Ders özetleri ve deneme sınavları için tıklayın.

 

1. Dönem Ders Özetleri                                   2. Dönem Ders Özetleri
3. Dönem Ders Özetleri                                   4. Dönem Ders Özetleri
5. Dönem Ders Özetleri                                   6. Dönem Ders Özetleri
7. Dönem Ders Özetleri                                   8. Dönem Ders Özetleri

 

Facebook Grubumuza Katılıp Ders Çalışmak İçin Tıklayınız.

                     

Facebook Grubumuza Katılmak İçin Burayı Tıklayın

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Eski Türk Edebiyatına Giriş: Söz Sanatları 

1. Ünite Denemesi 2

ÜNİTE İLE İLGİLİ SORULAR

^ «Bir maksadı sıradan insanların ■E hayatta kullandıkları ifade­lere göre daha az sözle ifade et- ; meye     daha çok söz­le ifade etmeye     ...  in­sanların günlük hayatta kullandık­ları sözlerle ifade etmeye de

;.... denir.”

Boşluklara gelmesi gereken te­rimler hangisinde doğru sıra ile verilmiştir?

 

A) itnâb, müsâvât, icâz

B) itnâb, icâz, müsâvât |

C) icâz, müsâvât, itnâb

D) müsâvât, itnâb, icâz E,

E) icâz, itnâb, müsâvât

 

Yanıt (E) Sözü kısaltmak icâz, uzatmak itnâb», uygun seviyede

söylemek ise müsâvâttır.

 

2.   “Bir maksadı değişik yollarla ifade etmenin yöntem ve kural­larından bahseden bilim da- ir’mn adı nedir?

A) belagat

B)   me’ânî j C) beyân Lp) bedî’

, E) fesahât Yanıt (C) “Beyân” kelimesi “ifade etmek” anlamına geldiği için ta­nımdaki ibare bu seçeneğe git- ? Nemiz için bir ipucudur.

“Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl”

ifadesinde “hilâl” kelimesi bir par­çası olduğu “bayrak” kelimesini ifade etmektedir. Bu durumda mısrada aşağıdaki anlatım bi­çimlerinden hangisi vardır?

A) teşbîh

B) kinâye

C) açık istiare

D) mecaz-ı mürsel

E) kapalı istiare

 

Yanıt (D) Burada “hilâl” kelimesi­nin gerçek anlamı dışında kulla­nılması, gerçek anlamın anlaşıl­masına engel olan “dalgalan” ifa­desinin bulunması mısrada me- caz-ı mürsel olduğunu göster­mektedir.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisi beliğ teşbihtir?

A)  O güzel teni gül gibi tazedir.

B) O güzelin teni gül gibidir.

C) O güzelin teni gül tazeliğinde- dir.

D) O güzel gül tenlidir.

E)  O güzelin teni gül gibi kokar. Yanıt (D) A ve E seçeneği mufas­sal ve mürsel teşbih, B seçeneği mücmel ve mürsel teşbih, C seçe­neği mufassal ve mü’ekked teş­bihtir. D seçeneğinde yalnızca kendisine benzeyen ve benzetilen kullanıldığı için beliğ teşbihtir.

 

5. Uyku katillerin bile çeşmesi Yorgan Allahsıza sığınak

N.Fazıl Kısakürek

Yukarıdaki mısraiarda yapılan iki teşbihin ortak notası nedir?

A) temsilî teşbih olmaları

B) mufassal olmaları

C) mürsel olmaları

D) beliğ teşbih olmaları

E) karîb teşbih olmaları

 

Yanıt (A) 6u iki mısrada vech-i şebeh (benzetme yönü) tasavvu­ra dayandığı, hayalî olduğu için temsilî teşbihtir.

6. Mecnun ana verdi cümle rahtın Pâk eyledi bergden dırahtın

Fuzûlî

Yukarıdaki beyitte “Mecnun her- şeyini ona verdi, yapraklarından kurtuldu” anlamı vardır. Buna gö­re aşağıdaki anlatım biçimlerin­den hangisi kullanılmıştır?

A) açık istiare

B) kapalı istiare

C) kinaye

D) teşbih-i beliğ

E) teşhis

Yanıt (B) Burada Mecnun (ben­zeyen) ağaca benzetilmiştir. Özel­lik ise “berg” yani “yaprak”tan te­mizlemek, pâk eylemektir. Yalnız­ca benzeyen söylendiği için kapa­lı istiare vardır.

 

“Gülüm benimgülüm benim

Derdim, aşkım, canım benim” İfadesinde hangi anlatım biçimi vardır?

A)  açık istiare

B)  kapalı istiare

C)  kinaye

D)  teşbih-i beliğ

E)  teşhis

Yanıt (A) Burada “sevgili" güle benzetilmiş, ancak yalnızca ken­disine benzetilen (gül) söylendiği için açık istiare yapılmıştır.

 

8.   Lâle yaktı ciğerini gül-i handâmn için Servler kesti kolun kadd-i hırâmânın için Necâti

 

Yukarıdaki beyitte hangi anla­tım biçimi vardır?

A)  açık istiare

B)  kapalı istiare

C)  kinaye

D)  teşbih-i beliğ

E)  teşhis

Yanıt (E) Beyitte “yakmak, kes­mek” gibi insana özgü özellikler lale ve serviye verilmiştir. Bu du­rumda teşhis vardır.

 

J^gir sözü temel anlamının kas- tedilmiş olması da mümkün ol­makla birlikte temel anlamı dı­şında kullanmak” olarak tanım­layabileceğimiz edebî terim aşağıdakilerden hangisidir? l; A) istiare

B) ta’rîz

C) kinaye * D) teşhis r E) intak

Yanıt (C) Soruda aklımızı karıştı­rabilecek bir diğer yanıt da ta’rîz- dir. Ancak ta’rîzin doğrudan “iğne­lemek, alay etmek” anlamlarına geldiği düşünülecek olursa “kina­ye” doğru yanıt olur.

10.“Beyefendi o kadar başarılı ki okulu ancak yedi senede bitirebil­di.” cümlesinde hangi anlatım biçimi vardır?

A) istiare

B) teşhis t C) intak f D) ta’rîz

, E) teşbih Yanıt (D) Cümle tam tersi anlama gelecek şekilde “iğnelemek" için kullanılmıştır.

 

DENEME SORULARI

1.  Çiğdem der ki ben elâyım Yiğit başına belâyım Çiçeklerin serdârıyım Benden âlâ çiçek var mı?

Âşık Veysel

Yukarıda aşağıdaki anlatım bi­çimlerinden hangileri vardır?

A)  istiare - kinaye

B)  teşhis - intak

C)   teşbih - mecaz-ı mürsel

D)  teşbih - istiare

E)  teşhis - mecaz

 

2. “Gözlerin her şeyi söylüyor.” cümlesinde aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi vardır?

A)  istiare-i asliyye

B)  istiare-i tebeiyye

C)  mecaz-ı mürsel

D)  kinâye

E)  teşbih-i mü’ekked