ziyade adı verilen bu parçalar çıkartıldığında şiirde anlam bakımından kopukluk görülmemesi, ikincisi bu ilâve mısraların şiire güzellik, etkileyicilik katması. Belki de bu sebepten dolayı, şairler bu şekle fazla cesaret edememişler ve neticede de müstezâdlar divanlarda fazlaca örneğine rastlanılmayan bir şekil olarak kalmıştır. Divan şiirinin tarihî süreci itibariyle fazlaca itibar edilmeyen bu nazım biçimi, şairlerin arasıra kalem oynattıkları bir şekil olarak görülebilir. İran edebiyatında müstezadın kafiye düzeninin uyumuna dikkat şarttır.


  Müstezadın Arap şiirindeki müveşşahtan türetilerek İran şiirinde kullanılmaya başlandığı, fakat yaygınlaşmadığı ileri sürülür. Selçuklular döneminde İran edebiyatında müstezâd görülmez. İlk müstezadın Mes'ûd-ı Sa'di-i Selman'a ait olduğu sanılır. Ali Şîr Nevâyî "Yine halk arasında söylenen bir şarkı türü vardır ki hezec-i müzemmeıı-i ahreb-i mahzûf vezninde ona beyit bağlayıp, beytin bir mısrasından sonra o bahrin iki rüknünü (cüzünü) ilâve edip şarkının nağmelerine uygun getirir-lenniş ve ona müstezâd derlermiş." dedikten sonra Mef'ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün ve mef'ûlü feûlün vezniyle yazılmış bir örnek verir.

  Anadolu sahası 'Ilirk edebiyatında tespit edilebilen ilk müstezâd örnekleri 14. yy .da Nesimi'ye (ö. 1404 ?) aittir. Daha sonra tarihî sıra itibariyle Şeyhî (ö. 1431?), Necatî (ö. 1509), Fuzulî (ö, 1556), Emri (ö, 1575), (Yahya Bey (ö. 1582), Nailî (ö. 1666), Nâbî (ö. 1712), Nedim (ö. 1730), Şeyh Gâlib (ö. 1799), Enderunlu Fazıl (ö. 1810),

  Leylâ Hanım (ö. 1848) gibi ünlü şairlerin şiirleri arasında bu şeklin örneklerine rastlıyoruz. En fazla müstezad yazan ise 45 adet ile Müstakimzade Sadeddin'dir (ö. 1787). Hüseyin Ayvansarayî'nin (ö. 1787) Eş'ârnâme-i Müslezâd isimli kendi dönemine kadar yazılmış müstezâdları topladığı bir şiir mecmuası vardır.

  Yeni edebiyat anlayışı çerçevesinde müstezada önem verilmiş, Servet-i Fünûncular, müstezadın bilinen vezin ve kafiye sisteminde değişiklik yaparak serbest müstezad adı verilen bir şekil denemişlerdir. Halk edebiyatında_ve(ieA://, ayaklı (burada yedek ve ayak, ziyâdenin karşılığıdır) adlarıyla daha çok kullanılmıştır. Fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün kalıbıyla yazılan müstezâdlara yedekli/ayaklı divan, Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün vezniyle yazılan müstezâdlara yedekli/ ayaklı semai, Mef'ülü mefâ'îlü mefâ'îlü fe'ûlün kalıbıyla yazılan müstezada j^e-dekli/ayakh kalenderi, Fe'ilâtün fe'ilâtün fe'ilâtün fe'ilün kalıbıyla yazılan müstezada ise yedekli/ayaklı selis adı verildiği görülür.


  ÖRNEKLER:

  Örnek: 1

  Aşağıdaki müstezadın vezni Müfte'ilün müfte'ilün müfte'ilün fâ' / Müfte'ilün fâ', kafiye düzeni ise ab ab, cc ab, dd ab şeklindedir.

