Ders özetleri ve deneme sınavları için tıklayın.

 

1. Dönem Ders Özetleri                                   2. Dönem Ders Özetleri
3. Dönem Ders Özetleri                                   4. Dönem Ders Özetleri
5. Dönem Ders Özetleri                                   6. Dönem Ders Özetleri
7. Dönem Ders Özetleri                                   8. Dönem Ders Özetleri

 

Facebook Grubumuza Katılıp Ders Çalışmak İçin Tıklayınız.

                     

Facebook Grubumuza Katılmak İçin Burayı Tıklayın

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

19. YY. Türk Edebiyatı Final Deneme Sınavı

19.YY KARIŞIK SORULAR

 

1)hangisi divan şiirinde hem ülke hem de saçın kıvırımı anlamında kullanılır?a)acem

b)çin

c)frengistan

d)hindistan

e)venedik         CVP:B

  

2)vakanüvis ve yazar olarak 19.yyın en önemli nesir ustası?

a)recaizade mahmu

tb)sinan paşa

c)ahmet cevdet

d)fındıklılı ismet

e)mehmet ataullah          CVP:C

  

3)ateşgede kaç kısa fasıldan oluşur?

a)2

b)3

c)5

d)9

e)13               CVP:D

 

 4)hangisi 19.yyın ilk sefaretname müellifidir?

a)abdurrezzak bahir

b)bozoklu osman şakir

c)abdurrahim muhip

d)yirmisekiz mehmet çelebi

e)seyyit mustafa sami            CVP:C

  

5)modern anlamda edebiyat tarihi yazımının ilk örneğini veren kişi?

a)fuat köprülü

b)reşit rahmeti arat

c)ali emiri

d)abdulhalim memduh

e)ebuzziyya tevfik           CVP: D

  

6) halim girayın kırk dört kırım girayının hayatını anlattığı eseri?

a)enisül müsamirin

b)esmarul hadaik

c)gülbüni hanan

d)esmarut tevarih

e)verdül hadaik          CVP:C

  

7)19.yyın son vakanüvisi kimdir?

a)esat efendi

b)ahmet cevdet

c)mütercim asım

d)ahmet lütfi

e)mehmet şakir            CVP:D

  

8)Edebiyatımızın son surnamesi kim tarafından yazılmıştır?

a)mehmet lebib

b)ferik mehmet

c)cevdet paşa

d)abdunnafi iffet

e)osman şakir        CVP:D

  

9)hangisi Türkçenin 19. yyda yazılan ilk telif belagat kitabıdır?

a)mizanul edeb

b)mugnil küttab

c)mebanil inşa

d)talim i edebiyat

e)belagat i osmaniyye        CVP:B

 

10)ahmet cevdet paşanın dönemin devlet adamlarını ağır bir dille eleştirdiği eseri?

a)tezakir

b)maruzat

c)tarih-i cevdet

d)kısas-ı enbiya

e)telhis-i tarih-i osmani         CVP:B

 

11)izzet molla hangilerini ham aşıklar olarak görür?

a)mecnun-ferhat

B)bülbül-mecnun

c)hurşit-ferhat

d)kerem-ferhat

e)hurşit-kerem        CVP:A

 

12)hangisi işret hayatıyla ilgili mesnevidir?

a)ateşgede

b)naz u niyaz

c)mihnetkeşan

d)zafername

e)sakiname     CVP:E

 

13)kudumiyyeler genellikle hangi nazım şekliyle yazılır?

a)mesnevi

b)murabba

c)muhammes

d)kaside

e)gazel         CVP:D

  

14)hangisi geleneğin, şiirde 19. asrın sonuna kadar direnebilmesini sağlayan isimlerdendir?

a)namık kemal

b)şinasi

c)muallim naci

d)ziya paşa

e)tevfik fikret  CVP:C

 

15)hangisi Türkiye'de basılan ilk gramer kitabıdır?

a)mizanül edeb

b)mebanil inşa

c)belagati osmaniyye

d)müyessiretül ulum

e)kavaid-i osmaniyye   CVP:E

  

16)verdül hakaik isimli eserde hangisi ele alınmaktadır?

