Eleştiri Kuramları- 6. Ünite Deneme - 5.0 out of 5 based on 5 votes

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

1)aş.han. Avrupa göstergebilimin kurucusudur?
a)E. Benveniste
b)A.j. Gremas
c)D. Bertand
d )J. Fontanille

cevap B

2)avrupa göstergebilimin kurucusu A. Greimas a göre yazının temel özellikleri aş.han.barındırmasıdır?
a)Özgün ve indirgemez öğeler barındırması
b)yaratıcı imgelerle bezeli iç dünyaya sahip olması
c)orjinal olay ve durum unsurlarının bulunması
d)hayata dair çarpıcı öğelerin yansıtılması

cevap A

3)aş.han.göstergebilimin konuları arasında yer almaz?
a)sözceleme işlemleri
b)yazar
c)sözceleme eylemi
d)sözceleme kaynağı
e)konuşan özne

cevap D

4)aş.han.duyularla algılanan doğal dünyayı görsel yada dilsel olarak yeniden sunam her türlü göstergedir?
a)beti
b)retorik
c)biçembilim
d)söylem
e)poetika

cevap A

5)ölçünlü dile göre bir metni özgün kılan dilsel öğelerim incelenmesi ve yorumlanmasına ne ad verilir?
a)yazınbilim
b)biçembilim
c)betisel yapı
d)edinbilim 
e)söylem

cevap B

6)yazının işleyiş kurallarını tamlayan ve bağlı kalınması gereken kuralları çözümleyen ve belirleyen iklim dalına ne ad verilir?
a)yazınbilim
b)biçembilim
c)edimbilim
d)beti
e)söylem

cevap A

7)belli bir kişinin belli bir yerde belli bir zamanda ürettiği dilsel ürüne ne ad verilir?
a)yaznbilim
B)biçembilim
c)betisel yapı
d)edimbilim
e)şöylem

cevap E

8)duyularla algılanan doğal dünyayı görsel yada dilsel olarak yeniden sunan her türlü göstergeye ne ad verilir?
a)edim
b)beti
c)misesis
d)söylem
e)motif

cevap B

9)anlamın ancak bağlam ve kullanımının bilinmesiyle anlasılabileceğini ortaya koyan doğal dil öğeleriyle ilgilenen dilbilim dalına ne ad verilir?
a)yazınbilim
b)biçembilim
c))betisel yapı
d)edimbilim 
e)söylem

ceuap D

9)doğa ve insan davranısının sanatta ve yazında taklide dayanan temsiline ne ad verilır?
a)edim
b)beti
c)misesis
d)motif
e)izlek

cevap C

10)Bİr metin yada sôylemde anlamı oluşturan düzeyler ve bileşkeler arasında kolaydan zora yalından karmaşığa giden ilişkileri düzenleyen kuramral süreci açıklayan göstergebilimsel araç aş.han?
a)sözdizimsel bileşke
b)anlamsal bileşke
c)derin yapı
d)temel yapı
e)üretici güc

cevap E

10)yazınsal metni bölümlerine ayırmak için belli denetlenebilir ve nesnel ölçütler bulmak bunları gerekçelendirmek gerekir.as.han.bu ölçütler arasnda yer almaz?
a)zaman
b)olay
c.)uzam
D)oyuncu
e)dilbigesel terimler

cevap B

11)aş.han.sözceleme eylemi sonucunda elde edilen dilsel üründür?
a)sözce
b)anlam
c)beti
d)parça
e)tam yapı

cevap A

12)aş.han.bilgiye anılara edinilmiş ve öğrenilmiş deneyimlere dayanır?
a)edimsel nesne
b)koşullu nesne
c)bilişşel nesne
d)etken nesne
e)edilgen nesne

cevap C

13)aş.han.yazınsal göstergebilimin okura verdği bilgiler arasında yer almaz?
a)yazınsal yapıtın ayırıcı özellikleri 
b)yazınsal yapıtn olağan özellikleri
c)yazınsal yapıtın belirleyici ôzellikleri
d)yazınsal yapıtın iyi kötü olması
e)yazınral yapıtın farklı kılan özellikleri 

cevap D

14)aş.han.yazınsal göstergebilimin yararlandığı alanlardan değildir?
a)yazınbilim
b)biçembilim
c)dilbilim
d)edimbilim
e)biyografi

cevap E

15)anlatılsal ve anlamsal işlevleri yüklenen kahraman şözcüğüyle açıklanabilen terim aş.han?
a)yaratıcı
a)şahsiyet
c)oyuncu
d)hayal unsuru
e)karakter

