Ders özetleri ve deneme sınavları için tıklayın.

 

1. Dönem Ders Özetleri                                   2. Dönem Ders Özetleri
3. Dönem Ders Özetleri                                   4. Dönem Ders Özetleri
5. Dönem Ders Özetleri                                   6. Dönem Ders Özetleri
7. Dönem Ders Özetleri                                   8. Dönem Ders Özetleri

 

Facebook Grubumuza Katılıp Ders Çalışmak İçin Tıklayınız.

                     

Facebook Grubumuza Katılmak İçin Burayı Tıklayın

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

ESKi TÜRK EDEBiYATINA GIRIS SÖZ SANATLAR ÜNITE 1


1.Giris:Eski Türk Edebiyatına Girifl: Biçim ve Ölçü kitabınızın birinci ünitesinde belâgatin
me’ânî, beyân
ve
bedî’
olmak üzere üç ana bölümden meydana geldi¤ini 
2.ÎCÂZ VE iTNÂB.“Îcâz”ın asıl anlamı “sözü kısaltmak”, “itnâb”ınki ise “sözü uzatmak”tir.
3.HASIV: Asıl anlamı “yastık ve yorgan içine tıkılan yün, pamuk gibi fleyler”dir. Cümlenin
temel ögelerinden olmayan, ifade edilmek istenen asıl anlama da katkısı bulun-
mayan kelimelere denir. 
4.BEYÂN:Beyânın asıl anlamı“ortaya çıkmak, görünmek, zâhir olmak, açıklamak,
maksadı ortaya koymak”tir
5Delâlet, herhangi bir söz, durum ve hareketin belli bir anlam ve hüküm-le ba¤lantısını ifade eden bir kavramdir
6Lafız-Mana iliflkisinde Hakikat ve Mecâz 
Mantıkta sözün konuldu¤u anlamı ifade edip etmemesi konusundahakikat,mecaz, kinaye ve galat olmak üzere dört durumdan söz edilmektedir: Sözün ko-nuldu¤u gerçek anlamda kullanılması “hakikat”, bir ilgi dolayısıyla bu anlamın dıflında kullanılması “mecâz”, sözün gerçek anlamında kullanılmıfl olması da mümkün olmakla birlikte onun zihinde çagristirdıgi diger anlamı da göstermesi “kinâye” ve hiçbir ilgi bulunmaksızın bir baflka anlamda kullanılması ise “galat(=yanlis)tir.
7:HAKIKAT:Insan dis dünyada algıladigi soyut ve somut kavramları önce zihninde tasarlamak-
ta, sonra da onu söz(=lafız)lerle simgelefltirilip ifade etmektedir. -
8:MECAZ:Mecâz,bir kelimenin gerçek(=temel) anlamı dısinda baska bir anlamda kullanılması-
dır.
9:TESBIH:Teflbîh
Aralarında bir ya da birden fazla benzerlik bulunan iki fleyin birini di¤erine ben-
zetmektir. Teflbîhin tarafları olarak adlandırılan bu iki unsurdan biri
müflebbeh
(=benzeyen), di¤eri
müflebbehün bih
(=kendisine bir fley benzetilen)tir. Tesbihte
iki unsurun ortak oldukları niteliklere ya da özelliklere
vech-i flebeh
(=benzetme
yönü) denir. Bazı durumlarda bu benzetme
edât-ı tesbîh
(=benzetme edatı) kulla-
nılarak yapılır. O hâlde teflbihte,
1. Müflebbeh (=benzeyen),
2. Müflebbehün bih (=kendisine benzetilen),
3. Vech-i flebeh (=benzetme yönü),
4. Edât-ı teflbîh (=benzetme edat
10.istiâre Asıl anlamı birinden bir seyi ödünç isteyip almakolan istiâre, bir kelimeye
aralarındaki benzerlik sebebiyle temel anlamının disinda yeni bir anlam
vermektir. 
11.Teshîs ve intâkTeshîs“kiflilefltirme”,intâkda “konuflturma” demektir. insan dısin dakicanli ve cansız varlıklar ile soyut duygu ve düflüncelere insana özgü özellikler ile duygu
vermeye
teflhîs,
konusma özelligi olmayan bu varliklari konusturmaya daintâk denir

12:KINAYE :Lügat anlamı “gizlemek” olan kinâye,bir sözü temel(=gerçek, hakiki)anlamı-
nın kastedilmisi olmasi da mümkün olmakla birlikte temel anlamı dısın-da kullanmaktir
13:TARIZ:Ta’rîzKinayeyle ilgili bir anlatım tekni¤i deta’rîz dir.