Ders özetleri ve deneme sınavları için tıklayın.

 

1. Dönem Ders Özetleri                                   2. Dönem Ders Özetleri
3. Dönem Ders Özetleri                                   4. Dönem Ders Özetleri
5. Dönem Ders Özetleri                                   6. Dönem Ders Özetleri
7. Dönem Ders Özetleri                                   8. Dönem Ders Özetleri

 

Facebook Grubumuza Katılıp Ders Çalışmak İçin Tıklayınız.

                     

Facebook Grubumuza Katılmak İçin Burayı Tıklayın

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ÖRNEKLER:

Örnek: 1

Aşağıdaki müstezadın vezni Müfte'ilün müfte'ilün müfte'ilün fâ' / Müfte'ilün fâ', kafiye düzeni ise ab ab, cc ab, dd ab şeklindedir.

1.       Çihre-i zîbâsı onun gülşen-i candır Ha!k-ı cihâna

Mâî ridâsı sanasın âb-ı revândır Bâg-ı cinâna

2.       Mutrib-i devrân ile cananın elinden Nây gibi ben

Nâle vü feryâd iderin hayli zamandır Kevn U mekâna

3.       Cevr ider ol yâr bana hey meded Allah N'eyleyeyin âh

Kime şikâyet ideyin şâh-ı cihandır Devr-i zamana

r

KLÂSİK EDEBİYAT BİLGİSİ   BİÇİM - ÖLÇÜ - KAFİYE

Örnek: I

1.     Onun güzel yüzü, insanlar için can gülşenidir. Onun mavi elbisesi cennet bahçesinin akarsuyudur.

2.     Sevgilinin yüzünden zamanın çalgıcısı ile ney gibi hayli zamandır bütün kâinata inleyip feryat ediyorum.

3.     O sevgili bana zulm ediyor. Meded Allah'ım! Neyleyim, kime şikayet edeyim? O zamanın cihan padişahıdır.

4.       Bağrımı hûn etti benim fürkat-i cânân Mihnet-i hicran

Sevgili yâr ayrılığı hey ne yatnandır Âşık olana

5.      Nâz ile Yahya kulunun gönlünü aldı Odlara saldı

Kûyına varıp garazum âh u figândır Olsa bahane (Yahya)

Örnek: 2

Aşağıdaki müstezadın vezni Mef'ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün / Mef'ûlü feûlün olup kafiye sistemi de ab ab, cx ab, dx ab şeklindedir.

1.       Ey şûh-ı kerem-pîşe dil-i zâr senindir Yok minnetin asla

V'ey kân-ı güher onda ne kim var senindir Pinhân u hüveydâ

2.       Sen kim gelesin meclise bir yer mi bulunmaz Baş üzre yerin var

Gül goncasısm gûşe-i destâr senindir Gel ey gül-i ra'nâ

3.      Neylersen edip bir iki gün bâr-ı cefâya Sabreyle de sonra

Peymâne senin hâne senin yâr senindir Ey dil tek ü tenhâ

4.       Bir büse-i can-bahşına ver nakd-i hayâtı Ger kâ'il olursa

4.     Sevgiliden ayrı düşmek ve ayrılığın acısı benim bağrımı kan etti. Sevgili yar ayrılığı âşık olana hey ne yamandır.

5.     Naz ederek Yahya kulunun gönlünü çaldı, onu ateşlere saldı. Maksadım onun bulunduğu yere varıp acı ile feryat etmektir. Buna bir vesile olsa...

Örnek: 2

1.     Ey cömert şuh güzel, bu inleyen âşık gönül senindir. Bundan dolayı asla minnet duyma. Ey cevher madeni. Onda açık gizli ne varsa senindir.

2.     Sen ki meclise gelirsin, sana yer mi bulunmaz. Baş üzre yerin var. Gül goncasısın. senin yerin sa nğın kenarıdır, gel ey parlak (iki renkli) gül gibi olan güzel!

3.     Ey gönül! Nasıl yapıp yap, bir iki gün eziyet yüküne sabr et. Sonunda kadeh senin, ev senin, sevgili senindi; hem de tek başına.

4.     Eğer kabul ederse can veren bir öpücüğü karşılığında hayatını ver. Süz senindir, pazar senindir, ey çılgın aşık.

Senden yanadır söz yine bâzâr senindir Ey âşıi<-ı şeydâ

Çeşmânı siyeh-mest-i sitem kâicülü pür-ham Ebruları pür-çin

Benzer ki bu dildâr-ı cefakâr senindir Bî-şüphe Nedîmâ   (Nedim)

I    *\

Gözleri sitemden kör kütük sarhoş. Kakülleri de kıvrım kıvrım. Kaşları çatık. Sanırım, bu eziyet eden güzel senin sevgilindir, ey Nedim! Bunda şüphe yok.