cevap C

15)sözceleme eylemi sonunda elde edilen dilsel ürün aş.han?
a)söz
b)sözce
c)yerdeşlik
d)ifade
e)çıktı

cevap B

16)bireysel kullanım edimiyle dilin işleyise geçirilmesine ne ad verilir?
a)edimbilim
b)yazınbilim
c)sözceleme
d)retorik
e)söylem

cevap C 

16)aş.han.sözceleme öznesinin sözcesini gerçeklestirmesi sırasında oluşan belleğinn bir örnekçesidir?
a)üretici süreç
b)sözdizimsel bıleşke
c)temel yapı
d)derin yapı
e)anlamsal bileske 

cevap A

17)aş.han.bir tek oyuncu gbi davranan düsünen kahraman topluluğudur
a)oyuncu topluluğu
b)kurmaca top.
c)kurmaç grup
d)ortak oyuncu
e)ortaktopluluk

cevap D

18)aş.han.bireysel kullanım edimiyle dili işleyise geçiren kişidir?
a)izlekselleşme
b)yerdeşlik
c)sözceleme öznesi
d)mimesis
e)uzam

cevap C

18)Aş.han.betisel yerdeşliklerdn yola çıkarak genel anlamı birleştirme işlemidir?
a)şözceleme öznesi
b)yerdeşlik özneri
c)uzam
d)derin yapı
e)izlekselleşme

cevap E

19)aş.han.anlatının soyut öğelerinin bulunduğu ve eklemlendği son derece karmaşık ve zengin bir düzeydir?
a)anlatılsal sözdizim
b)biçimbilim
c)anlambilim
d)yorumbilim
e)üretici süreç

cevap A

20)aş.han.özneyi değerlendirendirendir?
a)gònderen 
b)engelleyici
c)etkileyen
d)yardimcı
e)gônderilen

cevap E

21)öznenin nesnesini elde etmesi yada ondan kurtulmasına destek olan eylene ne ad verilir?
a)gònderen
b)gönderilen
c)yardımcı
d)engelleyici
e)etkileyen 

cevap C

22)aş.han. Bir yapıtın içine aldığı yapıtın tümüyle benzerlik ilişkisi kuranbôlümdür?
a)tam anlatım
b)erken anlatım
c)kalıplaşmıs anlatım
d)imge
e)metinlerarası bağ,

cevap B

23)as.han.göstergebilimsel çözümlemenin açıklandğı unsurlar arasında yer almaz?
a)metnin iskeleti
b)iskeleti oluştran öğeler
c)ögelerin nasıl birleştiği
d)ögelerin nasıl anlamlar ürettiği
e)üretilen anlamın nasıl yorumlanacağı

cevap E

24)zaman dizimsel anlatılarda öykünün başında bulunan aşama aş.han?
a)eyletim
b)eylem
c)yaptırım
d)aktarım
e)şunum

cevap A

25)bu aşamada gönderen ve yada gönderilen öznenin eylemini değerlendirerek onu ödüllendirebilir beğenmeyerek cezalandırabilir yaea kayıtsız kalabilir. Yukarıda bahsi geçen asama aş.han?
a)eyletim
b)eylem
c)yaptrım
d)izletim
e)gönderim

cevap C

26)as.han.temel sözdizimin ve anlatılsal anlamın tamamlayıcısı ve oluşturucusu olup üretici sürecinin en soyut yapısıdır?
a)çelişki unsurları
b)paralel anlam
c)karşıtsallık
d)temel anlam
e)derin yapı

cevap D

27)aş.han.söylemi oluşturan yada dilsel olmayan sözdizimsel ve göstergebilimsel düzenlemeleri ortaya koyar?
a)derin yapı
b)temel anlam
c)karşıtsallık
d)paralel anlam
e)çelişki unsurları

cevap A

28)bir üst eyleyendn bağımsız özneye ne ad verilir?
a)bağımsız özne
b)etken özne
c)etkileyen özne
d)özerk özne
e)gönderen özne

cevap D

29)göstergebilimsel çözümlemenin kullandğı üst dil terimleri arasında aş.han.yer almaz?
a)oyuncu
b)eyleyen
c)anlam
d)motif
e)kurgu düzeni

cevap E

30)I.izlekselleşme
II.Motifler
III.sözce
betisel düzeyin anlam bileşkesinde yukarıdaki unsurların han.belirmeye başlar
a)I. II.III.
b)I.II.
c)II.III.
d)I.III.
e)sadece II.

cevap B

Hazırlayan: Güler Horasan

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile