Ders özetleri ve deneme sınavları için tıklayın.

 

1. Dönem Ders Özetleri                                   2. Dönem Ders Özetleri
3. Dönem Ders Özetleri                                   4. Dönem Ders Özetleri
5. Dönem Ders Özetleri                                   6. Dönem Ders Özetleri
7. Dönem Ders Özetleri                                   8. Dönem Ders Özetleri

 

Facebook Grubumuza Katılıp Ders Çalışmak İçin Tıklayınız.

                     

Facebook Grubumuza Katılmak İçin Burayı Tıklayın

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

11-13. YY TÜRK DİLİ DERSİ 9. ÜNİTE

MUKADDİMETÜ ’L-EDEB ADLI ESERLE İLGİLİ SORULAR


1. Mukaddimetü ’l-Edeb adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir ?
A. Atsız
B. İslam
C. Zamahşeri
D. Genceli Nizâmî
E. Mahmud bin ‘Ali

2. Mukaddimetü ’l-Edeb sözünün anlamı nedir ?
A. Edebin takdimi
B. Edebin değeri
C. Edebin önsözü
D. Edeb sözlüğü
E. Edebe giriş

3. Mukaddimetü ’l-Edeb ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?
A. Beş ana bölümden oluşmaktadır
B. Çeşitli yazmalarda Harezm Türkçesi, Farsça, Osmanlıca, Çağatayca ve Yakutça anlamları verilmiştir
C. Fiiller Arapça baplara göre sıralanmıştır.
D. Eserin bilinen yirmi nüshası mevcuttur.
E. Sözlük kısmı 2009’da M. S. KAÇALİN tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir.
4. Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi Mukaddimetü ’l-Edeb'in nüshaları üzerinde çalışmamıştır?
A. Ananiasz ZAJÂCZKOWSKI
B. E. BLOCHET
C. Nuri YÜCE
D. N. N. POPPE
E. M. S. KAÇALİN
5. Aşağıdakilerden hangisi Mukaddimetü ’l-Edeb'in nüshaları arasında yer almaz ?
A. Viyana
B. Paris
C. Taşkent
D. Hive
E. Şuster
6. Aşağıdakilerden hangisi Mukaddimetü ’l-Edeb'in bölümlerinden birisi değildir ?
A. Fiiller
B. İsimler
C. İsim çekimi
D. İsim ve zamir dışındaki dil bilgisi unsurları
E. Fiil çekimi
7. Mukaddimetü ’l-Edeb adlı eser kime sunulmuştur ?

A. Süleyman Şah
B. Muhammed Dâd Sipehsalar
C. Kerderli Bin Mahmud
D. Kaygusuz
E. Atsız
8. Mukaddimetü ’l-Edeb adlı eser kaç yılları arasında kaleme alınmıştır ?

A. 1126-1146
B. 1127-1145
C. 1128-1144
D. 1129-1143
E. 1130-1142
9. A. ZAJÂCZKOWSKI Mukaddimetü ’l-Edeb'in hangi nüshasının ne ile ilgili bölümünü yayınlamıştır ?

A. Yozgat nüshasının bitkilerle ilgili bölümünü
B. Yozgat nüshasının hayvanlarla ilgili bölümünü
C. Paris nüshasının hayvanlarla ilgili bölümünü
D. Viyana nüshasının eşyalarla ilgili bölümünü
E. British Museum’da bulunan nüshanın bitkilerle ilgili bölümünü
10. Mukaddimetü ’l-Edeb ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur ?

A. Yozgat nüshasının bitkilerle ilgili bölümünü
B. Yozgat nüshasının hayvanlarla ilgili bölümünü
C. Paris nüshasının hayvanlarla ilgili bölümünü
D. Viyana nüshasının eşyalarla ilgili bölümünü
E. British Museum’da bulunan nüshanın bitkilerle ilgili bölümünü
11. Mukaddimetü ’l-Edeb'in nüshalarından birisi hangi üniversitemizde bulunmaktadır ?

A. İstanbul Üniversitesi
B. Boğaziçi Üniversitesi
C. Atatürk Üniversitesi
D. Marmara Üniversitesi
E. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
12. Mukaddimetü ’l-Edeb'in Şuster nüshasını kim neşretmiştir ?

A. Nuri YÜCE
B. E. BLOCHET
C. Ananiasz ZAJÂCZKOWSKI
D. N. N. POPPE
E. M. S. KAÇALİN
13. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin karşılığı yanlış verilmiştir ?

A. bıltur : Geçen yıl
B. kèlür yıl : Gelecek yıl
C. yarulkı kèce : Gece yarısı
D. yay : Yaz
E. yılnıñ ülüşdin bir ülüş : Yılın mevsimlerinden bir mevsim
14. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin karşılığı doğru verilmiştir ?

