Ders özetleri ve deneme sınavları için tıklayın.

 

1. Dönem Ders Özetleri                                   2. Dönem Ders Özetleri
3. Dönem Ders Özetleri                                   4. Dönem Ders Özetleri
5. Dönem Ders Özetleri                                   6. Dönem Ders Özetleri
7. Dönem Ders Özetleri                                   8. Dönem Ders Özetleri

 

Facebook Grubumuza Katılıp Ders Çalışmak İçin Tıklayınız.

                     

Facebook Grubumuza Katılmak İçin Burayı Tıklayın

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Soru Cevap (10. Ünite) - 11. 13. YY Türk Dili

Oğuz Kağan Destanı

 • Oġuz Kaġan Menākıbı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
 1. Harezm Türkçesi döneminin ilk eseridir
 2. 21 varaktan (42 sayfa) oluşmaktadır. 
 3. Bazı sayfaları okunmaz haldedir. 
 4. Son sayfasındaki iki satır eksiktir.
 5. Oğuz Kağan’ın menkıbelerini anlatır. 

CEVAP : A

 • Oġuz Kaġan Menākıbı’nı önce Almanya’da daha sonra da 1933’te Türkiye’de yayımlayan türkolog aşağıdakilerden hangisidir? 
 1. MUHARREM ERGİN
 2. R. RAHMETİ [ARAT] 
 3. FAZILOV 
 4. RADLOFF 
 5. KAARE GRØNBECH 

CEVAP:  B

 • Oġuz Kaġan Menākıbı’nın bilinen tek yazma nüshası hangi şehirde ve hangi alfabe ile yazılmıştır ?
 • Paris ve Uygur Harfleriyle
 • Oġuz Kaġan Menākıbı’nın ilk neşrini kim yapmıştır ?
 • Radloff
 • Oġuz Kaġan Menākıbı’nın Almancaya neşrini kim yapmıştır ?
 •   Rahmeti Arat  Ve W.Bang
 • Oġuz Kaġan Menākıbı’nı Türkçeye tercüme eden kişi kimdir ?
 • R. Rahmeti Arat
 • Oġuz Kaġan Menākıbı’nı 1000 Temel Eser serisinde kim yayınlamıştır ?
 • Muharrem Ergin
 • Oġuz Kaġan Menākıbı genellikle nasıl adlandırılır ?
 • Oğuz-Name
 • Oġuz Kaġan destanını yeniden işleyerek ve başka destanlardan katkı yaparak oğuzname adıyla yayımlayan kimdir? ?
 • Rıza Nur
 • Oġuz Kaġan Menākıbı’nın yeniden okunması ve sözcüğünün oluşturulmasında hangi yayımlar göz önünde tutulmuştur ?
 • BANG, W.- G.R RAHMETİ ARAT
 • -G.R. RAHMETİ ARAT
 • PREUSSISCHEN AKADEMIA DER WISSENSCHAFTEN
 • Aşağıdakilerden hangisi Oġuz Kaġan Menākıbı’nın rivayetleri arasında yer almaz?
  • Harezm Türkçesi Oğuz Kagan Menakıbı2
  • Ebu’l Gazi Bahadır Han’ın Şecere-i Terakime’si
  • Dede Korkut Oğuz-nameleri
  • Çağatay Türkçesi ile yazılmış Uzunköprü’de ele geçen manzum bir Oğuz-name
  • Mahmud bin Ali’nin Nechü’l Feadis eserinin bir bölümü

CEVAP: E

 • Oğuz Kağan Destanında hangi dil sözcüklerinin bulunması, Çinggis Kağandan sonraki dönemin izlerini taşısdığını gösterir?
 • Moğolca
 • Oğuz Kağan Destanı’nı Gazan Han ya da sonrası yılların bir yadigari olduğu sonucuna götüren unsur nedir ?
 • Kaşgarlının eserinde izi bulunmaması

 

 

 

 • “… köp mörenler, köp ögüzler bar erdi. Bunda kelgenler k(e)y(i)k köp köp, bunda uçkanlar kuş küp küp erdi” 

Bu metnin Türkiye türkçesinde doğru çevirisi aşağıdakilerden hangisidir ?

