Çağdaş Türk Edebiyatları 1- 2. Ünite Deneme Sınavı 2 - 5.0 out of 5 based on 7 votes

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI II 2. ÜNİTE SORULAR

 


 1. 1.        I. Hazırlık Dönemi (19. YY)

II. Hürriyet Dönemi (1905-1920 arası)

III. Sovyet Dönemi (1920’ den sonraki devir)

Yukarıda verilenlerden hangisinde Çağdaş Kazak Edebiyatı’ nın dönemleri doğru olarak verilmiştir?

 1. Yalnız I
 2. Yalnız II
 3. I ve II
 4. I ve III
 5. I, II, III 

 

 1. 2.       Çağdaş Kazak Edebiyatı’nın Hazırlık Dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  1. Rusların Kazakistan’ ı istilası ile başlar.
  2. Bu dönemde Kazak aydınları süratle Rusça öğrenir.
  3. Bu dönemin en önemli kişileri; Abay Kunanbayulı, Şokan Velihanov, İbray Altınsarin’ dir.
  4. Hazırlık Dönemi 1905-1920 arasındaki yılları kapsar. 
  5. Farklı dilleri öğrenen Kazak halkı, Kazak edebiyatında roman, hikâye, tiyatro gibi yeni türler ortaya çıkarmaya başlar.

 

 1. 3.       Çağdaş Kazak Edebiyatı’ nın kurucusu sayılır. 1880’ de Kazak ozan ve yazarı olarak ortaya çıkar. İki yüzden fazla şiiri, kırk civarında didaktik hikâyesi, dört manzumesi ve çeşitli tercüme eserleri vardır.

Yukarıda sözü edilen kazak şairi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Şokan Velihanov
 2. Abay Kunanbayulı 
 3. İbray Altınsarin
 4. Ahmet Baytursınulı
 5. Mircakıp Dulatov

 

 1. 4.       Kazakistan’ ın ve Kazakların en önemli şairi olan Abay’ ın gerçek adı nedir?
  1. İsmail             B. Mustafa             C. İbrahim  √         D.Niyazi                                E. Abdullah

 

 1. 5.       Kazakistan’ ın Kusmurın köyünde 1835’ te doğdu. Cengiz Han’ ın soyundandır. O aynı zamanda çok önemli bir seyyahtır. Manas Destanı’ nı yazıya geçirmenin dışında, Kazak Türklerinin çağdaş dünya ile yüz yüze gelmesi için ortaya koyduğu çabalarla tanındı. Kazak Şecereleri, Kazak Silahları, Cungarya Oçerkleri gibi eserleri vardır.

Yukarıda sözü edilen yazar kimdir?

 1. Şokan Velihanov 
 2. Abay Kunanbayulı
 3. İbray Altınsarin
 4. Ahmet Baytursınulı
 5. Sabit Mukanov

 

 1. 6.       Kazakların, Kazakistan’ ın ilk demokratı gözüyle baktıkları yazar kimdir?
  1. Abay Kunanbayulı
  2. Muhtar Avezov
  3. Dükenbay Doscanov
  4. İbray Altınsarin
  5. Şokan Velihanov 

 

 1. 7.       Aşağıdakilerden hangisi Şokan Velihanov’ un eserlerinden biri değildir?
  1. Kırgızlar
  2. Kazaklarda Şamanizm
  3. Kulca Şehri
  4. Nâdanlık 
  5. Çin İmparatorluğunun Batısı

 

 1. 8.       1841’de Kostanay bölgesi, Zatobol köyünde doğdu ve orada büyüdü. İlk Kazak eğitimcisidir. Realist Kazak nesrinin kurucusu olarak tanınmasına rağmen şiirler de yazmıştır. Şeşe Men Bala, Nâdanlık adlı hikâyeleri vardır.

Yukarıda sözü edilen Kazak yazar ve şair kimdir?

