Ders özetleri ve deneme sınavları için tıklayın.

 

1. Dönem Ders Özetleri                                   2. Dönem Ders Özetleri
3. Dönem Ders Özetleri                                   4. Dönem Ders Özetleri
5. Dönem Ders Özetleri                                   6. Dönem Ders Özetleri
7. Dönem Ders Özetleri                                   8. Dönem Ders Özetleri

 

Facebook Grubumuza Katılıp Ders Çalışmak İçin Tıklayınız.

                     

Facebook Grubumuza Katılmak İçin Burayı Tıklayın

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

 (11-13.yy TÜRK DİLİ-8.ünite)

HÜSREV Ü ŞİRİN METİN I-II SORU ÇALIŞMASI

1-) Hüsrev ü Şirin kimin tarafından yazılmıştır?
a- Genceli Nizami

b- Zamahşeri

c- Yazarı bilinmemektedir

d- İslam

e- Büreküzoğlu Berke

 

Cevap: A

 

2-) Hüsrev ü Şirin’in ilk manzum çevirisini kim yapmıştır?
a- İslam

b- Büreküzoğlu Berke

c- Kutb

d- Genceli Nizami

e- Zamahşeri

 

Cevap: C

 

3-) Hüsrev ü Şirin’in tek yazma nüshası nerede bulunmaktadır?

a- Kazan Devlet Ünversitesi kütüphanesi

b- Yeni Cami Bursa

c- Paris, Bibliothegue Nationale Turc

d- Sülaymaniye Kütüphanesi

e- Bibliothegue de l’Ecole Nationale des Orientales vivantea

 

Cevap: C

 

4-) Hüsrev ü Şirin’in konusu aşağıdakilerden hangisidir?

a- Arapça öğrenimi

b- Dini şiirler

c- Türkmenlerin yaşayış şekilleri

d- Sasanlı hükümdarı ile Ermeni hükümdarı Mihin Banu’nun kardeşinin kızının aşkı

e-Tarikat üyelerine yol yöntem öğretme

 

Cevap: D

 

5-)  Kutb’un Hüsrev ü Şirin’inin bütününü ilk kez çalışan Türkolog kimdir?

a- E.Fazılov

b- Necmeddin Hacıeminoğlu

c- Janos Eckmann

d- Ananiasz Zajaczkowski

e-Wilhem Radloff

Cevap: E

 

6-)  Kutb’un Hüsrev ü Şirin’inin üzerinde çalışma yapmayan Türkolog kimdir?

a- E.Fazılov

b- Necmeddin Hacıeminoğlu

c- Mehmet Fuat Köprülü

d- Ananiasz Zajaczkowski

e-R.Rahmeti Arat

 

Cevap: E

 

7-) Kutb’un Hüsrev ü Şirin’i nerede yazılmıştır?

a- Taşkent

b- Altunorda

c- Semerkant

d- Bağdat

e-Mısır

 

Cevap: B

 

8-) N. Hacıeminoğlu’nun Hüsrev ü Şirin eserinin baskılarında yer alan yanlış-doğru cetveli eserin hangi bölümünü kapsar?

a- İmla hususiyetlerini

b- Yanlış anlamlandırılan kelimeleri

c- Kelimelerin morfolojik açıklamalarını

d- Kelimelerin fonetik açıklamalarını

e-Hatalı transkripsiyonları

 

Cevap: A

 

9-) Genceli Nizaminin Hüsrev ü Şirin adlı eserinin türü aşağıdakilerden hangisidir ?

a- Mensur hikaye

b- Terkib-i Bend

c- Mesnevi

d- Mensur roman

e-Manzum roman

 

Cevap: E

 

10-) Kutb’un Hüsrev ü Şirin’ adlı eseri aşğıdakilerden hangisinin adına yazmıştır?

a-Gazan Han

b-Tınıbek Han

c-Tuğrul Şah

d-Celaleddin Harzemşah

e-Canıbek Han

 

Cevap: B


1)Ösker ne demektir? Kök-eklerine ayırınız.
Ösker: öske-r :ister, arzular


2)barga-men ne demektir? Kök-eklerine ayırınız.
Bar-ga-men: varayım


3)katıglan ne demektir? Kök-eklerine ayırınız.
Katıg+lan-: sıkıntı çekmek


4)sözletmesen ne demektir? Kök-eklerine ayırınız.
Söz+le-t-me-sen: söyletmezsen, anlatmazsan