  1.       Çihre-i zîbâsı onun gülşen-i candır Ha!k-ı cihâna

  Mâî ridâsı sanasın âb-ı revândır Bâg-ı cinâna

  2.       Mutrib-i devrân ile cananın elinden Nây gibi ben

  Nâle vü feryâd iderin hayli zamandır Kevn U mekâna

  3.       Cevr ider ol yâr bana hey meded Allah N'eyleyeyin âh

  Kime şikâyet ideyin şâh-ı cihandır Devr-i zamana

  r

  KLÂSİK EDEBİYAT BİLGİSİ   BİÇİM - ÖLÇÜ - KAFİYE

  Örnek: I

  1.     Onun güzel yüzü, insanlar için can gülşenidir. Onun mavi elbisesi cennet bahçesinin akarsuyudur.

  2.     Sevgilinin yüzünden zamanın çalgıcısı ile ney gibi hayli zamandır bütün kâinata inleyip feryat ediyorum.

  3.     O sevgili bana zulm ediyor. Meded Allah'ım! Neyleyim, kime şikayet edeyim? O zamanın cihan padişahıdır.

  4.       Bağrımı hûn etti benim fürkat-i cânân Mihnet-i hicran

  Sevgili yâr ayrılığı hey ne yatnandır Âşık olana

  5.      Nâz ile Yahya kulunun gönlünü aldı Odlara saldı

  Kûyına varıp garazum âh u figândır Olsa bahane (Yahya)

  Örnek: 2

  Aşağıdaki müstezadın vezni Mef'ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün / Mef'ûlü feûlün olup kafiye sistemi de ab ab, cx ab, dx ab şeklindedir.

  1.       Ey şûh-ı kerem-pîşe dil-i zâr senindir Yok minnetin asla

  V'ey kân-ı güher onda ne kim var senindir Pinhân u hüveydâ

  2.       Sen kim gelesin meclise bir yer mi bulunmaz Baş üzre yerin var

  Gül goncasısm gûşe-i destâr senindir Gel ey gül-i ra'nâ

  3.      Neylersen edip bir iki gün bâr-ı cefâya Sabreyle de sonra

  Peymâne senin hâne senin yâr senindir Ey dil tek ü tenhâ

  4.       Bir büse-i can-bahşına ver nakd-i hayâtı Ger kâ'il olursa

  4.     Sevgiliden ayrı düşmek ve ayrılığın acısı benim bağrımı kan etti. Sevgili yar ayrılığı âşık olana hey ne yamandır.

  5.     Naz ederek Yahya kulunun gönlünü çaldı, onu ateşlere saldı. Maksadım onun bulunduğu yere varıp acı ile feryat etmektir. Buna bir vesile olsa...

  Örnek: 2

  1.     Ey cömert şuh güzel, bu inleyen âşık gönül senindir. Bundan dolayı asla minnet duyma. Ey cevher madeni. Onda açık gizli ne varsa senindir.

  2.     Sen ki meclise gelirsin, sana yer mi bulunmaz. Baş üzre yerin var. Gül goncasısın. senin yerin sa nğın kenarıdır, gel ey parlak (iki renkli) gül gibi olan güzel!

  3.     Ey gönül! Nasıl yapıp yap, bir iki gün eziyet yüküne sabr et. Sonunda kadeh senin, ev senin, sevgili senindi; hem de tek başına.

  4.     Eğer kabul ederse can veren bir öpücüğü karşılığında hayatını ver. Süz senindir, pazar senindir, ey çılgın aşık.

  Senden yanadır söz yine bâzâr senindir Ey âşıi<-ı şeydâ

  Çeşmânı siyeh-mest-i sitem kâicülü pür-ham Ebruları pür-çin

  Benzer ki bu dildâr-ı cefakâr senindir Bî-şüphe Nedîmâ   (Nedim)

  I    *\

  Gözleri sitemden kör kütük sarhoş. Kakülleri de kıvrım kıvrım. Kaşları çatık. Sanırım, bu eziyet eden güzel senin sevgilindir, ey Nedim! Bunda şüphe yok.