 1. Muhtar Avezov
 2. İbray Altınsarin 
 3. Şokan Velihanov
 4. Sabit Mukanov
 5. Dükenbay Doscanov

 

 1. 9.       Kazak yurdunu karanlık zincirinden kurtarıp, gözünü açıp fikrini uyandırmak için uğraşan halk aydını kimdir?
  1. İbray Altınsarin 
  2. Şokan Velihanov
  3. Abay Kunanbayulı
  4. Dükenbay Doscanov
  5. Muhtar Avezov

 

 1. 10.   İlk kez Kazak Türkçesini resmi yazışmalarda kullanan ve bu lehçeyle ders kitapları yazan Kazak yazarı kimdir?
  1. Dükenbay Doscanov
  2. Abay Kunanbayulı
  3. İbray Altınsarin 
  4. Şokan Velihanov
  5. Ahmet Baytursınulı

 

 1. 11.   Aşağıda verilenlerden hangisi Kazakların milli şuurunun canlanmasında rol oynayan gazetelerden biri değildir?
  1. Sirke Gazetesi
  2. Kazak Gazetesi
  3. İşim Dalası
  4. Aykap-Alaş
  5. Kazak Yurdu 

 

 1. 12.   Hem dilci, edebiyat araştırmacısı, Türkolog hem de ozan-yazar olarak kazak edebiyat tarihindeki yerini alan yenileşme hareketinin önemli şahsiyeti aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Abay Kunanbayulı
  2. Ahmet Baytursınulı 
  3. İbray Altınsarin
  4. Muhtar Avezov
  5. Şokan Velihanov

 

 1. 13.   Kazakçanın fonetiğini, morfolojisini, sentaksını bir temele oturttu. Kazak dil biliminin önemli terminolojisini hazırladı. Kazak mekteplerinin açılması için çaba sarf etti, oralarda okuyacak olan Kazak çocukları için Kazakça Okuma kitapları hazırladı.

 

Yukarıda sözü edilen Kazak yazar kimdir?

 

 1. Cumabek Edilbayev
 2. Sabit Mukanov
 3. Ahmet Baytursınulı 
 4. Muhtar Avezov
 5. Abay Kunanbayulı

 

 1. 14.   “At ile eşek”, “Öküz ile kurbağa”, “Kurt ile turna”, “Bülbül ile eşek” adlı şiirlerin yer aldığı Kırk Misal adlı şiir kitabı kime aittir?
  1. Ahmet Baytursınulı 
  2. Muhtar Avezov
  3. İbray Altınsarin
  4. Mircakıp Duvlatov 
  5. Abay Kunanbayulı

 

 1. 15.   I. Türkistan Vilayatınıñ Gazeti 1870 yılında Taşkent’te çıkmaya başladı.

II. Dala Veleyetiniñ Gazeti 1888-1902 yılları arasında Ombı’da yayınlandı.

III. Eşim Dalası 1913 yılında Petropavl’da yayınlandı, 1917’ de kapandı.

IV. Kazakstan Gazeti 1907 yılı Mart ayında Troitsk şehrinde bir sayı çıktı.

V. Serke adlı gazete 1907 yılında St. Petersburg’ da ancak bir sayı çıktı.

 

Kazak Edebiyatında 19. ve 20. Yüzyıllarda yayınlanan gazetelerle ilgili yukarıda verilen öncüllerden hangisi yanlıştır?

 1. V
 2. IV
 3. III 
 4. II
 5. I

 

 1. 16.   1911 Ocak ayında başlayıp 1915 Ağustos ayına kadar Troitsk şehrinde ilk yıl aylık olarak, daha sonra ise ayda iki defa 89 sayı çıkan gazete aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Kazak
  2. Eşim Dalası
  3. Serke
  4. Aykap 
  5. Kazakstan

 

 1. 17.   Ahmet Baytursınulı ve Mircakıp Dulatov’ un birlikte çıkardıkları gazete aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Serke
  2. Aykap
  3. Kazak 
  4. Kazakstan
  5. Eşim Dalası

 

 1. 18.   Kazak Gazetesi’ nde 1915’ de 93. Sayıda yayınlanan “Til kural” yani “Dil kuralı” adlı makalesinde Kazak dilinin Arap, Fars ve Rus sözleriyle doldurulmasına, onlarla karıştırılmasına karşı çıkan Kazak yazarı kimdir?
  1. Mircakıp Duvlatov 
  2. Ahmet Baytursınulı
  3. Şokan Velihanov
  4. İbray Altınsarin
  5. Dükenbay Doscanov

 

 1. 19.   Azamat Alaşulı mahlasıyla Aykap gazetesinde, okumanın önemine dikkat çekerek Kazak halkını eğitime ve gazeteyi okumaya davet eden kimdir?
  1. Abay Kunanbayulı
  2. Şokan Velihanov
  3. İbray Altınsarin
  4. Ahmet Baytursınulı
  5. Mircakıp Duvlatov 

