Ders özetleri ve deneme sınavları için tıklayın.

 

1. Dönem Ders Özetleri                                   2. Dönem Ders Özetleri
3. Dönem Ders Özetleri                                   4. Dönem Ders Özetleri
5. Dönem Ders Özetleri                                   6. Dönem Ders Özetleri
7. Dönem Ders Özetleri                                   8. Dönem Ders Özetleri

 

Facebook Grubumuza Katılıp Ders Çalışmak İçin Tıklayınız.

                     

Facebook Grubumuza Katılmak İçin Burayı Tıklayın

deneme,

 • Deneme (1. Ünite)- Halk Hikayleri

  Halk Hikayleri- 1. Ünite Denemesi

  Aşağıdakilerden hangisi türkü için kullanılan terimlerden değildir?

   

  a.Halık Cırı

   b.Halk Yırı

   c.Halk Koşiğı

   d.Değiş

   e.Sözce

   

  Orta ve Doğu Anadolu’da yaygın olan uzun hava türüne ne ad verilir?

   a.Garip

   b.Bozlak

   c.Kavuştak

   d.Karşılama

   e.Dazlığ

   

  Salikin her şeyi Allah’ın tecellisi olarak görmesi haline tasavvufta ne denir?

   a.Vahdet-i Vucud

   b.Vahdet-i Şuhud

   c.Takva

   d.Zikir

   e.Zühd

   

  Aşağıdakilerden hangisi dini tasavvufi Türk Edebiyatının dini kaynakları arasında yer almaz?

   a.Hadis

   b.Kur’an-ı Kerim

   c.Siyer

   d.Kısas

   e.Fakırname

   

  Her türlü zevke karşı koyarak kendini ibadete vermeye tasavvufta ne denir?

   a.Vahdet-i Vucud

   b.Vahdet-i Şuhud

   c.Takva

   d.Zikir

   e.Zühd

   

  Tanrı’nın birliğini ve evrenin oluşumunu Varlık bilimi anlayışıyla açıklayan dini ve felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?

   a.Tasavvuf

   b.Tekke

   c.Yeseriye

   d.Makalat

   e.Münacaat

   

  Tasavvufta kulun,her şeyi Allah’ın gördüğüne inanmasına ne denir?

   a.Zühd

   b.Kaanat

   c.Rıza

   d.Murakabe

   e.Tevekkül

   

  .Aşağıdakilerden hangisi dini tasavvufi Türk Edebiyatının dini kaynakları arasında yer alır?

   a.Fakrname

   b.Cönkler ve Mecmualar

   c.Hızırnameler

   d.Hamzaname

   e.Siyer

   Tasavvufta, Allah’tan başka varlığın olmadığı,her şeyin onun tecellisi olduğununu düşünmeye ne denir?

   a.Vahdet-i Şuhud

   b.Na’t

   c.Takva

   d.Yeseviye

   e.Vahdet-i vucud

   

  Dini Tasavvufi Türk Edebiyatının Orta Asyada ilk kurucusu kabul edilen kimdir?

   a.Yusuf Has Hacip

   b.Kaşgarlı Mahmut

   c.Yunus Emre

   d.Mevlana

   e.Ahmet Yesevi

   Türk Edebiyatında Allah’a yalvarıp yakarmak için yazılan esere ne denir?

   

  a.Menkabe

   b.Surname

   c.Makalat

   d.Mesnevi

   e.Münacaat

   e-b-b-e-e-a-d-e-e-e

 • Deneme (Final) Halk Hikayeleri

  Halk Hikayeleri- Deneme Sınavı

  DENEME – 1

  1-hikaye kelimesini ilk defa kim  tarafından kullanmıştır ?

  A – al harezmi

  B – al cahiz

  C – al ibni

  D – al Farabi

  E – el mansur

   

  2-halk hikayeleri aşağıdaki türlerden hangisine girer ?

  A - konuşmalık türler

  B  - söylemelik türler

  C – oynamalık türler

  D – anlatmalık türler

  E – dinlemelik türler

   

  3-türklerde hikaye anlatma geleneği ilk olarak nerede ortaya çıkmıştır ?

  A – düğünlerde

  B – ortaoyunlarında

  C – aşık atışmalarında

  D -  asker uğurlamalarında

  E –  sığır ,şölen ve yuğlarda

   

  4-muhtemel bilgilere göre halk hikayesini anlatanların ilk ataları kimlerdir ?

  A – baksılar ve ozanlar

  B – kamlar ve şamanlar

  C – şamanlar ve baksılar

  D -  ozanlar ve kamlar

  E – ozanlar ve kopuzcular

   

  5-halk hikayeleri hangi yüzyıldan itibaren halkın ilğisini çekip günümüze kadar gelmiştir ?

  A – 16.yy

  B – 15.yy

  C – 14.yy

  D – 13.yy

  E – 12.yy

   

  6-halk hikayeleri diğer anlatmalık türlerden hangi yönüyle ayrılır ?

  A – sadece nesir olarak yazılmasıyla

  B – sadece nazım olarak yazılmasıyla

  C – hacim bakımından kısa olmasıyla

  D – nazım ve nesir karışık olarak yazılmasıyla

  E – içinde kargış-beddua bulundurulmasıyla

   

  7-hikaye destan gibi türlere ait farklı bölümlere ne ad verilir ?

