Ders özetleri ve deneme sınavları için tıklayın.

 

1. Dönem Ders Özetleri                                   2. Dönem Ders Özetleri
3. Dönem Ders Özetleri                                   4. Dönem Ders Özetleri
5. Dönem Ders Özetleri                                   6. Dönem Ders Özetleri
7. Dönem Ders Özetleri                                   8. Dönem Ders Özetleri

 

Facebook Grubumuza Katılıp Ders Çalışmak İçin Tıklayınız.

                     

Facebook Grubumuza Katılmak İçin Burayı Tıklayın

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

16. Yüzyıl Türk Edebiyatı  7. Ünite

XVI. Yüzyıl Mesnevileri-II1) Peygamber Efendimizin dünyaya gelişini anlatan eserlere ne denir?

-MEVLİT

2) beden yapısı ve karakterini anlatan ?

-HİLYE

3) Mevlit yazanlar kimlerdir?

- LARI ÇELEBİ. ..BEHİSTİ. ..SEMSETTIN SIVASI

4) 16. YY Şairleri aşk ve macera değil dini konuları işlerken de kimin yolunu takip ederler?

- GENCELI NİZAMI nin "nahzenül Esrar " ini örnek almışlar.

5) Ahmet rıdvanın dini ve ahlaki öğütler içeren eseri hangisidir?

- RIDVANIYYE

6) Dini mistik konuların işlendiği eserler arasında en dikkate değer olan azeri ibrahim çelebi'nin hangi mesnevisidir?

-NAKŞI HAYAL

7) CİNANİ " riyazüs cinan" i yazarken hangi eserden bir etkilenmis?

-NAKŞI HAYAL

8) On altıncı yüzyıl mesnevi mesnevileri arasında ilgi gören ve güli sad i Berg yazarı kimdir?

- BURSALI RAHMI

9) Güli sadı berg" kimin eseri ne nazire olarak yazılmıştır?

- NIZAMI NIN eserine

 

10)  Guy u çevgan" mesnevisinde ki" Guy " neyi temsil etmektedir?

-SEVGILIYI

CEVGAN ise.. Onun tarafından eziyet edilip kovulan ama her seferinde tekrar sevgiliye dönen aşığı karşılar

11) Ünlü sufi sait atar in hangisine yazılan türkçe nazireler dini ahlaki öğütler ve temsilcileri içeren mesneviler dir?

- esrarname ve ilahiname

12) Süleyman peygamberin kıssaları nı ele alıp süleymanname adlı mesnevi yazan kimdir?

-şemseddin sivasî
( kurandaki ayetlerde ve hadislerden.....
Süleyman peygamberin hayatı ve saba melikesi belkıs la aralarında geçen
kıssa üzerine kurulmuş)

13) Şemseddin sivasî feridun attar'ın ilahiname isimli eserinin manzum bir özeti niteliğinde olan eseri hangisidir ?

-ibret name

14) Baharü's seviyye adını da taşıyan sivasinin tasavvuf konulu mesnevisi hangisidir?

- gülşenabat

15) Sivasinin comert zenginlerin tevekkül sahibi fakirlerin durumlarını ele aldığı eseri hangisidir?

- heşt behişt

16) Sivasinin iyi ve kötü ahlak üzerine yazdığı eseri hangisidir?

- miratül ahlak ve mirkatul eşvak

17) Şemsettin sivasî nin imamı azamın hayat hikayesini ele aldığı eser hangisidir?

- menakıbı imamı azam

18) şehname niteliğinde metinlerin ortaya çıkması hangi dönemde görülür?

- fatih döneminden itibaren
Not..Ikinci beyazıt devrinde sayısı artan tarihi nitelikli eserler özellikle yavuz sultan selim zamanında padişahı merkeze alan mesnevilerin yazılmasına olanak sağlar.
19) Birinci selimin çok kısa süren saltanat yıllarına sigdirdigi hep zaferle sonuçlanan seferleri şairler hangi esere yazar?

-selim nağmeler

20) selimname yazanlar kimlerdir?

- ishakçelebi ..sucudi..keşfi ..süheyli..hoca seyfettin.. idrisi bitlisi ..şükrü

21) Şükrü bitlisi'nin hangi eserinde birinci selimin 1490 1520 yılları arasındaki hayatı anlatılmaktadır ?

-futuhatı selimiye ve futuhat ı selim

22) Süleyman şah dan başlayarak ibrahim paşa'nın sadrazam oldugu 1522 yılına kadar cereyan eden olayları anlatan mesnevi hangisidir?

-HADIDI nin SULEYMANNAME olarak bilinen TEVARIHI ALI OSMAN

22. Osmanlı şairleri arasında bilhassa musammatlar ile tanınan kimdir?

-FEVRI

23) Osmanlı fetih fetihlerinin gazilik fikri üzerine kurgulanmış arka plan dini ve mitoloji motiflerle bezenerek yazılan eserler hangileridir?

- gazavatname... fatih name

24) Gazavatneme türünde yazılmış mesnevilerin ilk örnekleri kimin devrinde yazılmış?

-beyazıt devrinde.

25)Şehirlerin güzellikleri ni ve güzellerini konu edinen mesnevilere ne ad verilir ?

Şehrengiz

 

Şehrengizler  Fars Edebiyatında hangi türün eserlerinden ?

 

Şehraşub

 

16.YY da Şehrengiz yazanlar:

Lamii

İshak Çelebi

Aşık Çelebi

Halili

Mani

Düğünleri konu edinen eserlerin genel adı nedir ?

Surname

 

  1. Murat’ın şehzadesi Mehmet için yapılan sünnet düğününün ihtişamla anlatıldığı eser ve yazarı ?

Gelibolulu Ali’nin Cami’ul Buhur der Mecalis-i Sur

 

Tahmis nazım şekliyle yazılan şehrengiz? 

Cami’nin Manisa Şehrengizi

 

Muhammes nazım şekliyle yazılan şehrengiz? 

Ravzi’nin Edincik Şehrengizi

 

Bir şehrin güzelliklerini konu edinen şehrengiz? 

Lami’nin Bursa Şehrengizi

 

Aşağıdakilerden hangisi şehrengizlerde görülen özelliklerden biri değildir ? 

A)Şairlerin çoğunlukla doğup yetiştikleri şehirleri seçmeleri

B)İstanbulda başta olmak üzere önemli  kültür merkezlerinin konu edilmesi

C)İçerdikleri bilgilerle coğrafya, sosyoloji, etnoloji gibi alanlara da bilgi sunması

D)Mesnevi dışında başka nazım şekilleriyle de kaleme aılnmış olması

E)İlk örneklerinin XV. Yüzyılda verilmiş olması

CEVAP: E

Anadolu sahasında türünün ilk örneği olan İşretname Revani tarafından hangi kalıpla yazılmıştır?

 

A)failatün failatün failün

B)failatün mefailün fe’lün

C)mefailün mefailün mefailün

D)mefa’ilün mefa’ilün fe’ülün

E)failatün failatün fe’ilün

 

CEVAP: D

Aşağıdaki hangi iki eser Bursalı Celil’indir?

A)Hecrname-Mehenkname

B)İşretname-Heft Cam

C)Sahbaname-Nalan u Handan

D)Ebkar-ı  Efkar-Sakiname

E)İbretname-Gülşen-abad

CEVAP: A

Sakiname türünde 55 beyit olarak Fevri tarafından yazılan eserin adı nedir?

Sahbaname

 

Bursalı Celil’in Hasbihal türündeki eserinin adı nedir ?

Hecrname

 

Molla Maşizade Fikri’nin Hasbihal tarzında yazdığı eserinin adı nedir ?

Ebkar-ı Efkar

 

Aşağıdakilerden hangisi Ebkar-ı Efkarın özelliklerinden değildir?

 

A)Şair başından geçen bir olayı anlatmıştır.

B)Olaylar Edirne ve İstanbulda geçmektedir.

C)1504 beyitten oluşmaktadır.

D)Habihal tarzında bir mesnevidir

E)Edirneli Revani’nin eseridir.

 

CEVAP: E

 

 * 830 beyitt

*feilatün mefailün feilün kalıbıyla yazılmıştır.

 

Safi’nin bu eserinin adı nedir ?

 

Hasbihal

 

 

Hazırlayanlar:

Sevcan Can

Burçin Oğuz

Ömer Haydar Karakuş