 

 1. 20.   Aşağıdakilerden hangisi Kazak halkını karanlıktan çıkarabilmek için eğitim mecrasına çekmeye çalışan aydın ve yazarlardan biri değildir?
  1. Ş. Kudayberdiyev
  2. S. Toraygirov
  3. B. Maylin
  4. S. Seyfullin
  5. G. Musirepov 

 

 1. 21.   Kazakların bağımsızlığını “Asıgıp tez attandık” adlı şiiri ile karşılayan Kazak şair kimdir?
  1. Alihan Bükeyhan
  2. Saken Seyfullin 
  3. Ahmet Baytursınulı
  4. Mircakıp Duvlatov 
  5. Sebit Dönentayev

 

 1. 22.   20. YY’ ın başındaki tanınmış Kazak akınlarından olan ve “Bostandık” yani “Hürriyet” başlıklı şiirin yazarı kimdir?
  1. Saken Seyfullin
  2. Ahmet Baytursınulı
  3. Sebit Dönentayev 
  4. Alihan Bükeyhan
  5. Mircakıp Duvlatov 

 

 1. 23.   Kazaklar ayrı bir devlet olmak ve bu fikri gerçekleştirebilmek için hangi partiyi kurmuşlardır?
  1. Kazak             B. Alaş  √                               C. Serke                                D. Aykap                               E. Eşim Dalası

 

 1. 24.   Daha çok milli konuları işleyen dönemin şair ve yazarları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  1. Beyimbet Maylin 
  2. Köpeyoğlı Yusuf Bek
  3. İsa Baycanlı
  4. Şahingiray Bükeyhan
  5. Mağcan Cumabayulı

 

 1. 25.   1885’ te Torgay vilayetine bağlı Cangeldin kasabasında doğdu. 1907’de St. Petersburg’da çıkan Serke gazetesinde “Castarga” yani “Gençlere” adlı şiiri, 1909 yılında Ufa’ da ise Uyan Kazak! adlı şiirler kitabı yayınlandı. Yayınlanan bu kitabı yüzünden tutuklandı ve hapse atıldı.

 

Yukarıda sözü edilen Kazak Şairi kimdir?

 

 1. Mağcan Cumabayulı
 2. Saken Seyfullin
 3. Mircakıp Duvlatov   
 4. Sebit Dönentayev 
 5. Ahmet Baytursınulı

 

 1. 26.   Duvlatov’ un en önemli eserlerinden biri olan ve Kazak dilinde roman olarak tanımlanan kitap aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Batır Bayan
  2. Uzaktaki Kardeşime
  3. Uyan Kazak
  4. Şolpan’ ın Günahı
  5. Bakıtsız Camal 

 

 1. 27.   Kazak hikâyelerinin içinde kadının kaderini psikolojik tarzda tasvir eden ilk yazar kimdir?
  1. Mircakıp Duvlatov
  2. Mağcan Cumabayev 
  3. İbray Altınsarin
  4. Abay Kunanbayulı
  5. Saken Seyfullin

 

 1. 28.   Mağcan Cumabayev ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  1. Abay’ dan sonraki dönemin en tanınmış akınıdır.
  2. Mircakıp Duvlatov’ u kendisine örnek almıştır.
  3. “Şolpan’ ın Günahı” adlı romanı vardır. 
  4. 1922 yılında Taşkent’ te “Batır Bayan” destanını yazdı.
  5. 1938 yılında Stalin döneminde öldürüldü.

 

 1. 29.   “Şolpan’ ın Günahı” adlı uzun hikâyenin yazarı kimdir?
  1. Alimcan İbrahim
  2. Mircakıp Duvlatov
  3. Abay Kunanbayulı
  4. Mağcan Cumabayev 
  5. Saken Seyfullin

 

 1. 30.   Birinci Dünya Savaşı’ ndan sonra milli mücadelenin verildiği yıllarda Türkiye’ deki kardeşlerine manen de olsa destek vermek için yazılmış şiir ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Can Sözü-Mağcan Cumabayev
  2. Alıstagı bavrıma-Mağcan Cumabayev 
  3. Castarga-Mircakıp Duvlatov
  4. Uyan Kazak-Mircakıp Duvlatov
  5. Türkistan-Mağcan Cumabayev

