Ders özetleri ve deneme sınavları için tıklayın.

 

1. Dönem Ders Özetleri                                   2. Dönem Ders Özetleri
3. Dönem Ders Özetleri                                   4. Dönem Ders Özetleri
5. Dönem Ders Özetleri                                   6. Dönem Ders Özetleri
7. Dönem Ders Özetleri                                   8. Dönem Ders Özetleri

 

Facebook Grubumuza Katılıp Ders Çalışmak İçin Tıklayınız.

                     

Facebook Grubumuza Katılmak İçin Burayı Tıklayın

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

 

1- Bir nazım biçimi dört mısralı bendlerden oluşuyor ve ilk bendin son veya son İki mısra­sı bütün bendlerln sonunda ay­nen tekrarlanıyorsa bu nazım biçimi hangisidir?

A)    müzdevic murabba

B)    mütekerrir murabba

C)    müzderic muhammes

D)    mütekerrir terbi

E)    rüba’1

2. "Tahmis” İçin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bir beyte beş mısra ekleyerek meydana getirilir.

B) Bir mısraya üç beyit ekleyerek meydana getirilir.

C) Bir beyte üç beyit ekleyerek meydana getirilir.

D) Bir beyte üç mısra ekleyerek meydana getirilir

E) Beyitlerden oluşan bir nazım biçiminin adıdır.

Kafiye düzeni “aa, xa, xa, xa...zz; bb, xb, xb, xb...zz* şek­linde olan musammat hangisi­dir?

A)       murabba

B)       muhammes _C) terbi-1 mutarraf

0> terkib-i bend raÉkcH bend

4. Türk edeblyatının en ünlü terkib-i bendi kime aittir?

A)     Bağdatlı Ruhi

B)     Genceli Nizami

C)     Enderunlu vasıf

D)     Seyyid Nesimi

E)     Kadı Burhaneddin

5. Aşağıdakilerden hangisi diğer- (erinden farklı bir terimdir?

A)     murabba

B)     muhammes

C)     müzdevic

D)     müseddes

E)     müsebba

6. *Ey Fuzûfî nota ger saklar tsem câm aztz" Ayş u işarette temâşâya götûrsem de temz Aytfya şimdi ne gam hoşça tutarsak ant toz “Vakt ota kim ota bir şûft-t sitemkâra fedâ*

Yukarıdaki musammatta Aydî, Fu- zûfl’nin bir gazelindeki beyitlerin arastna iki mısra eklemiştir.

Bu musammatta HgiH hangisi doğrudur?

A)     Müzdevic murabbadır.

B)     Mütekerrir murabbadır.

C)     TertH-i mutarraftrr.

D)     Tahmistir.

E)     Tesdistrr.

11.  Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin ‘17. yüzyılın başlarından 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar olan" döneminde eser veren şa­irlerden değildir?

A)    Neti

B)   Nailî

C)    Nâbi

D)  Necâtî

E)   Nedim

12.  “Beğenilen bir şiire başka şairler tarafından yazıtmış nazirelerin toplandığı" kitaplara ne ad veri­lir?

A)    divan

B)    mesnevi

C)    hamse

D)    mecmua-i eşar

E)    mecmua-i nezair

13.   Aşağıdaki kavramlardan hangisi diğerlerinden farklıdır?

A)       hümâ

B)       mevlid

C)       tevhid

D)       münacaat

E)       naat

14.   Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinde geçen mitolojik kav­ramlardan değildir?

A)       nergis

B)       gazanfer

C)        anka

D)       zâl

E)         sâm

15.   Aşağıdaki yazar-eser eşleştir­melerinden hangisi yanlıştır?

A)        Sehi Bey - Heşt Binişt ?

B) Bursalı Mehmet Tahir -Os­manlI Müellifleri

C)        Muallim Naci - Lûgat-ı Nâcî !

D) Şemsettin Sami - Lehçe-i Osmanî

fE) Recaizade Mahmut Ekrem - Ta’lim-i Edebiyyat

16. Divan şiirindeki sevgili tipi j|e ilgili olarak aşağıdakilerden

hangisi doğru değildir?

A) Sevgili tipi mükemmeliği ken­disinde toplamıştır.

B) Sevgili tipi divan şiirinde aynı özelliklerle anlatılmıştır.

C) Her zaman beşerî bir sevgi ve sevgiliden bahsedilir.

