Ders özetleri ve deneme sınavları için tıklayın.

 

1. Dönem Ders Özetleri                                   2. Dönem Ders Özetleri
3. Dönem Ders Özetleri                                   4. Dönem Ders Özetleri
5. Dönem Ders Özetleri                                   6. Dönem Ders Özetleri
7. Dönem Ders Özetleri                                   8. Dönem Ders Özetleri

 

Facebook Grubumuza Katılıp Ders Çalışmak İçin Tıklayınız.

                     

Facebook Grubumuza Katılmak İçin Burayı Tıklayın

Hermes'in Güncesi

bla bla bla

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Login
  Login Login form

Ayni

Posted by on in Biyografiler
 • Font size: Larger Smaller
 • Hits: 3793
 • Subscribe to this entry
 • Print

Aynî

Gaziantep doğumlu olan Aynî'nin asıl adı Hasan'dır, Hakkındaki bazı bilgileri Nazmü'l-Cevâhir adlı kendi eserinden öğreniyoruz. Bu eserde verdiği bilgiye göre 1790 yılında İstanbul'a gelerek şairler arasında kendini göstermiş ve Nakşibendi tarikatına girmiştir. Tezkirelerden ba­zıları (Ârif Hikmet ve Fatin Tezkireleri) ise Aynî'nin çeşitli devlet görev­lerinde bulunduktan sonra İstanbul'da öldüğünü bildirirler.

Eserleri ve Edebi Kişiliği

Dîvân: Aynî'nin hacimli bir divanı vardır. Eser İstanbul'da 1258'de basılmıştır. Dîvârtd&ki şiirler arasında manzum tarihlerin sayıca çokluğu dikkat çekicidir.

Sâkî-nâme: Dîvârila. birlikte basılan Sâkî-nâme, 1500 beyitlik bir mesnevidir. İçinde değişik nazım şekilleri de kullanılmıştır. Eserin başın­da dönemin bazı şairlerinin esere ilişkin görüşlerini belirttikleri manzum takrizler vardır.

Nazmü'l-Cevâhir: Aynî'nin 1820 yılında tamamladığı bu eser, mes­nevi biçiminde yazılmış bir sözlüktür. Şair her mısrada Arapça, Farsça ve Türkçe eşanlamlı kelimeleri sıralayarak 1300 beyitlik sözlüğünü meyda­na getirmiştir.

Nusret-nâme: Yeniçeriliğin kaldırılmasıyla ilgili bu tarihi konulu mesnevinin 431 beyitlik bir nüshası Millet Kütüphanesi'ndedir. Buna karşın, Ârif Hikmet Tezkiresinde serin 1000 beyit dolayı da olduğu bildi­rilmektedir.

Aynî, edebiyat tarihindeki yerini manzum tarihleriyle yapmıştır. Manzum tarih söylemede edebiyatımızda Sürûri'den sonra en önde gelen şairlerdendir. Ancak şairliği güçlü değildir. Şiirlerinde Şeyh Gâlib'in bü­yük etkisi görülür. Nefî ve Nâbî'den etkilendiğini gösteren beyitleri de vardır. 18. ve 19. yüzyıl şairlerinden bazılarının gazellerine nazireler yazmış, Fıtnat'ın bir gazelini tahmis etmiş, bir gazelini de müstezad hali­ne getirmiştir. İzzet Molla ile birlikte yazdığı yirmi gazeli bulunmaktadır.

Kaynakça

İslâm Ans., Aynî mad., Fevziye Abdullah Tansel, C. I, İst. 1979, s. 73 vö Atilla Özkırımlı, Türk Edebiyatı Ansiklopedisi, 4. b., C.l, İst. 1987, s.

164

Büyük Türk Klasikleri, Aynî, İsmail Ünver, C. 8, İst. 1988, s. 137 vö.

Rate this blog entry:
1
Acikogretim edebiyat bitirdi, ogretmen, bilgisayar bagimlisi, siirsever insan. Tek dersi 100 ulke gezmeden olmemek.

Achievements

 • No comments made yet. Be the first to submit a comment

Leave your comment

Guest
Guest Salı, 22 Eylül 2020