  A – serküşte

  B – duvaggapma

  C – Selçuk

  D – kol

  E – peşrov

   

  8-doğu anadoluda halk hikayelerine ne ad verilir ?

  A – serküşte

  B – bozlak

  C – Selçuk

  D – peşrov

  E – kol

   

   

   

   

  9- çukurovada  türkülü hikayelerden olup aynı zamanda halk hikayeleri içinde değerlendirilir.bunlara ne ad verilir ?

  A – kara hikayeler

  B – cönk

  C – bozlak

  D – Sarsune

  E – serküşte

   

  10-dede korkut hikayelerinde hikaye yerine  hangi sözcükler kullanılmıştır ?

  A – boy sürmek,soy uçmak

  B – boy uçmak,soy ürmek

  C – boy boylamak,soy soylamak

  D – boy dilmek,soy atmak

  E – boy eşmek,soy bilmek

   

  11-aşagıda verilen seçeneklerin hangisinde halk hikayeleri içinde değerlendirelecek bir tür yoktur ?

  A – divançeler

  B –kara hikayeler

  C – koçak metni

  D –bozlak

  E – serküşte

   

  12-halk hikayesi kavramı türk dünyasında farklı karşılıklarla ifade edilir.buna göre  verilen eşleşmelerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır ?

  A – dastan-tataristan

  B – hikaye,masal-kktc

  C – dastan ,halk dastanı-özbekistan

  D – halk hikayesi- kırım tatarları

  E – hikaye,masal-balkan türkleri

   

   

   

  13-hikaye kavramı Arapçada hangi anlamlarda kullanılmıştır ?

  A – kıssa ve rivayet

  B – aram –cinas

  C –maktel- intibar

  D – şibab –garam

  E – bedi- şarap

   

  14- anadoluda yerleşik hayata geçişin ilk edebi  ürünlerinden  olan halk hikayelerinde  hangi konular işlenmektedir ?

  A – güncel halk sorunları

  B – politik sorunlar

  C – Sevda, kahramanlık  konuları

  D – siyasi konular

  E – savaş ve konuları

   

  Cevaplarınızı yorum olarak yazabilirsiniz

 • Deneme (Final)- Eski Türk Edebiyatına Giriş: Biçim ve Ölçü

  Deneme (Final)- Eski Türk Edebiyatına Giriş: Biçim ve Ölçü

   

  1-) Aşağıdakilerden hangisi eski Türk edebiyatının tanımında yer almaz?
  A) Osmanlı devletinin coğrafyasında XIII. yüzyıl sonlarında başlayıp XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar varlığını sürdürmüştür.
  B) Nazarî ve estetik esaslarını müşterek İslamî kültürden almıştır.
  C) Fars edebiyatını örnek almış ve bu edebiyat altında şekillenmiştir.
  D) Kuralcılık ve gelenek bu edebiyatta ağır basmıştır.
  E) Eserler özellikle Arapça ile verilmiştir.


  2-) Aşağıdakilerden hangisi eski Türk edebiyatını adlandırmak için kullanılmış adlardan biri değildir?
  A) Edebiyyât-ı cedide
  B) Edebiyyât-ı Osmâniyye
  C) Klasik Türk edebiyatı
  D) Divân edebiyatı
  E) Ümmet edebiyâtı


  3-) “Bir düşünce ya da duygunun yerinde ve zamanında manası en açık şekilde ve akıcı bir dille ifade edilmesi” anlamına gelen edebiyat terimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fesahât
  B) Meâni
  C) Beyân
  D) Belâgat
  E) Bedî


  4-) Aşağıdaki şairlerden hangileri divan şiirinin aynı dönemi içeriside eser vermişlerdir?
  A) Şeyh Gâlib - Şeyhî
  B) Fuzulî - Bakî
  C) Gülşehri - Hayalî
  D) Taşlıcalı Yahya - Şeyhoğlu Mustafa
  E) Nedim - Nev’î


  5-) Aşağıdakilerden hangisi şair sultanlardandır?
  A) I. Osman
  B) III. Mustafa
  C) Kanûni Sultan Süleyman
  D) II. Abdülhamit
  E) Sültun Vahdettin


  6-) Aşağıdakilerden hangisi “divanlar”ın özelliklerinden değildir?
  A) Şairlerin çeşitli nazım şekilleri ile yazdıkları şiirleri topladıkları kitaplardır.
  B) Divanlar düzenlenirken divana alınan şiirlerin nazım şekilleri esas alınmıştır.
  C) Bazı şairlerin divanları kendileri hayatta iken, bazılarınki de ölümlerinden sonra düzenlenmiştir.
  D) Divanlar şairlerin adlarıyla anılırlar.
  E) Türk edebiyatında, divanların her zaman uyulan bir divan düzenleri vardır.


