Halk Şiiri 6.-7.8. Ünite Özeti - 5.0 out of 5 based on 4 votes

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

15. YY TASAVVUF EDEBİYATI ŞAİRLERİ

Kişileri ezberlemek için kod:

Hacı dedem Süleyman Ümmi Eşref’e Emir verdi.

Hacı Bayram-Dede Ömer Ruşeni-Kemal Ümmi-Eşrefoğlu Rumi- Emir Sultan

Adı Soyadı

Özellikleri

Eserleri

Hacı Bayramı Veli

v  Asıl adı Numan

v  Halvetiye ve Nakşibendi tarikatlarını birleştirerek Bayramiyye tarikatını kurdu.

v  Aruzla 2

v  Heceyle 3 şiiri var.

Dede Ömer Ruşeni

v  Şiirle uğraşmıştır.

v  Didaktik eserler vermiştir.

v  Miskinname (didaktik)

v  Divan

v  Çobanname

v  Miskinname

v  Neyname

v  Kalemname

Süleyman Çelebi

v  Mevlidin yazarıdır

v  Sehl-i Münteniyi ustalıkla kullanır.

v  Mevlidi 732 beyittir.

v  Mevlit

Kemal Ümmi

v  Kaside, gazel, ve mesnevi nazım şekilleriyle klasik şiirler yazmıştır.

v  Divan’ı dil açısından önemlidir.

v  Fuad Köprülü araştırmalar yapmıştır.

v  Divan

Eşrefoğlu Rumi

v  Adı Abdullahtır.

v  Nesri devrin en güzel örneklerindendir.

v  Pekçok türde eser vermiştir.

v  Divan

v  Müzekki’n Nüfus

v  Tarikatname

v  Fütüvvetname

v  Tecname

Emir Sultan

v  Adı Seyyid Şemseddin b. Ali’dir.

v  Toplumun hocası olarak görev yapmıştır.

v  Menakıpnamesi ölümünden sonra yayımlanmıştır.

v  Menakıpname

16. (XVI) YY TASAVVUF EDEBİYATI ŞAİRLERİ

P A MuK Vahip

Pir Sultan Abdal- Aziz mahmut Hüdayi-Muhyiddin Abdal- Kul Himmet-  Vahip Ümmi

Adı Soyadı

Özellikleri

Eserleri

Pir Sultan Abdal

·         Sivaslıdır.

·         Topluma dönüktür.

·         Eleştirel şiirler yazmıştır.

·         Hızır paşa tarafından idam edilmiştir.

·          

Aziz Mahmut Hüdayi

·         Koçhisarda doğdu

·         Kadılık yaptı.

·         Mutasavvuf, alim ve şairdir.

·         Celvetiye tarikatının kurucusudur.

·         Türkçe eserleri ve arapça eserleri vardır.

·         Türkçe Eserleri

·         Divân-ı Ilâhîyat: Tasavvufî hikmet ve nasihatlerden oluşmuş bir Divân'dır.
Tarikatnâme: Dervişliğin erkân ve adabı anlatılmaktadır.

·         Tezâkir-i Hüdâi: I. Ahmed'e gönderilen mektup ve tezkirelerin toplandığı bir eserdir.

·         Ecvibe-i Mutasavvıfâne: Kendisine sorulan bazı tasavvufî sorulara verdiği cevaplardır.

·         Nasâyih ve Mevâız: Bazı nasihat ve vaazların derlendiği bir eserdir.
Mi'râciye: Mi'rac'ı, ayet ve hadislere dayanarak anlatan küçük mensur bir risaledir.

·         Necatü'l Garik fi'i-Cem'i ve't-Tefrik: Bazı tasavvufî makamlardan bahseden eser-
dir.

 

·         Arapça Eserleri

 

·         Câmiu'l-Fadâil ve Kâmiu'r-Reâil: Tasavvufî ahlaka dair olan meşhur eseridir.
Fethu'l-Bâb ve Refu'l-Hisâb: insanın yaradılışından ve insanın sıfatlarından bah-
seden bir eserdir.

·         Keşfü'l-Kânâ an Vechi's-Sema: Tasavvuftaki sema konu edilmiştir.
Habbetü'l-Mahabbe: Allah, peygamber ve ehl-i beyt sevgisi üzerine bir eserdir.
Nefâisü'l-Mecâlis: Bazı ayetlerin tasavvufî tefsiri yapılmıştır.
Tecelliyât: Hayatta iken mazhar olduğu tecellileri anlatan ve tarihleri ile tespit
edilen bir risaledir.