 • Çok ırmaklar vardı. Burda gezinen avlar pek çok fazla idi.
 • Çok nehirler vardı.Burda gezinen avlar pek çok fazla idi.
 • Çok nehirler çok ırmaklar vardı.Burda gezen avlar uçan kuşlar pek çok idi.
 • Çok nehirler çok ırmaklar vardı. Burda gezinen geyikler, uçan kuşlar çok fazla idi.
 • Çok nehirler fazla. Burda gezen geyikler,uçan kuşlar çok fazla idi.

 

CEVAP : C

 • Aşağıdakilerden hangisi yanlış çözümlenmiştir?
 • Birinçcisige à bir+in+çi+si+ge
 • ketdi à ket+di
 • Sunkarnı à şunkar+nı
 • tübinde à tüb+in+de
 • Oşbu à oş+bu

Cevap: A

Çözümü:  Birinçcisige “birincisine” à +ge, +si, +inçi, bir ( < bir+inçi+si+ge)

Hazılayan : Burçin Oğuz/AÖF 3.sınıf

 

OĞUZ KAĞAN MENAKIBI METİN İNCELEME

       1-keçelerdin kelimesinin çözümlemesi nasıldır?

+din,+ler,geçe (geçe+ler+din) gecelerden

2-el künge kelimesinin çözümlemesi nasıldır?

+ge,gün;el (el gün+ge) (el aleme,halka)

3- bolsungıl kelimesinin anlamı ve çözümlemesi ?

‘’olsun’’ +gıl,-sun,bol (bol-sun+gıl)

4-agızumga kelimesinin anlamı ve çözümlemesi?

‘’ağzıma’’ +ga,+um,agız (agız+um+ga)

 

5-çumşadı kelimesinin anlamı ve çözümlemesi?

‘’yolladı’’ –dı,çumşa (çumşa-dı)

6-kabucagında kelimesinin anlamı ve çözümlemesi?

‘’kovuğunda’’ +da,+ın,kabucag (kabucag+ın+da)

7-çürekige kelimesinin anlamı ve çözümlemesi?

‘’yüreğine’’ +ge,+i,çürek (çürek+i+ge)

8-ıglaya durur kelimesinin anlamı ve çözümlemesi?

‘’ağlar’’ –ur,dur;-ya,ıgla (ıgla-ya dur-ur)

9-‘Oşol Urum kagan Oguz Kagan’nun çarlıgın saklamaz erdi’ ifadesinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı tam ve doğru olarak nasıldır?

--Bu Roma kralı Oğuz Kağan’ın yarlığını dikkate almıyor idi.

10-çarukdun kelimesinin anlamı ve çözümlemesi nasıldır?

‘’ışıktan’’ +dun,-k,çaru (yaru-k+dun)

11-yörügüde kelimesinin anlamı ve çözümlemesi?

‘’yürüdüğünde’’ +de,-gü,yörü (yörü-gü+de)

12-uruşunç kelimesinin anlamı ve çözümlemesi?

‘’vuruşma’’ –unç,-uş,ur- (ur-uş-unç)

13-‘Urum kagannun bir karundaşı bar erdi’ ifadesinin Türkiye Türkçesi karşılığı tam ve doğru olarak nasıldır?

--Roma kralının bir kardeşi var idi.

14-‘Oguz Kagan oşol balukka atladı’ erdi’ ifadesinin Türkiye Türkçesi karşılığı tam ve doğru olarak nasıldır?

--Oğuz Kağan bu şehre yürüdü.

15-karundaşı kelimesinin anlamı ve çözümlemesi nasıldır?

‘’kardeşi’’ +ı,+daş,karun (karun+daş+ı)

16-baluknı kelimesinin anlamı ve çözümlemesi?

‘’şehri’’ +nı,baluk (baluk+nı)

17-buçurmuş kelimesinin anlamı ve çözümlemesi?

‘’buyurmuş’’ –muş,buçur- (buyur-muş)

18-kutı-bız kelimesinin anlamı ve çözümlemesi?