  7-) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde şiir mecmuasının adı ve derleyeni doğru eşleştirilmiştir?
  A) Ömer b. Mezid - Mecmû’atü’n-Nezâîr.
  B) Edirneli Nazmi -Mecma’u’n-Nezâîr.
  C) Eğridirli Hacı Kemal - Pervane Bey Mecmuası
  D) Eğridirli Hacı Kemal - Câmi’ü’n-Nezâ’ir.
  E) Pervane Bey - Cem’ül-Mecmua


  8-) Fatih Sultan Mehmed’in yazdığı şiirlerde kullandığı mahlas aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Selimî
  B) Avnî
  C) İlhamî
  D) Fuzulî
  E) Muhibbî


  9-) “Aruz vezniyle yazılmış iki mısradan meydana gelen nazım birimine –––––––, bunun yarısına ise ––––––– adı verilir.”
  Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  A) mısra - beyt
  B) beyt - mısra
  C) beyt - matla
  D) makta - mısra
  E) beyt - mısr-ı berceste


  10-) Miyân-ı güft- gûda bed-meniş îhâm ider kubnin
  “Şecâ’at arz iderken merd-i kıbtî sirkatin söyler”
  beytinde, beytin her yönüyle kusursuz olan ikinci mısrası bir özdeyiş ya da atasözü hâline gelmiştir. O hâlde bu mısra aşağıdaki kavramlardan hangisiyle adlandırılır?
  A) mısra-ı âzâde
  B) makta
  C) müfred
  D) mısra-ı berceste
  E) merhun beyit


  11-) Aşağıdakilerden hangisi kasidelerin özelliklerinden değildir?
  A) İlk beyti musarra, yani iki mısrası birbiriyle kafiyelidir.
  B) En az 15 beyit uzunluğunda olurlar.
  C) Din, övgü veya aşk ile ilgili olarak yazılmışlardır.
  D) Tam bir kaside altı bölümden oluşur.
  E) Kasidelerin bütün mısraları aynı vezinle söylenmiştir.


  12-) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kasidenin bölümleri doğru olarak verilmiştir?
  A) nesib - girizgâh - medhiyye - tegazzül - fahriyye - dua
  B) nesib - girizgâh - mukaffa - tegazzül - fahriye - dua
  C) teşbib - girizgâh - tecdid-i matla - tegazzül - fahriye - dua
  D) nesib - girizgâh - medhiyye - tegazzül - naat - dua
  E) teşbib - girizgâh - medhiyye - câ’ize - naat - dua


  13-) Aşağıdaki kaside adlandırımalarından hangisi diğerlerinden farklıdır?
  A) cülûssiyye
  B) münâcât
  C) rahşiyye
  D) nevrûzziye
  E) kaside-i mimiye


  14-) Felsefî düşüncelerden bahseden gazellere ne ad verilir?
  A) hâkimâne gazel
  B) rindâne gazel
  C) arifâne gazel
  D) şuhâne gazel
  E) mutavvel gazel


  15-) Söyle şol kan olacağı bize sunsun Bâkî
  Nev-bahâr irdi gedâlar içecek demlerdür.
  beytiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Bir gazelin matla beyitidir.
  B) Bir gazelin hüsn-i makta beytidir.
  C) Mülemma bir gazelden alınmıştır.
  D) Bir gazelin şah beytidir.
  E) Bir gazelin makta beytidir.


  16-) “Gazelden türemiş ve mısralarının biri uzun biri kısa olmak üzere belli vezinlerde yazılmış nazım biçimi” nin adı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) kıt’a
  B) nazım
  C) rübai
  D) müstezâd
  E) tuyuğ


  17-) Edebiyatımızda bir nazım biçimi olarak en çok kullanılan musammatlar hangileridir?
  A) murabba - mütessa - muaşşer
  B) murabba - muhammes -müseddes
  C) müselles - murabba - muhammes
  D) Muhammes - müsseddes - müsebba
  E) müseddes - müsebba - müsemmen


  18-) Aşağıdakilerden hangisi terkib-i bend ve tercî-i bend dışındaki musammatların ortak özelilklerinden değlidir?
  A) Musammatların her bendindeki mısra sayısı en az üç, en fazla on olabilir.
  B) Musammatların her bendindeki mısra sayısı birbirine eşittir.
  C) Musammatların ilk bendi kendi içinde, diğer bendlerin son veya son iki mısrası ilk bendle kafiyelidir.
  D) Musammatların ilk bendlerinin son ya da son iki mısrası her bendin sonunda tekrarlanırsa müzdevic olur.
  E) Musammatlarda bütün bendler aynı nazım biçimiyle yazılır.


  19-) Terkib-i bend ve tercî-i bend arasındaki fark hangisidir?
  A) Terkib-i bendde vasıta beyiti bulunur, tercî-i bendde bulunmaz.
  B) Terkib-i bendde kafiye düzeni gazel ve kaside ile, tercî-i bendde musammatlarla aynıdır.
  C) Terkib-i bend mısralardan, tercî-i bend beyitlerden oluşur.
  D) Terkib-i bendler tercî-i bendlere göre daha uzundur.
  E) Terkib-i bendde vasıta beyiti her bendin sonunda değişirken tercî-i bendde vasıta beyiti değişmez.


