Ders özetleri ve deneme sınavları için tıklayın.

 

1. Dönem Ders Özetleri                                   2. Dönem Ders Özetleri
3. Dönem Ders Özetleri                                   4. Dönem Ders Özetleri
5. Dönem Ders Özetleri                                   6. Dönem Ders Özetleri
7. Dönem Ders Özetleri                                   8. Dönem Ders Özetleri

 

Facebook Grubumuza Katılıp Ders Çalışmak İçin Tıklayınız.

                     

Facebook Grubumuza Katılmak İçin Burayı Tıklayın

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ:SÖZ SANATLARI

----SORULAR----

1.Aşağıdakilerden hangisi Meani’nin bölümlerinden biridir?B

a.bedi

b.müsavat

c.beyan

d.dalalet

e.teşhis

2.’’Ata arpa,yiğide pilav’’ sözündeki belagat türü aşağıdakilerden hangisidir?D

a.delalet

b.müsavat

c.icaz-i kısar

d.icaz-ı hafiz

e.beyan

 

’’Güli yok gülistanda n’eylersin’’

                                            EMRİ

3.Yukarıdaki dizedeki icaz çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?A

a.icaz-ı kısar

b.icaz-ı hafiz

c.icaz-ı vazi

d.icaz-ı tabi

e.icaz-ı muhill

4.’’İnsan  hayattaki iki şeyin değerini bilmeli;biri sağlık biri de aile’’ cümlesindeki itnab çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?D

a.özel-genel

b.ekleme

c.tekrir

d.kapalı-açık

e.genel-özel

 

 

5.Delalette delalet edilen,gösterilen,işaret edilene ne ad verilir?B

a.dall

b.medlul

c.akli

d.vazi

e.tabi

6.Teşbihte ,vech-i şebeh ayrıştırılamayacak şekilde birden fazla unsurdan meydana gelen bir tasavvur ise ya da vech-i şebeh soyut bir kavramsa bu tür taşbihlere ne ad verilir?E

a. teşabüh

b.teşbih-i beliğ

c.teşbih-i tehekkümi

d.teşbih-i temlihi

e.temsili teşbih

7.Bir kelimeye aralarındaki benzerlik sebebiyle temel anlamının dışında yeni bir anlam vermeye ne ad  verilir?A

a.istiare

b.teşhis

c.tariz

d.mecaz-ı Mürsel

e.teşbih

8.’Uçtukça hayal-i yar gözlerimden’ dizede bulunan söz sanatı aşağıdakilerden  hangisidir?B

a.açık istiare

b.kapalı istiare

c.teşabüh

d.teşbih-i beliğ

e.temsili teşbih

 

 

 

9.Aralarında anlam bakımından tezat dışında bir ilişki  bulunan iki ya da daha fazla sözcüğü bir ibarede toplama ne ad verilir?A

a.tenasüb

b.neff ü neşr

c.ilham-ı tenasüb

d.tezad

e.ilham-ı tezad

 

Aks-i ruyun  suya salmış saye zülfün toprağa

Anber etmiş toprağın ismin  suyun adın gülab

10.Yukarıdaki  dizede altı çizili sözcüklerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?B

a.tezad

b.gayr-i mürettep leffüneşr

c.ilham- ı tezad

d.leff ü neşr

e.tevriye

11.Bir ibarede birden fazla unsuru andıktan sonra bunlara ait özellikleri her birinin hangisine ait olduğunu belirterek söylemeye ne ad verilir?E

a.tefrik

b.rücü

c.tecrid

d.mübalağa

e.taksim

12.Bir sözün ikinci defa  ilk kullanıldığı anlam  dışında kullanmaya ne ad verilir?C

a.teca’hül-i arif

b.idmac

c.müşakele

d.rucu

e.tenasüb

 