 

 1. 31.   Aşağıdakilerden hangisi Kazak Edebiyatı’ nın Hürriyet Dönemi şair ve yazarlarından biri değildir?
  1. Ahmet Baytursınulı
  2. Mircakıp Duvlatov
  3. Mağcan Cumabayev
  4. Sebit Dönentayev
  5. Saken Seyfullin 

 

 1. 32.   Aşağıdakilerden hangisi 1920’ den başlayarak devam eden dönemde öne çıkmış Kazak ediplerinden biri değildir?
  1. Sabit Mukanov
  2. Olcas Süleyman
  3. Muhtar Avezov
  4. Kadirbek Segizbayev 
  5. Gabid Musrepov

 

 1. 33.   Kazak Destanları ve Türkistan Türk Edebiyat’ ı üzerinde bilimsel yayınlar yapmış ve konusunu tarihten alan oyun yazmış, Abay’ ın hayatını belgelere dayalı olarak kaleme aldığı “Abay Yolu” adlı romanı ünlü olup pek çok dile çevrilmiştir.

 

Yukarıda sözü edilen Kazak yazar kimdir?

 

 1. Muhtar Avezov 
 2. Olcas Süleyman
 3. Saken Seyfullin
 4. Ali Urmanov
 5. Sabit Mukanov

 

 1. 34.   Aşağıdakilerden hangisi Son Devir Kazak Edebiyatı’ nın en büyük şairi olan Olcas Süleyman’ ın şiir kitaplarından biri değildir?
  1. Argamaklar
  2. Seherin Güzel Vakti
  3. Gençlere 
  4. İnsana Eğil
  5. Parisli Bir Kızdır Gece

 

 1. 35.   Aşağıdakilerden hangisi 1917 Ekim İhtilali sonrası ve 1920’ li yıllara damgasını vuran Kazak yazarlardan biri değildir?
  1. Saken Seyfullin
  2. Mircakıp Duvlatov 
  3. Beyimbet Maylin
  4. Muhtar Avezov
  5. Gabit Müsirepov

 

 1. 36.   Saken Seyfullin ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
  1. İlk eğitimini köy mollasından almıştır.
  2. İlk şiir kitabı Ötken Künder (Geçmiş Günler) 1914’ te yayınlanır.
  3. İlk hikâyelerinden olan “Cubatu” yu ise 1917’ de yazdı.
  4. Yazmış olduğu “Tar Col, Taygak Keşû” hikâyesi ile o zamanın emekçi yazarı kabul edildi.  
  5. 1936’ da Kazak edebiyatına hizmetinin 20. Yılı münasebetiyle Enbek Kızıl Tuv (Emekçi Kızıl Bayrağı) adlı ödül verildi.

 

 1. 37.   I. “Cubatu” daki Müslimayan

II. “Kız çocukları”ndaki Gülcan

III. “İki karşılaşma”daki Cibek

IV. “Tar Col, Taygak Keşû” daki Nurcan

 

Seyfullin, yukarıda verilen eserlerinden hangisinin karakterleri ile geleceğin bağımsız ve erkeklerle eşit haklara sahip Kazak kadını portresini çizmiştir?

 1. I, II, III 
 2. II, III
 3. I, II, IV
 4. I, III, IV
 5. I, IV

 

 1. 38.   Aşağıda verilenlerden hangisi Kazak Edebiyatı’ nın Sovyet Dönemi sürecinde gerçekleşmemiştir?
  1. 1926’ da Emekçi Kazak Yazarları Birliği kuruldu. Cil Kisü (İlk belirtiler) adlı antoloji 1927’ de çıktı.
  2. Caña Adebiet (Yeni edebiyat) adlı gazete de 1928’ de yayınlanmaya başladı.
  3. 1934’ te Kazakistan Yazarlar Birliği kuruldu.
  4. Kazakistan Yazarlar Odağı’ nın (Birliği) ilk toplantısı Almatı’da 1934 yılında yapılır.
  5. Bu dönemde Sovyet Edebiyatı’ nın sanat metodu olarak “sosyalizm” belirlenir. 

