Ders özetleri ve deneme sınavları için tıklayın.

 

1. Dönem Ders Özetleri                                   2. Dönem Ders Özetleri
3. Dönem Ders Özetleri                                   4. Dönem Ders Özetleri
5. Dönem Ders Özetleri                                   6. Dönem Ders Özetleri
7. Dönem Ders Özetleri                                   8. Dönem Ders Özetleri

 

Facebook Grubumuza Katılıp Ders Çalışmak İçin Tıklayınız.

                     

Facebook Grubumuza Katılmak İçin Burayı Tıklayın

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

1.Konuşmak için oluşturulan seslerin yazıya dökülebilmesi için kullanılan sembollere ne ad verilir?

A. cümle

B. kelime

C. harf

D. ses

E. dil

Cevap:C

 

2.Her sesi ayrı bir sembol ile temsil eden yazı türüne ne ad verilir?

A. çivi yazısı

B. hiyeroglif

C. harf

D. alfabe

E. seslem

Cevap:D

 

3.Aşağıdakilerden hangisi yazının temel işlevidir?

A. birbirinlerine sesin erişemeyceği uzaklıkta olan kişiler arasında haberleşmeyi sağlar.

B. dünyanın birçok yerinde hala dilleri yazıya dökülmemiş toplumlar bulunmaktadır.

C. yazı dil için önemlidir ama ikincil bir boyuttadır.

D. yazı bilgi aktarımını sağlayan bir araçtır.

E. bilginin kalıcılığını, sürekliliğini sağlamaktır.

Cevap:E

 

4.Yazı sistemlerinde görülen tutarsızlıkları gidermek,bütün dillerde çıkarılan sesleri yazabilmek ve "bir ses bir sembol" ilkesini gerçekleştirebilmek için dilbilimde gerçekleştirilen özel alfabe aşağıdakilerden hangisidir?

A. Türk Dil Kurumu Alfabesi

B. Uluslararası Sesbilgisi Alfabesi

C. Uluslararası Dilbilimsel Alfabe

D. Uluslararası Sesletimsel Alfabe

E. Uluslararası Dilbiim Alfabesi

Cevap:B

 

5.Dilbilimde seslerin oluşumunu inceleyen alana ...... denir?

A. sesbilgisi

B. dilbilgisi

C. harf bilgisi

D. anlam bilgisi

E. sözcük bilgisi

Cevap:A

 

6.Aşağıdakilerden hangisi seslerin değişik özelliklerini inceleyen bir alan olan sesbilgisinin alt alanıdır?

A. ötümlü sesbilgisi

B. püskürtmeli sesbilgisi

C. akustik sesbilgisi

D. bükümlü sesbilgisi

E. seslemsel sesbilgisi

Cevap:C

 

7.Aşağıdakilerden hangisi konuşmada kullanılan sesleri oluşturma sürecinde kullanılan organlardan değildir?

A. akciğerler

B. hava borusu

C. gırtlak

D. ağız boşluğu

E. mide boşluğu 

Cevap:E

 

8.Aşağıdakilerin hangisinde dillerde hava akımını başlatıcı işlevi gören organlar bir arada verilmiştir?

A. akciğerler, gırtlak, damak

B. damak, gırtlak, ağız boşluğu

C. akciğerler, gırtlak, burun boşluğu

D. gırtlak, burun boşluğu, akciğerler

E. ağız boşluğu, gırtlak, burun boşluğu

Cevap: A

 

9.Ses tellerinin titremesi sonucu oluşan seslere ..... sesler denir?

A. ötümsüz

B. hırıltılı

C. gırtlak

D. ötümlü

E. patlamalı

Cevap:D

 

10.Aşağıdaki seslerden hangisi ötümlü sestir?

A. z

B. ş

C. p

D. ç

E. s

Cevap:A

 

11.Aşağıdakilerden hangisi ötümlü bir ses değildir?

A. y

B. l

C. h

D. z

E. g

Cevap:C

 

12.Ağlarken yada koşarken konuşmaya çalışıldığı sırada çıkarılan sesler hangi akciğer hava akımı düzeneği ile oluşturulmaktadır?

A. püskürtmeli

B. emmeli

C. gırtlak

D. artdamak

E. öndamak

Cevap:B

 

13.Hangi hava akımı düzenekleri tarafından oluşturulan sesler hiç bir dilde konuşma sesi olarak kullanılmamaktadır?

A. emmeli akciğer hava akımı ile püskürtmeli artdamak hava akımı

B. püskürtmeli akciğer hava akımı ile içpatlamalı gırtlak hava akımı

C. klik artdamak hava akımı ile duraklı gırtlak hava akımı

D. püskürtmeli artdamak hava akımı ile duraklı gırtlak hava akımı

E. içpatlamalı gırtlak hava akımı ile emmeli akciğer hava akımı

Cevap:A

 

14........ hava akımının ağız boşluğunda en yüksek derecede engellenmesiyle oluşturulan seslerdir?

A. ünlülerB. seslerC. ötümlülerD. ünsüzlerE. ötümsüzler

Cevap:D

 

15.Aşağıdakilerden hangisi ünsüzlerin oluşumunda görev alan üst oluşturuculardan biri değildir?

A. üst dudakB. dilC. artdamakD. küçük dilE. gırtlak

Cevap:B

 

16.Aşağıdakilerden hangisi ünsüzlerin oluşumunda görev alan alt oluşturuculardan biridir?

A. diş yuvası

B. boğaz

C. damak

D.diş yuvası arkası

E. dil

Cevap:E

 

17.Aşağıdaki seslerden hangisi oluşma noktası bakımından dudaksıl-dişsil bir sestir?

A. h

B. k

C. f

D. p

E. j

Cevap:C

 

18.Aşağıdakilerden hangisi patlamalı ünsüzlerden biri değildir?

A. z

B. b

C. t

D. d

E. k

Cevap:A

 

19.Hava akımının burun boşluğundan dışarı çıkması ile oluşan ünsüzlere ne ad verilir?

A. patlamalı ünsüzler

B. genizsil ünsüzler

C. sürtünmeli ünsüzler

D. patlamalı-sürtünmeli ünsüzler

E. akıcı ünsüzler

Cevap:B

 

20.Aşağıdakilerden hangisi ünsüzlerin oluşturuluş biçimlerinden biri değildir?

A. patlamalı ünsüzler

B. sürtünmeli ünsüzler

C. gırtlaksıl ünsüzler

D. kayıcı ünsüzler

E. genizsil ünsüzler

Cevap:C

 

21.Aşağıdakilerden hangisi ötümlü çifdudaksıl patlamalı bir sestir?

A. b

B. t

C. d

D. p

E. k

Cevap:A

 

22.Aşağıdakilerden hangisi ötümsüz dişyuvasıl sürtünmeli bir sestir?

A. z

B. j

C. l

D. s

E. g

Cevap:D

 

23.Aşağıdakilerin hangisinde çift dudaksıl ünsüzler bir arada verilmiştir?

A. t,d,f

B. p,b,m

C. f,v,b

D. s,z,c

E. v,y,s

Cevap:B

 

24.Aşağıdakilerden hangisi bürünsel bir özelliktir?

A. büküm

B. engel

C. titreşim

D. ezgi

E. palasıl

Cevap:D

 

25.Konuşma sırasında bir seslemin diğer seslemlere göre daha belirgin, kuvvetli ve yüksek tonla söylenmesine ne ad verilir?

A. ezgi

B. bürün

C. ahenk

D. ton

E. vurgu 

Cevap:E

 

Hazırlayan: MELIKE DEMIRCI

Düzenleyen: SEDA ÖZBAY