………………………………………………….irfanımız

………………………………………………….iz’anımız

13.Altı çizili sözcükler nesrin sonundaki ses tekrarlarıdır.Buna görehangi söz sanatına  örnek teşkil etmektedir?B

a.akis

b.seci

c.cinas

d.iştikak

e.iade

14.Fasılalardaki  sözcüklerde hem revi seslerinin  hemde veznin aynı olmasına  secide ne ad verilir?A

a.mütevazı

b.iştikak

c.murassa

d.mutarraf

e.mücerred

 

ışk………………....ışk……………ışk

ışk…………............................ışk

15.Yukarıdaki bir beyit  içerisinde  tekrarlanan ‘’ışk’’ sözcüğünde  bulunan sanat aşağıdakilerden hangisidir?B

a.iade

b.reddül acüz ales sadr

c.cinas

d.akis

e.iltizam

 

 

 

16.Nesirde  ibarenin sonu,nazımda ise beyti son kısmına ne ad  verilir?A

a.acüz

b.sadr

c.iştikak

d.iade

e.haşiv

 

17.Aşağıdakilerden hangisi serikatin en kötü derecesidir?E

a.tenvir

b.akd ü hall

c.telhis

d.ahz

e.intihal

18.Serikat-i şi’riyye’i  Telhis  adlı eserinin hatime bölümünde anlatan isim aşağıdakilerden hangisidir?A

a.kazvini

b.niyaz-i mısri

c.fuzili

d.cevdet paşa

e.ömer n. Bilmen

19.Manzum  ya da mensur  her hangi bir metinde   bir ayetin ya da hadisin  tamamını ya da bir kısmını alıntı yoluyla kullanmaya ne ad verilir ?E

a.akd ü hall

b.serikat

c.mezheb-i kelami

d.muamma

e.iktibas

 

 

  

       Olsaydı bendeki  gam Ferhad-ı mübtelada

       Bir ah ile verirdi bin Bi-sütun’u bada

20.Yukarıdaki Bi sutun  kelimesindeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?C

a.tevriye

b.tenasüb

c.telmih

d.tekrir

e.tecahül-i   arif

 

 

21.Ebced hesabına göre esed(arslan) burcunun karşılı olan harf  hangisidir?C

a.ba

b.cim

c.dal

d.he

e.vav

22.Remiz ve ima yoluyla ;yani doğrudan değil dolaylı olarak işaret ile bir isme delalet eden söze ne ad verilir?E

a.lugaz

b.sihr-i helal

c.ebced

d.tenvin

e.muamma

23.Şiirde isim gizlemeye ne ad verilir?E

a.mühmel

b.mucem

c.dü-ta

d.yekta

e.ta’miye

 

24.Ebced hesabına göre ‘’kelemen’’ harflerinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?A

a.140

b.15

c.150

d.14

e.120

25.Bir tarihteki harflerin hepsinin hesaba dahil edildiği tarih düşürmeye ne ad verilir?D

a.mühmel tarih

b.sade tarih

c.mucem tarih

d.tam tarih

e.dü-ta tarih

26.Ebced hesabına görev Çarşamba gününü harf karşılığı aşağılardan hangisidir?A

a.he

b.ba

c.cim

d.dal

e.vav

27.’’Muamma-küşa’’nın  anlamı aşağıdakilerden hangisidir?D

a.muamma yazan

b.muamma söyleyen

c.muamma açıklayan

d.muamma çözücü

e.muamma bilgi

 

 

 

 

 

28.Bir söz içerisinde  bir kıssaya bir efsaneye,tarihi bir olaya  veya bir ayete  ya da hadise ,meşhur bir darb-ı mesele ,bir inanışa  işaret etmeye ne ad verilir?C

a.sihr-i helal

b.telmi

c.telmih

d.muamma

e.lugaz

29.Bir şairin  başka bir şaire ait  şiirden bir mısrayı ,bir beyti  ya da iki beyti  kendi şiirine almasına ne ad verilir?A

a.tazmin

b.telmih

c.iktibas

d.lugaz

e.mücem

 

30.Aşağıdakilerden hangisi  Serikat-i şi’riyye’e  dahil edilen  sanatlardan biri değildir?E

a.iktibas

b.irad-ı mesel

c.tazmin

d.telmih

e.tekrir