·         Vâkıât: Tarikat sırları ile ilgili bir risaledir.

Muhyiddin Abdal

·         Bayram Durbilmez araştırmıştır.

·         Hurufilik üzerine hece ölçüsüyle şiirler yazmıştır

·         Divan

Kul Himmet

 

·         Alevi-Bektaşi şairlerinin en önemlilerindendir.

·         Nefes, düvaz, destan ve ağıtlar söylemiştir.

·          

Vahip Ümmi

·         Adı Abdulvahhab Elmalı’dır

·         Vahip ümmi, Vahibi, Vehhab, Vahabi gibi mahlaslar kullanmıştır

·         Divan

 

17. XVII YY. TASAVVUF ŞAİRLERİ

Adı Soyadı

Özelliği

Adem Dede

Ø  Antalyalı

Ø  Galata mevlevihansei şeyhi olmuş

Ø  Mevleviler arasında hece ölçüsü ile şiir söyleyen ilk kişi

Sinan Ümmi

Ø  Niyazi Mısri’nin şeyhidir

Ø  Halveti tarikatına mensuptur.

Ø  Divanı vardır

Ø  Didaktikdir

Niyazi Mısri

Ø  Malatyalıdır.

Ø  Kadiri şeyhine bağlanmıştır.

Ø  Yunus Emre’nin etkisi görülür.

Ø  Hece ve aruz kullanmıştır.

Kul Nesimi

Ø  Derisi yüzülenle karıştırılmamalıdır.

Ø  Hece ve Aruzla yazmıştır.

Aşık Virani

Ø  Hurufidir.

Ø  Alevi Bektaşi geleneğinin 7 büyük ozanından birisidir.

Ø  Risalesi ve Divan’ı vardır.

Ø  Aruz ve hece kullanmıştır.

18. XVIII YY TASAVVUF EDEBİYATI

Bursalı İsmail Hakkı

-   Vahdet-i Vücud Üzerinde Durmuştur

-   Manzumelerinde edebi sanat göstermekten çok tasavvufu anlatır.

-   Eserleri "Tefsir-i Rûhu'l-Beyân, Rûhu'l-Mesnevî, Şerh-i HadLs-i Erbain, Şerh-i Muhmmediye, Şerh-i Bostan, Kitabü'l-Necat ve Divânı" vardır.

Erzurumlu İbrahim Hakkı

-   Erzurum hasankale doğumludur

-   En önemli eserleri llâhî-nâme adıyla da bilinen Divân'ı ve Marifetnâme isimli kitabıdır.

-   Niyazi Mısri’den etkilenmiştir

Dönemin diğer şairleri:

·         Cemali

·         Üsküdarlı Haşim

·         Kul Şükrü

·         Nasuhi

·         Senayi

·         Mehdi

·         Mahvi

19. XVIIII YY TASAVVUF EDEBİYATI ŞAİRLERİ

Adı

Özelliği

Seyrani

Taşlama yazmıştır

Devriyeleri vardır.

Nakşibendidir.

Turabi

Bektaşidir

Postnişini olmuştur

Salih Baba

Nakşibendidir

Bitlisi Müştak Baba

Bu dönemin en verimli şairidir.

Ankara’nın başkent olacağı kehanetinde bulunmuştur

Divanı Vardır.

Kıbrıslı Aşık Kenzi

Meydan şairidir

Divanı yoktur.

Mısra ve kaside yazmıştır.

Tevhit: Tekke şiirinde Allah'ın varlığı ve birliği üzerine yazılmış şiirlere denir.Münacat: Türk edebiyatında münacatlar, Allah'a yalvarıp yakarmak için yazılan manzum ve mensur eserlerdir.

 

Naat: Hz. Muhammet'i övmek için yazılan eserlere verilen
ad. Bunun yanı sıra diğer peygamberler, halifeler,
veliler ve din büyükleri hakkında da yazılabilmektedir.

 

Menakıpname: Bir tarikata üye bir velinin kerametlerinin anlatıldığı efsaneleri içeren eser.

 

Velayetnâme: Velilerin y

Miracnâme: Hz. Muhammet'in Recep ayının 27. gecesi "Burak" ile göğe
yükselerek Allah'la görüşmesini anlatan şiirlere denir.

 

Ramazannâme: Ramazan ayının faziletlerini, Ramazan orucunu tutmanın gerekliliği ve faydalarını anlatan manzum eserlerdir.

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile