Ders özetleri ve deneme sınavları için tıklayın.

 

1. Dönem Ders Özetleri                                   2. Dönem Ders Özetleri
3. Dönem Ders Özetleri                                   4. Dönem Ders Özetleri
5. Dönem Ders Özetleri                                   6. Dönem Ders Özetleri
7. Dönem Ders Özetleri                                   8. Dönem Ders Özetleri

 

Facebook Grubumuza Katılıp Ders Çalışmak İçin Tıklayınız.

                     

Facebook Grubumuza Katılmak İçin Burayı Tıklayın

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI ll.

  1. ÜNİTE

1.Âdem Kasidesi ve Mersiye adlı şiirler AKİF PAŞAya aittir.

2.Akif Paşanın Mersiye adlı şiiriyle ilgili bilgiler.

-Şair bu şiirini torunun ölümü üzerine yazmıştır.

-samimi ve sade bir dille kaleme almıştır.

-Şair duyduğu derin ıstırabın etkisiyle ölümü ve ölüm sonrasını sorgulamaya gitmiştir.

-Koşma tarzında olup halk şiirindeki ağıt türünün ölüm hadisesi realist bir bakış açısıyla sergilemiştir.

-Akif Paşa Mersiyesini klasik anlayıştan farklı bir şekilde yazmıştır. Klasik anlayışın ölüm sonrasını pek sorgulamayan tavrının dışına çıkarak; torunun ölümüyle hissettiği acının etkisiyle ölümü ve ölüm sonrasını sorgulamaya gitmiştir.

3. Akif Paşanın Mersiye adlı şiirinin Türk edebiyatı üzerindeki etkileri

-Şair metafizik derinlik kazanmamış mezarlık âlemi ve özellikle insan bedeni üzerinde durmuştur.

-Ölüm temi dolayısıyla Tanzimat sonrası yenilikçi yazarlar üzerinde etkilidir.

-Şair konusu itibariyle Cumhuriyet Dönemi sanatkârları üzerinde etkili olmuştur.

-Klasik şiirde ölüm sonrası sorgulamayan tavrı yerine bu şiirde ölümü sorgulama görülmüştür.

-Eser dönemin sanatkârları üzerinde bariz bir etki bırakmasa da sonraki dönem şairleri üzerinde etkili olmuştur.

 

4.Klasik Türk edebiyatındaki Mersiyenin Halk edebiyatındaki karşılığı AĞIT’ır.

5.Şeb-i Aruz DÜĞÜN GECESİ anlamına gelmektedir.

6.Akif Paşanın Mersiyesinde ölüm temini işlerken klasik Türk şiirinden ayrıldığı nokta

-Klasik Türk edebiyatında ölüm temi metafizik anlamda ele alınırken; şair duyduğu üzüntünün derinliğiyle metafiziği bir kenara bırakarak insan bedenine yönelmiştir.

7.Akif Paşanın Mersiye adlı şiirinden en fazla etkilenen yenileşme dönemi sanatkârları

Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit’tir

8.Böylece Akif Paşa bu on altı Mısranın içinde şiirin insanla münasebetini değiştirdiği gibi yepyeni bir tem de getirmiştir. Diyerek Akif Paşanın Mersiye adlı şiirine atıfta bulunan Ahmet Hamdi Tampınar’dır.

9.Akif Paşanın Mersiye adlı şiiri içerik bakımından Yunus Emre’nin şiirleriyle örtüşmektedir.

10.Akif Paşa’nın Mersiye’siyle Yunus Emre’nin aynı temdeki şiirlerinin ortak noktası Ölüm hadisesine realist dikkatle yaklaşma ve ölümle değişme fikri etrafında birleşmeleri.

11.Akif Paşa ile ilgili bilgiler

-Âdem kasidesi ve Mersiye’de hem bağlı olduğu klasik şiir estetiğinin hem de kendi şiirinin ana karakteristik yapısının dışına çıkmıştır.

-Mersiye’si ile yenileşme dönem sanatkârlarını etkilemiştir.

-Mersiye’sinde halk şiirindeki ağıt türünün izlerine rastlanmaktadır.

-Mersiye şiirinde klasik şiirin estetik dünyasından uzaklaşmış yeni bir söyleyiş kurmanın peşine düşmüştür.

-Akif Paşa özellikle Mersiye şiirinde hem ölüm temini farklı bir bakış açısıyla ele alması hem de gelenekten ayrılan üslubuyla klasik şairlerden ayrılmıştır.

12.Ahmet Hamdi Tampınar’a göre Akif Paşanın Mersiyesi Türk edebiyatında Romantizmin başlangıcı kabul edilir.

13.İbrahim Şinasi’nin Şair Evlenmesi adlı oyununun konusu ‘görmeden evlemedir.

14. İbrahim Şinasi’nin Şair Evlenmesi adlı oyunu Tecüman-ı Ahval de teferrika edilmiştir.

15. Şair Evlenmesi’ndeki Kılavuz kadın Ziba Dudu’dur.

16. Şair Evlenmesi ile ilgili bilgiler

-Devrine göre ileri bir adım atarak kadınla erkeğin birbiriyle görüşüp anlaştıktan sonra evlenmeleri gerektiği düşüncesini savunur.

-Eserde mizahi öğelere de rastlanmaktadır. Sokağın dili esere taşınmıştır.

-Görmeden evlenmeyi işleyen bir Comediedes Moeurs (töre komedyası) dır.