D) Sevgili ve âşık dışındaki üçüncü bir tip de ağyardır.

E) Sevgilinin boyu servi, kirpiği ok olarak hayal edilir.

17. Sevdiğim cânım yalında hâke yeksân olduğum îddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum Ey benim aşkında bülbül gibi hâlân olduğum îddir çık nâz ile seyrâna kurban olduğum

Yukarıdaki şarkının vezni han­gisidir?

A) fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün

B) fe’ilâtü fâ’ilâtün fe’ilâtü fâ’ilâ­tün

        C)  fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün

D) mef’ûlü fâ’ilâtün mef'ûlü fâ’ilâ­tün

        E)  müfte’ilün müfte’ilün fâ’ilün

18 01 âteşîn ‘izardan artuk yakar dili i 2 Hâl-i siyahı gerçi söyinmiş şeraredir.

Yukarıdaki beyitte “âteşîn” sözcü­ğün son harfi “izar" sözcüğün ilk harfi olan “ayn”a ulanmıştır.

Bu aruz işlemine ne ad verilir?

A)     teşdîd

B)     zihâr

C)     tahfîf

D)     imâle

E)     vasl-ı ayn

19. Cefâsın hiç bir dil çekmez andan gayri ağyâru Anun’çûn gâlibâ halk eylemiştir Tanrı ağyârt

Fuzû

Yukarıdaki beyitte altı çizili sö cükle hangi aruz işlemi yap mıştır?

A)    vasi

B)    imâle

C)    medd 0) teşdîd

E)    tahfîf

ıdakilerden hangisi ar

İki ktsm eylemiş kült ile îman yeddi adimi Anun hükmindedür ba'zı vü ba’zı kâtiristandur

Beyitte altı çizili sözcükle hangi aruz işlemi yapılmıştır?

A)  zihaf

B)  imâle

C) tahfîf

D) teşdîd

E)  takti

22. “Kısa ünlüyle biten ya da tek kısa ünlüden ibaret açık heceyi, ölçü gereği kapalı hece değerine yük­seltmek” şeklinde tanımlanan aruz işlemi hangisidir?

A)     vasıl

B)     imâle

C)      medd

D)     zihâf

E)     tahfîf

23. Gazel ve kaside nazım biçimle­ri arasındaki fark hangisinde

doğru verilmiştir?

A) Kasidenin ilk beyiti musarra iken gazelin değildir.

B) Kasideler en az 15 beyitten, gazeller ise geneliikle en fazia 15 beyitten oluşur.

C) Kasidenin matladan sonra ge­len beyttine hüsn-ı matla adt verilirken, gazelde böyle bir beyit yoktur.

D) Gazelin kafiye düzeni kaside- ninkinden farklıdır.

E) Gazelin bütün beyitleri aynı vezindedir, ancak kasidenin beyitleri birbirinden faiklı ve­zinlerde olabilir.

24. Ey şûh-ı kerem-pîşe dit-i zar şenindir ÉÉ Yok mihnetin asla

" Vey kân-t güher anda ne tam var şenindir Pinhân û hüveydâ

Yukarıda bir bendi verilmiş olan şiir bir gazelden aralara kısa mıs­ralar eklenerek türetilmiştir.

Buna göre şiirin nazım biçimi İangisidir?

A)     kaside Ş) müstezâd

C)     rübaî

D)     tuyuğ I terbî

25.

Bu nazım biçiminde her beyit kendi arasında kafiyelidir.

Bu nazım biçiminde beyit sı­ralaması yoktur.

Sebeb-i nazm-ı kitap, âğâz-ı kıssa, hatime gibi bölümieri vardır.

Yukarıda özellikleri verilen na­zım biçimi aşağıdakilerden

hangisidir?

A)  mesnevi

B) kaside

C) gazel

D) müstezad

E) tuyuğ

26. Nazım ve kıt’a biçimlerinin ara­sındaki fark seçeneklerden hangisinde doğru olarak veril­miştir?

A) Nazımda matla beyti bulun­maz, kıt’ada bulunur.

B) Kıt’a iki veya iki beyitten daha uzun iken nazım tek beyittir.

C) Kıt’anm konusu aşk iken naz­mın konusu birini, birşeyi öv­mektir.

D) Kıt'ada mahlas beyiti bulunur, nazımda bulunmaz.

E) Nazmın ilk beyiti musarra iken, kıta’nm değildir.