a)sadrazamlar

b)vezirler

c)şeyhülislamlar

d)nakibüleşraflar

e)kaptanıderyalar         CVP:A

 

17)hangisi izzet mollanın tamamlayamadan vefat ettiği yarım kalmış mesnevisidir?

a)gülşeni aşk

b)naz u niyaz

c)yusuf u züleyha

d)ateşgede

e)abname              CVP:B

  

18)hangisi Hammer'in tezkiresini çevirmeyi denemiştir?

a)ali emiri

b)fatin

c)mehmet siracettin

d)mehmet tevfik

e)esat efendi        CVP:C

  

19)hangisi Avni beyin ateşgede eserinde ateşi çağrıştırmak için kullandığı kelimeler arasında yer almaz?a)volkan

b)şule

c)suzan

d)lal

e)yakut       CVP:C

  

20)hangisi izzet mollanın eserleri arasında yer almaz?

a)divan-ı bahar-ı efkar

b)divan-ı hazan-ı asar

c)vamık u azra

d)gülşeni aşk

e)mihnetkeşan       CVP:C

  

21)Hah u na-hah Şerefin kadrini bilsin yaran

Aleme bir dahi Leyla ile Fıtnat gelmez

Aşağıdakilerden hangisi bu beyitiyle kadın şairlerin edebiyat dünyasında ayrı bir değer olduklarını belirtir?

a)şeref hanım

b)leyla hanım

c)fıtnat hanım

d)mihri hanım

e)zeynep hanım        CVP:A

  

22)Yusuf u züleyha kimin eseridir?

a) izzet molla

b)irşadi paşa

c)selami

d)bayburtlu zihni

e)mehmet izzet paşa          CVP:E

  

23)mesnevi geleneği için hangisi gecikmiş milat kabul edilir?

a)harname

b)hüsnü aşk

c)yusuf u züleyha

d)mihnetkeşan

e)sakiname             CVP:B

  

24)izzet mollanın hüsn ü aşkta mesnevi geleneğine bağlı olduğu yönü?

a)farsça ara başlık kullanması

b)alegorik anlatımlara yer vermesi

c)mazmunları kullanış şekli

d)nazım biçimi tekniği

e)konu bütünlüğünü yan konularla bozmadan anlatması          CVP:A

 

25)Leyla hanımın mensup olduğu tarikat?

a)mevlevilik

b)nakşilik

c)bektaşilik

d)halvetilik

e)maturidilik      CVP:A

  

26)hangisi 19.yy'ın ilk yarısında yazılmış olan mesnevilerden değildir?

a)ateşgede

b)yusuf u züleyha

c)naz u niyaz

d)harname

e)sakiname       CVP:D

  

27)şeref hanım hangisini takip etmiştir?

a)adile sultan

b)leyla hanım

c)mahşah hanım

d)mihri hatun

e)zeynep hatun           CVP:B

  

28)hangisi şairliği yanında besteciliği ile tanınır?

a)leyla hanım

b)fıtnat hanım

c)mahşah hanım

d)nakiye hanım

e)saniye hanım         CVP:A

  

29)hangisi eski Türklerin oynadıkları, Avrupada polo olarak bilinen oyundur?

a)cirit

b)çevgan

c)okçuluk

d)güreş

e)matrakçılık          CVP:B

  

30)Leyla hanım hangisinin yazdıklarını düzelttiğini, kendisiyle sohbetler ettiğini, velinimeti olduğunu daima dile getirir?

a)Moralızade hamit efendi

b)Hatice hanım

c)keçecizade izzet molla

d)abdullah naili paşa

e)mehmet nebil bey               CVP:C

 

31)hangisi mersiyenin bölümleri arasında yer almaz?

a)feleğe sitem

b)kaybedilen yakının övgüsü

c)ölenin kaybından duyulan üzüntü

d)dönemin padişahına övgü

e)dua         CVP:D

 

32)hangisi eğitim faaliyetlerinden dolayı 2.abdülhamit tarafından ödüllendirilmiştir?