  20-) Na’ilî-i Kadim, Yahya Nazîm, Nedim, Enderunlu Fâzıl, Leyla Hanım, Osman Nevres, Yahya Kemal
  Bu şairler aşağıdaki nazım biçimlerinin hangisinde verdikleri eserlerle tanınırlar?
  A) müselles
  B) tahmis
  C) terbi
  D) müseddes
  E) şarkı

  21-) Bir nazım biçimi beş mısralı bendlerden oluşuyor ve ilk bendin son veya son iki mısrası bütün bendlerin sonunda aynen tekrarlanıyorsa bu nazım biçiminin adı nedir?
  A) mütekerrir muhammes
  B) müzdevic muhammes
  C) mütekerrir tahmis
  D) müzdevic murabba
  E) mütekerrir terbi


  22-) İnanma gülse Cevrî bir iki gün yüzüne dünyâ
  Vefadâr anlayup halk ile ülfet eyleme aslâ
  Recây ı kat’ edüp eyle ferâğat güşesin me’vâ
  Ne söyle gör Fuzûlî bî-vefâlardan edüp şekvâ
  “Vefâ her kimseden kim istedüm andan cefa gördüm”
  “Kimi kim bî-vefâ dünyada gördüm bî-vefâ gördüm”
  Bir musammattan alınmış olan yukarıdaki bendin ilk dört mısrası Cevrî’ye son iki mısrası Fuzûlî’ye aittir. Bu bend için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Bir tahmisten alınmıştır.
  B) Bir tesbiden alınmıştır.
  C) Bir müseddesten alınmıştır.
  D) Bir tesdisten alınmıştır.
  E) Bir tesdis-i mutarraftan alınmıştır.


  23-) Her gülün şevkıyle bülbül gibi zâr olmaz Nedîm
  Değme bir zülf-i girin-gîre şikâr olmaz Nedîm
  Her gül-istanda çü şeb-nem hak-sâr olmaz Nedîm
  Değme bir dil-ber beğenmez bir dil-i nakkadı var
  Yukarıdaki bend bir musammattan alınmıştır. Bu musammatın nazım biçimi hangisidir?
  A) Müsellestir
  B) Murabbadır
  C) Muhammestir
  D) Terbidir
  E) Tahmistir


  24-) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  A) Beşli - muhammes
  B) Altılı - müseddes
  C) Sekizli - müsebba
  D) Dokuzlu - mütessa
  E) Onlu - muaşşer


  25-) Her yer karanlık pür-nûr o mevkî
  Mağrib mi yoksa makber mi ya Rab
  (Abdülhak Hamid)
  Beytin vezni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) müfte’ilün müfte’ilün fâ’ilün
  B) müstef’ilün müstef’ilün
  C) müstef’ilâtün müstef’ilâtün
  D) fâ’ilün fâ’ilün fâ’ilâtün
  E) mef’ûlü fâ’ilün fe’ûlün


  26-) Gülmezse yüzün bahçelerin kalbi kan ağlar
  Güllerle dolar görse gülerken seni dağlar
  Faruk Nafiz
  Yukarıdaki beytin her mısrası kaç tef’ileden oluşmaktadır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5


  27-) “bâde, nigehbân, tepe, şûle” sözcüklerinin ses değerleri hangi seçenekte sırasıyla ve doğru verilmiştir?
  A) - . / . - - / . . / - .
  B) . - / - . - / . - / - .
  C) - - / . - . / - - / . .
  D) . . / - - - / . . / . -
  E) - - / . . . / - - / . -


  28-) Çemende sun’-ı Hakı gerçi her varak söyler
  Senün belîğdür amma beyânun ey bülbül
  Münif Paşa
  Beyitinde şeddeli olan (Hakkı) sözcüğü vezin gereği şeddesiz okunur.
  Bu aruz işlemi hangisidir?
  A) tahfîf
  B) teşdîd
  C) zihâf
  D) medl
  E) imale


  29-) Gitdün ammâ ki kodun hasret ile ânı bile
  İstemem sensüz olan sohbet-i yârânı bile
  Neşâti
  Beyitte vezin gereği “gitdün ammâ” “gitdü nammâ”, “sensüz olan” “sensü zalan” şeklinde okunmaktadır.
  Bu aruz işlemi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) medl
  B) zihaf
  C) teşdid
  D) imale
  E) vası


  30-) “gevher-i şehvâr”, “ders-i müşkil”, “rûh-ı revân” “çâre-i âcile”.
  Yukarıda verilen Farsça ve Arapça sıfat tamlamaların aruza göre ses değerleri hangi seçenekte sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?
  A) - - . - - / . . - - / . - - - / - . - . - -
  B) . - - - . / . . - . / - . . . / . . . - - .
  C) - . - - - / . - - - / - . . . / . . . - - .
  D) - - . - - / - . - - / - . . - / - . . - - .
  E) - - . - - / - . - - / - . . - / . . . - - .