‘’saadetimiz’’ +bız,+ı,kut (kut+ı+bız)

19-bere-men kelimesinin anlamı ve çözümlemesi?

‘’vereyim’’ +men,-e,ber (ber-e+men)

20- ‘Takı ilgerü kitdiler’ ifadesinin Türkiye Türkçesi karşılığı tam ve doğru olarak nasıldır?

--Ve doğuya gittiler.

Hazılayan : C.Candemir/AÖF 3.sınıf

 

1.Kök çallug erkek böri kördi. Oş bu kök ......cümlesini çeviriniz?

-GÖK YELELİ ERKEK KÜRT GÖRDÜ BU GÖK.

2. Kağan bir çokırdın aygır arka mine turur erdi..cümlesini ceviriniz?

-KAĞAN BİR ALACADAN AYGIR ATA BINIYORDU .

3. Köp çıgayı emgek çekip turdı. Ćerigde bir beşik kakız er beg bar erdi. Cümlesini ceviriniz?

-ÇOK SIKINTI ZAHMET CEKTI. ASKERDE BİR BÜYÜK CESUR ER BEY VAR İDİ.

4. "Atlan." Ve "Boldukta " kelimelerinin anlamı ve eklere ayırın?

-atlan=atlanin (atla-n )

Boldukda =olunca (bol-duk +da)

5."tunlukları " ve "kalıkları " anlamı nedir ve eklere ayiriniz?

-tunlukları =pencereleri (tun+luk +ları)

-kalıkları = çatıları (kalık +ları)

6."öynün " ve tüşküre " ne demek ve eklere ayiriniz?

-öynün =evin (öy+nün)

Tüşküre =düşüre (tüş-kür-e)

7.bedük bir yurt el ekün erdi. ..ceviriniz?

-BÜYÜK BIR YURT HALK IDİ. .

8. Munda Oğuz Kağannun çerıgide uslug yaşkı bir çeber kişi bar erdi. .çeviriniz?

-  Burada oğuz kağan'ın askerin de akıllı becerikli iyi bir kişi var idi..

9. Anı bastı. Yurtın aldı ketdi. anın dostları köp sevinçler tapdı. ..çeviriniz?

-  onu yendi ülkesini aldı gitti onun dostları çok sevindiler.

10. Yilkıları " ve "erdinileri " ne demek eklerine ayiriniz?

- yılkıları =at sürüleri (yılkı +ları)

- erdinileri =Mücevherleri (erdini +leri )

11. tokuş ve birle ne demektir? Eklere ayiriniz?

- tokuş =dokuş (tokı -ş)

Birle = ile. (Birle)

12. Uruşgudın ve andag ne demek?

- uruşgudın =vuruşmada. (Ur-uş -gu +dın )

Andag=öylece (<anı teg)

13. Kündünki ve bulundu ...anlamı nedir ve Eklere ayiriniz?

-Kündünki =güney. . (Kün +dün+ki)

Bulunda =yönünde. . (Bulun+da)

14. Son oğuz Kağan Uluğ kırıtlay çakırdı. ..çeviriniz?

-sonra Oğuz Kağan büyük bir kurultay çağırdı.

15. Uzun uslug bir kart kişi turur bar erdi. . Çeviriniz?

- uzak görüşlü bir yaşlı kişi var idi.

16. Sanagulugsuz ...anlamı ve ekleri?

- sayisiz. ..demektir. (san+a-gu+lug+sız)

17. Buzgulug ve keneşip ne demek ve Eklere ayiriniz?

- buzgulug=parca. . (Buz-gu+lug )

Keneşip =danışıp. . (Keneş -ip)

18. Kök tenrige ne demek?

-gök yüzüne

19. Men sinlerge boldum Kağan alalın ya takı kalkan. ..çeviriniz?

- ben sizlere oldum Kağan alalım yay ile kalkan

Hazılayan : Sevcan Can/AÖF 3.sınıf

 

İlgili Özetler

 11. ve 13. YY Türk Dili- 10. Ünite Özeti