 

 1. 39.   Lenin’ i anlatan ve halkın bağımsızlık mücadelesini yansıtan şiir ve romanlar yazan Kazak yazarı kimdir?
  1. Beyimbet Maylin
  2. Saken Seyfullin  √
  3. Gabidin Mustafin
  4. Gabit Müsirepov
  5. İsa Bayzakov

 

 

 

 1. 40.   Kazak köylerinin kollektifleştirilmesi için yapılan mücadeleyi anlatan Azamat Azamatiç adlı eserini yayınlayan Kazak yazar kimdir?
  1. Kolmakan Abdukadirov
  2. İsa Bayzakov
  3. Gabit Musirepov
  4. Beyimbet Maylin 
  5. Saken Seyfullin

 

 1. 41.   Aşağıdakilerden hangisi Beyimbet Maylin’ in hikâyelerinden biri değildir?
  1. Gülşara cenge
  2. Ravşan kommunist
  3. Asav Tulpar 
  4. Talak
  5. Şarigat buyrıgı

 

 1. 42.   1894’ te Torgay vilayetinde doğdu. Küçük yaşta babasını kaybetti. İlk eğitimini annesinden aldı. “Seyit’in sırrı” hikâyesinde, Sovyetler zamanında durumu iyi olan bir zengin çocuğu Seyit’in hayatını eleştirmektedir. Eserleri Sovyet zamanında Kazak köyündeki değişimleri yansıtır. Kazak-Sovyet Edebiyatı’ nın temel taşını oluşturan “meşhur yazar ve şairler” grubunda nesir ve dram yazarı olarak yeri ayrıdır.

 

Yukarıda sözü edilen Kazak yazar kimdir?

 

 1. Muhtar Avezov
 2. Saken Seyfullin
 3. Gabit Müsirepov
 4. Beyimbet Maylin 
 5. Sabit Mukanov

 

 1. 43.   Sürekli tenkitler yüzünden hikâyelerini yeniden yazmak ve değiştirmek zorunda kalan Kazak yazar kimdir?
  1. Muhtar Avezov 
  2. Beyimbet Maylin
  3. Abiş Kekilbayev
  4. Dükenbay Doscanov
  5. Gabit Müsirepov

 

 1. 44.   Kazak köylerindeki hayatı tasvir ettiği için tenkit edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Kökserek
  2. Seyit’ in Sırrı
  3. Abay Yolu 
  4. Asav Tulpar
  5. İnsana Eğil

 

 1. 45.   “Annenin arabuluculuğu”, “Besleyen ana”, “Anaların anası” gibi hikâyeler yazan ve Kazak Sovyet Edebiyatı’ nın kurucularından olan Kazak yazar kimdir?
  1. Abay Kunanbayulı
  2. Saken Seyfullin
  3. Abiş Kekilbayev
  4. Muhtar Avezov
  5. Gabit Müsirepov 

 

 1. 46.   I. “Yassı burun” hikâyesi, köydeki değişmeye, yenileşmeye karşı koyuşun alaycı bir hikâyesidir.

II. “Şugıla” ise yazarın başlangıç dönemi eseridir.

III. Kazak Soldatı romanı Kazak Sovyet edebiyatını dünyaya tanıtan eserlerden biridir.

IV. Oyangan Ölke adlı tarihî romanı Kazak halkının geçmiş günlerini tasvir eden bir eserdir.

V. “Kozı Körpeş-Bayan Suluv” trajedisi sanatının en verimli dönemini başlatan eserdir.

 

Gabit Müsirepov’ un eserleriyle ilgili yukarıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 1. I
 2. II 
 3. III
 4. IV
 5. V

 

 1. 47.   Abişev, ilk hikâyelerinden olan ……. i 1936’ da yazdı. Hikâyede, Karagandı işçilerinin bir araya gelip hürriyet yolundaki mücadelelerini, İngiltere’nin hâkimiyeti altında olan işçilerin hayatını tasvir eder.

 

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki eserlerden hangisi getirilmelidir?