  1-)
  E


  2-)
  A


  3-)
  D


  4-)
  B


  5-)
  C


  6-)
  E


  7-)
  A


  8-)
  B


  9-)
  B


  10-)
  D


  11-)
  C


  12-)
  A


  13-)
  E


  14-)
  A


  15-)
  E


  16-)
  D


  17-)
  B


  18-)
  D


  19-)
  E


  20-)
  E


  21-)
  A


  22-)
  D


  23-)
  B


  24-)
  C


  25-)
  C


  26-)
  D


  27-)
  A


  28-)
  A


  29-)
  E


  30-)
  D


  alıntı

 • Deneme (Vize)- Eski Türk Edebiyatına Giriş: Biçim ve Ölçü- Vize Denemesi

   

  1- Bir nazım biçimi dört mısralı bendlerden oluşuyor ve ilk bendin son veya son İki mısra­sı bütün bendlerln sonunda ay­nen tekrarlanıyorsa bu nazım biçimi hangisidir?

  A)    müzdevic murabba

  B)    mütekerrir murabba

  C)    müzderic muhammes

  D)    mütekerrir terbi

  E)    rüba’1

  2. "Tahmis” İçin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) Bir beyte beş mısra ekleyerek meydana getirilir.

  B) Bir mısraya üç beyit ekleyerek meydana getirilir.

  C) Bir beyte üç beyit ekleyerek meydana getirilir.

  D) Bir beyte üç mısra ekleyerek meydana getirilir

  E) Beyitlerden oluşan bir nazım biçiminin adıdır.

  Kafiye düzeni “aa, xa, xa, xa...zz; bb, xb, xb, xb...zz* şek­linde olan musammat hangisi­dir?

  A)       murabba

  B)       muhammes _C) terbi-1 mutarraf

  0> terkib-ibendraÉkcHbend

  4. Türk edeblyatının en ünlü terkib-i bendi kime aittir?

  A)     Bağdatlı Ruhi

  B)     Genceli Nizami

  C)     Enderunlu vasıf

  D)     Seyyid Nesimi

  E)     Kadı Burhaneddin

  5. Aşağıdakilerden hangisi diğer- (erinden farklı bir terimdir?

  A)     murabba

  B)     muhammes

  C)     müzdevic

  D)     müseddes

  E)     müsebba

  6. *Ey Fuzûfî nota ger saklar tsem câm aztz" Ayş u işarette temâşâya götûrsem de temz Aytfya şimdi ne gam hoşça tutarsak ant toz “Vakt ota kim ota bir şûft-t sitemkâra fedâ*

  Yukarıdaki musammatta Aydî, Fu- zûfl’nin bir gazelindeki beyitlerin arastna iki mısra eklemiştir.

  Bu musammatta HgiH hangisi doğrudur?

  A)     Müzdevic murabbadır.

  B)     Mütekerrir murabbadır.

  C)     TertH-i mutarraftrr.

  D)     Tahmistir.

  E)     Tesdistrr.

  11.  Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin ‘17. yüzyılın başlarından 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar olan" döneminde eser veren şa­irlerden değildir?

  A)    Neti

  B)   Nailî

  C)    Nâbi

  D)  Necâtî

  E)   Nedim

  12.  “Beğenilen bir şiire başka şairler tarafından yazıtmış nazirelerin toplandığı" kitaplara ne ad veri­lir?

  A)    divan

  B)    mesnevi

  C)    hamse

  D)    mecmua-i eşar

  E)    mecmua-i nezair

  13.   Aşağıdaki kavramlardan hangisi diğerlerinden farklıdır?

  A)       hümâ

  B)       mevlid

  C)       tevhid

  D)       münacaat

  E)       naat

  14.   Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinde geçen mitolojik kav­ramlardan değildir?

  A)       nergis

  B)       gazanfer

  C)        anka

  D)       zâl

  E)         sâm

  15.   Aşağıdaki yazar-eser eşleştir­melerinden hangisi yanlıştır?

  A)        Sehi Bey - Heşt Binişt ?

  B) Bursalı Mehmet Tahir -Os­manlI Müellifleri

  C)        Muallim Naci - Lûgat-ı Nâcî !

  D) Şemsettin Sami - Lehçe-i Osmanî

  fE) Recaizade Mahmut Ekrem - Ta’lim-i Edebiyyat

  16. Divan şiirindeki sevgili tipi j|e ilgili olarak aşağıdakilerden

  hangisi doğru değildir?

  A) Sevgili tipi mükemmeliği ken­disinde toplamıştır.

  B) Sevgili tipi divan şiirinde aynı özelliklerle anlatılmıştır.

  C) Her zaman beşerî bir sevgi ve sevgiliden bahsedilir.

  D) Sevgili ve âşık dışındaki üçüncü bir tip de ağyardır.

  E) Sevgilinin boyu servi, kirpiği ok olarak hayal edilir.

  17. Sevdiğim cânım yalında hâke yeksân olduğum îddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum Ey benim aşkında bülbül gibi hâlân olduğum îddir çık nâz ile seyrâna kurban olduğum

  Yukarıdaki şarkının vezni han­gisidir?

  A) fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün

  B) fe’ilâtü fâ’ilâtün fe’ilâtü fâ’ilâ­tün

          C)  fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün

  D) mef’ûlü fâ’ilâtün mef'ûlü fâ’ilâ­tün

          E)  müfte’ilün müfte’ilün fâ’ilün

  18 01 âteşîn ‘izardan artuk yakar dili i 2 Hâl-i siyahı gerçi söyinmiş şeraredir.

  Yukarıdaki beyitte “âteşîn” sözcü­ğün son harfi “izar" sözcüğün ilk harfi olan “ayn”a ulanmıştır.

  Bu aruz işlemine ne ad verilir?

  A)     teşdîd

  B)     zihâr

  C)     tahfîf

  D)     imâle

  E)     vasl-ı ayn

  19. Cefâsın hiç bir dil çekmez andan gayri ağyâru Anun’çûn gâlibâ halk eylemiştir Tanrı ağyârt

  Fuzû

  Yukarıdaki beyitte altı çizili sö cükle hangi aruz işlemi yap mıştır?

  A)    vasi

  B)    imâle

  C)    medd 0) teşdîd

  E)    tahfîf

  ıdakilerden hangisi ar

  İki ktsm eylemiş kült ile îman yeddi adimi Anun hükmindedür ba'zı vü ba’zı kâtiristandur

  Beyitte altı çizili sözcükle hangi aruz işlemi yapılmıştır?

  A)  zihaf

  B)  imâle

  C) tahfîf

  D) teşdîd

  E)  takti

  22. “Kısa ünlüyle biten ya da tek kısa ünlüden ibaret açık heceyi, ölçü gereği kapalı hece değerine yük­seltmek” şeklinde tanımlanan aruz işlemi hangisidir?

  A)     vasıl

  B)     imâle

  C)      medd

  D)     zihâf

  E)     tahfîf

  23. Gazel ve kaside nazım biçimle­ri arasındaki fark hangisinde

  doğru verilmiştir?

  A) Kasidenin ilk beyiti musarra iken gazelin değildir.

  B) Kasideler en az 15 beyitten, gazeller ise geneliikle en fazia 15 beyitten oluşur.

  C) Kasidenin matladan sonra ge­len beyttine hüsn-ı matla adt verilirken, gazelde böyle bir beyit yoktur.

  D) Gazelin kafiye düzeni kaside- ninkinden farklıdır.

  E) Gazelin bütün beyitleri aynı vezindedir, ancak kasidenin beyitleri birbirinden faiklı ve­zinlerde olabilir.

  24. Ey şûh-ı kerem-pîşe dit-i zar şenindirÉÉ Yok mihnetin asla

  " Vey kân-t güher anda ne tam var şenindir Pinhân û hüveydâ

  Yukarıda bir bendi verilmiş olan şiir bir gazelden aralara kısa mıs­ralar eklenerek türetilmiştir.

  Buna göre şiirin nazım biçimi İangisidir?

  A)     kaside Ş) müstezâd

  C)     rübaî

  D)     tuyuğ I terbî

  25.

  Bu nazım biçiminde her beyit kendi arasında kafiyelidir.

  Bu nazım biçiminde beyit sı­ralaması yoktur.

  Sebeb-i nazm-ı kitap, âğâz-ı kıssa, hatime gibi bölümieri vardır.

  Yukarıda özellikleri verilen na­zım biçimi aşağıdakilerden

  hangisidir?

  A)  mesnevi

  B) kaside

  C) gazel

  D) müstezad

  E) tuyuğ

  26. Nazım ve kıt’a biçimlerinin ara­sındaki fark seçeneklerden hangisinde doğru olarak veril­miştir?

  A) Nazımda matla beyti bulun­maz, kıt’ada bulunur.

  B) Kıt’a iki veya iki beyitten daha uzun iken nazım tek beyittir.

  C) Kıt’anm konusu aşk iken naz­mın konusu birini, birşeyi öv­mektir.

  D) Kıt'ada mahlas beyiti bulunur, nazımda bulunmaz.

  E) Nazmın ilk beyiti musarra iken, kıta’nm değildir.

   

 • Halk Şiiri 9. Ünite Denemesi

  Halk Şiiri 9. Ünite Denemesi

  • Aşağıdakilerden hangisi XVIII  yüzyılda  yetişen divan şairlerinden değildir ?

   

  • NEDİM
  • ŞEYH GALİP
  • KOCA RAGIP PAŞA
  • NAHİFİ
  • NEF’İ

   

  • Aşağıdakilerden hangisi XVIII  yüzyılda  yetişen divan şairlerinden değildir ?

   

  • ESRAR DEDE
  • NEŞATİ
  • SEYİD VEHBİ
  • HAŞMETİ
  • VEYSİ

   

  • Aşağıdakilerden hangisi XVIII yüzyılda yetişen divan şairlerinden değildir ?

   

  • HAŞMETİ
  • FITNAT HANIM
  • ŞEYHÜLİSLAM YAHYA
  • NEDİM
  • NAHİFİ

   

  • XVIII yüzyılda Tasavvufi Türk Halk şiiri alanında dikkatleri çeken şair kimdir  ?

  CEVAP : SEZAİ

   

   

  • Aşağıdakilerden hangisi XVIII yüzyıl  aşık şiirinin önemli temsilcileri arasında yer almaz ?