5)atına ne demektir? Kök-eklerine ayırınız
At+ı+na: adına


6)sakınçnı ne demektir? Kök-eklerine ayırınız
Sakın-ç+nı: düşünceyi


7)adın sakınç ne demektir?
Başka düşünce


8)yolı ne demektir? Kök-eklerine ayırınız.
Yol+ı: defa


9)suwdın ne demektir?kök-eklerine ayırınız
Suw+dın: sudan


10) Kurb’un ‘’til bülbüli’’ olarak ifade ettiği şair kimdir?
Nizami


11)davlat ne demektir?
Talih


12)yana ne demektir?
Yine


13)keltürdüm ne demektir?kök-eklerine ayırınız.
Kel-tür-dü-m: getirdim


14)tükellik ne demektir? Kök-eklerine ayırınız.
Tükel+lik: mükemmellik


15)elgi ne demektir? Kök-eklerine ayırınız
Elig+i: eli


16)yasını ne demektir?
Ya+sı+nı: yayını (ya: yay)


17) könlümnün ne demektir? kök-eklerine ayırınız
Könül+üm+nün: gönlümün


18) yetirgil ne demektir?kök-eklerine ayırınız.
Yet-ir-gil:ulaştır


19)neçe ne demektir?
Nice


20)renc ne demektir?
Sıkıntı, zahmet


21) velikin ne demektir?
Ama, fakat


22)umınç yası ne demektir?
Emel yayı


23)tilek elgi ne demektir?
Dilek eli


24)yıdıglık ne demektir?
koku

 

25)belgülüg ne demektir ? Kök ve eklerine ayırınız

  Belli’ : +lüg, +gü, bel (< bel+gü+lüg)

 

26)oş andın ne demektir ? Kök ve eklerine ayırınız

  İşte ondan’ : +dın, an; oş (< oş an+dın)

 

27)baksa bolmaz ne demektir ? Kök ve eklerine ayırınız

 Bakamaz’ : -maz, bol-; -sa, bak- (< bak-sa bol-maz)

 

28)saknur ne demektir ? Kök ve eklerine ayırınız

 Düşünür’ : -ur, sakın- (< sakın-ur)

 

29)yönlernine demektir ? Kök ve eklerine ayırınız

 Etrafını’ : +ni, +ler, yön (< yön+ler+ni)

 

30)aşmışça ne demektir ? Kök ve eklerine ayırınız

 

 Geçtikçe’ : +ça, -mış, aş- (< aş-mış+ça)

 

31)sewüglük ne demektir ? Kök ve eklerine ayırınız

 

 Sevgi’ : +lük, +üg, sew- (< sew-üg-lük)

 

32)urgın ne demektir ? Kök ve eklerine ayırınız

 

Tohumunu’ : +ın, urug (< urug+ın)

 

33)kadgu ne demektir ?

 

     Kaygı

 

34)müşk ne demektir?

 

      Misk kokusu

 

35)Tep ne demektir?

 

     Diye

 

36) roz-gar ne demektir?

 

Zaman

37- Aşağıdaki beyiti günümüz Türkçesine çeviriniz.

 cihan bostanı kayra boldı hurrem

 bar erse ışkın emdi sözle sen hem

Cevap: Dünya bostanı tekrar şen oldu

 Hem aşkın varsa şimdi söyle

 

38- Aşağıdaki beyiti günümüz Türkçesine çeviriniz.

 eger bolmasa aşık çarh-ı badram

 ne ser-gerdan yörir kılgari aram

Cevap: Şayet felek aşık olmasaydı

 şaşkın yürümezdi, arada dinlenirdi.

 

39- menizlig kelimesinin anlamı nedir? Eklerine ayırınız.

Cevap: menizlig gibi demektir. meniz+lig

 

40- tınla ne demektir? Eklerine ayırınız.

Cevap: tınla, dinle demektir. tın-la-

 

41- munça ne demektir? Eklerine ayırınız.

Cevap: munça, bunca demektir. mu+n+ça

 

42- Aşağıdaki beyiti günümüz Türkçesine çeviriniz.

 munun-teg aymış ol pir-i akıl

 kim ol ermiş kamug nev içre kamil

Cevap: O akıllıların piri böyle söylemiş.

 O bütün yaratılmışların içinde olgunmuş.

 

43- Aşağıdaki beyiti günümüz Türkçesine çeviriniz.

 anın dergahına kıldısa zari

 oğul berdi ana gevherdin arı

Cevap: Onun dergahına yalvarıp ağladı.

 Ona cevherden saf oğul verdi.

 

44- Aşağıdaki beyiti günümüz Türkçesine çeviriniz.

 ugannın bahşişi deryasıdın dur

 anın şemine bermiş fazlıdın nur

Cevap: Allah’ın bahşişi deryasından uzaktır.

 Onun mumuna fazlından nur verir.

 

45- tirig ne demektir? Eklerine ayırınız.

Cevap: tirig, canlı demektir. tir-ig

 

46- üküş ne demektir?

Cevap: üküş, çok demektir.

 

 

Hazırlayan Ekip: Solmaz Öztürk, Yurdanur Tüfekli Turgut, Elif Karaduman ve Gözde Güran Sayınsoy