a)sırri hanım

b)nakiye hanım

c)leyla hanım

d)fıtnat hanım

e)mahşah hanım         CVP:B

 33)adile sultanın divanı genellikle hangi konuları içerir?

a)dini-tasavvufi

b)didaktik

c)beşeri aşk

d)lirik şiirler

e)epik şiirler    CVP:A

 34)Adile sultanın mensup olduğu tarikat?

a)mevlevilik

b)nakşilik

c)bektaşilik

d)halvetilik

e)maturidilik       CVP:B

 

35)Hangisi 19.yy kadın şairleri arasında yer almaz?

a)feride hanım

b)saniye hanım

c)münire hanım

d)habibie hanım

e)fıtnat hanım       CVP:E

 

36)hangisi en tanınmış maktel eserleri arasında yer alır?

a)şehzade mustafa mersiyesi

b)hadikatüs süeda

c)kanuni mersiyesi

d)esrar dede

e)fatih mersiyesi       CVP:B

  

37)ilk eğitimlerini aile içinde alan kadın şairler ilk olarak hangisini öğrenirlerdi?

a)dini bilgiler

b)arapça

c)farsça

d)matematik

e)tarih       CVP:A

  

38)15. yy şairi Necati kendisine nazire yazan hangi çağdaş bayan şaire tepki göstermiştir?

a) mihri hatun

b) sırri hatun

c) nakiye hatun

d) mahşah hatun

e) zeynep hatun    CVP:A

  

39)hangisi sanatta cinsiyetin belirleyici olmadığını, yetenekli nice kadının erkeklere üstünlük sağladığını dile getirmiştir?

a)mihri hatun

b)hubbi hatun

c)zeynep hatun

d)leyla hanım

e)şeref hanım      CVP:C

  

40)tezkire yazarları kadın şairlerin şiirlerini hangi şekilde değerlendirmeye tabi tutmuşlardır?

a)eser merkezli

b)cinsiyet ayrımı gözetmeksizin

c)şair merkezli

d)diğer kadın şairlerle karşılaştırarak

e)okur merkezli     CVP:D

  

41)adile sultan aşağıdaki nazım şekillerinden hangisini hece vezniyle yazmıştır?

a)münacat

b)naat

c)mersiye

d)ilahi

e)gazel         CVP:D

   

42)hangisi osmanlı hanedanında divan sahibi tek kadın şairdir?

a)nevfidan kadın

b)hibetullah sultan

c)esma sultan

d)adile sultan

e)şah sultan        CVP:D

 

43)Leyla hanımın divanı hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)6 kaside bulunur

b)20 musammat yer alır

c)55 kıta-i kebir şeklinde tarih manzumesi vardır

d)122 gazel vardır

e)21 şarkı vardır        CVP:B

  

44)adile sultan hangisini kaybettikten sonra ömrünün kalan kısmını ibadet ve hayır işleriyle geçirmiştir?

a)esma sultan

b)hayriye sultan

c)mehmet ali paşa

d)hanım sultan

e) şah sultan    CVP:B

  

45)Leyla hanım neden eleştirilmiştir?

a)mazmunları kullanış biçimi

b)aruz tekniğindeki hataların fazlalığı

c)beşeri aşkı anlatması

d)serbest hayat tarzı

e)nazım şekillerini kurallara uygun kullanmaması        CVP:D

 

 

46)hangisi soyu sadrazam Abdullah naili paşaya dayanan şair mehmet nebil beyin kızıdır?

a)şeref hanım

b)leyla hanım

c)fıtnat hanım

d)hubbi hatun

e)zeynep hatun       CVP:A

 

 47)hangisi Diyarbakırlı kültürlü bi aile mensup olup kızının ölümü üzerine yazdığı mersiye ile tanınmıştır?

a)sırri hanım

b)nakiye hanım

c)şeref hanım

d)fıtnat hanım

e)leyla hanım      CVP:A

  

48)Divan edebiyatı kaynaklarında adı geçen en eski kadın şairler aşağıdakilerin hangisinin döneminde yaşamıştır?a) 1.murat

b) fatih

c) 2.bayezid

d) yavuz

e) kanuni         CVP:B