 1. Kozı Körpeş
 2. Kız Cibek
 3. Zeval 
 4. Kökserek
 5. Baybişe-tokal

 

 1. 48.   Sovyet dönemi Kazakistan bozkırlarında Kazak insanı ile Rus halkını temsil eden Andrey arasındaki dostluk ve uyum, birlikte çalışma arzusu vurgulanmaya çalışılan eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Estay avılı-Beyimbet Maylin
  2. Oyangan Ölke-Gabit Müsirepov
  3. Kökdavul-Abiş Kekilbayev
  4. Kökdavul-Alcappar Abişev  √
  5. Zeval-Alcappar Abişev

 

 1. 49.   Aşağıdakilerden hangileri 1920’ li yıllarda Kazak Edebiyatı’ na damgasını vuran “Sosyalist gerçekçi” Sovyet-Kazak Edebiyatı’ nın kurucularından değildir?
  1. Safargali Begalin-Dikhan Abilev 
  2. İlyas Bekenov- Sabit Mukanov
  3. İlyas Cansugirov- C. Aymavıtov
  4. Smagul Saduvakasov- Müsiperov
  5. Ciyengali Tilepbergenov- Muhtar Avezov

 

 1. 50.   Aşağıda verilen yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  1. M. Avezov-Abay
  2. G. Müsirepov-Kazak batırı
  3. G. Mustafin-Şıganak
  4. A. Abişev-Talak 
  5. G. Slanov-Canar Tav

 

 1. 51.   Eserlerinde Kazak işçilerini ön plana çıkarmaya çalışan Kazak yazar kimdir?
  1. T. Carokov
  2. A. Abişev 
  3. M. Avezov
  4. S. Mukanov
  5. G. Slanov

 

 1. 52.   Birçok hikâyesi Lenincil Cas ve Adebiyat Meydanı gibi gazete ve dergilerde yayınlanan ve M. Avezov ile birlikte Namus Gverdiyesi adlı piyesini yazan Kazak yazar kimdir?
  1. S. Mevlenov
  2. S. Omarov
  3. M. Avezov
  4. D. Ebilov
  5. A. Abişev 

 

 1. 53.   Kazak Sovyet çocuk edebiyatının kurucularından biridir. İlk şiiri “Kazak kızboz balalarına” 1914 yılında Aykap dergisinde yayınlandı. A. Puşkin, M. Lermontov, Mamin-Sibiryak, Leskov gibi Rus şair ve yazarlarının eserlerini Kazakçaya çeviren Kazak şairi kimdir?
  1. Safargali Begalin 
  2. İlyas Esenberlin
  3. Dikhan Abilev
  4. Abiş Kekilbayev
  5. Dükenbay Doscanov

 

 1. 54.   Aşağıda verilenlerden hangisi S. Begalin’ in şiir kitaplarından biri değildir?
  1. Tav Sırı
  2. Tansık
  3. Kıran Kegi
  4. Seyitcan 
  5. Maşinist

 

 1. 55.   Akın Armanı ve Arman Calında adlı iki ciltlik kitabı yazan ve reformcu şair Sultanmahmut Toraygirov’ un hayatını anlatan Kazak yazar kimdir?
  1. Muhtar Avezov
  2. Dikhan Abilev  √
  3. S. Begalin
  4. D. Doscanov
  5. İlyas Esenberlin

 

 1. 56.   Almas Kılıç, Cantalas, Kahar adlı 3 ciltlik eserinde 15. YY’ dan 19. YY’ a kadarki Kazak tarihini ele alan Kazak yazarı kimdir?
  1. M. Avezov
  2. G. Müsirepov
  3. İ. Esenberlin 
  4. G. Mustafin
  5. T. Carokov

 

 1. 57.   Orta Asya’nın İslam ve İslam öncesi dönemlerini anlatan romanlar yazdı. Zeval romanında, Cengiz Han’ın emrindeki Moğol istilası sırasında Orta Asya Türklerinin çektiği sıkıntıları anlattı. Otırar, Farabi ve Tabaldırınga Tabın yazarın diğer romanlarıdır.

 

Yukarıda sözü edilen Kazak yazar kimdir?