   

  • ABDİ
  • AŞIK BAĞDADİ
  • CİVAN
  • AŞIK DERUNİ
  • AŞIK ÖMER

   

  • Aşağıdakilerden hangisi XVIII yüzyıl  aşık şiirinin önemli temsilcileri arasında yer almaz ?

   

  A) AGAHİ

  B) ERÇİŞLİ EMRAH

  C) AŞIK  HALİL

  D) NİFARİ

  E) DERVİŞ MUSA

  7 ) Aşağıdakilerden hangisi  XVIII yüzyıl  aşık şiirinin önemli temsilcileri                    

        arasında yer almaz?

  • AŞIK AHMET
  • KAMİL
  • NURİ
  • GEVHERİ
  • HOCAOĞLU

   

  8 ) Aşağıdakilerden hangisi  XVIII yüzyıl  aşık şiirinin önemli temsilcileri arasında yer almaz?

  • KARACAOĞLAN
  • HÜKMİ
  • KABASAKAL MEHMET
  • LEVNİ
  • AŞIK ALİ

   

  9)  Aşağıdakilerden hangisi  XVIII yüzyıl  aşık şiirinin önemli temsilcileri arasında yer almaz?

  A) AŞIK SAİT

  B) KARA HAMZA

  C) KÖROĞLU

  D) NEŞATİ

  E ) MAĞRİPOĞLU

   

  10)  Aşağıdakilerden hangisi  XVIII yüzyıl  aşık şiirinin önemli temsilcileri arasında yer almaz?

  A ) KATİBİ

  B ) RAVZİ

  C) SADIK

  D) KIYMETİ

  E) KAYIKÇI KUL MUSTAFA

   

  11)  Aşağıdakilerden hangisi  XVIII yüzyıl  aşık şiirinin önemli temsilcileri arasında yer almaz?

  A) KUL HİMMET ÜSTADIM

  B) SÜLEYMAN

  C) VARTAN

  D) KULOĞLU

  E) ŞERMİ

   

   

  12)  Aşağıdakilerden hangisi  XVIII yüzyıl  aşık şiirinin önemli temsilcileri arasında yer almaz?

  A) KÜŞADİ

  B) BENLİ ALİ

  C) MECNUNİ

  D) SAİD

  E ) MAHDUMİ

   

  13)  Aşağıdakilerden hangisi  XVIII yüzyıl  aşık şiirinin önemli temsilcileri arasında yer almaz?

  A ) ÖKSÜZ AŞIK

  B) SEFERLİOĞLU

  C) TALİBİ

  D ) NAKDİ

  E)  NURİ

   

  14)  Aşağıdakilerden hangisi  XVIII yüzyıl  aşık şiirinin önemli temsilcileri arasında yer almaz?

  A) ŞEM’İ

  B) SIRRI

  C) AŞIK NİGARİ

  D) GEVHERİ

  E) LEVNİ

   

   

  15 ) XVIII  yüzyıl şairleri hakkında pek fazla bilgi yoktur. Aşıkların hayatları hakkındaki bilgiler nereden öğrenilir ?

  CEVAP: CÖNKLERDE YER ALAN AŞIKLA İLGİLİ ŞİİRLERDEN

  16 ) XVIII . yüzyıl aşıkları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur ?

  • Bu yüzyılın aşıkları genellikle aruz vezniyle şiirler yazmışlardı.
  • Bu yüzyılda yaşayan aşıkların büyük bir kısmı ordu şairidir.
  • Bu yüzyılda XVII. yüzyıldaki gibi güçlü aşıklar yetişmiştir.
  • Bu yüzyıldaki aşıkların hayatları etrafında bir çok halk hikayesi oluşmuştur.
  • Bu yüzyılın önemli temsilcileri arasında Ercişli Emrah da vardır.

   

  17 ) Aşağıdakilerden hangisi XVIII . yüzyıl aşıklarının özellikleri arasında yer almaz ?

  • XVIII yüzyıldaTasavvufi Türk Halk şiiri alanında Sezai dikkatimizi çekmektedir.
  • XVII yüzyıldaki gibi güçlü aşıklar yetişmemiştir.
  • Yüzyılın aşıkları büyük ölçüde ordu şairidir.
  • Yüzyılın şairleri aruz vezni kullanmışlardır.
  • Yüzyılın aşıklarının hayatları hakkındaki bilgiler cönklerde yer alan aşıkla ilgili şiirlerden çıkarılmaktadır.

  18 ) XVIII yüzyıL şairleri  ne şairi olarak bilinirler ?

  CEVAP: ORDU ŞAİRİ

  19)  Aşağıdakilerden hangisi  XVIII yüzyılın en önemli aşığıdır ?

  A) AGAHİ

  B) AŞIK ALİ

  C) LEVNİ

  D) ABDİ

  E)  TALİBİ

  20)  XVIII yüzyıl aşıkları hakkında kapsamlı bilgiler nerelerden öğrenilir?

  CEVAP :

  • SAİM SAKAOĞLU’NUN TÜRK SAZ ŞİİRİ, TÜRK DİLİ
  • ALİ BERAT ALPTEKİN-SAİM SAKAOĞLU TÜRK SAZ ŞİİRİ ANTOLOJİSİ ADLI MAKALE VE KİTAPLARINDAN

  21)  XVIII yüzyıl yetiştirdiği aşıklar açısından pek de başarılı bir dönem sergileyememişlerdir.

   Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebelerindendir ?

  I. DÖNEMİN SOSYAL YAPISI

  II. DÖNEMİN SİYASİ YAPSI

  III. AŞIKLARA VERİLEN DEĞERİN AZLIĞI

  CEVAP: HEPSİ

  22)  XVIII. yüzyılın önemli aşığıdır.  Edirneli olan aşığın asıl adı Abdül Çelebi’dir.Atalarsözü Destani ve Selanik –İstanbul yolculuğunu konu alan Tekerleme’si gibi eserleri  bulunan aşığımız aşağıdakilerden hangisidir?

  A) HÜKMİ

  B) KÜŞADİ

  C) NAKDİ

  D) KABASAKAL MEHMET

  E) LEVNİ

   

  23)  Aşıklığının yanı sıra ressamlığı, minyatür ustalığı ve hattatlığı ile dikkati çeken XVIII  yüzyıl  aşığı kimdir ?

  CEVAP : LEVNİ

  24)  Hizri’nin şairnamesinde hangi  XVIII  yüzyıl  aşığından söz edilmektedir ?

  CEVAP : LEVNİ

  25 )  I. Aşık ömer’in resmini yapmıştır.

  1. Aşıklarla dostluk içindedir.
  2. Mahlası renk dünyasını işaret eder

         Yukarıda özellikleri verilen XVIII  yüzyıl  aşığı kimdir ?

  CEVAP: LEVNİ

  26)     I. Sun’i şairnamesinde Abdi’nin Şarki ile birlikte Bağdat’şan veren bir           şairdir.

  II. XVII yüzyılın ünlü aşıkları Aşık Ömer ve Gevheri’nin etkisinde kalmıştır.

  III. Hece vezninin yanı sıra aruzla yazdığı şiirler de vardır.

  Yukarıda aşık Abdi ile verilen bilgilerden hangileri doğrudur ?

  CEVAP: HEPSİ                    

  27)  Hizri’nin şairnamesinde Levniden başka adı geçen XVIII  yüzyıl  aşığı kabul edilen şairimiz kimdir ?

  CEVAP : AGAHİ

  28)  Avusturyalıların Bosna’ya yapyığı seferle ilgili olarak destan yazan  XVIII  yüzyıl  aşığı kimdir ?

  CEVAP : AŞIK AHMET

  29) 1714 yılında Nauh Paşanın öldürülmesi üzerine şiir söyleyen  XVIII  yüzyıl  aşığı kimdir ?

  CEVAP : AŞIK ALİ

  30 ) Şiirlerinde III. Selimden saygıyla söz eden  XVIII  yüzyıl  aşığı kimdir ?

  CEVAP : AŞIK BAĞDADİ

  31 ) Bağdadi mahlasını almasından dolayı Bağdatlı olduğu söylenilen  XVIII  yüzyıl  aşığı kimdir ?

  CEVAP : AŞIK BAĞDADİ

  32 ) Elimizde bulunan bir destanındaki olaylardan hareketle , 1799’da hayatta olduğu söylenilen  XVIII  yüzyıl  aşığı kimdir ?

  CEVAP : AŞIK DERUNİ

  33 ) III.Selim döneminde yaşayan ve Bursalı olan  XVIII  yüzyıl  aşığı kimdir ?

  CEVAP : AŞIK HALİL

  34)     I. Hece ile yazdıklarının yanı sıra, aruzla yazılmış şiirleri de vardır.

  II. Ömrünün sonun doğru yazdığı şiirlerinde dini ve tasavvufi konuları             işlemiştir.

               Yukarıda özellikleri verilen XVIII  yüzyıl  aşığı kimdir ?

  CEVAP: AŞIK HALİL

   

      35 ) Fuat Köprüye göre Konyalı olabileceğinden söz edilen  XVIII  yüzyıl  aşığı kimdir ?

             CEVAP : AŞIK NİGARİ

   

      36 ) Bir destanında 1807 yılındaki isyanı işlemi, ve bu isyanada katımış olabileceği  düşünülen   XVIII  yüzyıl  aşığı kimdir ?

             CEVAP : AŞIK NİGARİ

   

    37 ) Tokat ilinin Zile ilçesinde doğan XVIII  yüzyıl  aşığı kimdir ?

             CEVAP : TALIBI

    

   38 ) Talibi kimin halifesidir ?

             CEVAP : TURHAL ŞEYHİ MUSTAFA EFENDİ

   

    39 ) Talibİ’nin çırakları kimlerdir ?

             CEVAP :  -  ZİLELİ FEDAİ

  • RAŞİD
  • ES’AD

  40)Talibi’nin Dini Tasavvufi şiirlerin yani sıra hangi tarzda şiir yazmıştır

     CEVAP :  LİRİK ŞİİR                               

   

  41)  Gübari’nin şairnamesinde hangi   XVIII  yüzyıl  aşığıının adı geçmektedir

     CEVAP :  TALİBİ

               

  Hazırlayan:  Burçin Oğuz