A. çak : çay
B. küz : göz
C. kışnıñ ahir kècesi : kışın geçmiş gecesi
D. èki paygambarnıñ arası ötken çakı : İki peygamber arası ötüken çağı
E. aynıñ yakı : ay sonu
15. Oruç ayı anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir ?

A. racab ayı
B. safar ayı
C. muharram ayı
D. roza ayı
E. şa‘bān ayı
MU’ İNÜL MÜRİD ADLI HAREZM DİLLİ ESERLE İLGİLİ SORULAR

SORU 16) Mu’ inül Mürid adlı eser kim tarafından yazılmıştır?
Cevap: İslam
SORU 17) Mu’ inül Mürid kaç yılında yazıldı ?
Cevap: 1313-1314
SORU 18) Mu’ inül Mürid kaç beyittir?
Cevap: 900
SORU 19) Yazılış nedeni nedir?
Cevap: Türkmenlere fıkıh ve tasavvufla ilgili bilgi vermek için
SORU 20) Mu’ inül Mürid adlı eser hangi eserlerin vezinleriyle aynıdır?
Cevap: Kutadgu Bilig ve Atabetül Hakayık
SORU 21) Mu’ inül Mürid ‘ in en dikkat çekici özelliği nedir?
Cevap: Dörtlük şeklinde yazılması
SORU 22) Mu’ inül Mürid hangi bölümlerden oluşur?
Cevap: İman, Marifetu’ l –hak veHz. Peygamber, nasihat, zekat, iradat, edep, iktida, sohbet, şeriat-tarikat, nefis ve kalp,süluk, şükür ve zikir.
SORU 23) Mu’ inül Mürid bilinen tek nüshası vardır, hangisidir?
Cevap: Bursa Yazma ve Basma Eserler Kütüphanesi 1605/18. Nr.lı mecmu’ atu’ r –reseal içerisinde 177 a-202 b yaprakları arasındadır.
SORU 24) Mu’ inül Mürid adlı eseri kimler yayınlamıştır?
Cevap: Recep TOPARLI tarafından yayınlanan eser 2008 de Recep TOPARLI ve Mustafa ARGUNŞAH tarafından tekrar yazılmıştır.

9. ÜNİTE KELİME İZAHLARI VE ÇÖZÜMLEMERİ


ay : 30 günlük zaman dilimi
ay başı :ay başı
aynın yakı :ay sonu
bıltur : geçen yıl
bu yıl :bu yıl
çak:çağ
eki paygambarnın arası ötken çakı : iki peygamber arası geçen dönem
kece:gece
kece kündüz :gece gündüz
gecenin bir ülüşi :gecenin bir bölümü
kelür yıl :gelecek yıl
kış :kış küz :güz ,sonbahar
kışnın ahir kecesi :kışın son gecesi
ara ayı :aralık ayı (müslüman takviminde) onikinci ay
bayram ayı :(müslüman takviminde ) onuncu ay
cumadi'l ahirat ayı :(müslüman takviminde ) altıncı ay
cumadi'l avval ayı : (müslüman takviminde ) beşinci ay
muharrem ayı : (müslüman takviminde ) önüncü ay
rabi'u'l avval ayı : (müslüman takviminde ) üçüncü ay
rabi'u'l ahir ayı : (müslüman takviminde ) dördüncü ay
racap ayı : (müslüman takviminde ) yedinci ay
roza ayı: (müslüman takviminde ) oruç ayı , dokuzuncu ay
safar ayı : (müslüman takviminde ) ikinci ay
şa'ban ayı : (müslüman takviminde ) sekizinci ay
seksen yıl: seksen yıl
tan : tan
yarım gece :gece yarısı
yarulkı gece :önceki gece
yay :yaz
yaz: ilkbahar
yıl : yıl
yılnın ülüşdin bir ülüş : yılın mevsimlerinden bir mevsim
önin :diğeri
sonın: sonunu (son+ın)
ulun : temelin (ul+ın)
yünin :tüyü,teleği ( yün+in)
kanı : hani
sormak ol: sormaktır (sor-mak+ol)
birle :ile
tutgıl :yerine getir (tut-gıl)
sorsasen :sorsan (sor-sa+sen)
bitiglig turur :yazılıdır (biti-g+lig+turur)
körer :görür (kör-er)
nen :şey köp :çok
sonlagıl :tamamla (son+la-gıl)
kurug :kuru ,boş (kuru-g)
körkütüp :gösterip (körküt-üp)
ulaşu :daima yörise: yürüse (yöri-se)
teger :değer (teg-er) ketürmişde : getirince (ke-tür-miş+de)
tarısa :ekse (tarı-sa)

Çoktan Seçmeli Soruların Cevap Anahtarı

1 - C
2 - E
3 - B
4 - B
5 - A
6 - D
7 - E
8 - C
9 - B
10 - D
11 - A
12 - A
13 - C
14 - E
15 - D
Emeği Geçenler : Necip KOÇOĞLU, Mukaddes DANIŞMAN, Niyazi ÇETİN