 1. Safargali Begalin
 2. Dikhan Abilev
 3. İlyas Esenberlin
 4. Muhtar Avezov
 5. Dükenbay Doscanov 

 

 1. 58.   Ürker ve Türkistan romanlarında Sovyet Dönemi öncesi Orta Asya’ yı anlatan Kazak yazarları aşağıdakilerden hangileridir?
  1. Dükenbay Doscanov-Abiş Kekilbayev
  2. Dikhan Abilev-Abay Kunanbayulı
  3. Abiş Kekilbayev-Cumabek Edilbayev 
  4. Cumabek Edilbayev-S. Begalin
  5. Muhtar Avezov-İlyas Esenberlin

 

 1. 59.   Stalin Sonrası Kazak Edebiyatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  1. Kazak yazarlar tarafından “sosyalist realizm” in hayal ürünü ve yalandan ibaret olduğu vurgulanır.
  2. Daha önce “halk düşmanı” olarak ilan edilen yazarlara olan güvensizlik ortadan kalkar.
  3. 1937-38 yıllarında suçsuz yere karalananlar aklanır ve hakları iade edilir.
  4. Yazarlar nispeten daha sonra serbest yazmaya başlarlar.
  5. Bu dönemde roman ve hikâye türünde gerileme olur ve Stalin hükümetini karalayan şiirler yazılmaya başlanır. 

 

 1. 60.   Kazak halkının ve hayvan yetiştiricilerinin o günkü sıkıntılarını gerçekçi tasvirlerle ortaya koyan Kazak yazarı kimdir?
  1. B. Sokpakbayev
  2. T. Ahtanov 
  3. S. Şaymerdanov
  4. S. Şeripov
  5. İ. Cansügirov

 

 1. 61.   Kazak kültüründe ve yaşantısında önemli yer tutan “dombıra” ve “küy-küyşi” geleneğinin işlendiği hikâye ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Mezgil-S. Şaymerdanov
  2. Bakıt-R. Toktarov
  3. Kaybolan dost-T. Ahtanov
  4. Küy Efsanesi-T. Ahtanov 
  5. Künşırak-S. Omarov

 

 1. 62.   Aral balıkçılarının daha önceki hayatı ile eşitlik yolundaki o günkü mücadelesi hangi eserde işlenmiştir?
  1. E. Nurpeyisov-Kan men Ter 
  2. T. Ahtanov-Heybetli günler
  3. K. Iskakov-Kanır Küz edi
  4. Ş. Murtaza-Tabılgan teniz
  5. S. Omarov-Künşırak

 

 1. 63.   Aşağıda verilen yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  1. S. Şaymerdanov-Mezgil
  2. N. Gabdullin-Ömür Kımmatsın Manan
  3. Ş. Murtaza-Kuyrıktı Culdız 
  4. A. Kekilbayev-Bir Şökim bult
  5. C. Moldagaliyev-Can erke

 

 1. 64.   Hikâye ve romanlarındaki olayları kendi hayatından seçen, eserinde hayal dünyası geniş, akıllı çocuk Koca’ yı tasvir eden Kazak yazar kimdir?
  1. Ş. Murtaza
  2. B. Sokpakbayev 
  3. S. Şaymerdanov
  4. G. Müsirepov
  5. D. İsabekov

 

 1. 65.   “Hayat nuru” hikâyesiyle “Selin çabukluğu” adlı hikâyesinde dünya malını çok seven insanları anlatarak onları tenkid eden Kazak yazarı kimdir?
  1. B. Sokpakbayev 
  2. İ. Cansügirov
  3. S. Şeripov
  4. T. Ahtanov
  5. S. Şaymerdanov 

 

 1. 66.   H. Anderson’ un masallarını, C. Aytmatov’un “Botagöz” hikâyesi, Elveda Gülsarı romanı ve Mustay Kerim’in “Bizim evin sevinci” hikâyesini tercüme eder. Hikâyelerinde özlem, sevinç, ümit gibi okuyucunun yüreğini zıplatacak heyecanlar ile acı, keder gibi insanın yüreğini sızlatacak duygular işlenir. “Bulunmuş deniz,” “Bulutsuz günün şimşeği,” “İsimsiz askerin çocuğu,” “Silahsız savaş” gibi hikâyeleri yayınlanır. Kırk bir Yılının Gelini adlı hikâyeler kitabı ise daha sonra yayınlanmıştır.

 

Yukarıda anlatılan Kazak yazar kimdir?

