Ders özetleri ve deneme sınavları için tıklayın.

 

1. Dönem Ders Özetleri                                   2. Dönem Ders Özetleri
3. Dönem Ders Özetleri                                   4. Dönem Ders Özetleri
5. Dönem Ders Özetleri                                   6. Dönem Ders Özetleri
7. Dönem Ders Özetleri                                   8. Dönem Ders Özetleri

 

Facebook Grubumuza Katılıp Ders Çalışmak İçin Tıklayınız.

                     

Facebook Grubumuza Katılmak İçin Burayı Tıklayın

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

Eski Türk Edebiyatına Giriş:Biçim ve Ölçü Final Denemesi

1 “Bu kalıplar bahrinden çık­mışlardır. Mef’ûlü ile başlayanlar 

._ , mef’ûlünle başlayanlar

._ kalıpları olarak adlandırılır­lar. Bunlar    vezinleridir.”

Boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir?

A) müctes - ahrem - ahreb - tu- yuğ

B) münserih - ahrem - ahreb - rü- bâi

C) hezec - ahrem - ahreb - tuyuğ

D) kâmil - ahreb - ahrem - müs- tezad

E) hezec - ahreb - ahrem - rübâi Yanıt (E) Bu kalıplar hezec bah­rinden çıkan ahrem ve ahrem ka­lıplarıdır ve rübâilerde kullanılmış­lardır.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi revî- den önce gelebilecek kafiye harflerinden değildir?

A) te’sîs

B) vasi

C) kayd

D) ridf

E) dahîl

 

Yanıt (B) Revîden sonra gelebile­cek kafiye harflerine vasi, hurûc, mezîd ve nâ'ire adları verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi kafiye kusurlarından biri değildir?

A)  ikvâ

B)  ikfâ

C)  sinâd

D)  mezîd

E)  itâ

 

Yanıt (D) Mezîd kafiye kusurların­dan değil, kafiye harflerinden biri­dir.

 

4.  “Mısraların sonu ya da sonu kabul edilen yerlerde, kendisi ya da an­lamı farklı kelimelerdeki belli bir sesin ya da seslerin tekrarından doğan ahenge” ne ad verilir?

A)  kafiye

B)  redif

C)  revî

D)  aruz

E)  ahrem

 

Yanıt (A) Redif işlev bakımından aynı görevdeki ek, sözcük ya da grup, revî kafiye harfi, aruz bir öç- lü birimi, ahrem ise bir aruz kalıbı­dır.

5. Beni zicr etmez H efsina-i Mecnun'a mâ Ne benzer ol bana derdi anın dermânıkâb

Beyitteki kafiye türü aşağıd ierden hangisidir?

A)  kafiye-i mukayyede

B)  kafiye-i mürdefe

C)  kafiye-i müessese

D)  kafiye-i mücerrede

E)  kafiye-i ma'mûle

 

Yanıt (C) Bu beyitte “mâ’ıT “kâbii” sözcüklerindeki “-â-” (e ler) tesistir. Bu sebeple bura kafiye-i müessese vardır.

 

6. Cem âlin âfi tâbından alır nûr Meh-i tâbâna döndü câm-ı billûr Bâk~

Beyitteki kafiyenin türü aşağı- dakiierden hangisidir?

A) kafiye-i mücerrede

B)   kafiye-i mukayyede

C) kafiye-i mürdefe

D)   kafiye-i müessese

E) kafiye-i ma’mûle

Yanıt (C) Bu beyitte “nûr ve billûr" sözcüklerinde ridf sesi (û) vardır.

 

7. “mest" ve “şikest” sözcükleri" h beyitte kafiye olarak kullan,imıst'r Bu beyitteki kafiyenin türü hin.

gisidir?

A) kafiye-i mukayyede

B) kafiye-i mürdefe

C) kafiye-i müessese

D) kafiye-i ma’mûle

E) kafiye-i mücerrede

 

Yanıt (A) Bu sözcüklerdeki --s-* harfi hareke bulunmayan sakin bir harftir, yani kayddır.

 

Müstefilün müstefilön müstefittin müstefflûn

vezni için aşağıdakilerden han­gisi söylenebilir?

A) Hecez bahrindendir.

B) Kâmil bahrindendir.

C) Serî’bahrindendir.

D) Remel bahrindendir.

E) Recez bahrindendir.

 

Yanıt (E) “müstef’ilün" ile başla­yan aruz kalıpları yalnızca recez bahrinden olabilirler.

 

10.  Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) sinad - ridf

B) ita-revî

C) ikva - hazv

D) ikva - tevcih

E) ikfa-revî

 

Yanıt (B) Sinad, kafiyede ridfin W* olması; ikva hazv ya da tev­cihin farklı olması; ikfa ise revînin M olmasıdır. İta ve revî arasın-

m böyle bir ilişki yoktur.

 

DENEME SORULARI

. Erbâb-ı kalem ma’rifet-âmûz-ı ümemdir Adâb-ı ümem mâ-hasal-ı feyzi kalemdir

Yenişehirli Avnî

Yukarıdaki beyitte mısra sonların­daki kafiye dışında, bir iç kafiye vardır.

 

Bu beyit için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Mukayyet kafiyelidir.

B) Müterakib kafiyelidir.

C) zü’l-kavâfîdir.

D) zû-kâfiyeteyndir.

E) Mütedârik kafiyelidir.

 

Bir beyitte “bî-vefâ" ve “dil-güşâ* sözcükleri kafiye olarak kullanıl­mıştır.

Bu beyitteki kafiyenin türü aşa- ğıdakilerden hangisidir?

A) kafiye-i mücerrede

B) kafiye-i mamûde

C) kafiye-i müessese

D) kafiye-i mürdefe

E) kafiye-i gayr-i mamûle

 

3. Bir kasidede aynı ekle yapılm “âlem-gîr” ve “cihan-gîr” gı birden fazla kafiye varsa aral rında en az kaç beyit bulunm iıdır?

A)         3  B) 4

C)         5  D) 6

E) 7

 

4.   “Kafiye olması için üzerinde işfem

yapıları kafiyelere     , işlem

yapılması gerekmeyen kafiyelere denir.”

Boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

A) kafiye-i müccerrede - kafiye-i mürdefe

B) kafiye-i ma’mûle - kafiye-i gayr-ı ma’mûle

C) kafiye-i ma’mule - kafiye-i mü­cerrede

D) kafiye-i müessese - kafiye-i mücerrede

E) müteradif kafiye -müterâkib kafiye

 

5. Aşağıdakilerden hangisi^ tî’ine göre kafiyelerden ^ dit?

A)   müteradif kafiye

B)  mütedarik kafiye

C) müterâkib kafiye

D) mürekkeb kafiye

E) mütekavis kafiye

 

YANIT ANAHTARI

1.   C 2. A 3. E 4. B 5. D