-Konusu bakımından orta oyunu geleneğindeki fasılları andırır

-Türk edebiyatına Realizmi getirmiştir.

17. İbrahim Şinasi Şair Evlenmesini yazarken Moliere’nin Cimri’sinden etkilenmiştir.

 

18.Şair Evlenmesindeki kahramanların bazıları

-Hikmet Efendi -Habbe Kadın    -Ziba Dudu        -Atak Köse

19.Şair evlenmesinde Hacivat’a Karşılık gelen karakter Hikmet Efendidir.

 

20.Şair Evlenmesindeki Ziba Dudu Karagözdeki Zenci Kadınla bezer özelliklere sahiptir.

21.Şair Evlenmesindeki karagöz tipinin karşılığı Müştak Bey’dir

22.Namık Kemal’in İntibah adlı romanı ile ilgili bilgiler.

-Batı roman tekniğiyle yazılmıştır.            -Realist tasvirlere yer verilmiştir.

-Psikolojik tahliller içerir               -Türk edebiyatının ilk edebi romanıdır.

-Eski adı Sergüzeşt-i Ali Bey’dir

23.İntibah romanındaki mekân İstanbul özellikle Üsküdar ve Çamlıcadır

24.İntibah romanındaki Mekân unsurlarıyla ilgili bilgiler

-Mekân tasvirleri olay örgüsünün geçtiği yerleri göstermenin yanında kahramanların psikolojisi ve yaşam alanlarıyla da ilişkilendirilmiştir.

-Mekânların kahramanların iç dünyasındaki etkileri açıkça görülmektedir.

-Romanda hem açık hem de kapalı mekânlara yer verilmiştir.

-Yazar mekân-insan ilişkisinde kişilerin iç dünyalarını yansıtmaya yönelmiştir.

-Romanda mekân tasvirlerinden estetik öğe olarak da yararlanılmıştır.

 

25.İntibah Romanındaki zaman unsurlarıyla ilgili bilgiler

-Roman Çamlıca tasviriyle birlikte geniş zaman kipini kapsar

-Ali Bey’in ailesiyle ilişkilerini geriye dönüş yöntemiyle vurgulanmak istenmiştir.

-Olay örgüsü bahar mevsiminde başlayıp kış mevsiminde biter.

-Olay örgüsünün kış mevsiminde bitişi Ali Bey’in düştüğü kötü durumla ilişkilendirilmiştir.

-Romanda Zaman fikri zayıf kaldığından mekân-insan ilişkisindeki başarı zaman-insan ilişkisinde yakalanamamıştır.

26.İntibah romanının kahramanlarından bazıları

-Ali Bey -Atıf Bey              -Dilaşub               -Fatma Hanım

27.İntibah romanın asıl güçlü karekteri roman her ne kadar Ali Bey’in Sergüzeştini ele alsa da asıl Güçlü karakter Mehpeyker’dir

28.İntibah romanın kişiler dünyasıyla ilgili bilgiler.

-Ali Bey’in mehpeyker’le karşılaşmasından sonra iyi-kötü üzerine kurulmuştur

-Romanın kurmaca dünyasına da yazar kimliğiyle zaman zaman beliren Namık Kemal iyilerin yanında yer almıştır.

-Romandaki tek geleneksel kadın tipinin Fatma Hanım olduğu görüşü yaygındır.

-Romanda zayıf da olsa ruh tahlili ve tasvirin başlangıcı olarak kabul etmek mümkündür.

-Romanın kişiler dünyasının merkezinde Ali Bey vardır.

29.İntibah Romanıyla ilgili bilgiler.

-Dil ve üslubun tasvirlerde ağır konuşmalarda nispeten sade olduğu söylenebilir.

-Romanda gelenekten gelme unsurlarla batı romanındaki romantik temayüllerin sentezinden doğan santimantal motifler sık sık görülür

-Roman Türk edebiyatında Psikolojik tahlil ve tasvirin başlangıcı kabul edilir.

-Roman Tanzimat sonrası öykü ve romanlarında sıkça görülen esaret motifi de işlenmiştir.

-Romanda yazarın yer yer okuyucuyla buluştuğuda görülür.

30.Namık Kemal’in İntibah’ta iyi-kötü kutupluğunu vermesi ve iyilerin yanında yer almasının nedeni Ahlaçlı yapısının etkisiyle eserlerinde daima iyilerin yanında olur.

 

31.İntibah Romanının başarılı noktaları

-Roman Kişilerinin anlatımı         -Mekan-insan ilişkisi

-Tasvirler             -Psikolojik tahliller

 

32.Şair Evlenmesinde Molliere’in Cimri’sindeki Fransine’ye denk gelen kadın kahramanı Ziba Dudu sevgi aracısı olması noktasında Fransine karekteriyle örtüşmektedir.

33.Karabibik adlı uzun öykünün yazarı Nabizade Nazımdır

34.Karabibik öyküsüyle ilgili bilgiler

-Köy öykücülüğünün ilk başarılı ürünlerindendir.

-Bu öyküde mekan kişilerin iç dünyalarını ve yaşama biçimlerini yansıtıcı özellik taşır.

-Eserler öykü kişileri ağız özellikleriyle konuşturulmuş sade bir dil ve üslup tercih edilmiş

-Olay örgüsü basit tutulmuştur.

-Roman realizm be natüralizm akımlarının etkisinde yazılmıştır.     -Türk edebiyatına felsefi şiiri getiren genellikle ölüm temi üzerine yoğunlaşan sanatkar Abdülhak Hamittir.