 

 1. G. Müsirepov
 2. D. İsabekov
 3. Şerhan Murtaza 
 4. Tahavi Ahtanov
 5. D. Ebilov

 

 

 1. 67.   “Söz yok, onun izleri” adlı hikâyesinde insanlara barış, namus ve vicdan gibi kavramları hatırlatır. 1956’ da yazdığı “Etnografik hikâye” adlı eserinde gençlik yıllarını ve faal olarak katıldığı “yerleşik hayata” geçme sürecini anlatan Kazak yazar aşağıdakilerden hangisidir?
  1. G. Müsirepov 
  2. T. Ahtanov
  3. K. Segizbayev
  4. A. Kekilbayev
  5. D. İsabekov

 

 1. 68.   İlk hikâyeleri 1960-75 yılları arasında yayınlanan ve Kazak edebiyatında daha çok hikâyeleri ile meşhur olan “Yaşlı kadınlar” hikâyesinin yazarı kimdir?
  1. Ş. Murtaza
  2. A. Kekilbayev
  3. K. Segizbayev
  4. D. İsabekov 
  5. G. Müsirepov

 

 1. 69.   Bağımsızlıktan önceki son dönem Kazak Edebiyatı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  1. 1968-90 yılları arasındaki dönemi kapsar.
  2. Bu devirde kazak Edebiyatı’ nın en önemli eserleri roman türünde verilmiştir.
  3. M. Magavin, K. Segizbayev, A. Kekilbayev, S. Mukanov, D. Doscanov bu dönemde eser verenlerin başında gelir.
  4. Bu dönemde romanın yanı sıra hikâyede de tarih ve Kazak örf-âdetleri ön plana çıkmaya başlar.
  5. Bu dönemim yazarları “Edebiyatın gelişmesi yönündeki her türlü yoldan teoriler” i sorgulamaya başlar. 

 

 

 

 

 1. 70.   Arşivlere dayanarak “tarihî roman” lar yazan Kazak yazar kimdir?
  1. Dükenbay Doscanov
  2. Muhtar Magavin 
  3. Gabit Müsirepov
  4. Abiş Kekikbayev
  5. Kadirbek Segizbayev

 

 1. 71.   Karakterleri vasıtasıyla insanların iç dünyasını keşfetmeyi başaran, “En mutlu gün”, “Esbolay” ve “Gerekli adam” hikâyelerini yazan Kazak yazar kimdir?
  1. D. İsabekov
  2. G. Müsirepov
  3. A. Kekilbayev 
  4. Ş. Murtaza
  5. M. Magavin

 

 1. 72.   “Dak (Leke)”, “Mahabbet (Sevgi)”, “Arkarkara” adlı hikâyeleri yazan, Kazakların örf ve âdetlerine olan düşkünlükleri, at sevgisini ağırlıklı olarak eserlerinde tekrar eden Kazak yazarı kimdir?
  1. T. Abdibekov
  2. D. Doscanov
  3. S. Mukanov
  4. G. Müsirepov
  5. K. Segizbayev 

 

 1. 73.   Son yıllarda yetişmiş Kazak yazarlarındandır. Eserlerinde insanın davranışı, yaratılışı ve çevresi ile günlük hayattaki ilişkileri felsefî derinliği ile ele alınarak işlenir. Fantastik bir hikâye olan “Hakikat” insanın psikolojik tahlilidir.

Yukarıda sözü edilen Kazak yazar kimdir?

 1. S. Balgabagev
 2. G. Müsirepov
 3. T. Abdibekov 
 4. D. Doscanov
 5. K. Segizbayev

 

 1. 74.   Kazak Tiyatrosu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  1. 1930’ lu yıllarda tiyatronun gelişmesine en çok emeği geçen Beyimbet Maylin’ dir.
  2. Kazak yazarları savaş yıllarını, halkın milliyetçi duygularını hikâye ve romanlarında işledikleri için tiyatro türü gelişme göstermemiştir. 
  3. Kazak tiyatrosunun gelişiminde Shakespeare, Moliere, Goldoni, Puşkin, Gogol, Trenev’ den yapılan tercümelerin de tesiri olmuştur.
  4. II. Dünya savaşından sonraki Kazak dramasında savaş, laytmotif olarak kullanılmıştır.
  5. M. Avezov yazdığı ilmi yazılarla da Kazak Tiyatrosu’ nun gelişmesine hizmet etmiştir.

 

 1. 75.   Aşağıda verilen eserlerden hangileri Piyes türünde yazılmamıştır?
  1. Nayragay
  2. Curtın süygen cürek
  3. Bir Semya
  4. Köktem celi
  5. Cas Tülekler 

 

 

Hazırlayan: EDEBİYAT AY


 

 

 

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile