Ders özetleri ve deneme sınavları için tıklayın.

 

1. Dönem Ders Özetleri                                   2. Dönem Ders Özetleri
3. Dönem Ders Özetleri                                   4. Dönem Ders Özetleri
5. Dönem Ders Özetleri                                   6. Dönem Ders Özetleri
7. Dönem Ders Özetleri                                   8. Dönem Ders Özetleri

 

Facebook Grubumuza Katılıp Ders Çalışmak İçin Tıklayınız.

                     

Facebook Grubumuza Katılmak İçin Burayı Tıklayın

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

1)) edimbilimle ilgili özelliklerden hangisi yanlıştır?

a)hem anlambilimin hem edimbilimin konusu anlamdır

b)anlambilimin kapsamı önermenin içerğindeki biçimsel anlamdır

c)edimbilim konuşucunun niyetine ve bağlama dayalı anlamdır

d)edimbilim dilin daha çok iletişimsel boyutlarını inceler

e)edimbilim anlamın önerme içerğinden ayrı, bağlama dayalı anlam unsurlarını inceleyen daldır

cevap b

 

2)1. morris

2.peirce

3.carnap

4,auistin

5.searle

hangileri edimbilim çalışmalarını başlatan bilim adamlarındandır?

a)1 ve 2

b)1-2-3

c)1-2-3-4-5

d)2 ve 3

e)1 ve 3

cevap b

 

3)1.anlambilim

2.sözdizim

3.edimbilim

4.biçimbirim

hangileri dilbilimin alt alanlarındandır?

a)yanlız 1

b)1 ve 2

c)1-2-3

d)1-2-3-4

e)2-3-4

cevap c

 

4)1.sözdizim, dilsel işaretleri birbirine bağlayan biçimsel ilişkileri

2.anlambilim dilsel işaretler ile işaretlerin gönderimleri arasındaki ilişki

3.edimbilim dilsel işaretler ile bu işaretleri kullanan ve yorumlayanlar arasındaki ilişkinin incelenmesi

verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

a)yanlız 1

b)yanlız 2

c)1 ve 2

d)2 ve 3

e)1-2-3

cevap e

 

5)hangisi, hem matematiksel mantık hem de dil çözümlerine aynı anda farklı katkı sağlayan bilim adamıdır?

a)morris

b)gottlob frege

c)grice

d)austin

e)searle

cevap b

 

6)dil ve iletişim ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)dil her zaman iletişim için kullanılır

b)iletişimin dil dışı görsel ya da sese dayalı farklı boyutları bulunur örn:vucüt dili

c)dilsel iletişim, iki insanın bilişlerinde var olan bilgiyi kullanarak ve bu bilgiyi güncelleyerek etkileşimde bulunmasıdır

d)iletişim kuran kişiler arasında ortak bilişsel envanteri mevcuttur

e)bilişsel bilgi dökümüne söylem modeli denir

cevap a

 

7)''konuşulanın anlaşılması konuşucunun niyetinin dinleyicinin zihninde yeniden oluşturulmasıdır'' fikrinin savunan bilim adamı hangisidir?

a)dell hymes

b)auistin

c)brown

d)searle

e)carnap

cevap c bir diğeri levinson

 

8)iletişimsel edinç kavramının gerekliliğini savunan bilim adamı hangisidir?

a)carnap

b)searle

c)levinson

d)del hymes

e)brown

cevap d

 

9)konuşucuların iletişim boyutunda dilin kullanımına ilişkin soyut bilgilere ne ad verilir?

a)iletişimsel edinç

b)edinç

c)anlamsal edinç

d)anlambilim

e)edimbilim

cevap a

 

10)sözce, tümce ve önerme ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)tümce belli bir dilde olan sözdizimsel yapıdır

b)önerme anlambilimsel bir ögedir

c)önerme aynı ifadeyi içeriyorsa her dilde aynı anlamı taşır

d)tümce ile önerme bağlamdan bağımsız kavramlardır

e)sözce zamansızdır

cevap e (zamansız olan önermedir)

 

11)önermeleri inceleyen anlambilimin konusu nedir?

a)zamanı olmayan anlam

b)zamanı olan anlam

c)önermelerin doğruluk- yanlışlık değerleri

d)önermelerin dilbilimsel yapıları

e)önermelerin dil işaretleri arasındaki ilişkileri

cevap a

 

12)bir tümce kullanılarak ifade edilen ve konuşucu, dinleyici, yer ve zaman gibi dil dışı bağlamdan tümüyle bağımsız ve soyut anlamsal birime ne ad verilir?

a)tümce

b)önerme

c)sözce

d)edimbilim

e)anlambilim

cevap b

 

13)belli bir bağlam içinde belli bir zamanda bir konuşucu tarafından dinleyiciye belli bir yerde söylenen sözcük, nida, onaylama sesleri bir ifade gibi birime ne ad verilir?

a)tümce

b)önerme

c)sözce

d)anlambilim

e9edimbilim

cevap c

 

14)......., sözcük ve anlamını ve önermelerin doğruluk değerini,......., konuşucunun sözcesinde dile getirmeyi amaçladığı anlamı incelemeye yöneliktir.

boşluklara gelecek en uygun cevap hangisidir?

a)anlambilim- edimbilim

b)edimbilim-anlambilim

c)biçimbirim-anlambilim

d)biçimbirim-edimbirim

e)önerme-anlambilim

cevap a

 

15)......... sözcükler aracılığıyla dile getirilemeyen, yüzeyde görülmeyen anlam incelenir. ........ dilsel anlamı,......... ise konuşucunun sözcesini kullanırken bağlam içinde niyet ettiği anlamı içerir.

boşluklara gelecek en uygun cevap sırasıyla hangisidir?

a)önerme-sesbilim-anlambilim

b)anlambilim-edimbilim-anlambi

lim

c)edimbilim-anlambilim-edimbil

im

d)anlambilim-edimbilim-sözce

e)anlambilim-anlambilim- edimbilim

cevap c

 

16)1.konuşucunun niyetine bağlı anlam

2.gizli dolaylı çıkarıma dayalı olabilen anlam

3.dil içi ve diışı bağlama dayalı anlam

4.sözce anlamı

5.işleve dayalı anlam

6.örtük iletişimsel anlam

7.önerme anlamı

8.birleşimsel anlam

hangisi edimbilimde anlamı incelemeye yönelik iş bölümündendir?

a)1-2-3-8-7-5

b)1-2-3-4-7-5

c)6-7-8-5-3-2

d)1-2-3-4-5-6

e)3-4-5-6-7-8

cevap d

 

17)bir sözcenin içinde yer aldığı dilbilimsel unsurlar ile sözcenin üretilmesi, anlaşılması ve çözümlenmesinde rol oynayan bişisel,durumsal ve sosyo-kültürel unsurlara ne ad verilir?

a)bağlam

b)söylemsel bağlam

c)bilişsel bağlam

d)edimbilim

e)anlambilim

cevap a

 

18)bir sözcenin içinde yer aldığı, söylem ya da yazılı metnin yakınında ya da uzağında bulunan her türlü dil ögesidir.. bir sözcenin hemen önünde ya da arkasındaki sözce, gönderimsel ifadeler,zaman ve kip kullanımları içindeki ögelerdir.. bu özellikler hangisine aittir?

A)bağlam

b)söylemsel bağlam

c)sözce

d)anlambilim

e)edimbilim

cevap b

 

HAZIRLAYAN: BÜŞRA KAYMAK